skola21storocie_2CS

Report
Škola v 21. storočí
Moderná škola:
Vzdelávanie v škole a mimo nej
KZVI FMFI UK
Aká bola škola včera?
Aká je škola dnes?
Aká bude škola zajtra?
• Čo ostáva rovnaké?
• Čo sa mení?
– Digitálne technológie.
– Iný postoj rodiny a spoločnosti
k dieťaťu
– Hlbšie porozumenie podstaty
poznávacieho procesu
– Meniaca sa ekonomika, požiadavky
zamestnávateľov
– Rastúci význam reflektovania
globálnych problémov sveta
?
Radikálne scenáre pre budúcnosť
školy
1.
2.
3.
4.
Škola nebude existovať vôbec. Žiaci a študenti sa budú vzdelávať
z domu, budú on-line komunikovať s odborníkmi z celého sveta
a medzi sebou navzájom. Vzdialení tútori (virtuálni alebo reálni) im
budú pomáhať napĺňať ich individuálne kurikulá.
Škola sa rozptýli do viacerých špecializovaných stredísk, napríklad
centier vedy, umenia, médií, športu... Tieto strediská bude
využívať celá komunita učiacich sa, celý život – bez ohľadu na vek.
Celá komunita vytvorí akúsi virtuálnu školu. Jej členovia, mladí
i starí, sa budú učiť hocikedy a hocikde, bez tradičného rozvrhu.
Škola zostane pevnosťou chrániacou svojich zverencov pred
nástrahami bežného života. Najdôležitejšia bude bezpečnosť,
študujúci budú postupovať podľa pevne stanoveného kurikula, až
kým nebudú pripravení opustiť brány školy a vstúpiť do reálneho
sveta.
Čo sa zmení v škole zajtrajška?
Prípadová štúdia Escola Parque
• Súkromná škola s 1400 žiakmi
• Rio de Janeiro, dve školské budovy v rôznych
častiach mesta
• Konštruktivistická teória učenia sa
• Od materskej školy po koniec strednej školy
Escola Parque – hodnoty
•
•
•
•
Učenie sa robením
Učenie sa pre život
Spolupráca s rodičmi
Digitálne technológie
– informatika
Escola Parque – projekty
• Učenie sa robením
Escola Parque a rodičia
Escola Parque a rodičia
Escola Parque a DT
Úvahy o modernom vzdelávaní
• Ústup od jednotného kurikula pre všetkých
• Personalizácia výučby
• Aktívny učiaci sa rozvíjajúci svoje znalosti na
základe vlastného štýlu učenia sa
Čo keby?
...sme v triedach mali deti rôzneho veku?
...sme sa sústredili na vytvorenie príjemného
prostredia?
...sme mali v triede viac učiteľov?
...sme považovali informálne vzdelávanie za
rovnocennú súčasť vzdelávania?
...sme neboli obmedzovaní rozvrhom a
zvonením?
Diskusia
Škola ako prostredie pre učenie sa
Aké kompetencie má rozvíjať škola?
• Tvorivosť a zmysel pre inovácie
• Komunikácia a spolupráca
• Vedecké skúmanie a práca s informáciami
• Kritické myslenie, riešenie problémov
a rozhodovanie sa
• Digitálne občianstvo a celoživotné vzdelávanie
• Digitálna gramotnosť
Ako ich môžeme rozvíjať?
• žiaci sa majú učiť aktívne, či už individuálne alebo
v skupinách,
• učenie sa má zahŕňať prácu s informáciami, ale aj
praktické činnosti ako malé vedecké experimenty či
merania,
• žiaci sa majú učiť v súvislostiach - v rámci jednej témy
sa stretnú s množstvom faktov, informácií a získavajú
rôzne schopnosti,
• učenie sa je individuálnou skúsenosťou žiaka, má
prebiehať jeho vlastným tempom,
• učenie sa má byť rozmanité – s rôznymi učiteľmi,
spolužiakmi, na rôznych miestach a rôznymi spôsobmi.
Diskusia
Kurikulum dnes
Kurikulum zajtra
•
•
•
•
•
•
Práca študentov demonštruje
znalosť faktov v akademických
predmetoch.
Témy ako občianstvo, financie,
podnikanie, zdravie či ekológia sa
objavujú príležitostne, najčastejšie
ako jednorazové projekty.
Asi 25% študentov popri znalosti
predmetu preukazuje aj vyššie
myšlienkové operácie ako riešenie
problémov či kritické myslenie.
Asi 25% študentov popri znalosti
predmetu stavia na svojej digitálnej
gramotnosti.
Asi 25% študentov demonštruje
samostatnosť v učení sa, pružnosť,
zodpovednosť a medzikulturálne
porozumenie.
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetci študenti ovládajú podstatu
učiva akademických predmetov.
Viac ako 75% študentov navyše:
rozumie a ovláda medzipredmetové
témy,
preukazuje schopnosť využíva
vyššie myšlienkové operácie,
využíva vlastnú digitálnu
gramotnosť,
prejavuje samostatnosť v učení sa,
flexibilitu, produktivitu,
zodpovednosť,
prejavuje schopnosť naučiť sa učiť
sa, sledovať svoj pokrok a zlepšiť sa,
študenti sa aktívne podieľajú na
svojom poznávacom procese,
každý študent si vytvára vlastný
vzdelávací plán s cieľmi pre učenie
sa v škole aj mimo nej.
Kurikulum Otvárať myseľ
• občianstvo
• učenie sa
• práca s
informáciami
• zvládanie
situácií
• medziľudské
vzťahy
http://www.thersa.org/projects/education/opening-minds
Video
Škola ako fyzický priestor
Aby žiak rád chodil do školy, musí byť škola príťažlivá zvonku i zvnútra,
musia v nej učiť pedagógovia pripravení využívať moderné
technológie pri vyučovaní.
Pre niekoho možno prízemné veci, ale mňa mrzí, že mnohé banky,
úrady, inštitúcie, telekomunikácie, zdravotné poisťovne už
niekoľkokrát menili svoje logá, interiér a exteriér budov, technické
vybavenie, ale deti chodia do škôl, v ktorých sa nevymenilo a
neopravilo už desaťročia nič. Príklad: okná zaistené klincami, aby
náhodou pri otváraní nevypadli rámy a nerozbilo sa sklo (viac nás
pri tom trápi, že nemáme peniaze na nové sklo, ako to, že by sa
niekto poranil - veď mal zakázané dotýkať sa okna).
Teda požiadavka zrekonštruovať školy (či postaviť nové?!), vybaviť ich
modernými učebnými pomôckami, technológiami a učebnicami...
učiteľka zo ZŠ v Michalovciach
Kľúčovým faktorom zostáva otvorenosť
priestoru.
ZŠ Chugach, Aljaška
Typické kolaboratívne skupinové
priestory sú flexibilné a ponúkajú
rôznorodé spôsoby, akými môžu
študenti pracovať v skupinách.
ZŠ Heinavaara, Fínsko
Priestory pre komfort a
individuálne štúdium
ZŠ Chugach, Aljaška
Knižnica
Edukačno-komunitné centrum P. Iglesiasa, Španielsko
Súhra s prírodou
Alternatívna škola IslandWood, USA
Posuvné dvere prepájajú interiér a
exteriér.
ZŠ Paschalisschool, Holandsko
Otvorený priestor pre dobrý kontakt medzi študentmi a učiteľmi.
SŠ High Tech High International, California
Niektoré časti školského dvora sa stali záhradami, v ktorých sa študenti
učia robením.
ZŠ Zhangde, Singapúr
Uvažujme
Namiesto riešenia fyzického priestoru musíte
mať program, ktorý napĺňa vaše potreby. Až
potom zbadáte, že štruktúra, v ktorej žijete,
vám ho nedovolí uskutočniť. A preto začnete
pracovať na fyzických zmenách.
Dr Betty Despenza-Green, riaditeľka, National High School Initiative
Škola bohatá na DT
Prípadová štúdia: univerzita na Floride
Cena ICT Excellence
•
•
•
•
•
•
•
Vedenie a manažment školy
Kurikulum
Učenie a učenie sa
Profesionálny rozvoj
Zlepšenie príležitostí pre učenie sa
Zdroje
Pokrok študentov
Pokrok študentov – dotazník (A)
1. Nedá sa zodpovedať.
2. Žiaci sa z roka na rok vôbec alebo len málo zlepšujú v svojich
IKT zručnostiach.
3. Žiaci sa z roka na rok o čosi zlepšia v IKT zručnostiach, ale
výrazné množstvo z nich sa len málo zlepší v niektorých
aspektoch.
4. Žiaci sa z roka na rok zjavne zlepšia v IKT zručnostiach, ale
niektorí z nich sa nezlepšia rovnako vo všetkých aspektoch.
5. Žiaci sa dobre z roka na rok zlepšujú vo všetkých aspektoch
IKT zručností.
6. Žiaci sa z roka na rok vynikajúco zlepšujú vo všetkých
aspektoch IKT zručností.
Pokrok študentov – dotazník (B)
1.
2.
3.
Nedá sa zodpovedať.
Nemáme údaje o IKT pokroku
rôznych skupín žiakov – obzvlášť
znevýhodnených žiakov –
napríklad žiakov nemajúcich
doma prístup k IKT alebo žiakov
so slabými výsledkami.
Malé množstvo údajov o IKT
pokroku žiakov ukazuje, že tí
žiaci, ktorí sú pravdepodobne
znevýhodnení, v oblasti IKT
obvykle slabo napredujú.
4.
5.
6.
Máme údaje o IKT pokroku
rôznych skupín žiakov. Z nich
vieme, že veľa znevýhodnených
žiakov v oblasti IKT aspoň
uspokojivo napreduje.
Údaje o IKT pokroku rôznych
skupín žiakov ukazujú, že
väčšina znevýhodnených žiakov
uspokojivo alebo dobre
napreduje.
Údaje o IKT pokroku širokej
škály rôznych skupín žiakov
ukazujú, že všetci alebo skoro
všetci znevýhodnení žiaci dobre
alebo výborne napredujú.
Pokrok študentov – dotazník (C)
1. Nedá sa zodpovedať.
2. Niekoľko žiakov rozvinulo svoje IKT zručnosti tak, že ich
sebavedome samostatne používajú.
3. Niektorí žiaci môžu byť dobrí na informatike, ale nemajú dosť
sebavedomia, aby sa ďalej samostatne učili.
4. Veľa žiakov začína postupne nadobúdať sebadôveru v
samostatnom používaní IKT, hoci to neplatí o každom.
5. Väčšina žiakov používa IKT samostatne a v primeraných
situáciách, s vysokou sebadôverou.
6. Všetci alebo takmer všetci žiaci dosiahli vysoký stupeň
sebadôvery a nezávislosti v používaní a aplikovaní svojich IKT
zručností.
Pokrok študentov – dotazník (D)
1.
2.
3.
4.
Nedá sa zodpovedať.
Obmedzené a nekonzistentné
používanie IKT nemá vplyv na
celkový pokrok žiakov v
kurikule.
Úzka škála spôsobov použitia
IKT obmedzuje ich dopad na
výsledky žiakov.
Veľa žiakov používa IKT na
rozšírenie a zlepšenie svojho
učenia sa v niektorých
oblastiach kurikula a rôznych
kontextoch. Toto zlepšuje ich
výsledky v niektorých
oblastiach.
5.
6.
Väčšina žiakov používa širokú
škálu IKT na rozšírenie a
zlepšenie svojho učenia sa v
mnohých oblastiach kurikula a
rôznych kontextoch.
IKT má viditeľný a stý dopad na
učenie sa všetkých či takmer
všetkých žiakov vo väčšine
oblastí kurikula a rôznych
kontextoch.
Pokrok študentov – dotazník (E)
1. Nedá sa zodpovedať.
2. Žiaci niekedy rozvinú svoju tvorivosť aj cez IKT, ale pokrok nie
je pravidelný.
3. Žiaci pravidelne rozvíjajú svoju tvorivosť cez IKT v niektorých
predmetoch.
4. Žiaci pravidelne rozširujú svoju tvorivosť cez IKT v mnohých
predmetoch.
5. Žiaci preukazujú vynikajúci pokrok v rozvíjaní svojej tvorivosti
prostredníctvom rozšíreného a inovatívneho použitia IKT.
Pokrok študentov – dotazník (F)
1.
2.
3.
4.
Nedá sa zodpovedať.
Pri použití IKT sa žiaci
nezapájajú alebo citlivo
nespolupracujú s ostatnými.
Niektorí vyrušujú. Preukazujú
málo tolerancie voči prácam,
pocitom a hodnotám iných.
Pri použití IKT sa žiaci začínajú
zaujímať alebo jemne
spolupracovať s inými. Niektorí
preukazujú rešpekt voči prácam
iných, ich pocitom a hodnotám.
Pri použití IKT sa žiaci prevažne
zaujímajú alebo efektívne
spolupracujú s ostatnými,
no niektorí stratia záujem, ak sa
vynorí problém. Rešpektujú sa
navzájom a vážia si svoje práce.
5. Pri použití IKT javia žiaci záujem,
spolupracujú a dávajú pozor.
Väčšina rešpektuje a preukazuje
citlivý postoj voči prácam iných,
ich hodnotám a pocitom.
6. Pri použití IKT javia žiaci záujem,
spolupracujú, dávajú pozor a sú
vytrvalí. Väčšina rešpektuje a
preukazuje citlivý postoj voči
prácam iných, ich hodnotám a
pocitom.
Naše úlohy v škole
Členovia školskej komunity
•
•
•
•
•
Vedenie školy
Koordinátor pre DT
Žiaci
Učitelia
Rodičia
Jeho úlohy:
• zvyšovať štandardy pre
oblasť digitálnych
technológií,
• spolupracovať s učiteľmi
jednotlivých predmetov pri
integrácii DT
• spravovať digitálne
technológie
• vypracovať stratégiu školy
pre DT.
Čo si myslia a robia...
• Viac ako 50% rodičov príde
do kontaktu s učiteľom
svojho dieťaťa len raz za
školský polrok.
• iba 8% rodičov považuje za
príčinu slabého kontaktu
s učiteľom nedostatok času.
• 89% rodičov pokladá DT za
dobrý prostriedok pre
komunikáciu so školou
• 3 z 5 učiteľov veria, že
rodičia s nimi nie sú
v kontakte preto, lebo podľa
rodičov ich úloha končí za
bránou školy...
• 54% učiteľov verí, že rodičia
sú príliš zaneprázdnení, aby
sa zapodievali školou
• 67% učiteľov si myslí, že
rodičia si neuvedomujú ich
dôležitosť pre učenie sa
dieťaťa
Prieskum – komunikácia s rodičmi
Ako využíva vaša škola digitálne technológie pre
posilnenie vzťahu s rodičmi? Urobte prieskum
spôsobov komunikácie s rodičmi v celej študijnej
skupine.
Aké sú deti
• Chcú slobodu vo všetkom, čo robia.
• Radi prispôsobujú svet okolo seba svojej osobnosti,
záujmom.
• Sú bádaví.
• Hľadajú zábavu a hru v práci, škole i spoločenskom živote.
• Sú generáciou spolupráce a spoločných vzťahov.
• Potrebujú rýchlosť a okamžitú reakciu.
• Pri svojom rozhodovaní hľadajú celistvé informácie a
otvorenosť.
• Sú inovatívni.
Diskusia
Akí môžeme byť my
•
•
•
•
•
•
vzdajme sa prednášania a počúvajme myšlienky našich žiakov,
povzbudzujme spoluprácu,
učme deti učiť sa, nepripravujme ich na testy,
používajme digitálne technológie premyslene,
používajme digitálne technológie na spoznávanie študentov,
navrhujme obsah vzdelávania vzhľadom na potreby našich
žiakov
a najmä
• tešme sa z toho, že sme učitelia!
Aktivita
• Vytvorte a prezentujte vlastnú víziu školy budúcnosti,
v ktorej by ste radi učili.
• Zohľadnite nasledujúce aspekty:

similar documents