stiahni tu.

Report
Meeting
vedenie porady, schôdze
Účel porady – schôdze - meetingu
 Riešenie problémov, rozhodovanie.
 Výmena informácií, skúseností a vzdelávanie









skupiny.
Rozvoj vedenia.
Stanovenie cieľov, zostavenie plánov.
Zlepšenie komunikácie.
Odhalenie problémov, riešenie konfliktov.
Zvýšenie pocitu spoluzodpovednosti za prijaté
rozhodnutia.
Zvýšenie produktivity a efektívnosti skupiny.
Získavanie spätnej väzby, hodnotenie.
Rozvoj tímovej spolupráce, atmosféry.
Zameranie úsilia, motivácia ľudí.
Príprava schôdze 1
 Dôkladne schôdzu naplánujte, pričom si
zodpovedajte nasledujúce otázky:
 PREČO? ČO? KTO? KEDY? KDE? AKO?
Príprava schôdze 2
 PREČO bude porada? Aký účel splní?
 ČO bude predmetom a obsahom porady?
 KTO by mal byť prítomný?
 KEDY sa títo ľudia môžu stretnúť?
 KDE by sa porada mala konať?
 AKO je budem viesť?
Príprava schôdze 3
 Taktika pre prípravu
programu:
- logické poradie bodov
- prvý bod je ľahší, dá sa ľahko vyriešiť
- nasleduje náročnejší bod, ktorý vyžaduje viac
sústredenia, kreativity
- najrozsiahlejší bod, pri kt. budú mnohí
hovoriť, dať ku koncu
Príprava schôdze 4
 Pripravte a rozošlite vopred program schôdze.
 Príďte včas a pripravte miestnosť.
Na začiatku schôdze
 Začnite načas.
 Zreteľne definujte účel a ciele schôdze.
 (Môžete vyzvať účastníkov, aby sa predstavili a





vyjadrili svoje očakávania.)
Zrevidujte a zoraďte program schôdze.
Kto schôdzu povedie?
Kto bude písať zápisnicu?
Jasne určite dĺžku trvania schôdze.
(Podľa situácie - skontrolujte splnenie úloh z
predchádzajúcej schôdze.)
Vedenie schôdze 1
 Držte sa programu.
 Sústreďte skupinu na ten istý problém naraz.
(Nedovoľte preskakovanie z problému na
problém, alebo znovuotvorenie otázok, ktoré
už boli uzavreté.)
 Sústreďujte pozornosť účastníkov.
Vedenie schôdze 2
 Moderujte diskusiu,
zhrňujte
a zaznamenávajte.
 Prijímajte rozhodnutia.
 Zvládajte agresivitu a konflikty.
 Vtiahnite do aktívnej účasti všetkých.
„Nezvládnutá“ schôdza
Na konci schôdze
 Končíte včas, celkovým zhrnutím a v pozitívnom
duchu.
 Stanovte uznesenia a rozdeľte úlohy s konkrétnou
zodpovednosťou a termínmi plnenia.
 Vyhodnoťte schôdzu.
 Skontrolujte zápisnicu zo schôdze.
 Podľa potreby dohodnite čas a miesto
nasledujúceho stretnutia.
Po schôdzi
 Pripravte zápisnicu a rozpošlite ju.
 Sústreďte sa na plnenie uznesení a začnite
plánovať ďalšiu schôdzu.
Odporúčania pre vedúceho
 Ak je v niektorom bode manažér osobne






zainteresovaný, môže svoju úlohu delegovať
druhému.
Pozorne načúvať všetkým účastníkom porady.
Ochraňovať a povzbudzovať „slabých“, kontrolovať
„silných“.
Venovať pozornosť nielen rečníkovi ale aj reakciám
ostatných.
Byť flexibilný a vedieť improvizovať.
Prejavovať sa ľudsky a ovládať sa, jednať čestne,
otvorene.
Manažér môže pôsobiť aj neformálne ale schôdzu
musí riadiť dôsledne.
Časté problémy 1
 nerozlišovanie medzi postupom a obsahom
 schôdze sú príliš často alebo zriedkavo
 byrokratické porady
 prílišná formálnosť
 neprimeraný počet prítomných
 deštruktívne pôsobenie zúčastnených
 nejasné role a zodpovednosti
 manipulácia
 nedostatok disciplíny (odbiehanie, telefonáty...)
Časté problémy 2
 skryté body programu
 nedostatok alebo nadbytok údajov
 opakovanie
 zmätok a nedorozumenia
 prístupy „výhra – prehra“
 nesmerovanie k rozhodnutiam, záverom
 nevhodné usporiadanie v miestnosti – stoly,
sedadlá
 príliš teplo alebo zima, hluk, vyrušovania
Rešpektovanie pravidiel
 všetci sme kolegovia a preto sa navzájom




rešpektujeme
je v poriadku aj keď niekto nesúhlasí
počúvame ako spojenci
každý sa účastní, nikto nedominuje
rešpektujeme časové limity
Moderačná rola vedúceho
 získava súhlas o želaných výsledkoch a bodoch




programu
navrhuje cesty, ako postupovať a overuje, či sa
dosiahol o nich súhlas
zabezpečuje, aby každý mal možnosť aktívne sa
zúčastniť
drží poriadok v diskusii a dbá, aby sa držala témy
zabezpečuje, aby sa strážil čas a zaznamenávali
informácie
Funkčná rola vedúceho
 identifikuje účel schôdze a jej želané výsledky
 identifikuje zdroje a obmedzenia
 prispieva nápadmi
 počúva idey a príspevky iných
 v diskusii nedominuje
Facilitátor (nemusí byť vedúci)
 je vodičom schôdze
 obhajuje postup, dáva návrhy ako postupovať
 získava súhlas o postupe
 neprispieva nápadmi a nehodnotí nápady členov
skupiny
 pomáha prítomným koncentrovať sa na úlohu a
držať sa témy
 zabezpečuje, aby každý mal možnosť zúčastniť sa
na diskusii
 chráni druhých pred osobnými útokmi
Rola zapisovateľa
 robí viditeľný záznam zo schôdze
 zapisuje myšlienky členov skupiny ich vlastnými




slovami
ostáva neutrálny a nezúčastňuje sa diskusie
nesnaží sa parafrázovať alebo interpretovať
používa kľúčové slová a obraty
ak je to potrebné, požiada skupinu aby spomalila
Koniec

Veľa zdaru pri vedení porady!

similar documents