senyas silbi

Report
KAGURUANG MAKABAYAN
CUL_MENTORS Group
Elmar Beltran Ingles
Project Director, NCCA
•
•
•
•
•
•
•
Rosell M. Gomez
Raymund L. Ozar
Jeanelei L. Carolino
Ma. Elena G. Casinillo
Cristina M. Pangasian
Candelaria P. Maghanoy
Mae Lady Rose C. Calinga
SAGISAG
Anahaw
SALITA
Tanom, Adorno, Dayan-dayan,
Pandong, Paypay
SENYAS
SIMBOLO
Landong, Kahamugaway,
Kalinaw, Kaanyag,
Kinabuhi
SILBI
- Gigamit sa atong kanunay na pagpahinumdum sa
Usa ka dahon na susama sa gitipok- AP
mga tinun-an nga angayan natong ampingan ug
tipok nga mga paypay. Usa ka tanom
ipasigarbo ang atong mga tanom nga nagpaila sa
nga nakadugang sa kaanyag sa
atong pagka-Pilipino.
palibot. Kasagaraan lunhaw ang mga Biology - Sa pagpa-ila sa atong mga tinun-an sa nagkalainlaing klase sa mga dahon.
dahon. Palmera nga ipang-atop ang
MAPEH - Sa pagpa-ila sa mga tinun-an sa kapuslanan nga
dahon o kaha himoon nga paypay o
nagahatag ug dugang kaanyag sa nakalain-laing
kahigayonan ug kasaulugan gamit ang dahon sa
kalo.
anahaw.
SINING
Adorno sa mga nakalain-laing mga
kahigayonan ug kasaulugan.
SANGUNIAN
Gikan sa pakighinabi kay Manang Karya.
SAGISAG
Kaang
SALITA
Masetasan, Tamnanan,
Kakolonan, Masetera,
Butanganan ug tanom
SENYAS
Isa sa klase sa yuta nga gina-umol,
gihulma ug gi-luto sa pugon o
hurnohan aron mahimong tamnanan
o masetasan.
SIMBOLO
Puluy-anan, Utlanan,
Tibuok,
Kaanyag,Panaghiusa
SILBI
Entrep. - Gigamit isip usa sa atong mga tinubdan sa
pagpanginabuhi.
Chem. - Pagtudlo sa saktong kadaghanon sa pagsagol-sagol
sa yuta ug tubig aron mamugna ang lig-on nga
tamnanan.
Physics - Gitudlo ang saktong takna ug kainit sa pag-luto sa
masetasan.
Arts
- Gitudlo ang lain pa nga kapuslanan sa kaang diin
mapasundayag ang pagka-mabuhaton nga
kabangkaagan sa mga tinun-an.
SINING
Usa sa mga butang nga magamit sa mga
tinun-an para mapagawas ang ilang
pagka-mabuhaton ug maanindot nga
talan-awon nga mamugna sa pag-adorno
pinaagi sa pag-pintal.
SANGUNIAN
Gikan sa pakighinabi kay Dong Jun-jun nga
trabahante sa Naomi’s Pottery.
SAGISAG
Balite
SALITA
Kahoy, Tanom, Kahoy nga
dakit,Tambal
SIMBOLO
Kalig-on, Kalandong,
Kahadlok, Proteksyon,
Kalig-on, Kinabuhi
SENYAS
SILBI
Isa ka klase sa punuan nga daghan
ug sanga, labong ug mga dahon, ug
nagtapok ang mga ugat. Motubo
segun sa kagamay o kadako sa yuta
nga iyang gitamnan, gitubuan o
nahimutangan.
Biology - Gigamit sa pagpaila sa mga tinun-an sa
nagkalain-laing klase sa kahoy ug ang iyang dako
nga katabang sa pagpugong sa mga kalamidad
sama sa pagkakankan ug pagkabanlas sa mga
yuta.
Entrep. - Gigamit isip usa sa atong mga tinubdan sa
pagpanginabuhi sama sa paggama ug mga bonsai.
Health - Gigamit isip usa sa mga epektibong tambal sa
mga sakit.
SINING
Adorno sa mga panimalay ang mahimo na
mga bonsai niini.
SANGUNIAN
Gikan sa pakighinabi kay Manang Karya.
SAGISAG
Botanical Garden
SALITA
Katanoman, Tamnanan, Lugar,
Mga tanom ug mga bulak
SENYAS
Isa sa mga lugar nga naay daghang
mga tanon sama sa nagkalain-laing
kahoy ug mga bulak. Sa kaanindot
sa palibot makahatag kini ug
tukmang kalipay sa mga dumuduaw.
Ang mga maanindot nga talan-awon
makahupay sa mga tawong
gahambin ug mga kaguol.
SINING
SIMBOLO
Kalipay, Kalinaw, Kaanyag,
Kahamugaway,
Kahayahay
SILBI
Agri.
- Gigamit sa pagtudlo sa mga tinun-an sa
saktong proseso sa pagpatubo sa mga
nagkalain-laing mga tanom.
Entrep.
- Gigamit isip usa sa atong mga tinubdan sa
pagpanginabuhi.
Biology
- Gigamit sa pagtudlo ug papaila sa mga tinunan sa mga nakalaing-laing klase sa mga tanom.
Literature - Gigamit sa pagtudlo sa pagdayeg sa
kinaiyahan aron maghatag kanila sa kadasig sa
pagsulat sa mga kabalakan ug uban pang mga
sugilanon.
SANGUNIAN
Mahimong isa ka dapit diin masaulugan sa Gikan sa pakighinabi kay Manang Karya.
mga importanteng kahigayunan sama sa
mga kasal, bunyag, birthday ug uban pa.
SAGISAG
Halwa
SALITA
Tangkal sa langgam, Puy-anan
sa binuhi nga langgam
SENYAS
Isa ka butang nga gigama alang sa
mga binuhi nga mga langgam.
Isulod niini ang nadakpan nga
langgam aron buhion ug mao na
kini ang iyahang mahimong puluyanan.
Bilanguan, Prisohan,
Wala’y kagawasan,
Ulipon, Dinaugdaog
SILBI
Aral. Pan.
Entrep.
Agri.
Literature
Geometry
SINING
SIMBOLO
- Gigamit sa pagtudlo sa mga tinun-an sa pagpasabot sa
kagawasan sa usa ka tawo o bisan sa usa ka nasod.
- Gigamit isip usa sa atong mga tinubdan sa
pagpanginabuhi.
- Gigamit sa pagtudlo sa mga paagi sa pag-amping sa
atong mga kahayupan.
- Gigamit sa pagtudlo sa pagdayeg sa kahayupan sa
kinaiyahan aron maghatag kanila sa kadasig sa pagsulat
sa mga kabalakan ug uban pang mga sugilanon.
- Gigamit sa pagpaila sa nakalain-laing matang sa mga
porma.
SANGUNIAN
Mahimong isa ka butang nga maggamit
Gikan sa pakighinabi kay Manong Glen.
sa Theatro sa pagpasundayag sa
kagawasan.
Ug makahimo usab ug nagkadaiyang mga
moda ug urog sa pagbuhat ug halwa.

similar documents