Unsaon pagkuha sa temperatura sa lawas? Gamita - RP

Report
Responsible Parenthood and All-Natural Family Planning Program
• Mao ang kainit o temperatura sa
lawas nga nagpahulay human sa
dili mo-menus nga 3-ka oras nga
pagkatulog.
• Ang pamaagi nga nagabase sa
sikolo sa regla sa babaye.
• Panahon sa pagpangitlog adunay
pagkabalhin sa temperatura sa
lawas sa babaye
• Adunay 99% ang ka-epektibo niini.
Responsible Parenthood and All-Natural Family Planning Program
2 ka Butang nga Gamiton ug Buhaton:
 Thermometer
 BBT Method Chart
 Pagkuha sa
temperatura sa
lawas sa babaye
 Pagrecord sa
temperatura diha sa
chart.
Unsaon pagkuha sa temperatura sa lawas?
• Gamita ang BBT “digital thermometer”
• Ibutang duol sa higdaanan sa dili pa matulog.
• Sugod sa unang adlaw sa pagregla, kuhaon
ang temperatura sa dili pa mobangon human
sa dili mo-menus nga 3-ka oras nga
pagkatulog
• Ibutang ang thermometer ilalom sa dila o sa
lubot. Kuhaon ang temperatura kada-adlaw sa
naandan nga pamaagi ug panahon.
• Human makuha ang temperatura, kuhaon ang
thermometer ug basahon. I-record sa chart
ang nabasa.
Responsible Parenthood and All-Natural Family Planning Program
4
RECORDING
1) I-rekord ang temperatura pinaagi sa pagbutang og dot sa
tunga sa box.
2) Idugtong ang mga dots pinaagi sa pagsulat og linya.
Kon ang pagbasa sa temperatura naa sa tunga- tunga, ang anaay taas nga
temperatura mao ang isulat.(e.g. between 36.4 and 36.5, record 36.5
degrees).
3) Ang bana mao gayud ang morekord sa temperatura. Apan
kon wala, ang asawa mao ang mohimo niini
4) I-rekord sa chart ang sakit o panghitabo nga maoy
hinungdan sa pagtaas sa temperatura.Kini nga pagbalhin
balhin sa temperatura maka epekto sa BBT pero dili maoy
kuhaan sa pagsabot sa pagkamabungahon sa babaye.
Note: Samtang magpasabot niini, ipakita ang akto nga pag-record sa Blank
BBT Chart
Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program
Cover line
•
•
Ang linya nga maoy basehanan sa pagkuha og
“Thermal Shift”.
Mao kini ang “horizontal line” nga makita sa
“completed BBT chart”.
Ang Pagkuha sa Cover line:
Human makakuha sa temperatura sa unang 10 kaadlaw sa cycle.
1) Ibaliwala ang unang 5 ka-adlaw.
2) Pangitaa ang pinakataas nga temperatura sa ika 610 ka-adlaw.
3) Pagsulat og “horizontal line” tunong sa pinakataas
nga temperatura sa ika 6-10 ka-adlaw.
Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program
Thermal Shift
• Mao kini ang unang sunod-sunod nga 4 kaadlaw ibabaw sa Cover Line
1. Hulati nga adunay 4 ka-temperatura ibabaw sa Cover Line.
Kini nagpasabot nga humana ang pagpangitlog
2. Markahi ang mga adlaw og 1,2,3,4.
3)
Pagsulat og “vertical line” tunga sa 3 ug 4 nga
adlaw gikan sa ibabaw hangtod sa ubos.
4)
Ang mga adlaw sa walang bahin sa “vertical Line”
mao ang MABUNGAHONG MGA ADLAW SA
BABAYE.
5)
Ang mga adlaw sa tou nga bahin sa “vertical Line”
mao ang DILI MABUNGAHONG MGA ADLAW SA
BABAYE.
Responsible Parenthood and All-Natural Family Planning Program
Check client’s understanding
• Pangutan-a ang kleyente kon adunay gitudlo
nga dili klaro. Hatagi’g dugang pagpasabot kon
gikinahanglan.
• Ipasulay ang kleyente sa pag-record sa chart ug
pagbasa ug pagpasabot sa tanang nakasulat sa
chart.
• Pangutan-a ang kleyente kon unsay iyang gibati
nga sa iyang pagpaoli sa ilang balay aduna na
siyay nakat-onan, ug paggamit sa BBT.
• Hatagi ang kleyente og blank BBT chart.
• Dasiga ang kleyente sa pagbalik kon aduna
siya’y kalibog o pangutana mahitungod sa
pamaagi.
• padayon sa PAGBALIK-BISITA.
Responsible Parenthood and All-Natural Family Planning Program
Protocol sa Pagbalik bisita sa BBT
Dalhon sa Kleyente sa pagbalik-bisita
BBT chart
Kapikas sa kinabuhi (kon wala nakakuyog sa unang
pagbisita)
Kanus-a ang Pagbisita-balik
(Pahimangno i ang kleyente nga makigkita sa provider sa 2-ka higayon)
Cycle 1 Follow-up – sa dili pa molabay ang 3-ka
semana gikan sa pagsugod sa regla
Cycle 2 Follow-up – sa dili pa molabay ang 3-ka
semana gikan sa pagsugod sa regla (I-registro na ang
kleyente nga “New Acceptor –NA
Responsible Parenthood and All-Natural Family Planning Program
11

similar documents