Energiledelse i praksis - har det gitt resultater?

Report
HOFF SA
Energiledelse
1
Sundnes
Propan (LPG)
17,6 GWh
Gjøvik
El og olje
24.5 GWh
Jæren
Naturgass (LNG)
4.0 GWh
Brumunddal
Olje ( El fra
01.09.2014)
10,1 GWh
2
Nøkkeltall
HOFF totalt
•
•
•
Netto driftsinntekter:
Medarbeidere:
Eiere:
•
•
Potetforbruk;
Hovedprodukter:
•
•
•
•
•
•
•
Strøm
Olje
Propan (LPG)
Naturgass (LNG)
Nitrogen
Til sammen
Energikostnad
ca 400 mill NOK (2013)
ca 180 (ca 170 årsverk)
ca 370 aktive andelseiere,
i tillegg ca 130 passive
100 000 tonn/år
flakes, pommes frites,
ferdigpoteter, sprit, glykose,
potetmel, krydder/ingredienser
32 GWh
1 400 tonn
1100 tonn
550 tonn
1000 tonn
60 GWh
ca 45 mill NOK (2013)
3
ISO 5001
• Arbeidet med innføring av energiledelse ved
HOFF SA har utgangspunkt i Norsk Standard
NS-EN ISO 50001:2011 Energiledelsessystemer.
Denne standarden danner grunnlaget for
energiledelsessystemet som innføres ved HOFF
SA gjennom dette prosjektet. Å innføre
energiledelse i tråd med standarden er et krav fra
Enova, for at Enova skal yte støtte til innføring
av energiledelse ved bedriften. HOFF SA
innfører energiledelse ved alle sine 4 fabrikker i
Norge
4
Del av etablert kvalitetssystem
• Energiledelse er et kvalitativt begrep som bygger på en
kontinuerlig forbedringsprosess, hvor bedriften kartlegger sitt
energibruk og muligheter for energibesparelser. Vi evaluerer
også jevnlig vårt system for energiledelse og tiltak og mål for
reduksjon av energiforbruk.
• Systemet som nå er implementert og tatt i bruk hos HOFF SA
vil gjennom denne etablerte forbedringsprosessen
videreutvikles i fremtiden.
• HOFF SA skal i løpet av høsten 2014 revidere hele sitt
ledelsessystem. I forbindelse med dette arbeidet vil det bli
foretatt en implementering av rutiner og beskrivelser for
energiledelse.
5
Energiledelsessystemet
• HOFF SA har etablert energiledelse i henhold til NS-EN ISO 50001
Energiledelsessystemer.
• Energiledelsessystemet som er etablert i HOFF SA er forankret
lokalt på de fire fabrikkene lokalisert på Gjøvik, Sundnes, Jæren og
Brumunddal. Mye av den felles dokumentasjonen er utarbeidet i
fellesskap og lagret i felles dokumentdatabase. Det er også utarbeidet
lokale mål, handlingsplaner og rutiner.
• Systemgrensene for energiledelsessystemet er definert av de fysiske
fabrikkgrensene på hvert anlegg.
• Kun energiforbruk og prosesser fra aktiviteter som HOFF SA selv
genererer er inkludert i energiledelsessystemet.
6
Energipolitikk
• Hoff skal redusere energiforbruket og utnytte
spillvarme for å unngå unødige kostnader,
redusere indirekte miljøbelastninger og styrke
konkurranseevnen. Arbeidet med
energiledelse skal være en integrert del av
driften og vurderes på lik linje med andre
driftsoppgaver.
7
Øverste ledelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Øverste ledelse ved HOFF SA er representert ved administrerende
direktør. Øverste ledelse forplikter seg til å støtte at bedriften jobber for
å sikre en kontinuerlig forbedring av energiledelsessystemet ved å;
definere og vedlikeholde en energipolitikk
utpeke et energiledelsesteam og en representant i teamet fra ledelsen
sikre tilstrekkelig ressurser til arbeidene med å forbedre
energiledelsessystemet (omfatter både menneskelige ressurser,
spisskompetanse, teknologi og økonomiske ressurser)
klargjøre omfang og grenser for energiledelsessystemet for
organisasjonen
kommunisere betydningen av energiledelse til menneskene i
organisasjonen
ta hensyn til energiytelse i langtidsplanleggingen
sikre at resultatene måles og rapporteres ved fastsatte intervaller
gjennomføre ledelsens gjennomgang
8
Ledelsens representant
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Øverste ledelse har utpekt teknisk sjef til ledelsens representant i
energiledelsesteamet. Ledelsesrepresentanten skal ha de ferdigheter og
kompetanse som sikrer kvaliteten i arbeidet med energiledelse ved HOFF SA.
Ledelsesrepresentanten har ansvar og myndighet til å:
Sikre kontinuerlig utvikling og forbedring av energiledelsessystemet
Sette sammen et energiledelsesteam med representanter fra hele
organisasjonen
Rapportere utvikling i energiytelsen til øverste ledelse
Rapportere utvikling i energiledelsessystemet til øverste ledelse
Sikre at handlingsplaner støtter opp under bedriftens energipolitikk
Definere og kommunisere ansvar og myndighet for å tilrettelegge for effektiv
energiledelse.
Bestemme kriterier og metode for effektiv anvendelse og kontroll av
energiledelsessystemet.
Arbeide for å fremme bevissthet om energipolitikk og energimål på alle nivåer i
organisasjonen.
9
Energimål
Energipolitikk
Hoff skal redusere energiforbruket og utnytte spillvarme for å unngå unødige kostnader,
redusere indirekte miljøbelastninger og styrke konkurranseevnen. Arbeidet med energiledelse
skal være en integrert del av driften og vurderes på lik linje med andre driftsoppgaver.
1.0 : HOFF SA - Energimål 1;
2.0 : HOFF SA - Energimål 2;
3.0 : HOFF SA - Energimål 3;
4.0 : HOFF SA - Energimål 4;
Redusere energiforbruket med 10 %
årlig.
Måling og kartlegging på ulike
målepunkter
Energiledelse skal være en integrert
del av hverdagen i HOFF SA
Red. energiforbruk gjennomøkt
tekn. tilgjengelighet
Delmål ;
1.1 - Løpende identifisere, samle
og prioritere energi-sparetiltak
(tiltaksliste)
1.2 - Utbedre feil så raskt som
mulig på energikrevende utstyr
Delmål;
Delmål;
Delmål;
2.1 Innstalere målere på damp der
hvor kartleggingen har avdekket
behov
3.1 Utarbeide opplæringsplan
4.1 Gjennomføre planlagte
vedlikeholdsoppgaver og
investeringer
2.2 Etablere spesifikke nøkkeltall i
datavarehuset basert på målte data
fra de ulike linjene
3.2 Utarbeide dokumentasjon av
energiledelsessystemet
3.3 Årlig rapportering av energi- og
produksjonsdata til Enova
4.2 Gjennomføre opplæring på
personell
Handlingsplan;
Handling
1. Månedlige energimøte
1. Ajourføre tiltaksliste
1. Kartl. vedlh.behov på energikrev. utstyr
2. Implementere energinøkkeltall på infostavle
2. Diskutere variasjoner i energiforbruk
3. Kartl. hvilke operatørhandlinger som har
mest innflytelse på energiforbruket
3. Kurs i energiledelse
Hensikt
Ident. og pri. energi tiltak
Samle fremkommet tiltak
Sikre fokus på energikrev.utstyr
Tilgjengeligjøre nøkkeltall for alle
Øke fokus på hvorfor energiforbruk varierer
Kartlegge behov for opplæring
Frist
Hver mnd.
Løpende
Løpende
Løpende
Daglig
Ansvarlig
Få et helhetlig forståelse for hvordan styring
av energibruk gir bidrag til energieffektivisering
10
Organisasjonskart energiledelse
HOFF SA
Adm.dir
Styringsgruppe
Norsk Energi
Avd: Gjøvik
Avd:Brumunddal
Avd: Sundnes
Avd:Jæren
11
Kostnader
• Energi utgjør 30 % av driftskostnader
eksklusive lønn.
• 10 % redusert energiforbruk utgjør 4.0 mill.kr
• Nøyaktighet i kalkylene  viktig for riktig
prissetting og riktig vurdering av produktenes
betydning
• Riktig vurdering og fordeling av
støttefunksjoner slik som
inndamper/renseanlegg, mottak etc
12
Ledelsens gjennomgang
• Ledelsens gjennomgang dokumenterer minimum følgende punkter:
-
-
Oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomganger
Endringer i energipolitikken
Gjennomgang av energiytelsen og relevante energiytelsesindikatorer
Resultater fra evaluering av samsvar med lovbestemte krav og
endringer i lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen har
sluttet seg til.
I hvilken grad energimål og energidelmål er oppfylt
Revisjonsresultater for energiledelsessystemet
Status for korrigerende tiltak og forebyggende tiltak
Forventet energiytelse den kommende perioden
Anbefalinger om forbedringer
13
Enøk- Plakater
14
Daglig teammøte hver morgen
Team
leder
HMS
Team
møte
Miljø
koordinator
Kvalitet
ansvarlig
Produksjons
ledelse
Vedlikeholds
leder
15
Energiforbruk
16
Energi spidometer
17
Energisentral
18
Dampforbruk pommes fites
19
Datavarehus
20
HOFF SA – KPI APRIL 2014
Målsettinger
2012
KPI Gjøvik
Mål (Realisert)
KPI
Antall skader
Antall skader
Mål (Realisert)
0 (0)
0 (0)
KPI Brumunddal
KPI
Antall skader
Servicegrad
Mål (Realisert)
Mål (Realisert)
KPI Gjøvik
KPI
Mål (Realisert)
Mål (Realisert)
0 (0)
98 ()
Utstyrsfeil PF
Fabrikkresultat BRU
4,5 (5,74)
0,6 ()
Sykefravær
Mnd. Budsjett 6410
Netto driftsinntekter
Mnd. budsjett 6510
Bruttofortjeneste
6,0 ()
100(30%)
31,6 ()
100(162%)
18,8 ()
Netto salg DV
Mnd. Budsjett 6410
Netto salg SHH
Mnd. budsjett 6510
Netto salg IND
4,9 (5,4)
100(65%)
6,7 (5,6)
100(213%)
17,8 (19,3)
Fabrikkresultat SUN
Utstyrsfeil FL
Fabrikkresultat GJO
Utstyrsfeil rekt.
Fabrikkresultat JÆR
0,5 ()
3 (2,21)
0,9 ()
1,5 (1,04)
1,8 ()
Mnd budsjett 6520
Driftskostnader
Antall utrykninger
GJO
Driftsresultat
100(11%)
18,0 ()
15(11)
-1,3 ()
Mnd. budsjett 6520
Netto salg PL
Antall utrykninger
BRU
Markedsandel
(DV)
100 (40%)
2,3 (1,8)
4(2)
22(22,65)
Utstyrsfeil MESK
Varebehold.
endring
(+ er nedbygging)
Utstyrsfeil TVP
KF H30+ (akkumulert)
-6,5 ()
10(11,11)
? ()
Jordfelling KOF
Likviditet
666,7(48,2)
? ()
Utstyrsfeil
mel fab
Liggetid
lager
2(0,45)
?
Utstyrsfeil
TFP
Kredittid
leverandører
10(11,54)
?
Jordfelling SS
166,7(14,9)
Utstyrsfeil Glykose
2(1,29)
Utstyrsfeil FLP
4,5(1,9)
2(0)
Utstyrsfeil IQF
4(2,5)
2(3,65)
Utstyrsfeil HJF
Jordfelling Tot P
0,83(0,1)
Inndamper KOF
3333,33(1154,4
)
Utstyrsfeil Biprodukt
Utstyrsfeil pakkeri
Inndamper SS
0(0,1)
Spesifikk energi
Gjøvik
0,79kW(0,59)
Inndamper Tot P
0,55(0)
Spesifikk energi
Brumunddal
0,47kW(0,31)
Energi
Kommentarer til status på KPI’er:
Se neste side
Bedre enn mål
Innenfor 5% negativt avvik
Mere enn 5% negativt avvik
21
22
23
Det er videre kartlagt hva og hvem
som påvirker energiforbruket
Potetmos
Parametere som påvirker forbruk
Potetmengde. Kvalitet på potet, kvalitet på ferdigvare, årstid (for eksempel
hvor godt skall er festet). Skrelletid er viktigst. Dampmengde er konstant
uansett potemengde. Vedlikehold av utstyr.
Potetmengde, vannmengde til koker. Temperaturer i koker. Stivelse.
Skivetykkelse. Årstid
Potetmnegde, vannmengde til koker. Temperaturer i koker. Stivelse.
Skivetykkelse. Årstid
Salfuktighet. Type produkst, ferdigvare, vedlikehold (f.eks kondensatretur).
Utetemperatur. Luftmengde.
Hvem påvirker forbruk
Hvem påvirker forbruk
Operatør, potetkontor, lab og
vedlikeholdsavdeling.
Sukkerdip
Parametere som påvirker
Potetmengde. Kvalitet på potet, kvalitet på ferdigvare, årstid (for eksempel
hvor godt skall er festet).
Potetmnegde, vannmengde til koker. Temperaturer i koker. Stivelse og
sukker. Skivetykkelse. Årstid
Potetmnegde, vannmengde til koker. Temperaturer i koker. Stivelse sukker.
Skivetykkelse. Årstid
Salfuktighet. Type produkt, ferdigvare, vedlikehold (f.eks kondensatretur).
Utetemperatur. Luftmengde.
Vannmengde, temperaturer, potetmengder. Kvalitet på potet, krav til
ferdigvare.
Skreller
Forkoker
Koker
Tørke øst/Tørke vest
Pommes Frites
Skreller
Koker 1
Koker 2
Fortørke
Operatør, potetkontor, lab og
vedlikeholdsavdeling.
Operatør og lab
Operatør og lab
Operatør, potetkontor, lab og
vedlikeholdsavdeling.
Operatør og lab
Operatør og lab
Operatør, potetkontor, lab og
vedlikeholdsavdeling.
Operatør, potetkontor, lab og
vedlikeholdsavdeling.
Sprit
Parametere som påvirker
Hvem påvirker forbruk
Formesking
Råvaremengde, stivelse, temperatur (85 gr)
Operatør og vedlikehold
Mesking
Råvaremengde, stivelse, temperatur (99 gr)
Operatør og vedlikehold
Kjøling
nedkjøling til 32 gr
Brenning
råvaremengde, spritstyrke (alkoholprosent),
Operatør og vedlikehold
Rektifisering
råvaremengde, kvalitet
Operatør og vedlikehold
Hjelpefunksjoner
Parametere som påvirker
Luftmengde, utetemperatur, krav til innblåsningstemperatur.
Filterkvalitet/renhold, Krav til lufttilførsel.
Vaske utstyr, kjemikalier. Utforming av produksjonsutstyr. Krav til
temperatur på vaskevann. Mengde vaskevann.
Vaske utstyr, kjemikalier. Utforming av produksjonsutstyr. Krav til
temperatur på vaskevann. Mengde vaskevann.
Mengde, kvalitetskrav til utslipp, vasking, kvalitet på avløpsvannet. Teknisk
tilstand.
Hvem påvirker forbruk
Tilluft hovedaggregat
Oppv tappevann normal bruk
Oppv tappevann, fredagsvask
Oppvarming inndampere
Vedlikeholdsavdelingen
Operatør og vedlikehold. Valg av
utstyr.
Eksterne operatører. Språk.
Vedlikeholdsavdeling, operatører i
produksjon.
24
Energiforbruk
Fordeling av energiforbruk
pr linje
Pommes Frites
Skreller
12%
Sprit
11%
Koker 1
7%
Potetmos
32%
Hjelpefunksjoner
27%
Koker 2
5%
Varmevek
sler frityr
(elektrisk)
50%
Fortørke
23%
Pommes Frites
30%
Sukkerdip
3%
25
Energiforbruk per linje Jæren
• ..\..\Energi\Energiledelse\Norsk Energi\HOFF
Jæren - Effekt og energimengder pr linje med
kaker revidert 16 mars 2014.xlsx
26
Tiltaksliste Jæren
• ..\..\Energi\Energiledelse\Norsk Energi\HOFF
Jæren - Tiltaksliste ENØK 13 mai 2014
Jæren.xlsx
27

similar documents