A. Kon

Report
ZAKON O POSREDOVANJU
U PROMETU I ZAKUPU
NEPOKRETNOSTI
(Sl.glasnik RS br.95 od 31 nov.2013)
Aleksandra Kon, dipl.pravnik
Član predsedništva
GRUPACIJE POSREDNIKA U PROMETU NEPOKRETNOSTI
Decembar, 2013
ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU
NEPOKRETNOSTI
Donošenjem ovog Zakona država prvi put u istoriji našeg
zakonodavstva reguliše svoj odnos sa posrednicima, naravno i
odnos nas posrednika sa našim klijentima.
Zakonom su odredjeni USLOVI ZA OBAVLJANJE
POSREDOVANJA.
Država propisuje ko i na koji način može da se bavi ovim
poslom.
Ministarstvo uvodi registar posrednika.
Registar je javan, biće objavljen na internet stranici ministarstva
i sadržavaće sve podatke o posrednicima.
ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU
NEPOKRETNOSTI – USLOVI ZA DELATNOST
Koji su uslovi za upis u registar?
Postoje 3 najvažnija uslova:
1.
Da preduzetnik sam ili lice zaposleno kod njega ima položen
ispit (to znači da firma koja nema makar jedno lice sa
položenim stručnim ispitom neće moći da se upiše u Registar
posrednika, ali isto tako agent sa položenim stručnim ispitom
ne može da radi sam, može da se zaposli kod nekog ili da
osnuju svoju firmu)
2.
Da posrednik ima važeći ugovor o osiguranju
3.
Da posrednik ima odgovarajući poslovni prostor
Za ispunjenje ovih uslova Zakon je ostavio rok od 18 meseci.
Ali prvi od ovih uslova za obavljanje poslova posredovanja
je STRUČNI ispit.
ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU
NEPOKRETNOSTI – USLOVI ZA AGENTA
Da bi se neko bavio poslovima Agenta on mora da ima:
1.
2.
3.
prebivalište na teritoriji repulike Srbije
najmanje IV stepen stručne spreme i
položen stručni ispit.
Rok za polaganje stučnog ispita je 12 meseci.
Konačno će ovim poslom baviti ljudi koji su se za to
osposobili i za to dobili potvrdu u vidu uverenja o
položenom stručnom ispitu.
Dakle imaćemo PROFESIJU!!!
ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU
NEPOKRETNOSTI – KADA ZAKON STUPA NA SNAGU
Svi ostali članovi primenjuju se od dana stupanja na snagu ovog zakona tj
od 8. novembra 2013. godine.
Šta je za nas najvažnije :
Zakon je izričito odredio
NAČIN OBAVLJANJA POSREDOVANJA
Ugovor o posredovanju je osnov posredovanja.
TO KAŽE ZAKON (čl. 15.)
„Posredovanje se vrši na osnovu ugovora o posredovanju...........koji
zaključuju nalogodavac i posrednik.“
Zakon poznaje
POSREDNIKA i NALOGODAVCA
Nalogodavac je osoba sa kojom posrednika ima zaključen ugovor o
posredovanju.
ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU
NEPOKRETNOSTI – OBAVEZE POSREDNIKA
Zakon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Taksativno nabraja obaveze posrednika (čl.16)
Odredjuje obaveznu evidenciju o posredovanju (čl.17)
Predvidja način OGLAŠAVANJA (čl. 18)
Reguliše pravo na posredničku naknadu (čl.20)
Odredjuje obaveze nalogodavca(čl.23)
Reguliše mogućnost ekskluzivnog posredovanja (čl.26)
Uredjuje kada prestaje ugovor o posredovanju (čl.27)
Obavezuje posrednika da odredi opšte uslove poslovanja (čl.28)
Obavezuje posrednika da istakne opšte uslove poslovanja u svom
poslovnom prostoru (čl.28)
10. Propisuje da opšti uslovi poslovanja čine deo ugovora o posredovanju
(čl.28)
ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU
NEPOKRETNOSTI - OGLAŠAVANJE
Da se vratimo na oglašavanje.
ZABRANJENO JE OGLAŠAVANJE AKO NEMA ZAKLJUČENOG
UGOVORA O POSREDOVANJU (čl.18)
„Zabranjeno je oglašavanje u vezi sa prometom,odnosno zakupom
nepokretnosti za čiji promet, odnosno zakup posrednik NEMA zaključen
ugovor o posredovanju, odnosno ugovor o potposredovanju.“
Zakonom je zaprećena kazna za kršenje ove odredbe (čl.33)
- od 100.000 do 500.000 din za pravno lice
- od 50.000 do 500.000 din za preduzetnike
- plus kazna za odgovorno lice u pravnom licu od 10.000 do 100.000 din.
- plus zaštitna mera zabrane vršenja posredovanja od JEDNE do
DVE godine.
ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU
NEPOKRETNOSTI – UGOVOR O POSREDOVANJU
Na osnovu istog člana (čl.33) može biti kažnjen
posrednik koji
- Ne vodi evidenciju o posredovanju
- Ne istakne opšte uslove poslovanja
Dakle u ovom trenutku NAJVAŽNIJA stvar za nas
posrednike je zaključivanje Ugovora o
posredovanju kao i isticanje opštih uslova
poslovanja
Bez Ugovora ne smemo davati oglase u
novinama, niti oglašavati na sajtu bilo čiju
nekretninu!!!
ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU
NEPOKRETNOSTI – UGOVOR O POSREDOVANJU
I UGOVOR O POSREDOVANJU
Kako treba da izgleda Ugovor o posredovanju?
Svim članovima grupacije smo prosledili kako treba otprilike da izgleda Ugovor o
posredovanju, sa predlogom da ih po potrebi prilagode svom poslovanju.
Šta je važno znati?
Ugovor o posredovanju ne mora da sadrži sve tačke nabrojane u čl.16 Zakona.
Ove odredbe odredjuju obaveze posrednika. Ugovor može da bude i jednostavniji,
manji, ali sve ono što piše u Zakonu mora da se primenjuje i primenjivaće se u
slučaju spora.
Ugovor o posredovanju po Zakonu treba da sadrži sledeće obaveze posrednika:
- dovodjenje u vezu nalogodavca sa licima sa kojima će zaključiti ugovor
Posrednik mora:
- dati nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni
- izvršiti uvid u isprave
- obaviti prezentaciju (oglašavanje)
- omogućiti pregled nepokretnosti
- posredovati u pregovorima
- čuvati podatke o ličnosti nalogodavca
ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU
NEPOKRETNOSTI – OBAVEZE NALOGODAVCA
Zakon predvidja i obaveze nalogodavca, a on je obavezan da:
- obavesti posrednika o svim okolnostima od značaja za
obavljanje posredovanja
- dati na uvid ORIGINALNE isprave, upozoriti posrednika na sve
terete bilo upisne bilo neupisane
- omogućiti razgledanje nepokretnosti
- obavestiti posrednika o svim bitnim podacima vezano za
nepokretnost
- predati posredniku overene kopije svih isprava kojima dokazuje
pravo svojine
- isplatiti posredniku ugovorenu posredničku naknadu i AKO je to
posebno ugovoreno naknaditi posredniku druge troškove nastale
tokom posredovanja
- obavestiti posrednika o svim promenama u vezi sa posredovanim
poslom
ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU
NEPOKRETNOSTI – ZAKLJUČENJE UGOVORA
Kada i kako zaključiti Ugovor?
- Obično ili ekskluzivno posredovanje
- Rok trajanja ugovora
- Visina naknade
- Posebni troškovi
OBIČAN UGOVOR
Jedan nalogodavac može da zaključi ugovor sa više posrednika
EKSKLUZIVNI UGOVOR
Jedan nalogodavac - jedan posrednik.
U ovom slučaju posrednik je dužan da posebno upozori
nalogodavca o značaju i pravnim posledicama klauzule o
eksluzivnom posredovanju, kazna po čl. 33
ROK VAŽENJA
Ako nije navedeno u ugovoru smatra se da važi godinu dana
ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU
NEPOKRETNOSTI – UGOVOR O POSREDOVANJU
OTKAZ UGOVORA
U pisanoj ili elektronskoj formi - ne mora biti obrazložen
VISINA NAKNADE
Slobodno ugovaranja
POSEBNI TROŠKOVI(čl.27)
„Nalogodavac je dužan da nadoknadi posredniku nastale troškove samo
ako je to izričito ugovoreno da ih snosi nalogodavac bez obzira na uspeh
posredovanja“
(ovu novinu moramo maksimalno iskoristiti!!!)
EVIDENCIJA O POSREDOVANJU (čl.17)
Posrednik vodi evidenciju o posredovanju.
Evidencija naroćito sadrži:
1. Podatke o nalogodavcu
2. Podatke o nepokretnosti
3. Ishod o posredovanju
4. Posrednička nakanada
ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU
NEPOKRETNOSTI – UGOVOR O POSREDOVANJU
II UGOVOR O POTPOSREDOVANJU
Posrednik može ovim ugovorom preneti svoja prava i obaveze, u celini ili
delimično na drugog posrednika samo ako se nalogodavac sa ovim izričito
saglasio u ugovoru o posredovanju.
Ovaj ugovor se zaključuje u pismenoj ili elektronskoj formi.
Ovaj ugovor sadrži uslove prenosa prava i obaveze i isplatu posredničke
naknade.
U skladu sa ovim Zakonom naša medju agencijska saradnja moguća je na
dva načina:
- svako naplaćuje svoju ugovorenu nakanadu od svog nalogodavca
- delimo ugovorenu nakanadu ako smo zaključili unapred ugovor o
potposredovanju i o tome obavestili svog nalogodavca
ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU
NEPOKRETNOSTI – RAZNA DRUGA PITANJA
RAZNO
Saradnja sa „divljacima“ (čl.12)
“Zabranjeno je da pravno ili fizičko lice , koje nije upisano u registar
posrednika, obavlja posredovanje.”(stav 1)
“Zabranjeno je da poslove posredovanja kod posrednika obavlja fizičko
lice koje nema položeni stručni ispit”.(stav 2)
Kazna: “Novčanom kaznom u visini od dvostruke do petostruke vrednosti
uobičajene posredničke naknade, kazniče se za prekršaj, pravo lice,
preduzetnik, fizičko lice .... ako obavlja posredovanje suprotno zabrani iz
člana 12, stav 1 ovog Zakona (čl.32).
ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU
NEPOKRETNOSTI – RAZNA DRUGA PITANJA
Oglašavanje visine posredničke naknade.
Da ili ne?
To je stvar poslovne politike svake kuće.
Pregovaranje kao najvažniji segment svakog ugovaranja.
Zakon dozvoljava da u svakom ugovoru naknada bude druge visine
naravno u skladu sa našim cenovnikom.
Nelojalna konkurencija
Zakon o zaštiti konkurencije
Mogućnost preživljavanja u novonastalim uslovima
Mi u Beogradu trenutno imamo problem sa pravilnom naplatom
nadoknade zato što je pre 25 godina jedna grupa posrednika, od kojih
najveći broj više i ne postoji, odlučila da bi bila konkurentna da oglasi
stan u neto iznosu i proviziju naplati od kupca.
ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU
NEPOKRETNOSTI - PROVIZIJA
Svi ostali imitirali su njih da bi bili ravnopravni u svojoj ponudi, i sada se
postavlja pitanje:
Kako naplatiti proviziju od kupca koji se javio telefonom i koji zna
da on nije nalogodavac zato što nas nije on angažovao da mu
tražimo nepokretnost već ju je sam pronašao u našem oglasu?
Od donošenja ovog zakona Kupac koji se javi na telefon nije nalogodavac,
već prodavac koji nas je angažovao, zato MORAMO podučiti nalogodavca
šta su njegove obaveze, a za to nam pomoć i podršku pružaju odredbe
ovog Zakona.
Najvažnija stvar za posrednike je da shvate da su se 31. oktobra 2013.
godine, donošenjem ovog Zakona, stvorili uslovi da budemo ponosni na
svoju profesiju, na svoje firme, da shvatimo da ćemo posle perioda
tranzicije postati uvaženi članovi poslovnog sveta, ali samo ako u periodu
tranzicije ne budemo alavi i sebični i ako uspemo da razumemo da sada
sami sebi postavljamo temelje.

similar documents