manuál na propagáciu projektov

Report
MANUÁL
AKO ÚSPEŠNE PROPRAGOVAŤ SVOJ PROJEKT?
PETRA HADŽOVÁ, PR MANAŽÉRKA NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE
V SPOLUPRÁCI S MLADÝMI NITRIANSKYMI FILANTROPMI
© 2014
Ako komunikovať nás?

Logá programu
Logo Nitrianskej komunitnej nadácie,
správcu programu Mladí nitrianski filantropi
Logo programu Mladí nitrianski filantropi,
dobrovoľnícky grantový program
Logo Bramac – strešné systémy, spol. s r. o.,
partnera programu Mladí nitrianski filantropi
Logo Giesecke & Devrient, partnera
programu Mladí nitrianski filantropi
Ako uvádzať podporu programu?
Tento projekt podporila Nitrianska komunitná nadácia
v rámci programu Mladí nitrianski filantropi
- z nadačného fondu Giesecke & Devrient
alebo
- z nadačného fondu Bramac
Ako a kde propagovať svoj projekt?
Vlastný web, facebook, plagáty, pozvánky, články v novinách, youtube kanál...
Ako komunikovať s novinármi?
Predstavte sa zrozumiteľne
Ešte predtým, ako budete kontaktovať novinárov, zodpovedajte si nasledujúce otázky:
•
•
•
•
•
•
•
Prečo?
Čo?
Kedy?
Kde?
Komu?
V akej pozícii?
Akou formou?
Prečo váš projekt robíte?
O čom vás projekt je a čo konkrétne robíte?
Kedy bude projekt prebiehať/kedy bude otvorenie?
Kde budú aktivity projektu prebiehať?
Pre koho je váš projekt určený/kto je cieľová skupina?
V akej pozícii chcete kontaktovať novinára?
Ako a prečo chcete kontaktovať novinárov? Bude to pre médiá zaujímavé?
Štruktúra tlačovej správy
Hlavička a päta – uveďte kontakty a logo organizácie
Titulok – Ideálne na 1 riadok, mal by obsahovať sloveso, musí upútať:
• V meste vzniklo 20 nových búdok pre netopiere
• Zachránili stovky netopierov
Dátum – ku dňu vydania tlačovej správy
Perex – krátky úvod – 5 viet, tučné písmo, výstižný text – odpovedajte
na otázky: Kto? Čo? Kde? Kedy?
Telo správy – detailnejšie opíšte informácie o projekte, odpovedajte
na otázky: Ako? Prečo?
Citácia – citujte tretiu osobu, napr. odborníka, ktorý dodá váhu vašej
správe, píše sa kurzívou, v 1. osobe
Informácie o vás – tučný text pod hlavným textom správy, informácie
o tom, kto správu vydáva (vaša organizácia, neformálna skupina ľudí)
Prílohy – štatistiky, fotografie, príbehy
Pozn.: Dĺžka TS: max. A4 + prílohy, TS zasielajte emailom na oficiálne médiá, alebo redaktorov ako prílohu, nikdy nepíšte dlhé emaily.
Tipy a rady
• Pripravte si jednoduchý komunikačný plán, zostavte media list
• Novinárov informujte len ak máte niečo dôležité, zaujímavé a aktuálne!
(Nezahlcujte ich správami o brigádach a čiastkových aktivitách projektu)
• TS posielajte zoznamu novinárov jednotlivo alebo hromadne, ale len v skrytej kópii
• Ponúkajte novinárom hotový príbeh
• Po emailingu nasleduje recalling novinárov
(obvolajte novinárov či správu dostali, či sa ju chystajú uverejniť, či chcú doplňujúce informácie,
fotky, rozhovor)
• Vaše výstupy – TS, články, prípravy na rozhovory ukážte svojim priateľom, aby vám poskytli
spätnú väzbu
(často sa stáva, že v spleti myšlienok vynecháte informácie, ktoré môžu doplniť celkový obraz o
vašom projekte)
• Udržiavajte s novinármi pravidelný kontakt
(okrem vzniku pracovno-priateľských vzťahov sú novinári kľúčoví hráči pri komunikácii s
verejnosťou, venujte sa im, poďakujte a vychádzajte v ústrety)
• TS a pozvánka sa zasiela min. 3 – 4 dni pred akciou
• TS, ktorá informuje o tom, že sa niečo konalo – zasielajte v ten istý, najneskôr nasledujúci deň
Vaša propagácia vás nemusí stáť majetok
Inšpirujte sa Guerilla marketingom
Partner aktivít programu Mladí nitrianski filantropi
Manuál propagácie projektov sme pre vás pripravili v rámci projektu
Rozvoj potenciálu mladých dobrovoľníkov v Nitrianskom kraji
Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom
Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis
v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.
[email protected]

similar documents