Analiza uticaja postoje*ih mera podr*ke preduzetni*tvu u Srbiji sa

Report
Od neaktivnosti do zaposlenosti
Analiza uticaja javnih politika i faktora koji utiču na neaktivnost:
Mogućnosti za rast aktivnosti i zaposlenosti u Srbiji
Mihail Arandarenko
Marko Vladisavljević
Jelena Žarković Rakić
Od neaktivnosti do zaposlenosti
 Pored izrazito visoke nezaposlenosti, tržište rada Srbije
odlikuje se i visokom neaktivnošću, posebno u periodu
nakon ekonomske krize
 Za razliku od većine zemalja u regionu, smanjenje
zaposlenosti, u doba krize, u Srbiji se delimično, pored
nezaposlenosti “prelilo” i u neaktivnost
Neaktivnost u periodu krize
 Rast neaktivnosti u doba ekonomske krize uzrokovan
je pre svega rastom broja neaktivnih osoba starijih od
55 godina
 Oni čine oko tri petine neaktivnih
 Problem neaktivnosti poslednjih godina postaje sve
više problem reaktivacije starijeg stanovništva
Osnovni ciljevi studije
Ova studija:
 identifikuje osnovne grupe neaktivnog stanovništva
 istražuje specifične uzroke njihove neaktivnosti i
 formuliše najvažnije preporuke za politike koje bi
doprinele većoj aktivnosti stanovništva radnog uzrasta
Značaj studije
 Povećanje zaposlenosti predstavlja ključ za smanjenje
siromaštva i socijalne isključenosti
 Dosadašnja kretanja na tržištu rada ukazuju da će Srbiji biti
veoma teško da dostigne ciljeve postavljene u Nacionalnoj
strategiji zapošljavanja do 2020. godine: stopa zaposlenosti
od 66% za stanovništvo uzrasta od 20 do 64 godine
 Starenje stanovništva će povećati probleme povezane sa
aktivacijom starijih radnika
 Nezaposleno ili neaktivno mlađe stanovništvo znači
propuštenu šansu za ostvarivanje dugoročno viših stopa
privrednog rasta
Uzroci neaktivnosti i fokus studije
 Visoka neaktivnost u Srbiji posledica je teške ekonomske
situacije i malog broja slobodnih radnih mesta
 To deluje obeshrabrujuće na sve grupe neaktivnih lica-
faktori na strani tražnje
 Neaktivnost je podjednako bitno određena i faktorima koji
utiču na ponudu rada, odnosno na odluke pojedinaca da
ne nude svoje radne usluge na tržištu rada
 Ova studija naglašava faktore na strani ponude rada,
mada to nije njen isključivi fokus
Metodologija
Definicija neaktivnosti
 Obim i struktura neaktivnosti se jedino mogu izučavati
preko podataka iz Ankete o radnoj snazi (ARS)
 Sve osobe u ARS-u možemo podeliti na
 Zaposlene
 Nezaposlene – osobe bez posla koje
 Aktivno traže posao i
 Spremne su da počnu da rade u naredne dve nedelje
 Neaktivne – osobe bez posla koje
 Ne traže aktivno posao ili
 Nisu spremne da počnu da rade u naredne dve nedelje
Metodologija
Pregled korišćenih tehnika i analiza
1. Kvantitativno istraživanje: Analiza podataka iz ARS i
drugih izvora
• Deskriptivna analiza – profil neaktivnosti
• Ekonometrijska analiza – razlike između nezaposlenih i
neaktivnih lica
• Tranzicione matrice: dinamika statusa tržišta rada(panel podaci)
2. Kvalitativno istraživanje: fokus grupe / dubinski
intervjui
• Razgovori sa: Mladima van obrazovanja, Ženama sa decom,
Starijim neaktivnima koji su obeshrabreni
3. Analiza politika: Alternative i dobre prakse
Metodologija
Značaj analize neaktivnosti

Značajan indikator ekonomskih i socijalnih performansi
tržišta rada (ARS)
 Analiza faktora sa strane ponude rada

Analiza neaktivnosti kao dopuna analizi nezaposlenosti
 Nezaposlenost / neaktivnost: diskretne kategorije ili kontinuum?
 Potencijalna dodatna radna snaga (Eurostat, 2012) -
međukategorije
 Osobe koje traže posao, ali nisu spremne da odmah počnu sa
radom
 Osobe koje ne traže posao, ali su spremne da počnu da rade
Rezultati
Osnovne grupe neaktivnih lica
1.


2.



3.



Mladi (15-29)
Na obrazovanju
Nisu na obrazovanju
Stariji (55-74)
Penzioneri
Domaćice
Neaktivni “nezaposleni”
Osobe srednjeg uzrasta (30-54)
Neaktivni “nezaposleni”
Domaćice
Penzioneri
Rezultati
Neaktivnost mladih (15-29)
Dve značajno različite grupe mladih:
1.
2.
Mladi na obrazovanju – visoka neaktivnost, ali i nezaposlenost
Mladi koji nisu na obrazovanju – visoka aktivnost, ali i
nezaposlenost
Rezultati
Neaktivnost mladih (15-29)
Dve značajno različite grupe mladih:
1.
2.
Neaktivni mladi na obrazovanju – ne žele da rade (90%)
Neaktivni mladi koji nisu na obrazovanju – žele da rade (56%)
Rezultati
Neaktivnost mladih (15-29)
Neaktivni mladi na obrazovanju – duboka neaktivnost:
- Ne žele da rade i ne menjaju status na tržištu rada
- Nepostojanje fleksibilnih poslova koji bi mogli da se usklade sa
studiranjem
- Obim neaktivnosti zbog obrazovanja nije visok (na nivou EU)
Problem:
- Trajanje visokoškolskog obrazovanja znatno duže nego što je
predviđeno
 Imobilisanje značajnog dela potencijalne radne snage koji bi mogao
da unese veću dinamiku na tržištu rada
Rezultati
Neaktivnost mladih (15-29)
Neaktivni mladi koji nisu na obrazovanju – plitka neaktivnost:
Žele da rade, često menjaju status na tržištu rada (u
nezaposlenost ili zaposlenost)
Roditeljstvo
-
Kod žena povećava, a kod muškaraca smanjuje neaktivnost
Neaktivnost žena sa decom je privremenog karaktera i uslovljena
brigom o deci (i starima)
Obeshrabrenost i/ili nezainteresovanost za posao
-
Visoka stopa nezaposlenosti za mlade (posebno za one sa niskim
obrazovnim nivoom)
Oslanjanje na porodične prihode
Inicijalni neuspesi i loše strategije u traženju posla
Rezultati
Neaktivnost starijih (55-74)
 Jedina grupa sa rastućim brojem neaktivnih (kako 55-64, tako i 65-74)
 Neaktivnost je značajno viša u grupi 65-74, ali obe grupe
neaktivnih ne menjaju status na tržištu rada (95% vs 99%)
Status na tržištu rada
Promena statusa neaktivnih
Rezultati
Neaktivnost starijih (55-74)
Značajnije razlike prema subjektivnom statusu:
 Penzioneri i domaćice u višem procentu ne žele da rade
 Domaćice imaju značajno lošiji obrazovni status u odnosu na
ostale dve grupe
Rezultati
Neaktivnost starijih (55-74)
Penzioneri (1.200.000) – duboka neaktivnost:
Ne žele da rade
-
Primaju penziju, završili su svoj radni vek
Isti profil bez obzira na godine starosti
Domaćice (200.000) – duboka neaktivnost:
Ne žele da rade
-
-
Proizvodnja u kući i oslanjanje na prihode ostalih ukućana
Nepovoljna obrazovna struktura i nepostojanje radnog iskustva
Rezultati
Neaktivnost starijih (55-74)
“Nezaposleni” neaktivni (120.000) – plitka neaktivnost:
-
Ne žele da rade u 56% situacija
-
“Tranzicioni gubitnici”
-
Obeshrabrenost
Inicijalni neuspesi u ponovnom traženju posla
Niska ocena svojih sposobnosti
-
-
-
Posebno u smislu takmičenja sa drugim nezaposlenima
Oslanjanje na prihode ostalih ukućana i obavljanje sitnih kućnih
poslova
Neaktivnost je posebno visoka kod onih sa niskim obrazovnim
statusom
Rezultati
Neaktivnost osoba srednjih godina (30-54)
 U ovoj, najaktivnijoj uzrasnoj grupi žene su značajno manje
aktivne nego muškarci
 Obe grupe imaju značajne tranzicije između statusa na tržištu
rada
Rezultati
Neaktivnost osoba srednjih godina (30-54)
Subjektivni
status
Penzioner
(66.000)
Domaćica
(135.000)
Nezaposlen
(165.000)
Ne traži
posao
99%
97%
93%
Ne želi
da radi
Razlozi neaktivnosti
96%
• Podjednak broj muškaraca i žena
• Prihod od penzije
• Završetak radnog veka
75%
• Proizvodnja u kući i oslanjanje na
prihode ostalih ukućana
• Nepovoljna obrazovna struktura i
nemanje radnog iskustva
33%
• Obeshrabrenost
• Nepovoljna obrazovna struktura i
nemanje radnog iskustva
• Neaktivnost viša kod starijih
Rezultati
Neaktivnost osoba sa invaliditetom
 Praćenje neaktivnosti osoba sa invaliditetom je
otežano zbog nedostatka informacija
 Subjektivni odgovor: Lica sa dugoročnim i trajnim
invaliditetom koja ne rade
 Duboka neaktivnost – 88% njih ne želi da radi
 Diskriminacija uprkos napretku regulative
 Loša obrazovna struktura i nisko radno iskustvo
Neaktivnost korisnika socijalnih transfera
Naknada za slučaj nezaposlenosti
 Po Zakonu, naknadu primaju
lica koja aktivno traže posao
 Ipak među korisnicima
naknade, ne samo da postoje
neaktivni, već ih je i više nego
ostalih registrovanih kod NSZ
(49% naspram 29%)
 Siva ekonomija (7.2%)
U odnosu na ostale registrovane kod NSZ, korisnici naknade u proseku:
Su stariji
Imaju povoljnije karakteristike zapošljavanja
Svi imaju radno iskustvo i imaju viši nivo obrazovanja
Neaktivnost korisnika socijalnih transfera
Naknada za slučaj nezaposlenosti
Uzroci neaktivnosti korisnika novčane naknade:
 Naknada je dodatni finansijski podsticaj za uobičajene
razloge neaktivnosti: obeshrabrenost, čekanje na penziju
(kod starijih korisnika), poslovi u domaćinstvu.
 Nema specifičnih APTR za korisnike naknade
 Naknadom do penzije (produženo trajanje naknade - 24
meseca).
 Potreban još jači NSZ nad njihovim traganjem za poslom –
“pomozi i dosađuj”.
Neaktivnost korisnika socijalnih transfera
Novčana socijalna pomoć (Materijalno obezbeđenje)
 Svi radno-sposobni članovi domaćinstva koji primaju NSP bi
trebalo da budu registrovani kod NZS i da aktivno traže posao
 Više od polovine registrovanih kod NZS ne traži posao
 Opciju da radi i dobija isti iznos sredstava prihvata tek 6% korisnika NSP
 Prepreke ka većoj aktivaciji (Petrović, 2011)
 Nizak obrazovni nivo korisnika naknade
 Niska želja za dodatnim usavršavanjem
 Niska povezanost sistema socijalnog osiguranja, zapošljavanja i
obrazovanja.
 Na plus strani…
 Mladi korisnici NSP pokazuju značajno višu želju za radom i spremnost
za uključivanje u procese obuka
 Učešće u javnim radovima povećava zapošljivost i spremnost za rad
Preporuke: Šta uraditi da se poveća radna
aktivnost i zaposlenost odraslog stanovništva?
•
Reformisati sistem poreza i socijalnih davanjapolitika isplativosti rada
•
Reformisati institucije na tržištu rada
•
Reformisati obrazovni i penzijski sistem
Politika isplativosti rada
Cilj

Povećanje razlike između neradnih i radnih dohodaka u
cilju povećanja verovatnoće prihvatanja zaposlenja
Ideje za reformu
Mogućnost zadržavanja socijalnih naknada (socijalna
pomoć, dečji dodatak i sl.) sa prihodima od rada
 Nizak poreski klin niže plaćenog rada:
 ukidanje minimalne osnovice za doprinose ili njeno
prilagođavanje stvarnim časovima rada
 može da uključi progresivnu skalu socijalnih doprinosa

Politika isplativosti rada
 Uvođenje naknada vezanih za rad – razlikuje se od drugih
oblika socijalne pomoći u tome što je glavni uslov za
kvalifikovanje za ovu vrstu naknade zaposlenje
o Uobičajeni uslovi za kvalifikovanje: prisustvo dece u
domaćinstvu (ukoliko je korisnik naknade porodica),
minimalan broj časova rada i određeni nivo dohotka od
rada
 Neoporezive beneficije za zaposlene (npr. topli obrok,
regres)
 Veći neoporezivi deo zarade- do nivoa minimalne zarade
Reforma institucija na tržištu rada
1. Zakonodavna zaštita zaposlenja
 Visinu otpremnine vezati za staž kod poslodavca
2. Naknade za nezaposlenost
 Povećati podsticaje korisnika naknade za ranije nalaženje
zaposlenja
3. Aktivni programi tržišta rada
 Povećavati ukupno učešće APTR u BDP, posebno programa
savetovanja i posredovanja u zapošljavanju, kao i obuka
4. Radno vreme
 Promovisati rad sa nepunim radnim vremenom. Ne
ograničavati fiksne i druge atipične radne ugovore
Reforma penzionog sistema
 Povećanje starosne granice za prevremeni odlazak u
penziju
 Usvojiti aktuarski pravičnije rešenje kojim se iznos
penzije vezuje ne samo za uplaćene doprinose, nego i
za očekivano životno korišćenje penzije
 S ovim je povezana i promocija koncepta aktivnog
starenja
Reforma obrazovnog sistema
Cilj:
Povećanje stope aktivnosti i unapređenje kvaliteta
ljudskog kapitala i prosečne produktivnosti novih i
postojećih radnika

Smanjivanje ‘jaza znanja i veština’

Ekspanzija i kontrola kvaliteta visokog školstva

Obavezno srednje obrazovanje

Celoživotno učenje
Socijalna infrastruktura
Unapređenje socijalne infrastrukture koja olakšava
tranziciju ka zaposlenju:

Raspoloživost usluga predškolskih ustanova

Raspoloživost usluga nege starih lica
HVALA NA PAŽNJI!

similar documents