DSS 2015_rev

Report
Dni saleziánskej spirituality 2015
15.-18. január 2015, Rím
IV. provinciálny kongres ASC
Poprad 21.-22.2. 2015
Budúcnosť saleziánskej charizmy: výzvy
don Ángel Fernández Artime
• 1. Naša DNA je DNA dona Bosca, zacielená na Ježiša
• 2. Prednostná charizmatická láska k mladým,
predovšetkým k tým najchudobnejších
• 3. Vernosť charizme: evanjelizácia chlapcov a dievčat
• 4. Spoločné prežívanie ducha a poslania dona Bosca v
saleziánskej rodine a s laikmi
• 5. Misionárske poslanie - záruka vernosti a
autentickosti charizmy dona Bosca
• 6. Nie mocou a silou, ale prostredníctvom pokornej
služby
1. Naša DNA je DNA dona Bosca,
zacielená na Ježiša
• Vernosť donovi Boscovi je vernosťou Duchu
Svätému, ktorý ho vzbudil pre dobro ľudstva a pre
dobro Cirkvi (dar) a ktorý nás privádza k tomu, čo
sa ukazuje ako jediná dôležitá vec: Ježiš v strede
nášho osobného života i života saleziánskej
rodiny
Naša SALEZIÁNSKA RODINA je ako veľký strom,
ktorý má spoločný kmeň, v ktorom tečie miazga
charizmy dona Bosca.
OTCOVSTVO
• Identita saleziánskej rodiny
sa posilní, ak sa posilní
povedomie otcovstva dona
Bosca.
• Naša identita sa prejavuje v
duchovnom otcovstve
Naša DNA je DNA dona Bosca,
zacielená na Ježiša
• To, že sa hovorí o posilňovaní identity, nemá nič
spoločné s nebezpečenstvom sebauctievania, o
ktorom hovorí aj pápež František (Evangelii
Gaudium 28)
• My nie sme „skupina vyvolených“, ktorí sú
sústredení výlučne sami na seba,
• ale sme duchovná rodina, ktorá nasleduje Krista a
žije v hlbokom spoločenstve s celou Cirkvou, a to
práve prostredníctvom špecifickosti svojej charizmy
2. Prednostná charizmatická láska k
mladým, predovšetkým k tým
najchudobnejším I
• Toto je jedna z najväčších istôt v budúcnosti
saleziánskej charizmy.
• „Mladí, najmä tí najchudobnejší, najopustenejší
a najviac vylúčení na okraj. [...] Oni sú adresátmi
poslania.“
• „SALEZIÁNSKA DOGMA“
Boh sa nám prihovára práve prostredníctvom
mladých, najmä tých najchudobnejších, čaká nás v
nich.
2. Prednostná charizmatická láska k
mladým, predovšetkým k tým
najchudobnejším II
• „Práve mladí v núdzi sú pre nás výzvou“
• Naša vernosť Pánovi a jeho mladým vyžaduje od
nás ODVAHU tam, kde je práve potrebná
• Nemôžeme sa cítiť spokojní a myslieť si, že naším
súčasným poslaním je opatrovať to, čo
vybudovali iní v minulosti.
• „Takže usilujme sa zrevidovať - v každej provincii
- kde máme zostať, kam máme ísť a odkiaľ
môžeme odísť.“
PERIFÉRIE
primárne miesto prítomnosti
a evanjelizácie
3. Vernosť charizme: evanjelizátori
chlapcov a dievčat I
• Prednostná záľuba v mladých je nedostatočnou, ak sa
nestane účinnou prostredníctvom výchovy, ktorej
integrálnou súčasťou je evanjelizácia
• „Ako don Bosco sme povolaní, všetci a v každej
situácii, byť evanjelizátormi mladých“ (PAŽ 9.1, 9.3)
3. Vernosť charizme: evanjelizátori
chlapcov a dievčat II
• Mladí iba na fotografiách
• „Zakázané sťažovať sa“
• Viera a normálnosť
4. Spoločné prežívanie ducha a poslania
dona Bosca v saleziánskej rodine a s laikmi
• Ako saleziánska rodina prežívame
„spoločenstvo a spoločné prežívanie
v duchu a v poslaní dona Bosca“.
• Pápež nás žiada, aby sme boli cirkvou,
ktorá sa neuzatvára sama do seba, no
ktorá vychádza von
• Toto je veľká výzva pre nás ako RODINU,
predstavujeme totiž dôležitú duchovnú silu
v rámci cirkvi
a vo všetkej jednoduchosti a pokore musíme
myslieť na to, že sme kvasom v ceste a
akceptovať výzvu „zobudiť svet“ (Pápež
František)
4. Spoločné prežívanie ducha a poslania
dona Bosca v saleziánskej rodine a s laikmi
• V tejto chvíli sa s väčším dôrazom objavuje „naliehavá
potreba spoločne prežívaného poslania“ v rámci
saleziánskej rodiny.
• „Poslanie, spoločne prežívané s laikmi, už nie je
vecou voľby – v prípade, že si to ešte niekto myslí –
a je to tak, pretože saleziánske poslanie v súčasnom
svete si to od nás naliehavo požaduje...“
• „Či sa to niekomu páči, alebo nie, musíme to tak
robiť!“
5. Misionárske poslanie - garancia vernosti
a autentickosti charizmy dona Bosca I
• Už od saleziánskych prvopočiatkov bolo
misionárske poslanie pre Kongregáciu prioritou
• Don Bosco napriek ťažkostiam a nedostatku
personálu posiela vhodných kandidátov z radov
saleziánov a sestier FMA až „na koniec sveta“, do
Patagónie (152 zo 758, 20% vtedajších saleziánov)
5. Misionárske poslanie - garancia vernosti
a autentickosti charizme dona Bosca II
• Niektoré vetvy našej sal. rodiny zdedili to špeciálne
misionárske poslanie „ad gentes“
• Je to pekný príklad tvorivej vernosti donovi Boscovi a jeho
charizme
• No dnes tu opäť stojí pred nami výzva: ako sa má táto
tvorivosť prejaviť v našom misionárskom poslaní dnes?
6. Nie mocou a silou, ale prostredníctvom
pokornej služby I
• Don Artime ďalej zdôrazňuje: „Toto je intuícia, ktorá sa
stáva mojím hlbokým presvedčením:“
• „Naša vernosť donovi Boscovi v 21. storočí si od nás
vyžaduje slúžiť tým najchudobnejším a rodinám, a to v
jednoduchosti, rodinnosti a pokore. Toto je spôsob,
ktorý je pre nás typický!“
• Naša vernosť Pánovi je ohrozená, ak je spojená s mocou
a silou: ba čo viac, ak je spojená s mocou peňazí
• „ Pozor, bratia a sestry, zasvätení, zasvätené a laici, toto
pokušenie je reálne a veľmi nebezpečné“
6. Nie mocou a silou, ale prostredníctvom
pokornej služby II
• Nemôžeme zostať chladnými
• Výzva na obrátenie: stať sa pokorným - byť cirkvou, ktorá
prijíma, svedčí o milosrdenstve a o nehe Pánovej a
prináša útechu mužom a ženám tejto doby
• „Ako by som si želal Cirkev chudobnú pre chudobných!“
(Pápež František)
3-BODOVÉ HESLO
• PERIFÉRIA
• DÔVERNÝ VZŤAH S BOHOM
• VZÁJOMNÁ SÚČINNOSŤ
• „Bežte hľadať mladých na periférie, no
nezabudnite sa starať o seba a o svoj dôverný
vzťah s Bohom a prežívať poslanie, ktoré ste
dostali vo vzájomnej súčinnosti s ostatnými
zložkami saleziánskej rodiny.“
• http://www.ascslovakia.sk/?clanok=555
VÝZVA
pri príležitosti dvojstého výročia
narodenia dona Bosca
„Patriť čoraz viac Bohu, bratom a
sestrám - a mladým“

similar documents