Srednje obrazovanje i vaspitanje u Srbiji Bogoljub Lazarević Reforme u Srbiji 2001-2010  Vremenska dimenzija – Prelazak u novi milenijum  Prostorna dimenzija - Biti deo.

Report
Srednje obrazovanje
i vaspitanje u Srbiji
Bogoljub Lazarević
Reforme u Srbiji
2001-2010
 Vremenska dimenzija – Prelazak u novi
milenijum
 Prostorna dimenzija - Biti deo “Evrope
znanja “ i dati prilog tome.
 Treća dimenzija? - Promene
 Spremnost na promene
 Konsenzus o potrebi za promenama
 Strpljenje u promenama...
Politika i strategija stručnog
obrazovanja
 Vizija i misija
 Odgovor na potrebe društva i tržišta
rada
 Obezbeđivanje kvaliteta
 Vođenje i savetovanje
 Upravljanje
 Finansiranje
Evropski ciljevi = Srpski ciljevi
 Postati konkurentna i dinamična ekonomija,
sposobna za trajni ekonomski rast
 Rast kvaliteta i efikasnosti sistema obrazovanja
 Dostupnost obrazovanja
 Otvaranje sistema obrazovanja u lokalnom i
globalnom smislu
Nova uloga obrazovanja u ekonomskom
razvoju Srbije
“postati najkompetitivnija i najdinamična, na
znanju zasnovana, ekonomija u regionu”
KAKO?
Radikalno promeniti ekonomiju – Ekonomija
znanja
PREDUSLOV!
Adaptacija sistema obrazovanja u skladu sa
zahtevima nove ekonomije i društva znanja
Nova mreža srednjih škola
Buduća mreža mora obezbediti da profili koji
se školuju, budu u skladu sa trenutnim i
budućim potrebama društva –fleksibilnost
Pristup celini sistema srednjeg obrazovanja
omogućiti i onim delovima stanovništva koji
žive van velikih centara- dostupnost
Najvažniji ciljevi
Trajna zapošljivost!!
 Mladima i odraslima obezbediti sticanje
znanja, veština i kompetencija koje su im
potrebne za obavljanje jednog ili više
srodnih poslova
 Da pojedinac dobije takve veštine koje će
mu omogućiti da se lako adaptira na
promenljive radne zahteve
zahtevi od obrazovanja
osnovne veštine

pismenost i matematika
praktične veštine



rešavanje problema,
ICT,
posedovanje radne etike
zahtevi od obrazovanja
socijalne veštine



komunikacija sa drugima,
rad sa drugima u širokom rasponu okruženja i
kultura,
strani jezici i suštinske gradjanske vrednosti
lične veštine






samostalnost,
odgovornost,
emocionalna inteligencija,
preduzetnički stav,
spremnost na promene,
sposobnost procene sopstvenih snaga i
slabosti….
Nova uloga i položaj srednje škole
 Samostalnost u odlučivanju i uticaj
lokalne sredine na planiranje razvoja
 Škola kao regionalni centar
kompetencija –
Zlatiborska Obrazovno Razvojna Akcija
ZORA – projekat
Predlozi za predstojeći period
 Razvoj zasnovan na partnerstvu i
usaglašenoj politici
 Sistem srednjeg obrazovanja
organizovati i pratiti na principu učešća
centralnog i lokalnog nivoa
Doživotno učenje - LLL
 Obrazovni sistem Srbije će dati svoj
doprinos i odigrati jednu od glavnih uloga
u procesu uspostavljanja sistema
doživotnog učenja
 Strategija ulaganja u razvoj ljudskih resursa
– razvoj i primena
Ogled u stručnom obrazovanju
 Ogled se sprovodi u 156 škola
 Uveden je 58 novih obrazovnih programa i
profila
 Nove obrazovne profile su uradili timovi
Zajednica srednjih škola (nastavnici) u
saradnji sa socijalnim partnerima i tržištem
rada, uz pomoć medjunarodnih organizacija
Program FOOOR – ogled
Ogled u:
 8 škola za оsnovno оbrazovanje оdraslih
 2 redovne оsnovne školе
 10 gradova u Srbiji
 11 оglednih odeljenja
 Za 275 оdraslih Roma, starosti, 15-35
god, оd čega је 50% ženskа populacija
 Izrađeno i objavljeno 40 programa obuka
 Projekat proširen na 5 i 6 razred
Prioritetni zadaci
 Racionalizacija sistema srednjeg
obrazovanja
 Obrazovni profili
 Završni ispit, stručna matura, opšta matura
 Opšte (gimazijsko) obrazovanje
 Ogledi?
 Obuke i osposobljavanja
 Akreditacija i sertifikacija

similar documents