Kapsamlı Gelir Tablosu

Report
OSB’LER İÇİN
FİNANSAL TABLOLAR
Neslihan ÇETİNKAYA
S.M.M.M.
C & Ç YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Günümüzde Var Olan Yasal Mevzuata Uygun Olarak
Sürdürülen Uygulama
Finansal Tablolar
• Muhasebe tarafından kaydedilen bilgilerin,
belirli ihtiyaçlar çerçevesinde finansal tablo
kullanıcılarına bildirilmesini sağlayan araç
finansal tablolardır.
• Muhasebe kayıtları varolan mevzuat hükümleri
çerçevesinde yapar ve bunların toplamından
finansal tablolarını oluşturur.
Temel Finansal Tablolar
• Tekdüzen Hesap Planı ile oluşturulan kayıt
düzenine uygun olarak hazırlanmış;
▫ Bilanço
▫ Gelir Tablosu
Yardımcı Finansal Tablolar
• Mevzuat açısından hazırlanması zorunlu
olmayan ancak, işletmelerin durumlarını
açıklamada gerekli tablolar.
▫
▫
▫
▫
▫
Nakit Akım Tablosu
Fon Akım Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Satışların Maliyeti Tablosu
Kar Dağıtım Tablosu
Dipnotlar
• Bir finansal tablonun dipnotları, finansal tablo
kalemlerinin içeriğini açıklamaya yarayan ekidir.
• Dipnotlarda yeterli açıklama yer almaması
finansal tablo kullanıcılarını ve karar vericileri
yanlış yönlendirebilir.
BİLANÇO
• Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu
varlıkları ve bu varlıkların kaynaklarını içeren
tablo olarak tanımlanır.
• Bir işletme ile ilgili en kapsamlı ve en genel
bilgileri içeren finansal tablodur.
BİLANÇO (Örnek)
X A.Ş. 31.12.201y Tarihli Bilançosudur
Pasif
Aktif
I. Dönen Varlıklar
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
II. Duran Varlıklar
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
V. Özkaynaklar
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
BİLANÇO (Temel Özellikler)
• Kalemlerin likiditeye göre sınıflandırılması
• Varlıklar = Yükümlülükler
• Tekdüzen Hesap Planına Uygun Sıralama
Bilanço
• OSB’lere ait bilançoda diğer ticari işletmelerin
aksine “SERMAYE” kalemi bulunmamaktadır.
• Kuruluş özelliği nedeniyle OSB’ler sermayesiz
kurulurlar.
Gelir Tablosu
• Kar- Zarar Tablosu
• Bir işletmenin belirli bir dönem içerisinde
sürdürmüş olduğu faaliyetlerine ilişkin kar ve
zarar durumunu ortaya koymaya yarayan
finansal tablodur
Gelir Tablosu (Örnek)
•
•
•
•
•
•
BRÜT SATIŞLAR
SATIŞTAN INDİRİMLER (-)
NET SATIŞLAR
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
FAALİYET GİDERLERİ (-)
▫
▫
▫
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
FAALİYET KAR VEYA ZARARI
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
FINANSMAN GIDERLERI (-)
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR
OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
OLAĞANDIŞ I GİDER VE ZARARLAR (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Gelir Tablosu (Temel Özellikler)
• Gelir ve Gider kalemleri özelliklerine göre
sınıflandırılmıştır.
• Farklı kar hesaplamaları işletmenin kar/zarar
durumunun nereden kaynaklandığının
anlaşılması konusunda fikir vermeyi
amaçlamaktadır.
Yardımcı Finansal Tablolar
• Yardımcı finansal tablolar, hazırlanması zorunlu
finansal tablolar olmadığından günümüzde
işletmelerin çoğu tarafından
hazırlanmamaktadır.
OSB Finansal Tablolar
• OSB’ler, her dönem sonunda ilgili döneme
ilişkin olarak bilanço ve gelir tablosu
hazırlamakla yükümlüdürler.
• Herhangi bir iktisadi işletmesi bulunmayan
OSB’ler, dönem içinde yürüttükleri tüm
faaliyetleri kapsayacak şekilde tek bir bilanço ve
gelir tablosu oluştururlar.
OSB Finansal Tablolar
• OSB’ler tarafından hazırlanan finansal tablolar
V.U.K. Hükümlerine uygun olarak değerlemeye
tutulmuş kalemlerden oluşmaktadır.
• Tekdüzen Hesap Planına Uygun olarak yapılan
muhasebe kayıtlarına istinaden finansal raporlar
oluşturulmaktadır.
OSB Finansal Tablolar (Öneri)
• İktisadi İşletmesi Bulunan OSB’lerin Finansal
Tablo Hazırlaması;
▫ Her bir iktisadi işletme için ayrı bilanço ve gelir
tablolarının oluşturulması
▫ Konsolidasyon yöntemi ile ilgili finansal tabloların
tek bir işletme gibi konsolide bilanço ve gelir
tablosu hazırlaması
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
• Konsolide mali tablolar, ayrı tüzel kişiliklere
sahip işletmelerin aktiflerinin, borçlarının,
özkaynaklarının, gelirlerinin ve giderlerinin bir
araya getirilmesi, diğer bir ifade ile ana şirketin
tablolarıyla birleştirilmesiyle elde edilen
tablolardır.
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
• Bir şirketler grubunun konsolide finansal
tabloları hazırlanırken;
▫ Finansal Tablo kalemleri toplanır,
▫ Grup şirketler arasında hareket içeren
kalemlerden bu hareketler elimine edilir.
Yeni T.T.K. Kapsamında Uygulamasına Başlanacak
Olan Finansal Raporlama Standartları
KOBİ/TFRS
• 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici1.
Maddesinin 3. fıkrasının (a) bendinde;
▫ Bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilenlerin dışında kalan ve işletme
yönetiminde yer almayan işletme sahipleri,
işletmeye borç verenler ve kredi derecelendirme
kuruluşları gibi dış kullanıcılar için genel amaçlı
finansal tablo düzenleyen işletmelerin
KOBİ/TFRS Uygulaması zorunlu kılınmıştır.
KOBİ/TFRS
• Türkiye Muhasebe Standartları ve kavramsal
çerçevede belirlenen ilkelerin, Türk Ticaret
Kanunu’nun ticari defterlere, finansal tablolara
ve raporlamaya ilişkin hükümleri ile ilgili diğer
hükümlerine de uygulanacağı hüküm altına
alınmıştır.
KOBİ UFRS NEDİR?
• Tam set UFRS, KOBİ’lerin finansal tablo
kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verecek
şekilde tasarlanmamıştır
• Bu nedenle IASB, KOBİ’lere de uygulanacak yeni
bir standart geliştirmeyi uygun görmüştür.
KOBİ UFRS
• Standart, 36 bölüm içeren, yaklaşık 200 sayfalık
bir metinden oluşmaktadır.
• Standartta uygulama konusunda sık sık Tam Set
UFRS’ye yönlendirme yapılmaktadır.
Tam Set UFRS – KOBİ UFRS
• KOBİ UFRS, Tam Set UFRS’nin aksine finansal
raporlarını açıklama yükümlülüğü bulunmayan
işletmelerde uygulanacaktır.
• Tam Set UFRS 40 Adet Standarttan
oluşmaktadır, KOBİ UFRS tek bir standarttır.
KOBİ UFRS’nin FİNANSAL TABLOLAR
AÇISINDAN GETİRECEĞİ YENİLİKLER
•
•
•
•
•
Yeni Finansal Tablo Seti
Dipnotlar
Değerleme Esaslarında Değişiklik
Karşılaştırılabilirlik
Tahminler ve Beklentiler
FİNANSAL TABLOLAR (Özellikleri)
• En az 2 dönemi kapsayacak şekilde
hazırlanmalıdır,
• İki rapor döneminin arasında en fazla 1 yıl
olabilir,
• İşletme daha kısa dönemlerde finansal tablo
yayınlayacaksa bu durumda önceki dönem
karşılaştırılabilir bir dönem olarak seçilmeli ve
durum kullanıcılara açıklanmalıdır.
YENİ FİNANSAL TABLO SETİ
•
•
•
•
•
Finansal Durum Tablosu
Kapsamlı Gelir Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Nakit Akım Tablosu
Dipnotlar
FİNANSAL DURUM TABLOSU
• İşletmenin belirli bir gündeki finansal
durumunu açıklayan finansal tablodur.
• Finansal durum, işletmenin varlıklar,
yükümlülükler ve sermayesi arasındaki
ilişkilerin finansal tablolara yansıtılması
durumudur.
FİNANSAL DURUM TABLOSUNDA YER ALMASI GEREKEN
ASGARİ KALEMLER
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari ve diğer borçlar
Ticari ve Diğer Alacaklar
Finansal yükümlülükler
Finansal Varlıklar
Vergi borçları varlıkları
Stoklar
Ertelenen vergi varlık ve
yükümlülükleri
Tesis, Makine ve Cihazlar
Karşılıklar
Yatırım Tesisleri
Azınlık payları
Maddi Olmayan D.V.
Ana Ortaklık sahiplerine atfedilen
özsermaye
Biyolojik Varlıklar
Ortaklıklara Yatırımlar
Ortak Girişimlere Yatırımlar
FİNANSAL DURUM TABLOSU
• Cari Varlıklar ile Cari Olmayan Varlıklar ve Cari
Yükümlülükler ile Cari Olmayan Yükümlülükler
farklı kalemlerde gösterilmek zorundadır.
• Bir varlığın cari varlık olabilmesi için işletmenin
normal faaliyet döngüsü içinde o varlığı
tüketmeyi/satmayı amaçlaması gerekmektedir.
KAPSAMLI GELİR TABLOSU
• İşletmenin finansal performansının
anlaşılmasını sağlayacak olan finansal tablodur.
• Finansal performans; işletmenin gelir ve
giderleri arasındaki ilişkilerin finansal tablolara
yansıtılmasıdır.
KAPSAMLI GELİR TABLOSU
• Gelir ve harcamaların detaylı olarak gösterildiği
bir Kapsamlı Gelir Tablosu yayınlanabileceği
gibi, standardın gerekliliklerini karşılayacak bir
kapsamlı gelir tablosunun yanı sıra gelir ve
harcama detaylarının yer aldığı bir gelir
tablosundan oluşan İki Tabloluk Bir Set de
yayınlayabilir
KAPSAMLI GELİR TABLOSU
• Gelir tablosu ve Özkaynak değişim tablosundan
oluşan ikili bir set yerine tek bir kapsamlı gelir
tablosu sunulması ancak özkaynaklardaki
değişikliklerin
▫ Dönem kar veya zararlarından,
▫ Hisse sahiplerinin yaptıkları sermaye
ödemelerinden,
▫ Muhasebe politikalarındaki değişikliklerden
▫ Önceki dönem hata ve değişikliklerinden
kaynaklanması durumunda mümkündür.
KAPSAMLI GELİR TABLOSUNDA YER ALMASI
GEREKEN KALEMLER
Hasılat (Ciro)
Finansman Giderleri
Ortaklara ve ortak girişimlere yapılan yatırımların sermaye
metoduyla hesaplanmış olan kar veya zararlar
Vergi Harcamaları
Durdurulan faaliyetlere ilişkin geçmişe dönük vergi kar veya
zararları
Kar veya Zarar
İçeriklerine göre sınıflandırılmış olan diğer kapsamlı gelire ilişkin
ayrı ayrı maddeler
Sermaye yöntemine göre hesaplanmak üzere ortaklık ve ortak
girişimlerin diğer kapsamlı gelir rakamları
Toplam Kapsamlı Gelir
KAPSAMLI GELİR TABLOSU
• Bugüne kadar kullanmış olduğumuz gelir
tablosundan farklı olarak standarda uygun gelir
tablosunda “OLAĞANÜSTÜ” başlıklı herhangi
bir gelir veya gider kaleminin yer almaması
gerektiği açıkça belirtilmiştir
KAPSAMLI GELİR TABLOSU
• İşletme, tabloyu harcamaların;
 İçeriklerine
 Fonksiyonlarına
göre sınıflandırabilecektir.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ve
DAĞITILMAMIŞ KARLAR TABLOSU
• Bu tablo işletmenin özsermayesinde dönem
içinde ortaya çıkan değişikliklerin gösterildiği
tablodur.
• Kapsamlı Gelir Tablosu ve Özkaynak Değişim
Tablosu yerine tek bir “Gelir ve Dağıtılmış Karlar
Tablosu” yayınlanabilir. (Şart Gerçekleşirse)
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ve
DAĞITILMAMIŞ KARLAR TABLOSU
• Bu tablo işletmenin özsermayesinde dönem
içinde ortaya çıkan değişikliklerin gösterildiği
tablodur.
• Kapsamlı Gelir Tablosu ve Özkaynak Değişim
Tablosu yerine tek bir “Gelir ve Dağıtılmış Karlar
Tablosu” yayınlanabilir. (Şart Gerçekleşirse)
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU’NDA YER
ALMASI GEREKEN KALEMLER
• Toplam kapsamlı gelir rakamı
• Geçmişe dönük her bir uygulama ve düzenleme
ayrı ayrı belirtilmek üzere sermayeyi oluşturan
unsurlar
• Kar ve zararın, kapsamlı geliri oluşturan
rakamların her birinin ve yatırım tutarları
miktarlarının özkaynaklarda yarattığı değişimler
ayrı ayrı gösterilmelidir
NAKİT AKIM TABLOSU
• Nakit akım tablosu bir işletmenin bir dönem
içindeki nakit veya nakit benzerlerindeki
değişimler hakkında bilgiler sunan bir tablodur.
• Bu değişimler işletme faaliyetlerinden, yatırım
faaliyetlerinden veya finansman faaliyetlerinden
kaynaklanabilmektedir.
NAKİT AKIM TABLOSU
• Tabloda bulunması gereken kalemler,
FAALİYET, YATIRIM ve FİNANSMAN ana
başlıkları altında standartta detaylı olarak
belirtilmiştir.
• Nakit akışının tutarı kadar hangi amaçla
oluştuğu da bizim için önemlidir.
DİPNOTLAR
• Finansal Tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
Finansal tablolar ile dipnotları bir bütün
oluşturur.
• İlgili olduğu finansal tabloyu ayrıntılı bir şekilde
açıklayacak şekilde düzenlenmelidir.
DİPNOTLAR
• Finansal tabloların hangi temellere oturtularak
hazırlandığı ve izlenen muhasebe politikaları
dipnotlarda yer almak zorundadır.
• Dipnotlar ve dipnot referansları arasında
sistematik bir düzen olmak zorundadır.
DİPNOTLAR
• Dipnotların açıklanma sırası standartta yer
aldığı üzere;
1. Finansal tabloların KOBİ’ler için UFRS
kapsamında hazırlandığına dair bir beyan,
2. Uygulanan muhasebe politikalarının özetini
içeren bilgiler,
3. Finansal tablolarda yer alan bilgilere ilişkin
destekleyici açıklamalar ve
4. Diğer açıklayıcı dipnotlar.
DİPNOTLAR
• Dipnotlarda mutlaka bulunması gereken bilgiler;
▫ Raporlamayı yapan işletmenin ünvanı, raporlama
döneminden sonra varsa ünvandaki değişiklikler,
▫ Finansal tabloların solo olarak mı yoksa bir gruba
ait olarak mı hazırlandığı,
▫ Raporlama döneminin sonundaki tarih ve finansal
tabloların kapsadığı dönemler,
▫ Finansal tabloların sunumunda kullanılan para
birimi,
▫ Finansal tablolarda kullanılmışsa, yuvarlama
faktörü.
KOBİ UFRS’nin FİNANSAL TABLOLAR
AÇISINDAN GETİRECEĞİ YENİLİKLER
•
•
•
•
•
Yeni Finansal Tablo Seti
Dipnotlar
Değerleme Esaslarında Değişiklik
Karşılaştırılabilirlik
Tahminler ve Beklentiler
KOBİ UFRS DEĞERLEME
• Gerçeğe Uygun Değer
• Standartların uygulanmasında işletmelerin en
çok zorlanacakları husus olarak kabul edilebilir.
• V.U.K. Tarihi Maliyet esasından bahsederken
yepyeni bir bakış açısı geliştirmemiz gerekecek
KOBİ UFRS DEĞERLEME
• Etki edeceği bazı kalemler;
▫ Varlıkların ve Yükümlülüklerin kayıtlı değerleri
 Sabit Kıymet, Borç, Alacak, Stok vb.
▫ Amortismanlar
• Bu değişiklik karşımızı Ertelenmiş Vergi Varlık
ve Yükümlülükleri Kavramını getiriyor
KARŞILAŞTIRILABİLİRLİK
• Finansal tabloların mutlaka en az iki dönem
içerecek şekilde hazırlanması
• Bu tabloların tam olarak karşılaştırılabilir
kalemler içermesi
▫ Düzeltmelerin yalnızca cari yılda değil, önceki
dönemlerde de uygulanması
KARŞILAŞTIRILABİLİRLİK
• Bu uygulamalar sayesinde finansal tablolar;
▫ İşletmenin önceki dönemden bu döneme kadar
yapmış oldukları değişikliklerin net bir şekilde
finansal tablolarda görülebilmesini,
▫ Yönetimin hedeflerinin ne kadarını
başarabildiğinin açıkça anlaşılmasını
sağlayacaktır.
Tahmin ve Beklentiler
• Dipnotlar aracılığıyla işletmenin gelecek döneme
ilişkin tahmin ve beklentilerini açıklaması
• Hasılat ve Gider kavramının standart sayesinde
farklı bir anlam kazanması ve bu durum
sonucunda işletmenin finansal tablolarının
farklılaşması
Tahmin ve Beklentiler
• Tahmin ve beklenti belirleme gerekliliği
sayesinde işletmelerin gelecek ile ilgili planlarını
daha detaylı olarak yapmasının sağlanması,
• Daha öngörü sahibi ve sağlam hareket eden
şirket yönetimlerinin oluşması
SONUÇ
• Önümüzdeki 1,5 yıllık dönemde muhasebe
sistemlerimizi ve raporlama standartlarımızı
büyük bir değişim sürecinden geçirmek
durumundayız
• V.U.K. İle T.T.K. Arasındaki farklılık giderilene
kadar iki ayrı finansal tablo seti hazırlanacak
SONUÇ
• OSB’ler tacir sıfatını taşıyan işletmeler olmaları
nedeniyle 2013 yılı başından itibaren bu
standartlara uygun rapor hazırlamak
durumundadırlar.
Teşekkürler
Neslihan ÇETİNKAYA
[email protected]
C & Ç YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

similar documents