PPT

Report
Úvod do databázových systémů
Jakub Lokoč
Literatura

POKORNÝ, J., HALAŠKA, J.: Databázové systémy, skripta FEL ČVUT 2003

HALAŠKA, J., POKORNÝ, J.: Databázové systémy-cvika, skripta ČVUT 2002

Ramakrishnan, Gehrke: Database Systems Management, McGraw-Hill, 2003

Další zdroje - web
◦ http://nb.vse.cz/~palovska/uds/
◦ http://siret.ms.mff.cuni.cz/skopal/DBI025.htm
Upozornění – informace v této prezentaci nejsou vyčerpávající !!!
Databázové systémy, Jakub Lokoč
2
Univerzální relace

Jiný přístup – všechny atributy se slijí do jedné tabulky
◦ Není třeba řešit vztahy, vše na jednom řádku
◦ Formulace dotazu triviální
◦ Má ale i spoustu nevýhod – redundance, ztráta informace, …

Adresa
PSČ
Číslo
Barva
Estonská
12345
1
Modrá
Estonská
12345
2
Červená
Vltavská
45678
1
Modrá
Vltavská
45678
2
Zelená
Vltavská
45678
3
Bílá
Funkční závislosti mezi atributy A relace R
◦ Formálně: f([x1, .., xn])  [y1, .., yn], kde xi a yi jsou atributy z A
◦ Budeme zapisovat bez f, např. Adresa  PSČ nebo AdresaČíslo  Vše

Relace se pak určuje nejen atributy A ale i závislostmi F
Databázové systémy, Jakub Lokoč
3
Funkční závislosti (FZ)


Pomáhají určit redundance v datech
Dají se odvodit z jiných FZ - Armstrongova pravidla
Nechť X, Y, Z jsou podmnožiny atributů z relace R = (A, F)

1) jestliže Y  X, potom X  Y
(triviální FZ, axiom)
2) jestliže X  Y a Y  Z, potom X  Z
(tranzitivita, pravidlo)
3) jestliže X  Y a X  Z, pak X  YZ
(kompozice, pravidlo)
4) jestliže X  YZ, pak X  Y a X  Z
(dekompozice,pravidlo)
Používají se při
◦ Dekompozici – odvození DB schéma splňujícího danou NF
◦ Hledání klíčů – min. skupina atributů K taková, že K  Vše
Databázové systémy, Jakub Lokoč
4
Funkční závislosti (FZ)

Dekompozice se dá odvodit z prvních tří
◦ Předpoklad X  YZ
◦ Máme odvodit X  Y a X  Z

Odvození
◦
◦
◦
◦

Triviálně : YZ  Y a YZ  Z (první axiom)
Tranzitivitou spojíme X  YZ s YZ  Y
Tranzitivitou spojíme X  YZ s YZ  Z
Získáme požadované X  Y a X  Z
Množina všech FZ odvoditelných z F pomocí
Armstrongových pravidel tvoří funkční uzávěr F+
Databázové systémy, Jakub Lokoč
5
Funkční uzávěr F+
R = (A = {a, b, c}, F = {a  b} )
F+ = {a  a, b  b, a  b, c  c, ab  a,
ab  b, ab  ab, ac  a, ac  c,
ac  b, ac  ac, ac  abc, bc  b,
bc  c, abc  a, abc  b, abc  c,
abc  ab, abc  ac, abc bc, abc  abc}
Co tvoří klíč relace R?
Databázové systémy, Jakub Lokoč
6
Atributový uzávěr

Klíčový algoritmus na hledání klíče

Nechť R = (A, F) a X je podmnožina A

Atributový uzávěr značíme X+

X+ je množina všech atributů z A, které jsou
funkčně závislé na všech atributech z X
Databázové systémy, Jakub Lokoč
7
Atributový uzávěr

Příklad s relací Dům = (A, F)
◦ A = {Adresa, PSČ, Číslo, barva}
◦ F = {Adresa  PSČ, AdresaČíslo  Barva}
{Adresa}+ = {Adresa, PSČ}
{Adresa, Barva}+ = {Adresa, PSČ, Barva}
{Adresa, Číslo}+ = Vše (klíč relace Dům)
Databázové systémy, Jakub Lokoč
8
Klíč tabulky

Co tvoří klíč tabulky? Je klíčů více?
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Klíč je minimální skupina atributů určující vše
Klíčů obecně může být více
Pokud ke klíči přidáme atribut  nadklíč
Najít jeden klíč je lehké
Najít všechny klíče – problém z třídy NP
Znalost klíče důležitá při zajištění NF
Klíčový atribut nesmí být většinou NULL
Databázové systémy, Jakub Lokoč
9
Nalezení prvního klíče

Z A+ se postupně odebírají ty atributy, které jsou odvoditelné ze
zbývajících atributů

Příklad s relací Dům = (A, F)
◦ A = {Adresa, Majitel, PSČ, Číslo, barva}
◦ F = {Adresa  MajitelPSČ, Majitel  Adresa, AdresaČíslo Barva}
{Adresa, Majitel, Číslo, PSČ, Barva}+ = Vše
{Adresa, Majitel, Číslo, PSČ}+ = Vše
{Adresa, Majitel, Číslo}+ = Vše
{Adresa, Číslo}+ = Vše (již nelze odebrat žádný)
Databázové systémy, Jakub Lokoč
10
Nalezení všech klíčů


Složité – musí se vyzkoušet všechny permutace atributů z
předchozího slajdu (klíčů může být hodně)
Používají se heuristiky
X
◦ Pokud existuje X  Y ( kde Y je klíčový atribut)
◦ Pak se může zkusit (klíč – Y)  X
Y

Klíč
Z předchozího příkladu
◦ AdresaČíslo je klíč a existuje závislost Majitel  Adresa
◦ (AdresaČíslo - Adresa)  Majitel je kandidát na klíč
◦ {Majitel, Číslo}+ = Vše (bingo, máme nový klíč)
Databázové systémy, Jakub Lokoč
11
Normální formy, normalizace
Slouží k zlepšení „kvality“ DB
 Snižuje množství redundancí
 Vhodné pro DB, kde dochází často ke změnám


Nejjednodušší je 1NF
◦ Data jsou v atomické formě
◦ Nelze dát do buňky třeba pole či strom
◦ Porušeno až v Objektově-Relačních DB

4NF a 5NF nebude u zkoušky požadována
Databázové systémy, Jakub Lokoč
12
Normální formy

X
Y
Klíč
2NF
◦ Neexistuje funkční závislost neklíčových atributů na části klíče

3NF
X
◦ Neexistuje tranzitivní závislost na klíči
Y
◦ Alternativní definice
X
1. Závislost je jen triviální
2. Levá část závislosti je nadklíč
3. Pravá část závislosti je součástí klíče

Klíč
Y
Klíč
Y
Klíč
BCNF
◦ Podobné jako 3NF
◦ Jen neplatí 3. bod definice 3NF
X
Databázové systémy, Jakub Lokoč
13
Bezeztrátovost

Relaci nelze rozštěpit libovolně (viz. příklad)

Z normalizovaných tabulek by měla jít rekonstruovat původní relace
Adresa
PSČ
Číslo
Barva
Estonská
12345
1
Modrá
Estonská
12345
2
Červená
Vltavská
45678
1
Modrá
Vltavská
45678
2
Zelená
Evropská
12345
3
Bílá
Adresa
PSČ
PSČ
Číslo
Barva
Estonská
12345
12345
1
Modrá
Vltavská
45678
12345
2
Červená
Evropská
12345
45678
1
Modrá
45678
2
Zelená
12345
3
Bílá
Adresa
PSČ
Číslo
Barva
Estonská
12345
1
Modrá
Estonská
12345
2
Červená
Estonská
12345
3
Bílá
Vltavská
45678
1
Modrá
Vltavská
45678
2
Zelená
Evropská
12345
1
Modrá
Evropská
12345
2
Červená
Evropská
12345
3
Bílá
Databázové systémy, Jakub Lokoč
14
Dekompozice

Metoda rozdělení univerzální relace na menší tabulky,
které splňují
◦ Bezeztrátovost
◦ BCNF nebo 3NF

Jak na to?
◦
◦
◦
◦

Rekurzivní proces
V aktuálně dělené relaci se musí určit klíče
Dělení relace na dvě podle nevyhovující závislosti
Do nových tabulek se delegují i všechny platné funkční
závislosti (konstrukce funkčního uzávěru!)
Nezachovává obecně pokrytí závislostí
Databázové systémy, Jakub Lokoč
15
Dekompozice - příklad
A = {Adresa, Číslo, PSČ, Barva, RGB}
F = {Adresa  PSČ, AdresaČíslo  Barva, Barva  RGB}
Adresa
PSČ
Číslo
Barva
RGB
Estonská
12345
1
Modrá
0; 0; 255
Estonská
12345
2
Červená
255; 0; 0
Vltavská
45678
1
Modrá
0; 0; 255
Vltavská
45678
2
Zelená
0; 255; 0
Vltavská
45678
3
Bílá
255; 255; 255
A = {Adresa, Číslo, Barva, RGB}
F = {AdresaČíslo  Barva , Barva  RGB}
A = {Adresa, PSČ}
F = {Adresa  PSČ}
Adresa
PSČ
Estonská
12345
Vltavská
45678
Jakou NF splňují nové tabulky?
Je zachována bezeztrátovost?
Je zachováno pokrytí závislostí?
(porušena 2NF, porušena 3NF)
A = {Adresa, Číslo, Barva}
F = {AdresaČíslo  Barva}
Adresa
Číslo
Barva
RGB
Estonská
1
Modrá
0; 0; 255
Estonská
2
Červená
255; 0; 0
Vltavská
1
Modrá
0; 0; 255
Vltavská
2
Zelená
0; 255; 0
Vltavská
3
Bílá
255; 255; 255
A = {Barva, RGB}
F = {Barva  RGB}
Adresa
Číslo
Barva
Barva
RGB
Estonská
1
Modrá
Červená
255; 0; 0
Estonská
2
Červená
Modrá
0; 0; 255
Vltavská
1
Modrá
Zelená
0; 255; 0
Vltavská
2
Zelená
Bílá
255; 255; 255
Vltavská
3
Bílá
Databázové systémy, Jakub Lokoč
16
Rekapitulace

Modelování relačního schéma DB – dva přístupy
◦ Intuitivní konceptuální modelování a konverze
◦ Algoritmická dekompozice

V praxi spíše intuitivní přístup – diagramy

Dekompozice se používá na „škaredé“ tabulky

Máme obecně popsané tabulky, potřebujeme silný
a současně jednoduchý formální dotazovací jazyk
Databázové systémy, Jakub Lokoč
17

similar documents