Læseguides og tekstbaseret læring i naturfag

Report
Program:
Workshop
På vej til forståelse
Afprøvning af læseguide
-
a) Kort intro
b)
•
Læseguidens elementer og principper
Læseguides og tekstbaseret læring i naturfag
c) Brug og udarbejdelse af læseguides
d) Perspektiver
Danmarks Lærerforenings Lærertræf 2013
Jesper Bremholm
Ph.d.-stipendiat, Institut for Uddannelse og Pædagogik
(DPU), Aarhus Universitet
”Klichéen om at ‘alle lærere er læselærere’ fortolker
faglærere i lyset af modersmålslærernes rolle
og ansvar for at undervise i læsning. Faglærere har
afvist den rolle, med god ret”
(Herber (1970): Teaching reading in content areas, min oversættelse)
Shanahan & Shanahan (2008)
fagspecifik
literacy
overgangs literacy
basal literacy
Infusionsmetoden har ringe virkning
Forskningsmetode
Kvalitativ analyse af klasserumsinteraktion omkring
tekstanvendelse
2 Metodiske dele
Eksplorativ del
Observation i tre 8. klasser
(2 skoler): fysik/kemi,
biologi, geografi
Interventionsdel
Udvikling og afprøvning
af læseguides i fire 8.
klasser (4 skoler)
Data
Undervisningstekster, elevtekster, optagelser af
undervisning, interview med elever (tekstsamtaler) og
lærere
Tekster i naturfag
– generelle udfordringer for læseforståelse
•
Kompleks tekststruktur
•
Tekstøkonomisk stil
•
Svag kohærens (globalt og lokalt)
•
Teknikalitet og leksikalsk sværhedsgrad
Tekststruktur
Forklarende – hvad er lyd
Beskrivende – Lydens hastighed
Beskrivende (klassifikation) – frekvens
Instruerende – forsøg med lyd
Beskrivende (definition) + forklarende –
bølgelængde og beregning af bølgelængde
6. Forklarende + beskrivende – øret og hørelsen
7. Beskrivende + argumenterende + forklarende –
høreskader og –nedsættelse
8. Forklarende – retningsbestemmelse af lyd
1.
2.
3.
4.
5.
Uddrag af F/K-kompendium, 8. kl.
Svag lokal kohærens
”Når en guitarstreng svinger frem
og tilbage, skubber den til luften.
Derfor vil luften foran strengen
blive presset sammen. Områder
med lidt højere eller lidt lavere
tryk vil nu bevæge sig væk fra
guitaren.”
Uddrag af F/K-kompendium, 8. kl.
Opgaveark til kompendium
” …. Musikerne stemmer derfor deres
Opgave 2
instrumenter, inden der skal spilles. Når
a)
instrumenterne stemmes, bruges en
stemmegaffel med frekvensen 440Hz.
Det er tonen a, der kaldes
kammertonen. På en guitar spilles
kammertonen …”
Hvilken bølgelængde har
kammertonen?
Teksthændelser i naturfag: 4 typer
Generelle kendetegn ved
tekstanvendelse i naturfag i studiet:
3 typer fravær:
1) Læseaktivitet som forberedelse til undervisning
2) Læseaktivitet som del af
undervisning
1. Fravær af tydeligt fagligt
læseformål
2. Fravær af fokuseret3)tekstarbejde
Læseaktivitet som del af
projektarbejde
3. Fravær af tekstcentreret elevstemme
4) Læseaktivitet som del af
arbejde
+ Vanskelige rammevilkåreksperimentelt
(1-2 lektioner
/uge)
Risiko:
Undervisning der lærer elever ikke at læse
(faglige) tekster
Afprøvning af læseguide
Læseguide
(reading guide, study guide, strategy guide)
1970
1992
2007
Afprøvning af læseguide
Læs teksten med brug af
læseguiden
Overvej undervejs:
a) Læseguidens elementer
og opbygning
b) Læseguidens principper
c) Personligt indtryk og
udbytte
Elementer og opbygning
Før- under- efter læsning
Læseformål
Aktiviteter
Principper: De 10 bud
Teoretisk baggrund for læseguides
Forståelsesproces
Aktiv proces
Kan læres
LF-strategier
Læseformål
Bearbejdning
Læseguide
Teksterne
Gøre teksten til sin egen
‘Mangelfulde’
Skriftligt bearbejdning
Uensartede
Mundtligt bearbejdning
Ubetænksomme
Forståelsesprocessen
Jeg er ikke så god til at huske
teksterne … jeg synes bare nogen
gange det er svært at finde
tingene i teksten
En dygtig elev … det er
hvis man er god til faget,
hvis man forstår hvad
det handler om og så’n
noget
Bearbejdningen
”Det er jo fordi at syd og nord ligger ikke
præcis hvor man ville sige at syd og nord var
hvis man stod på - øhh det geografiske syd og
nord. Så derfor så kompasset det kan misvise lidt
med graderne hvor syd og nord ligger. Og der er en
misvisning på én grad, men for sådan hundrede
år siden der var en misvisning på 50 grader eller
sådan et eller andet”
Elise
Elev- og lærerperspektiv på læseguides
Jeg synes at det er rigtig
Jeg synes atgodt
det eratrigtig godt
atjeg
jegved
vedhvad
hvadjeg
jegskal
skalkigge
kigge
efter.
efter.Sidste
Sidsteårårnår
nårvivilæste,
læste,
vidste
vidsteviviikke
ikkehvad
hvadviviskulle
skullefå
ud affå
det.
herMen
fortæller
udMen
af det.
her
detfortæller
mig hvad
skal
gøre,
detjeg
mig
hvad
jegog
det skal
gør det
meget
lettere.
gøre,
og det
gør det
meget lettere.
Jeg mener læseguiden er med
til at stille eleverne mere lige.
For den giver alle en mulighed
for at blive velforberedte. Hvis
alle har gjort det her, så har
alle noget at byde ind med.
Literacy-didaktik:
Brug og udarbejdelse af læseguides
Samarbejde mellem naturfagene (NF) og dansk (Da)
A. Tydelig og eksplicit forberedelse af læseopgaven (NF)
B. Grundig og eksplicit forberedelse til brugen af guiden
1.
2.
3.
4.
Lærer modellerer med elever brug af guiden (eksplicit instruktion) (Da)
Par- eller gruppearbejde med guiden (Da)
Par- eller gruppearbejde med guiden (NF)
Fælles opsamling og diskussion af fagteksten med afsæt i læseguiden (NF)
C. Brug af læseguide i undervisning (NF)
1. Individuelt arbejde /par- eller gruppearbejde med guiden (hjemme eller i
skole) (NF)
2. Fælles opsamling og diskussion af fagteksten med afsæt i læseguiden (NF)
1.
Læseguiden skal doseres og skal kun udgøre en
del af undervisningen
2.
Læseguiden skal bruges i undervisningen
3.
Læseguiden skal give eleverne mulighed for at
komme til orde i undervisningen
4)
Læseguiden skal være så kort som muligt
5)
Læseguiden skal være genkendelig og let at læse
for eleverne
23
Principper for arbejdet med læseguides
Udarbejdelse af læseguide - arbejdstrin
1.
1.
Valg af tekst (fagdidaktisk afklaring)
2.
Bestemmelse af fagligt formål med
2.
tekst (læseformål)
”Når du har læst teksten, skal du kunne …
”Når du h ”Nå
3. Diagnose af tekst (centralt stof, perifert
3.
stof, særlige læseudfordringer)
4.
Udarbejdelse af læseguidens
aktiviteter
4.
Principper for arbejdet med læseguides
Det pædagogiske rytmeskifte
2) Læsearbejde til elever
1) Lærer vælger tekst
3) Lærer forbereder
undervisning
4) Undervisning m. tekst
Principper for arbejdet med læseguides
Det pædagogiske rytmeskifte
2) Lærer forbereder
undervisning
1) Lærer vælger tekst
3) Læsearbejde til elever
4) Undervisning m. tekst
Perspektiver og muligheder
Læseguide og fagligt udbytte
Jesper Bremholm og Søren S. Lund
28
Læseguide udarbejdet af elever
Skitse til Fælles pædagogik for faglig literacy på skole
Grundlag: gradual release of responsability-model (Pearson og
Gallagher (1983)
+ samarbejde mellem dansk og andre fag
5. – 6. klasse: Brug af læseguide i forenklet form (læseformål + enkle
aktiviteter)
7. klasse: Brug af læseguide i udfoldet form
8. klasse: Arbejde med elevers selvproducerede læseguides
9. klasse: Strategier for selvstændig læsning af fagtekster
[email protected]
Fagbladet Fysik/kemi
”Faglærere ved mere om deres
faglige discipliner end læselærere
og læseeksperter gør. Læselærere
ved mere om læsning end
faglærere og fageksperter gør”
(Shanahan (2009): Handbook of Research on
Reading Comprehension – min oversættelse)
Litteratur
McKenna, Michael C. & Robinson, Richard D.
(2009): Teaching through Text: Reading and
Writing in the Content Areas. Boston, Pearson
Education.
Tierney, Robert J. & Readence, John E. (2000):
Reading Strategies and Practices.
Boston, Allyn and Bacon.
Wood, Karen D., Lapp, Diane, Flood, James and
Taylor, Bruce D. (2008): Guiding Readers
Through Text: Strategy Guides for New Times.
Newark, International Reading Association.
Arnbak, Elisabeth (2005): Faglig læsning – fra
læseproces til læreproces. Gyldendal.
Bremholm, Jesper (2011): Fagtekster og elevens
vej til forståelse: At bruge læseguide til faglige
tekster, et inspirationshæfte (upubliceret).
Brudholm, Merete (2002): Læseforståelse –
hvorfor og hvordan. Alinea.

similar documents