Klasseledelse

Report
Klasseledelse
Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg
Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger
Prosjektmandatet:
Rammeverk for skolebasert
kompetanseutvikling
+ vedlegg: teoretiske bakgrunnsdok. om klasseledelse, skriving, lesing, regning,
vurdering for læring, organisasjonslæring, hjem-skole-samarbeid,
elevrelasjoner
Prosjektplan: Plan for skolebasert
kompetanseutvikling
Skolens plan for skolebasert kompetanseutvikling om
klasseledelse (og…)
Ressurser/materiell
AKTØRER
Utdanningsdirektoratet
Skolebasert
kompetanseutvikling

Lærerutdanningsinstitusjonene, NTNU som koordinator
for UH,

Nasjonale sentra; lesing, skriving, matematikk,
læringsmiljø, IKT, (andre fagmiljø?)

GNIST-prosjektlederne

Skoleutviklingsveiledere

Skoleeiere

Skoleledere

Ressurslærere

Alle ansatte i skolen
Karkteristika
ved
Utrinn i
utv.
Auka
lærarkval.
-kunnskap
-ferdigheiter
- haldning
Endring i
lærarpraksis
Forbetring i
elevresultat
fagleg og
sosialt
Organisasjonsfaktorar
Tilpassa etter Van Veen et al. 2011
Klasseledelse
Emosjonell
støtte
Organisering
og tilsyn
Læringsstøtte
Læringsstøtte

Læringsformat


Innhaldsforståing


Stimulerer ferdigheiter i høgreordens tenking, og gir høve til å nytte
dette i nye samanhengar
Kvalitet på tilbakemelding


Kva læraren vektlegg og tilnærmingar som er nytta for at elevar både
skal få ei overordna forståing og forstår nøkkelomgrep/element
Analyse og utforsking


Korleis lærarar engasjerer elevar i og styrer aktivitetar
Utvide og bygge elevane si læring gjennom tilbakemelding og
deltaking i aktivitetar
Undervisningsdialog

Bruk av strukturerte, kumulative spørsmålsstilling og diskusjon for å
guide elevane i læring
Analyse og utforsking

Tilrettelegging for høgre ordens tenking





Elevar identifiserer og utforskar problem/spørsmål,
Elevane undersøker, analyserer og/eller utforskar data,
informasjon, tilnærmingar etc.
Elevar konstruerer alternativ(e løysingar), predikerer, hypotesar,
eller idémyldring
Elevar utviklar argument, gir forklaringar
Høve til ny eller original bruk



Opne oppgåver
Presenterer kognitive utfordringar
Elevane nyttar tidlegare kunnskap/ferdigheiter
Analyse og utforsking

Metakognisjon





Elevane forklarar eigne kognitive prosessar
Eigenvurdering
Elevane reflekterer
Elevane planlegg
Lærarane modellerer tenking om tenking
Nettressursar observasjon - døme

observasjon struktur og regler

observasjon relasjoner
Klassen som
sosialt system
Klasseledelse
Elevens
læring;
fag +
atferd
Nettressurser






observasjon struktur og regler
observasjon relasjoner
egenvurdering relasjoner
utvikling av egen praksis
modell for utviklingsarbeid
ungdomstrinn i utvlikling
Litteratur
Allen, J., Gregory, A., Mikami, A., Lun, J., Hamre, B, & Pianta, R. (2013) Observations of
effective teacher-student interactions in secondary school classrooms: predicting
student achievement with the classroom assessment scoring system-secondary. School
Psychology Review, 42(1), 76-98.
Drugli, M.B.(2012) Relasjonen lærer og elev : avgjørende for elevenes læring og trivsel. Oslo,
Cappelen Damm høyskoleforlaget.
Ertesvåg, S. K. (2011). Measuring authoritative teaching. Teaching and Teacher education, 27(1),
51-61.
Ertesvåg, S.K. (2012) Leiing av endringsarbeid i skulen. Oslo: Gyldendal Akademiske.
Ogden, T. (2012) Klasseledelse- praksis, teori og forskning. Oslo:Gyldendal Akademiske.
Pianta, R. & Hamre, B.(2009) Conceptualization, Measurement and improvement of
classroom processes: standardized observation can leverage capacity. Educational
Researcher.38,(2)., 109-119
Roland, P. (2012) Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt. Ph.d-avhandling.
Stavanger: Universitetet i Stavanger.
Vaaland, G.S. & Ertesvåg, S.K. (2013) Leading or loosing? – Lost in the classroom.
http://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/SAF/Til%20nedlast/leading-losingclassroom.pdf
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
http://laringsmiljosenteret.uis.no/

similar documents