Relaskopicka_metoda

Report
Výpočet zásoby porostu
relaskopickou metodou
Dendrometrie – cvičení 8
Zadání

Pro zadané dřeviny stanovte zásobu pomocí relaskopické metody. Součástí
protokolu bude vyplněný protokol podle relaskopického formuláře (provedení
opravy na sklon a záměrný úhel, pokud bude potřeba opravy provádět,
stanovení JHF, výpočet zásoby skutečné, tabulkové, výpočet zakmenění,
zastoupení dřevin), dále test racionality a spolehlivosti se slovním závěrem,
zda naměřený počet stanovišť je dostatečný.
Výstupy z terénního měření

Zjištěná kruhová výčetní základna pro všechny dřeviny na jednotlivých
stanovištích

Výměra porostu

Věk porostu

Sklon

Násobný faktor relaskopického klínu (pokud byl použit)

Střední tloušťka a výška pro vzorníky dle dřevin
Výpočet kruhové výčetní základny/ha –
G/ha

Sečíst zjištěnou G/ha na všech stanovištích pro jednotlivé dřeviny

Sečíst G/ha všech dřevin pro jednotlivá stanoviště

ΣG Vydělit počtem stanovišť => Dostanu neupravenou G/ha

Vynásobit násobným faktorem fc, pokud je odchylka od 1 větší než 5%

Z grafikonu stanovit úpravu na svah – nutno znát G/ha a sklon – neprovádí se u
porostů se sklonem do 10°včetně

Přepočet úpravy na svah pro jednotlivé dřeviny

Gupr/ha dřeviny = G/ha dřeviny : G/ha porostu * (G/ha porostu + úprava na
svah)
Stanovení jednotné výtvarnicové výšky
JHF

Podle střední výšky a střední tloušťky se dohledá jednotná výtvarnicová výška
v taxačním průvodci pro jednotlivé dřeviny

Pokud nemá daná dřevina svého vlastní JHF v taxačním průvodci, tak se hledá
v průvodci pro podobnou dřevinu (přiřazování k podobným dřevinám podle
seznamu v taxačních tabulkách)

pokud nemá taxační průvodce dostatečný rozsah výšek pro danou dřevinu, tak
se musí stanovit výtvarnice pro jednotlivý vzorník a tou pak vynásobit výška
vzorníku nebo se dá JHF vypočítat z objemových tabulek

Příklad: BO věk 96 let, d=36 cm, h=34 m
Stanovení výtvarnicové výšky JHF

Příklad: BO věk 96 let, d=36 cm, h=34 m

V kmene (z objemových tabulek) = 1,51m3

V válce (d=36 cm, h=34 m) = 3,46m3

f = 1,51/3,46 = 0,436

JHF = 34 * 0,436 = 14,83 m

V kmene (z objemových tabulek) = 1,51m3

Kruhová plocha stromu g (při d=36 cm) = 0,1018 m2

JHF = 1,51/0,1018 = 14,83 m
Výpočet zásoby porostu Vsk a zásoby na
hektar V/ha

Vsk dřeviny = Gupr/ha dřeviny * JHF * výměra porostu

Vsk porostu = Σ Vsk dřeviny

V/ha dřeviny = Vsk dřeviny/výměra porostu
Výpočet zásoby bez kůry Vb.k.

Vb.k. = Vsk * koeficient na kůru

Pro jehličnaté dřeviny 100/110 = 0,90909

Pro listnaté dřeviny 100/115 = 0,86956
Stanovení tabulkové zásoby Vtab/ha

Vyhledání tabulkové zásoby se provádí za pomocí střední tloušťky a střední
výšky v taxačních tabulkách
Výpočet zakmenění porostu ρ

více možnosti

Přes RPP a skutečnou plochu porostu (viz prezentace Základní taxační
veličiny)

Přes dílčí zakmenění dřeviny – pouze pomocná veličina, protože zakmenění se
vždy vztahuje na porost

ρ dř = V/ha : Vtab/ha

ρ porostu = Σ ρ dřeviny
Výpočet zastoupení dřeviny

Více možností

Přes RPD a RPP (viz prezentace Základní taxační veličiny)

ρ dřeviny/ρ porostu *100
Test racionalizace

Slouží ke kontrole, jestli byl použit dostatečný počet stanovišť s ohledem na
variabilitu kruhové výčetní základny.

Nutno znát rozdíl mezi Gmax a G min na stanovištích a dále Gupr/ha

Tyto hodnoty vstupují do grafikonu a stanovují potřebný počet stanovišť při
zachování přesnosti

Pokud je počet stanovišť n menší nebo stejný než je změřený, tak je všechno
v pořádku, ale pokud je větší, tak je nutné vhodně zahustit stávající síť
stanovišť na požadovaný počet a provést na nich další změření G/ha

similar documents