AMV_prezentacia_final - Aktivizujúce metódy vo výchove

Report
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt zameraný na skvalitnenie vzdelávania
pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti výchovy.
Hľadáme Vás...
kreatívnych, zvedavých, učenlivých, vtipných, priateľských, trpezlivých
pedagogických a odborných zamestnancov zo
• Škôl a školských výchovnovzdelávacích zariadení
•








školské kluby detí
centrá voľného času
školské internáty
špeciálne školy
špeciálne výchovné zariadenia
základné umelecké školy
konzervatóriá
stredné odborné školy umeleckého zamerania
Materských škôl
Projekt je určený pre všetky samosprávne kraje s výnimkou Bratislavského.
Kód ITMS projektu:
26120130025
Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove
Zapojiť sa má zmysel...
VIEME, že zaujať a motivovať deti po skončení vyučovania je často tvrdým orieškom.
VIEME, že deti sú v súčasnom digitálnom veku pohltené svetom počítačov, tabletov,
mobilov a iných technológií.
VIEME, že obvyklé sprostredkovanie tém, ktoré sú dôležité pre utváranie hodnôt a
postojov detí neúčinkuje vždy tak ako si želáme.
VIEME, že každý túži mať prirodzenú autoritu a rešpekt.
a VIEME AKO NA TO
Kód ITMS projektu:
26120130025
Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove
Naučíte sa:
využiť formatívny vplyv médií na osobnosť v prevencii výchovných problémov
povýšiť dôležitý obsah na zaujímavý
vytvárať zmysluplné obsahy pre technológie, ktoré deti bežne používajú
interaktívne používať edukačný balíček (obsahujúci filmy, špeciálne
interaktívne audiovizuálne obsahy, kreatívne zadania, pracovné listy v
elektronickej podobe)
byť atraktívnym vychovávateľom a adekvátnym partnerom digitálne zdatnej
mladej generácie
Kód ITMS projektu:
26120130025
Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove
Aktivizujúce metódy
budú zamerané na tieto prioritné oblasti:
● Mediálna výchova
● Etická výchova
● Zdravotná výchova
● Dopravná výchova
Kód ITMS projektu:
26120130025
Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove
Pripravujeme pre Vás:
 56 vyučovacích hodín prezenčnou formou
•
•
•
•
7 zaujímavých dní v priamej interakcii s lektorom. (1x 1 deň, 1x 2 dni a 1x 4 dni)
Vzdelávanie s individuálnym prístupom v 20 členných skupinách
Výmena skúseností a poznatkov s odborníkmi z rôznych oblastí
Stretnutia sa v rámci vášho regiónu
 48 vyučovacích hodín dištančnou formou
pomocou tzv. Moderného komunikačného systému (MKS)
•
•
•
•
•
Vzdelávanie z pohodlia domova bez časovo náročného presúvania
Moderné vzdelávanie prostredníctvom vysokokvalitného prenosu zvuku i obrazu
Komunikácia s účastníkmi vzdelávania a lektorom na diaľku
Opakovanie si poznatkov a prednášok prostredníctvom archívu
Zdokonalenie sa v používaní súčasných technológií
V rámci projektu bol vypracovaný návrh nového inovačného programu kontinuálneho
vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti výchovy, ktorý bude v
prvej fáze projektu podaný na akreditáciu.
Kód ITMS projektu:
26120130025
Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove
Benefity:
Každý účastník vzdelávania:
● dostane edukačný balíček
(obsahujúci špeciálne audiovizuálne obsahy a interaktívne digitálne pomôcky, filmy
z domácej produkcie, manuál, pracovné listy)
● má možnosť získať interaktívne zariadenie (interaktívnu tabuľu s príslušenstvom)
pre školu / školské zariadenie
● získa neoceniteľnú skúsenosť so vzdelávaním cez moderný komunikačný systém
● spozná najnovšie poznatky a postupy, ktoré sa už úspešne aplikujú v zahraničí
Kód ITMS projektu:
26120130025
Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove
Ďakujeme za pozornosť
Chcete o projekte vedieť viac?
[email protected]
www.amvprojekt.sk
Kód ITMS projektu:
26120130025
Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove

similar documents