Rada Fundacji Kreatywny *l*sk

Report
LOKALNY PROGRAM
REWITALIZACJI MIASTA
RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030
Warsztat 1
Prowadzenie:
prof. dr hab. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana, dr Adam Polko, mgr Marcin Budziński
Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej w Chorzowie
Ruda Śląska, 8 września 2014
PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW
I OTWARCIE WARSZTATU
Program warsztatu
Godziny
Elementy programu warsztatu
9.00-9.15
Przywitanie uczestników i otwarcie warsztatu
9.15-10.45
Wyniki diagnozy i wstępna lista strategicznych terenów rewitalizacji
(prezentacja połączona z dyskusją)
10.45-11.00
Przerwa
11.00-12.30
Szczegółowe cele rewitalizacji miasta w nawiązaniu do Strategii Rozwoju Miasta
Ruda Śląska na lata 2014-2030 (praca warsztatowa)
12.30-12.45
Przerwa
12.45-14.15
Rozpoznanie i ocena potencjałów oraz barier rewitalizacji poszczególnych
dzielnic (obszarów) oraz identyfikacja grup interesariuszy procesu rewitalizacji
(praca warsztatowa)
14.15-14.30
Podsumowanie warsztatu
Czym jest rewitalizacja miasta?
Rewitalizację należy rozumieć jako wyprowadzanie
ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych
poprzez działania i projekty integrujące
interwencję na rzecz społeczności lokalnej,
lokalnej gospodarki i przestrzeni (środowiska
i infrastruktury), skoncentrowane terytorialnie.
Proces rewitalizacji jest procesem wieloletnim
prowadzonym we współpracy z lokalną
społecznością w stosunku do obszaru
zdegradowanego, na którym zidentyfikowano
sytuację kryzysową.
SPOŁECZNY
KULTUROWY
GOSPODARCZY
WYMIARY
REWITALIZACJI
INFRASTRUKTURALNY
ŚRODOWISKOWY
Wsparcie dla projektów rewitalizacyjnych
w RPO – kluczowe znaczenie dla rewitalizacji
Cel Tematyczny 3
Wzmacnianie konkurencyjności MŚP
3.1 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania
nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory
przedsiębiorczości
Cel tematyczny 4
Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym
4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów
miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu
Cel tematyczny 6
Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami
6.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego,
rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych),
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania działań służących zmniejszaniu hałasu
Wsparcie dla projektów rewitalizacyjnych
w RPO – kluczowe znaczenie dla rewitalizacji
Cel tematyczny 8
Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników
8.2 Wspieranie rozwoju przyjaznego dla zatrudnienia poprzez rozwój potencjałów
endogenicznych jako elementu strategii terytorialnej dla obszarów ze specyficznymi potrzebami,
łącznie z przekształceniem upadających regionów przemysłowych oraz działaniami na rzecz
zwiększenia dostępności i rozwoju zasobów naturalnych i kulturowych
8.5 Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym
zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie
mobilności pracowników
8.7 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
Cel tematyczny 9
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
9.2 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i
obszarów miejskich i wiejskich
9.4 Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności
9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych
Cechy Lokalnego Programu Rewitalizacji
Kompleksowość
Koncentracja
Komplementarność
WYNIKI DIAGNOZY I WSTĘPNA
LISTA STRATEGICZNYCH
TERENÓW REWITALIZACJI
PROBLEMY DEMOGRAFICZNE
Zmiana liczby ludności w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej w latach 1996-2014 (zmiana stosunkowa względem 1996 r.)
0.00%
Ruda
Godula
Orzegów
Bykowina
Halemba
Kochłowice
Chebzie
Nowy
Bytom
Wirek
Bielszowice
Ruda
Śląska
-5.00%
-4.91%
-10.00%
-12.96%
-15.00%
-14.76%
-15.45%
-17.00%
-17.10%
-17.38%
-18.89%
-20.00%
-25.00%
-25.73%
-30.00%
-16.71%
-17.32%
PROBLEMY SPOŁECZNE (1/2)
Udział osób objętych pomocą MOPS ze względu na ubóstwo w latach 2009-2013
12.00%
10.00%
8.00%
2009
2010
6.00%
2011
2012
2013
4.00%
2.00%
0.00%
Ruda
Godula
Orzegów
Bykowina
Halemba
Kochłowice Nowy Bytom
i Chebzie
Wirek
Bielszowice
PROBLEMY SPOŁECZNE (2/2)
Udział osób objętych pomocą MOPS ze względu na alkoholizm w latach 2009-2013
1.40%
1.20%
1.00%
0.80%
2009
2010
2011
0.60%
2012
2013
0.40%
0.20%
0.00%
Ruda
Godula
Orzegów
Bykowina
Halemba
Kochłowice Nowy Bytom
i Chebzie
Wirek
Bielszowice
PROBLEMY BEZROBOCIA
Udział osób bezrobotnych w liczbie mieszkańców poszczególnych dzielnic Rudy Śląskiej w latach 2010-2014
6.00%
5.00%
4.00%
2010
2011
3.00%
2012
2013
2014
2.00%
1.00%
0.00%
Ruda
Godula
Orzegów
Bykowina
Halemba
Kochłowice
Chebzie
Nowy
Bytom
Wirek
Bielszowice
SYNTETYCZNA OCENA ZJAWISK KRYZYSOWYCH
Dzielnica
Orzegów
Nowy Bytom
Godula
Chebzie
Ruda
Wirek
Bielszowice
Bykowina
Halemba
Kochłowice
Problemy
demograficzne
Problemy społeczne Problemy społeczne
- ubóstwo
- alkoholizm
Problemy
bezrobocia
OBSZAR REWITALIZACJI – ORZEGÓW (43,564 ha)
OBSZAR REWITALIZACJI – NOWY BYTOM (81,783 ha)
OBSZAR REWITALIZACJI – NOWY BYTOM - KAUFHAUS
(17,322 ha)
OBSZAR REWITALIZACJI – CHEBZIE (12,854 ha)
OBSZAR REWITALIZACJI – RUDA (125,9 ha)
OBSZAR REWITALIZACJI – WIREK (72,772 ha)
OBSZAR REWITALIZACJI – GODULA (37,597 ha)
OBSZAR REWITALIZACJI –
WIREK/NOWY BYTOM (49,153 ha)
OBSZAR REWITALIZACJI – BYKOWINA (100,97 ha)
PRZERWA
10.45-11.00
SZCZEGÓŁOWE CELE
REWITALIZACJI MIASTA
W NAWIĄZANIU DO STRATEGII
ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA
NA LATA 2014-2030
SZCZEGÓŁOWE CELE REWITALIZACJI MIASTA RUDA
ŚLĄSKA W NAWIĄZANIU DO STRATEGII ROZWOJU
MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030
Wybrane cele operacyjne Strategii Rozwoju
Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030
1.2. Zapewnione warunki do rozwoju aktywności zawodowej
mieszkańców w obszarze nowoczesnego przemysłu i usług.
1.3. Wysoki poziom bezpieczeństwa w Mieście.
1.5. Wyższy poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i
tworzenie warunków sprzyjających integracji wspólnot sąsiedzkich.
1.6. Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród
mieszkańców.
1.7. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb indywidualnych i
rynku pracy.
1.8. Upowszechnianie i wspieranie edukacji i aktywizacji kulturalnej
mieszkańców.
1.11. Efektywny system pomocy społecznej w Mieście.
1.12. Ochrona dziedzictwa kulturowego.
1.13. Budowanie tożsamości lokalnej.
1.14. Rozwój i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego i
informacyjnego.
Określ szczegółowy cel rewitalizacji dla konkretnej dzielnicy
w nawiązaniu do konkretnego celu strategii rozwoju miasta
SZCZEGÓŁOWE CELE REWITALIZACJI MIASTA RUDA
ŚLĄSKA W NAWIĄZANIU DO STRATEGII ROZWOJU
MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030
Wybrane cele operacyjne Strategii Rozwoju
Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030
2.1. Poprawa standardów mieszkaniowych.
2.2. Dobrze skomunikowane Miasto.
2.3. Zagospodarowane tereny i obiekty poprzemysłowe.
2.5. Zagospodarowane przestrzenie publiczne.
2.7. Rozbudowana, funkcjonalna baza infrastruktury
społecznej.
2.10. Wdrożone proekologiczne i efektywne rozwiązania
w zakresie gospodarki energetycznej - wysoki stopień
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
3.1. Wykorzystany potencjał dóbr kultury.
3.2. Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych.
5.1. Wzrost liczby miejsc pracy w mikro, małych i
średnich przedsiębiorstwach (MŚP).
Określ szczegółowy cel rewitalizacji dla konkretnej dzielnicy
w nawiązaniu do konkretnego celu strategii rozwoju miasta
PRZERWA
12.30-12.45
ROZPOZNANIE I OCENA
POTENCJAŁÓW ORAZ BARIER
REWITALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH
DZIELNIC (OBSZARÓW) ORAZ
IDENTYFIKACJA GRUP
INTERESARIUSZY PROCESU
REWITALIZACJI
POTENCJAŁY I BARIERY OBSZARÓW
REWITALIZACJI W DZIELNICY …………
Wymiary
rewitalizacji
Rewitalizacja
społeczna
Rewitalizacja
gospodarcza
Rewitalizacja
infrastrukturalna
Rewitalizacja
środowiskowa
Rewitalizacja
kulturowa
Jakie zasoby / czynniki w obszarach
rewitalizacji w dzielnicy
można wykorzystać na rzecz ich
rewitalizacji?
Jakie bariery / czynniki w obszarach
rewitalizacji w dzielnicy
mogą utrudnić / blokować ich
rewitalizację?
PODMIOTY TWORZĄCE WARUNKI I PODMIOTY
WYCHODZĄCE Z INICJATYWĄ W PROCESIE
REWITALIZACJI OBSZARÓW W DZIELNICY ………..
Wymiary
rewitalizacji
Rewitalizacja
społeczna
Rewitalizacja
gospodarcza
Rewitalizacja
infrastrukturalna
Rewitalizacja
środowiskowa
Rewitalizacja
kulturowa
Wskaż główne podmioty
tworzące warunki dla rewitalizacji
obszarów w dzielnicy
Wskaż główne podmioty mogące
inicjować działania / projekty
rewitalizacyjne w obszarach w dzielnicy
PODSUMOWANIE WARSZTATU
14.15-14.30
ZAPRASZAMY NA KOLEJNY
WARSZTAT JUTRO
- 9 WRZEŚNIA O GODZ. 9.00
DZIĘKUJEMY
ZA UDZIAŁ W SPOTKANIU
Zespół Fundacji Edukacji Przedsiębiorczej

similar documents