Prezentace aplikace PowerPoint

Report
Stretnutie s dopravcami
GR ŽSR Odbor obchodu (O450)
Oddelenie marketingu dopravných služieb
Ing. Peter Šulko, PhD.
Strečno, 27.-28.03.2014
Dopravný úrad – zriadenie

zriadený zákonom NR SR č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

je právnym nástupcom Leteckého úradu Slovenskej republiky, Štátnej plavebnej správy a
Úradu pre reguláciu železničnej dopravy,

na Dopravný úrad prechádzajú všetky práva a povinnosti, právomoci a pôsobnosť po vyššie
uvedených zrušených orgánoch štátnej správy, okrem špeciálneho stavebného úradu pre
stavby dráh a stavby na dráhe.
Organizačná štruktúra Dopravného úradu
Dopravný úrad
Divízia dráh a dopravy
na dráhach
Sekcia regulácie na
železničných dráhach
Divízia vnútroštátnej
plavby
Sekcia bezpečnosti a
interoperability
Divízia civilného
letectva
Sekcia štátneho
odborného technického
dozoru
Dopravný úrad – kompetencie
a) je bezpečnostným orgánom pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a lanové dráhy a pre železničné
vozidlá,
b) je regulačným orgánom pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a lanové dráhy,
c) vykonáva štátny odborný dozor vo veciach dráh, okrem mestských električkových dráh a
trolejbusových dráh (ďalej len „mestská dráha“), a vykonáva štátny odborný technický dozor.
www.nsat.sk
Legislatíva
– zmeny vplývajúce na dopravu...
Novela zákona o dráhach 432/2013 :
§ 30 Základné povinnosti prevádzkovateľa dráhy – doplnenie nových odsekov č.5 a 6:
(5) Prevádzkovateľ dráhy je oprávnený vykázať alebo vyviesť z obvodu dráhy osobu,
ktorá svojím konaním porušuje zákon, poškodzuje majetok, znečisťuje priestory v
obvode dráhy, správa sa agresívne voči zamestnancom a ostatným osobám alebo
ohrozuje bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy.
(6) Prevádzkovateľ dráhy môže vykonávať kontrolu dodržiavania predpisov dopravcov
pôsobiacich na dráhe. Pri zistení vážnych nedostatkov tieto oznámi Ministerstvu
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“) a bezpečnostnému orgánu.
Za § 112a sa vkladá § 112b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 112b Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2014
Preukazy na vedenie dráhového vozidla vydané pred 1. februárom 2014 strácajú
platnosť uplynutím desiatich rokov odo dňa ich vydania. Preukazy na vedenie
dráhového vozidla vydané pred 1. februárom 2014, ktoré platia viac ako desať rokov,
strácajú platnosť 31. decembra 2014.“.
Zmluvné vzťahy:
 45 zmlúv s dopravcami + 1 výhľadovo
 v zmluvách o prístupe z ŽI sa nepripravujú žiadne
zásadné zmeny
Sieťové vyhlásenie na rok 2016:
 nová kapitola o RFC, zmluvy so žiadateľmi o trasy – tzv.
autorizovaný žiadateľ, ktorý musí stanoviť dopravcu do 10 dní
pred jazdou vlaku
 nová povinnosť vyplývajúca zo smernice EÚ 34/2012:
zverejnenie informácií o železničných službách a termináloch,
ktoré neposkytuje ŽSR
 pripomienky do júna 2014, zverejnenie september 2014
www.zsr.sk
www.zsr.sk  Železničná dopravná cesta 
Marketing
Počty zavedených trás ad-hoc trás v ND:
2500
2000
2014
2013
1500
2012
2011
2010
1000
500
0
2009

Spracovanie Objednávok OSS od 17.07.2013:
a) ak je dátum podania objednávky a dátum
požadovaného odchodu vlaku rovnaký,
objednávku spracuje hlavný dispečer ŽSR
([email protected], tel. 02/ 2029 7115)
b) ak je dátum podania objednávky a dátum
požadovaného odchodu vlaku odlišný,
objednávku spracuje kancelária OSS
([email protected], tel. 02/ 2029 2552)
 Objednávky na AD-HOC trasy (vnútroštátne aj
medzinárodné) do dopravní s výlukou dopravnej
služby:
Vzhľadom na zabezpečenie obsadenia dopravne
(príp. aj trate) dopravnými zamestnancami a následne
prerušenie VDS je nutné predložiť obe objednávky
(tam+späť) aspoň 3 pracovné dni, pred dňom
plánovanej jazdy do/z dopravne s VDS.
Trate s VDS sú uvedené v Podmienkach prístupu k
ŽI, Prílohe H, prípadne v každom ZCP, tabuľka 4.
Prerušenia zmeny s pohotovosťou na pracovisku
alebo s pohotovosťou v rámci pracovnej zmeny
Viď Rozkaz o zavedení GVD 2013/2014, strana 6:
Pre obdobie platnosti GVD 2013/2014 sú v dopravniach na jednotlivých
tratiach v obvodoch oblastných riaditeľstiev zavedené prerušenia zmeny s
pohotovosťou na pracovisku alebo s pohotovosťou v rámci pracovnej zmeny vo
funkcii výpravca, výhybkár, dozorca výhybiek, signalista, závorár, vedúci posunu a
posunovač.
Prerušenia zmeny sú zapracované v rozvrhu služieb a zavádzajú sa podľa
určenia v jednotlivých dopravniach vzhľadom na rozsah vlakovej dopravy
(pozri internetovú stránku: www.zsr.sk, Podmienky prístupu k ŽI, Príloha H).
Prerušenia zmeny s pohotovosťou na pracovisku
alebo s pohotovosťou v rámci pracovnej zmeny
Zrušenie pohotovosti môže byť len so súhlasom kontrolného dispečera
príslušného oddelenia riadenia dopravy (zmeškaný vlak, preprava nehodových
pomocných prostriedkov a pod.) a preto v prípade operatívnej potreby jazdy
vlaku počas prerušenia zmeny kontaktujte výpravcu alebo priamo dispečerský
aparát ŽSR.
Dodržiavanie parametrov objednaných vlakov
V prevádzke sa vyskytujú prípady, kedy reálne parametre vlaku presahujú
jeho plánované parametre, predložené pri objednávke trasy. Je zrejmé, že kvalita
predložených parametrov má nielen vplyv na pridelenie adekvátneho
cestovného poriadku vlaku, ale i priamy dopad na riadenie a plynulosť
prevádzky.
Preto Vás žiadame danú dotknutú objednávku trasy vzhľadom na
„zásadné“ nové parametre vlaku (rad HKV, hmotnosť, dĺžka, odpor) zmeniť
(či už patričnou aplikáciou IS PIS, prostredníctvom kancelárie OSS alebo
dispečerského aparátu ŽSR) a žiadať tak o pridelenie nového adekvátneho
cestovného poriadku.
V prípade nezmenenia objednávky Vám pripomíname povinnosť danú
situáciu z titulu zmeny parametrov vlaku riešiť v zmysle ustanovení
predpisu ŽSR Z1.
HKV bez (dodatočného) povolenia
Dopravného úradu SR na prevádzku
V zmysle listu Odboru dopravy GR ŽSR
č. 12446/2014/O410-6 zo dňa 20.01.2014, nebude
kancelária OSS potvrdzovať objednávky na vlakové trasy
vedené radmi HKV, ktoré nie sú v CSKMD, resp. nemajú
(riadne alebo dodatočné) povolenie Dopravného úradu
SR na prevádzku.
Ďakujem Vám za pozornosť!
Určenie nového normatívu hmotnosti
vlaku pre neplánované HKV
Jazdné časy na
plánované parametre
Nové parametre
HKV r. 2x742 + 742
NHM ???? ton
pri dodržaní
plánovaných jazdných
časov
Určenie nového normatívu hmotnosti
vlaku pre neplánované HKV
TTP, tabuľka 2,
stĺpec 5:
rozhodné stúpanie
pre NHM = 12 ‰
Určenie nového normatívu hmotnosti
vlaku pre neplánované HKV
ŽSR SR 1013 Technické údaje hnacích dráhových vozidiel
Určenie nového normatívu hmotnosti
vlaku pre neplánované HKV
Pre dodržaní plánovaných jazdných časov:
HKV r. 2x742 + 742, cca T 450 ton / T 2200 ton
Určenie nového normatívu hmotnosti
vlaku pre neplánované HKV
Jazdné časy na plánované parametre – HKV r. ER20, S 1600 ton
Požadované parametre – HKV r. 240, jazdný odpor T, NHM ???? ton
pri dodržaní plánovaných jazdných časov
Určenie nového normatívu hmotnosti
vlaku pre neplánované HKV
TTP, tabuľka 2,
stĺpec 5:
rozhodné stúpanie
pre NHM = 8 ‰
Určenie nového normatívu hmotnosti
vlaku pre neplánované HKV
ŽSR SR 1013 Technické údaje hnacích dráhových vozidiel
Určenie nového normatívu hmotnosti
vlaku pre neplánované HKV
Pre dodržaní plánovaných jazdných časov:
HKV r. ER20, S 1600 ton = HKV r. 240, T 1600 ton
Určenie nového normatívu hmotnosti
vlaku pre neplánované HKV

similar documents