PPTX

Report
ÚVOD DO ŠTÚDIA - OPOM
Odpoveď na tri základné otázky
KDE NÁJDEM INFORMÁCIE
AKÉ INFORMÁCIE NÁJDEM
AKO INFORMÁCIE VYHĽADÁM
KDE NÁJDEM INFORMÁCIE
• OPOM – Odbor poznatkového
manažmentu MTF STU
• Akademická knižnica
• Virtuálna knižnica
• Katalóg Akademickej knižnice
• Databáza publikačnej činnosti
• Vonkajšie a vnútorné elektronické
zdroje
AKÉ INFORMÁCIE NÁJDEM
• Služby Akademickej knižnice
• Elektronické skriptá
• Výklad základných pojmov knižnice
AKO INFORMÁCIE VYHĽADÁM
•
•
•
•
•
v katalógu akademickej knižnice
vlastných výpožičiek
v databáze publikačnej činnosti
v elektronických zdrojoch
portál Publikovanie na MTF STU
Kde nájdem informácie
Odbor poznatkového manažmentu - profil odboru
Profil odboru poznatkového manažmentu je determinovaný základným cieľom a poslaním
pracoviska
hľadať
možnosti
realizácie
nástrojov
na
transfer
poznatkov
podporujúcich budovanie znalostnej fakulty ako centra knowledge society. Základná
charakteristika aktivít odboru spočíva v revízii postavenia znalostí v hodnotovej hierarchii fakulty
- ide o snahu chápať poznatky ako univerzálnu výhodu, ktoré uľahčujú organizovanie všetkých
zložiek fakulty. Cieľom riadenia poznatkov je vytváranie, získavanie a využívanie poznatkov, kde
nejde iba o sprostredkovanie informácií, ale najmä analýzy a hodnotenia. Model manažmentu
poznatkov je definovaný na základe: informačného prieskumu, analýzy informácií, informačného
správania, organizácie poznania, interakcie a prístupu k informáciám.
Všetky informácie o odbore
http://www.mtf.stuba.sk
Kde nájdem informácie
Akademická knižnica
Akademická knižnica MTF STU je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a
poradenským pracoviskom fakulty, ktoré uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné
práce, je pracoviskom centrálnej evidencie publikačnej činnosti a citácií, zabezpečuje,
spracováva a sprístupňuje informačné fondy podľa profilácie fakulty a poskytuje knižničnoinformačné služby na základe kategorizácie používateľov. Sprístupňuje súborné katalógy,
spravuje knižnično-informačné databázy súvisiace s akademickou činnosťou fakulty a plní
funkciu špecializovanej vedeckej knižnice pre odbor materiálové vedy.
Všetko o knižnici nájdete na
http://www.mtf.stuba.sk
Kde nájdem informácie
Virtuálna knižnica
Katalógy knižníc STU; Publikačná činnosť; Svetové databázy ; Metavyhľadávač;...........
http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=3832
Kde nájdem informácie
Katalóg Akademickej knižnice
Prístup na linke
http://olib.cvt.stuba.sk/
vyhľadávanie podľa mena autora, názvu publikácie, vydavateľa,.........
Kde nájdem informácie
Databáza publikačnej činnosti
http://publview.stuba.sk/
Kde nájdem informácie
Vonkajšie a vnútorné informačné zdroje
Katalóg Akademickej knižnice
Elektronické skriptá
Publikačná činnosť MTF STU
Študijná literatúra
Nové knihy vo fonde knižnice
Časopisy MTF STU
vlastné licencované 
zakúpené z projektov
portály STU
virtuálna knižnica STU
NISPEZ
katalógy knižníc
užitočné linky
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé
centrálne licencované 
voľne dostupné 
Prístup k uvedeným zdrojom
http://www.mtf.stuba.sk
Prístupové práva na
http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=3832
Aké informácie nájdem
Výklad základných pojmov
Databáza - súbor nezávislých diel, údajov alebo iných materiálov systematicky alebo metodicky
usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami. Za databázu sa
nepovažuje počítačový program použitý pri zhotovení alebo prevádzke databázy prístupnej elektronickými
prostriedkami.
Licencia – 1/povolenie, oprávnenie na nejakú činnosť resp. príslušná listina, 2/ patentná licencia
(dokument, ktorým sa poskytuje iným osobám alebo štátom právo na realizáciu a využitie technickej
dokumentácie alebo patentových vynálezov)
Citačný index je súpis všetkých publikovaných materiálov citovaných v sledovaných prameňoch v bežnom
roku. SCI je najvýznamnejším svetovým citačným registrom, ktorý v súčasnosti každoročne zahrňuje viac
ako 650 000 časopiseckých článkov z viac ako 3400 najvýznamnejších svetových časopisov, z vyše 100
vedných disciplín. SCI sa skladá z troch navzájom súvisiacich častí : Index citácií (Citation Index), Index
prameňov (Source Index),
Permutovaný predmetový index (Permutern Subjekt Index). Index je distribuovaný na komerčnej báze
firmou Institute of Scientific Information. Služby pre zistenie citačného indexu autora v zahraničnej báze sú
platené.
Aké informácie nájdem
Základné znaky publikácie
titulná strana (uvedenie sa autor, resp. kolektív autorov, názov, rok vydania a vydavateľ)
tiráž (vzadu v publikácii)
číslo ISBN (pri knihách, zborníkoch), číslo ISSN (pri časopisoch, periodických publikáciách)
Signatúra – lokačná značka, ktorá definuje na ktorom mieste sa hľadaný dokument vo
fonde nachádza
OLIB – knižničný systém – zachytené všetky publikácie, ktoré majú akademické knižnice
STU vo svojich fondoch
Aké informácie nájdem
Služby Akademickej knižnice
základné služby
výpožičné absenčné
výpožičné prezenčné
MVS, MMVS
nadstavbové služby
služby zdravotne znevýhodneným
používateľom
reprografické služby
mapovanie prostredia výstupov
publikačnej činnosti
zaraďovanie publikácií podľa
akreditačných kritérií
verifikácia výstupov publikačnej
činnosti pri kvalifikačnom raste
referenčné služby
rešeršné služby
tvorba informačných produktov
navigácia v informačných zdrojoch
bezplatné výpožičné služby, bezpapierový styk, dostupnosť študijnej literatúry, výpožičná doba pre
študentov 1 semester, požičiava sa len 1 exemplár zo žiadaného titulu, zo študovne sa nepožičiava von, len
prezenčné štúdium, preukaz neprenosný
http://www.mtf.stuba.sk
Aké informácie nájdem
Elektronické skriptá
Elektronické skriptá sú vydávané na základe schváleného edičného plánu fakulty,
autorského súhlasu so spôsobom šírenia a využívania učebných textov na vzdelávacie
účely, v súlade s príslušným autorským zákonom a platnou legislatívou v tejto
problematike.
Počet skrípt prístupných v elektronickej podobe:
(*aktuálny stav k 31.8.2013)
Prístup cez AIS
242 titulov
Ako informácie vyhľadám
Skôr než použijete informácie, treba vedieť ako ich vyhľadať a správne zaznamenať:
VYHĽADÁVANIE
Rešeršovanie je vyhľadávanie informácií v báze dát prostredníctvom informačného
jazyka. Definuje sa aj ako súhrn procesov a operácií smerujúcich k vyhľadávaniu
informácií pre formulovaný problém – pre danú informačnú (rešeršnú) požiadavku.
Rešeršná stratégia musí mať stanovené východiskové podmienky:
1. čo chcem vyhľadať – jasná formulácia predmetu vyhľadávania
2. kde to chcem hľadať – hľadisko dostupnosti, selekčných výberov a termínov,
postupu
3. aký výstup potrebujem - hľadisko úplnosti, rozsahu, využitia.
Ako informácie vyhľadám a zaznamenám
Vyhľadávanie (praktické ukážky):
Ako informácie vyhľadám - v katalógu akademickej knižnice
Ako informácie vyhľadám - vlastných výpožičiek
Ako informácie vyhľadám – v databáze publikačnej činnosti
Ako informácie vyhľadám – v elektronických zdrojoch
Ako informácie vyhľadám – konkrétne príklady
•
•
•
•
•
•
•
Potrebujem zistiť literatúru k predmetu
Chcem zistiť, aké knihy majú v knižnici (podľa autora, názvu, oblasti,...)
Potrebujem zistiť, či si knihu môžem požičať
Chcem vedieť, čo mám požičané z knižnice
Ako zistím, ktoré časopisy sa odoberajú na fakultu
Potrebujem zistiť, či môj učiteľ napísal skriptá
Potrebujem zistiť, či je časopis Kovové materiály karentovaný
Ako informácie a zaznamenám
Ako informácie zaznamenám - portál Publikovanie na MTF STU
Ako informácie zaznamenám - plagiátorstvo a kontrola originality
Ako informácie zaznamenám – zásady správneho citovania
Portál publikovania
http://opom.mtf.stuba.sk/
Plagiátorstvo a kontrola originality
Plagiatórstva sa dopúšťa ten autor, ktorý určitým spôsobom použije vo svojom diele text iného
autora bez uvedenia zdroja. Do pozornosti dávam článok: SZATTLER, Eduard. Právne a morálne
aspekty plagiátorstva.
Pôvodne publikované v časopise Duševné vlastníctvo 1/2007). [cit. 2011-05-30]. Dostupné na
internete <http://www.solain.org/clanky/20070325192403.pdf>.
Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality
záverečných prác na MTF STU
• Centrálny register záverečných prác - dôležité
informácie
• Postup odovzdávania záverečných prác do AIS na
STU v členení:
• Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality
záverečných prác na MTF STU (aktualizácia
19.7.2012)
• Licenčná zmluva o použití záverečnej /
rigoróznej / habilitačnej práce
• Žiadosť autora o predĺženie odkladnej
lehoty na sprístupnenie záverečnej práce
Šablóna na vypracovanie záverečných prác na MTF
STU
• Titulný list k projektu dizertačnej práce - VZOR
(písomná práca k dizertačnej skúške)
• Titulný list záverečnej práce (pdf) (bakalárska,
inžinierska, dizertačná práca)
• Čísla študijných odborov (pdf)
• Obal záverečnej práce (pdf)
• Metodika - Vzor súhrn (abstract)
http://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/metodika-tvorby-upravy-a-kontroly-originality-zaverecnych-prac-na-mtfstu.html?page_id=2059
Zásady správneho citovania
Bibliografický odkaz je zápis diela, ktoré sme použili pri tvorbe textu.
Súpis týchto použitých prameňov sa volá Zoznam bibliografických odkazov.
Spôsob, akým sa zapisuje použitá literatúra sa volá – metódy citovania
Existujú 3 metódy zápisu :
1. Systém mena a dátumu (harvardský system)
2. Číselný systém
3. Systém priebežných poznámok
Norma, ktorá určuje spôsob zápisu:
STN ISO 690 (021 0197) Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na
informačné pramene a ich citovanie
Norma, ktorá upravuje zápis použitej literatúry uvádza príklady citovania aj grafických materiálov, máp,
hudobnín, noriem, patentov a rôzne iné druhy publikácií. Normu nájdete v študovni Akademickej knižnice
a vo Vydavateľstve AlumniPress Odboru poznatkového manažmentu MTF STU
Zásady:
1. dodržiavanie normy
2. použitie primeraného rozsahu pôvodného diela
3. bezpodmienečné uvedenie citácie
4. správny zápis citácie – vzory zápisu jednotlivých druhov dokumentov
Ak citujeme elektronický dokument:
Words Without Borders: The online magazine for international literature.
PEN American Center, ©2005 [cit. 2002-03-05]. Dostupné na internete:
http://www.wordswithoutborders.org
Poznámka:
najdôležitejšie je v hranatých zátvorkách uviesť
dátum, kedy ste zdroj na internete našli, napr. [cit.
2002-03-05]!!! Uvediete dátum, kedy ste zdroj
citovali!

similar documents