Vaikų atsakomybės ir savarankiškumo ugdymas šeimoje_tyrimas

Report
PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA
Vaikų savarankiškumo ir atsakomybės
ugdymas šeimoje.
Tyrimo rezultatai ir išvados.
Rekomendacijos.
Psichologė Stefa Grigalevičienė
2012
Anoniminė antrokų tėvų apklausa
apie vaikų pareigas ir auklėjimo
ypatumus.
Anketą užpildė (vaikų tėvai):
2a – 19, 2b - 15, 2c – 19
Iš viso: 53
PAREIGOS, KURIAS ATLIEKA NAMUOSE
Abs.sk
48
50
45
Ruošia namų darbus
40
Prižiūri gyvūnus
35
27
30
Tvarkosi savo kambarį
25
20
15
10
5
0
Padeda namų buityje
13
11
Padeda prižiūrėti
aplinką
6
2
Pareiga gerai mokytis
KAIP ATLIEKA PAREIGAS?
38
Abs.sk
40
35
Noriai
30
25
20
Būna įvairiai
12
Nenoriai
15
10
5
0
2
APIE PRADINIO MOKYKLINIO AMŽIAUS
VAIKŲ SAVARANKIŠKUMĄ
Be suaugusiųjų kontrolės pradinukui dar nėra pajėgūs
atlikti darbo iki galo, įveikti kylančius sunkumus
Todėl pagrindiniai uždaviniai tėvams yra:
- Ugdyti vaiko savitvarkos ir planavimo įgūdžius (mokyti
planuoti darbus, veiklą).
- Skatinti vaiką užbaigti pradėtą darbą, susitvarkyti savo
darbo vietą.
- Suteikti laisvės veikti (nedaryti už vaiką to, ką jis pagal savo
amžių gali padaryti pats), leisti klysti ir iš klaidų mokytis.
- Nepamiršti pagirti už atliktą darbą, įdėtas pastangas,
padrąsinti. - Ugdyti savo pavyzdžiu.
AR SKATINA SAVO VAIKĄ?
40
Abs.sk
40
35
30
25
Dažnai
20
Retai
11
15
Neskatina
10
1
5
0
KAIP SKATINA SAVO VAIKĄ?
Abs.sk
Dėmesiu ir žodžiu
49
50
45
Materialiai
40
35
30
Naudoja visus
išvardytus būdus
25
20
13
15
10
5
0
2
3
Kita (sugalvoja
staigmeną, leidžia
užsiimti mėgiama
veikla, palygina su kitu
vaiku, griežtumu)
AUKLĖJIMO SUNKUMAI, SU KURIAIS SUSIDURIAMA
Elgesio problemos (užsispyrimas,
atsikalbinėjimas, nenoras paklusti,
išsisukinėjimas, nenoras girdėti, ginčijimasis,
prieštaravimas ir pan.)
Nekantrumas
Abs.sk
35
32
Nesavarankiškumas, atsakomybės stoka
30
Netvarkingumas
25
Išsiblaškymas
20
Nenori daryti namų darbų
Baimės
15
Santykiai su kitu broliu/seserimi
10
5
7
Dėmesio stoka
3
3
1
4
3
1
1
1
Rūpi tik žaislai
1
Nensusiduria su auklėjimo sunkumais
0
KIEK LAIKO VAIKAS PRALEIDŽIA PRIE KOMPIUTERIO?
Abs.sk
25
21
21
Iki 30 min. Iki
20
Iki 1 val.
Iki 2 val.
15
11
Iki 3-4 val.
10
Daug
Nebūna prie
kompiuterio
4
5
1
0
1
IŠVADOS
1. Tėvai nurodo pareigas, kurias dažniausiai jų vaikai turi namuose: tvarkosi
savo kambarį, taip pat padeda tėvams buityje (pagal savo galimybes). Ir šias
pareigas daugiau nei pusė vaikų atliekas ne visada noriai.
2. Dauguma tėvų nurodo dažnai paskatinantys vaikus savo dėmesiu ar geru
žodžiu.
3. Beveik visi tėvai susiduria su vienokiais ar kitokiais vaikų auklėjimo
sunkumais. Kaip pagrindinius sunkumus jie įvardija savo vaikų elgesio
problemas: užsispyrimą, atsikalbinėjimą, nenorą išgirsti, paklusti, ginčijimąsi ir
įvarius prieštaravimus (P.S. šie sunkumai greičiausiai kyla dėl auklėjimo
klaidų). Keletas tėvų kaip sunkumą įvardija vaikų nesavarankiškumą ir
atsakomybės stoką (P.S. ar patys tėvai turi atsakomybės jausmą, ar rodo
tinkamą pavyzdį, nes vaikai mokosi stebėdami suaugusius).
4. Daugiau nei pusė tėvų teigia, kad jų vaikai prie kompiuterio ekrano kasdien
praleidžia ik 1 val., o virš 10 tėvų nurodo, kad net iki 3-4 val. (kas tokio amžiaus
vaikams yra žymiai per daug).
5. Remiantis tėvų atsakymų duomenimis, galima daryti prielaidą, kad tėvai iš
tikrųjų susiduria su įvairiais auklėjimo sunkumais dėl daromų auklėjimo klaidų
(dėl žinių ar įgūdžių stokos), neįvertina kai kurios rizikingos vaikų elgsenos,
kartais tikisi iš vaikų to, ko jie pagal savo amžių nepajėgūs atlikti be
suaugusiųjų pagalbos ar tinkamo pavyzdžio.
REKOMENDACIJOS
AUKLĖJIMO STILIAI:
STEBINT, KAIP ĮVAIRIOSE SITUACIJOSE ELGIASI VAIKAI, DAUG GALIMA
PASAKYTI APIE TAI, KOKS AUKLĖJIMO STILIUS VYRAUJA TOJE ŠEIMOJE
1. Autokratiškas – vaikui neleidžiama turėti savo nuomonės ir ją
reikšti, dalyvauti šeimos sprendimų priėmime, primetama tėvų valia.
Santykiai šalti, tėvai nutolę nuo savo vaikų.
2. Demokratinis – vaikai laisvai dalyvauja diskusijose įvairiais šeimos
klausimais, gali reikšti savo pageidavimus ir nuomonę, tačiau
galutines išvadas dažniausiai suformuluoja tėvai.
3. Globojantis – per didelis susirūpinimas vaiku, jo gerove, jis negali
pasireikšti, viską už jį atlieka tėvai. Taip žlugdomos vaiko
savarankiškumo užuomazgos.
4. Atstūmimo – tėvai nevaidina jokio vaidmens, nesidomi vaiku ir jo
pasauliu, visai nevadovauja jo elgesiui.
PAGRINDINĖS PROBLEMINIO VAIKO ELGESIO PRIEŽASTYS
SLYPI ŠEIMOJE. JAS LEMIA TĖVŲ AUKLĖJIMO STILIUS.
1. Turi būti nustatytos leistino elgesio ribos, taisyklės
(kaip vaikas gali elgtis, o kaip – ne);
2. Vaikų elgesio korekcija prasideda nuo suaugusiųjų susivaldymo;
3. Netinkamas vaiko elgesys neturi likti be atsako, pasekmės turi sekti iš
karto po netinkamo elgesio ir po kiekvieno netinkamo elgesio atvejo;
4. Tėvai turi susitarti laikytis vieningos nuomonės dėl vaiko auklėjimo;
5. Turi būti iš anksto numatytos netinkamo vaiko elgesio pasekmės;
6. Nuolatinis pastiprinimas (teigiamas dėmesys), kai vaikas pasielgė
tinkamai;
7. Elgesys, kurio tikimasi iš vaiko, turi atitikti jo fizinius, pažintinius,
psichosocialinius sugebėjimus;
8. Naudinga gerai apgalvoti ir paanalizuoti savo elgesį, kurį mato ir
modeliuoja vaikas ;
9. Nėra tobulų vaikų ir tėvų, tačiau bendros pastangos atneša naudos.☺
Penkios taisyklės (Rimm, 1998), kurios gali padėti suvaldyti
vaiko netinkamą elgesį):
1. Kuo dažniau kreipti dėmesį į vaiko teigiamą elgesį ir kiek
įmanoma rečiau nepaisyti neigiamo;
2. Svarbu tėvų nuoseklumas, tvirtumas (bet ne
persistengimas);
3. Turi būti taikomos trumpalaikės pasekmės;
4. Kalbėjimas vaikui apie teigiamus jo elgesio pavyzdžius
5. Vaikų energijos nukreipimas konstruktyvia linkme,
suradimas jiems teigiamos veiklos;
KAIP STIPRINTI VAIKO SAVIGARBĄ?
(NUO APLINKINIŲ POŽIŪRIO Į VAIKĄ PRIKLAUSO
JO PATIES NUOMONĖ APIE SAVE)
♦ Dažniau girkite gerus vaiko poelgius, mažiau
akcentuokite blogus;
♦ Kritikuokite ne patį vaiką, bet konkretų poelgį;
♦ Paaiškinkite vaikui, kad iš nesėkmės galima tai pat
daug ko pasimokyti, padrąsinkite bandyti dar kartą;
♦ Nelyginkite vaiko su kitais vaikais;
♦ Padrąsinkite vaiką dažniau pačiam apsispręsti,
išreikšti savo nuomonę ir savarankiškai veikti.
Per dieną 9 – 12 metų vaikams patartina
prie kompiuterio praleisti ne daugiau kaip
45 minutes, darant 15 minučių pertrauką.
Vyresniems – iki 2 valandų, kas 30 minučių
darant pertraukas, kurių metu būtina
pakeisti kūno padėtį – pasivaikščioti, atlikti
akių mankštos pratimus arba nors
pažiūrėti į toliau esančius daiktus.
VAIKAS NETINKAMAI
ELGIASI TUOMET, KAI YRA
NELAIMINGAS, KAI
NESIJAUČIA SVARBUS IR
MYLIMAS
AČIŪ UŽ DĖMESĮ

similar documents