cuttova_anna_2_odpad_environmentalny_vyucbovy_program

Report
Environmentálny výučbový program
Názov práce: Riešenie slovných úloh
s environmentálnou tematikou
na hodinách matematiky v 5. ročníku
Téma:
Odpad
Tematický celok: Prirodzené čísla. Počtové výkony
s prirodzenými číslami.
Autorka: Mgr. Anna Cúttová
Inovačné kontinuálne vzdelávanie: Prierezová téma Environmentálna výchova
a vzdelávanie v materskej škole, základnej škole a strednej škole s využitím
metódy participatívneho environmentálneho manažmentu.
 aplikácia vedomostí z matematiky pri riešení slovných úloh
z praxe
 upevňovanie matematických zručností - sčítanie, odčítanie,
násobenie a delenie prirodzených čísel, premeny jednotiek
hmotnosti
 vyhľadávanie číselných údajov z tabuliek, ich triedenie
a využitie pri riešení praktických úloh
 rozvíjanie logického, tvorivého hodnotiaceho a kritického
myslenia žiakov
 rozvíjanie zručností pracovať s internetom a kalkulačkou
 rozvíjanie environmentálneho povedomia žiakov, šetrenie a
chránenie životného prostredia
Cieľová skupina: žiaci 5. ročníka
nižšieho stredného vzdelávania
Časový rozsah: 7 vyučovacích hodín
Metódy: motivačné hry a praktické cvičenia na hodinách
ENV, exkurzia, projektové vyučovanie s využitím
PC, práca v skupinách, prezentácia, diskusia
Veľkosť skupiny: 15 – 25 žiakov (rozdelia sa do skupín po 5)
Základné pojmy: odpad, komunálny odpad, separovanie
odpadu, minimalizuj - znovu používaj – recykluj a
kompostuj, životné prostredie, slovné úlohy z praxe
s tematikou odpadu, tvorba projektov formou prezentačného
plagátu, prezentácia výsledkov, návrhy na zlepšenie
minimalizovania a separovania odpadu v škole a v rodinách
Kto navrhol a realizoval EVP ?
Tvorivé dielne na hodinách
Environmentálnej výchovy
Žiaci formou tvorivých
dielní spracovávali
odpadový materiál na
hodinách ENV
Exkurzia do zberného dvora Marius Pedersen
Motivačná prezentácia
Na úvodnej hodine
matematiky žiaci boli
motivovaní k riešeniu
projektu
prostredníctvom
PowerPointovej
prezentácie. Môžete si
ju pozrieť TU.
Pracovný list si
môžete pozrieť TU.
Riešenie matematických úloh v skupinách
Rozdelenie úloh
v skupinách, overenie
pochopenia zadania
úloh.
Zadania matematických úloh pre
žiakov si môžete pozrieť TU.
Riešenie úloh – zber papiera a PET fliaš
Zisťovanie množstva
vyzbieraného
papiera a PET fliaš
Vychádza nám to dobre?
Riešenie úloh – zber papiera a PET fliaš
V skupine sa žiaci
navzájom
kontrolujú
... a diskutujú
o výsledkoch
Riešenie slovných úloh s využitím internetu
Vyhľadávanie
potrebných údajov
v tabuľkách
... bolo náročné na
pozornosť a správne
čítanie z tabuľky
Riešenie slovných úloh s využitím internetu
Žiaci okrem internetu pracovali
i s kalkulačkami a diskutovali
o správnosti výsledku
Žiaci spracovávajú
výsledky riešení
úloh do
prezentačného
plagátu
Jednotlivé skupiny
prezentovali svoje
práce pred triedou
Každý žiak skupiny
prezentoval prácu v projekte
Svoje prezentačné
plagáty hodnotili v
skupine
i navzájom medzi
sebou jednotlivé
skupiny
... a vzájomne
diskutovali
Použitá literatúra a zdroje
Jurisová a kol. Zbierka úloh z matematiky. Téma: Odpady
a recyklácia odpadov.
Občianske združenie TATRY (čerpané z materiálu v rámci projektu
Občianskeho združenia TATRY „Neseparujte sa! Separujte s
nami“) www.ekopolis.sk
TELEPOVSKÝ, Miroslav. 2001. Eko-matematika, matematické
úlohy a ekologickou a zdravovednou tematikou. Nitra: ENIGMA,
2001. ISBN 80-85471-59-0
Výsledky environmentálneho auditu školy zameraného na tému:
Odpad v projekte Zelená škola
Webové sídla: www.mariuspedersen.sk, www.zvolen.sk,
www.enviroportal.sk, www.separuj.sk, www.separujodpad.sk
Ďakujem za pozornosť

similar documents