Mitasová

Report
Monika Mitasová
4. C
Poloha Nitrianskeho kraja
• Nitriansky kraj zaberá juhozápadné Slovensko.
• Svojou rozlohou patrí Nitriansky kraj k stredne veľkým krajom
Slovenska.
• Rozlohou je na 5.mieste a počtom obyvateľov mu patrí 3.miesto, po
Košickom a Prešovskom kraji.
• Špecifikom Nitrianskeho kraja je jeho najväčší podiel obyvateľov
maďarskej národnosti.
Priemysel
V kraji sú najviac rozvinuté tri odvetvia - papierenský, chemický a
strojársky priemysel:
• Chemický priemysel – Duslo a.s. Šaľa, výroba hnojív a lepidiel
• Strojársky priemysel – SEZ Tlmače výrobca komponentov do
elektrární
- HP Strojárne Zlaté Moravce vyrába diely pre
automobilový priemysel.
- Lodenice Komárno sa výroba lodí.
• Elektrotechnický priemysel – SONY Nitra , výroba LED televízorov
• Farmaceutický priemysel – Mevak Nitra výrobca liekov pre
veterinárne účely.
• Potravinársky priemysel -Levmilk Levice a.s., Tekmar s.r.o. Nitra
Hybrav Nitra a.s.
Doprava
 Nitriansky kraj má veľmi dobre rozvinutý dopravný systém.
 Disponuje lokálnym letiskom, vhodným najmä pre charterové lety.
 V meste Komárno sa nachádza najväčší riečny prístav na Slovensku.
 Železničným uzlom kraja sú Šurany a Nové Zámky, kde sa križuje
viacero dôležitých tratí – z Bratislavy do Budapešti, z Bratislavy do
Zvolena a z Nitry do Zvolena.
 Región má vynikajúce napojenie na železnice Maďarska.
Poľnohospodárstvo
 Na území Nitrianskeho kraja je poľnohospodárstvo plošne





najrozšírenejšou aktivitou.
Región patrí medzi poľnohospodársky najvyužívanejšie v rámci SR.
Má veľmi dobré prírodné i klimatické podmienky pre pestovanie
takmer všetkých poľnohospodárskych plodín.
Nitriansky kraj sa v rámci Slovenskej republiky radí na prvé miesto v
produkcii obilnín.
Je najväčší producent na Slovensku v celkovej produkcii konzumnej
zeleniny.
V regióne vznikajú nové vinárske prevádzky zamerané na výrobu
akostných vín.
Kultúra
 Staré divadlo Karola Spišáka - nadväzuje
na tradíciu Západoslovenského bábkového divadla.
 Divadlo Andreja Bagara Nitra - pôsobí od roku 1949, podľa Andreja
Bagara sa volá od roku 1979.
 Slovenské poľnohospodárske múzeum Nitra – je venované
tradičným formám hospodárenia Slovákov a dokumentujú bohatú
poľnohospodársku minulosť a prítomnosť.
 Synagóga v Nitre patrí k najkrajším na Slovensku, slúži ako koncertná
a výstavná sieň.
Historické pamiatky
 Nitriansky hrad - nachádza na skalnatom vrchu, pozostáva zo štyroch
častí: z katedrály, biskupského paláca, hospodárskych budov
a vonkajšieho opevnenia hradu.
 Nitrianska kalvária – konajú sa tu púte kresťanov.
 Pribinovo námestie - v jeho strede sa nachádza vysoká bronzová
socha kniežaťa Pribinu s mečom v ruke.
Vzdelanie
 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre -jej poslaním je
zabezpečenie vzdelávania, výskumu a poradenstva tak, aby vytvárala a
prenášala poznatky potrebné na rozvoj poľnohospodárstva,
potravinárstva a príbuzných odvetví, rozvoja vidieka.
 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – nesie meno významnej
osobnosti v histórii Nitry i Slovenska - Konštantína Filozofa.
 Univerzita J. Selyeho - je najmladšou verejnou vysokou školou na
Slovensku, vyučuje v materinskom – maďarskom jazyku.
Literatúra:
 http://sk.wikipedia.org/wiki/Nitriansky_kraj, 2014,
 http://www.sario.sk/userfiles/file/sario/pzi/regiony/nitra/nitria





nsky_kraj.pdf, 2014,
http://www.unsk.sk/showdoc.do?docid=84, 2014,
http://www.uniag.sk/sk/, 2014,
https://www.ukf.sk/o-univerzite, 2014,
http://sk.wikipedia.org/wiki/Univerzita_J._Selyeho, 2014,
http://az-europe.eu/sk/kulturne-pamiatky-naslovensku/nitrianskykraj/g#!/sk/skg/guide/azlist/sfilter/tree:h:2-22;geo:h:2104;order:o:top;page:p:1,24, 2014.
Ďakujem za pozornosť.

similar documents