Na državnoj maturi predmet Hrvatski jezik i književnost sastoji se od dviju ispitnih cjelina Prva je ispitna cjelina Školski esej i čini.

Report
Na državnoj maturi predmet Hrvatski jezik i
književnost sastoji se od dviju ispitnih cjelina
Prva je ispitna cjelina Školski esej i čini ju
jedan zadatak otvorenog tipa koji nosi 50%
udjela u ukupnom ispitu
Druga je ispitna cjelina Književnost i jezik i
čine ju skupine zadataka zatvorenog tipa. Taj
dio ispita nosi drugih 50% udjela.
Školski esej možemo definirati kao ispit
kojim se provjeravaju znanja, vještine i
sposobnosti učenika
 Ima točno određena pravila postavljanja
zadataka (smjernice ispod zadanog ulomka) i
rješavanja istih (odgovaranja na postavljene
smjernice)
 Za osnovnu razinu ispita potrebno je napisati
od 350 do 500 riječi (- 10%)
 Za višu razinu ispita potrebno je napisati od
400 do 600 riječi (- 10 %)
INTERPRETATIVNI esej temelji se na zadanom
predlošku (ulomak iz određene, zadane,
književne vrste)
 RASPRAVLJAČKI esej za polazište ima zadani
ulomak ili zadane ulomke s popisa ispitnih
književnih djela. U ovoj vrsti eseja učenik
pokazuje sposobnost raspravljanja o književnoj
ili drugoj temi/problemu koji proizlazi iz
konteksta zadanog književnog djela
 USPOREDNO-RAŠČLAMBENI esej usporedna je
analiza najmanje dvaju ulomka na osnovu
književne vrste, teme, motiva, likova

 Smjernice
ispod zadanog ulomka treba
shvatiti kao pitanja na koja treba odgovoriti
na što kreativniji način
 Obvezno treba odgovoriti na sve smjernice
(poželjno i zadanim redom) jer se na temelju
njih izrađuju opisivači
 Opisivači
su elementi vrednovanja eseja
 Pojednostavljeno: opisivači su mogući
odgovori na postavljena pitanja, tj.
smjernice ispod teksta na osnovu kojih
učenik dobije određeni broj bodova iz
A-kategorije (poznavanje književnog djela)
 A-opisivači
čine poznavanje i razumijevanje
zadanog ulomka
 Nose 20 od ukupno 40 bodova eseja ili 50 %
 Zadani ulomak treba smjestiti u
književnopovijesno razdoblje te odrediti
književnu vrstu. Za točno prepoznato
književnopovijesno razdoblje i određenu
književnu vrstu učenik će dobiti 2 boda
 Učenik
treba navesti ključne sadržajne
podatke i strukturu djela - 4 boda
 Središnji je dio eseja razumjeti i
problematizirati polazni tekst prema zadanim
smjernicama. To nosi 6 bodova.
 Potkrijepiti zadane tvrdnje citatima ili
parafrazama – 4 boda
 Sintetizirati argumente, stavove i čitateljsko
iskustvo u zaključku eseja – 4 boda
 B-opisivači
nose 6 bodova ili 15% u ukupnom
udjelu eseja
 B-opisivači ocjenjuju povezanost teksta i
njegovu logičku smislenost
 Esej mora biti i sadržajno i vizualno
oblikovan u tri dijela (uvod, razrada,
zaključak)
 Rečenice u eseju moraju biti logički slijed
misli i moraju proizlaziti jedna iz druge
 C-opisivači
nose 14 bodova ili 35% udjela u
eseju
 Ocjenjuju uporabu hrvatskog standardnog
jezika, tj. ocjenjuju sintaktičku, pravopisnu,
morfološku i leksičku točnost eseja
S






nula bodova vrednuje se esej koji je:
čitav pisan velikim tiskanim slovima
napisan olovkom nedopuštene boje (crvena,
zelena, ružičasta…)
napisan grafičkom olovkom
esej promašene teme
esej s nedopuštenim brojem riječi (osnovna
razina ispod 315 riječi, viša razina ispod 360
riječi)
esej koji nije prepisan u čistopis
 Esej
će biti diskvalificiran ako je učenik
nepristojan, ako se izravno obraća
ocjenjivaču, ako crta, piše viceve, pjesme i
sl.

similar documents