Prezentacia-erasmus-ucitelia

Report
Changing lives
Opening minds
Erasmus+
Program Európskej únie pre
vzdelávanie, odbornú
prípravu, mládež a šport
2014 - 2020
Erasmus+
Aktuálne zúčastnené krajiny:
- 28 členských krajín EÚ
- EZVO/EHP – Island, Nórsko, Lichtenštajnsko
- kandidátske krajiny: Turecko, Macedónsko
Aktivity v tretích krajinách sú plánované v blízkej
budúcnosti.
Mobilita učiteľov/zamestnancov VŠ
Cieľová skupina:
Učitelia VŠ – VÝUČBA (25 schválených mobilít)
(učitelia s riadnou pracovnou zmluvou)
(minimálna dĺžka pobytu sú 2 dni, max. 2 mesiace – v
podmienkach TUZVO je doporučených max. 6 dní)
len pre výučbu v sektore VŠ vzdelávania a minimálne 8
hodín výučby za týždeň (alebo akékoľvek kratšie
trvanie pobytu)
Mobilita
VŠ
Mobilitaučiteľov/zamestnancov
študentov VŠ - štúdium
TUZVO má podpísaných aktuálne 53
bilaterálnych dohôd ERASMUS+ s univerzitami v
18 krajinách EU
www.tuzvo.sk/sk/medzinarodne_vztahy/erasmus
Mobilita učiteľov/zamestnancov VŠ
Cieľová skupina:
Zamestnanci VŠ – ŠKOLENIA
(22 schválených mobilít)
(zamestnanci s riadnou pracovnou zmluvou)
(minimálna dĺžka pobytu 5 pracovných dní, max. 2
mesiace – v podmienkach TUZVO je doporučených
max. 7 dní)
Mobilita učiteľov/zamestnancov VŠ
Školenia sa môžu realizovať v inštitúciách
(podnikoch, univerzitách) so zameraním, ktoré
korešponduje s obsahom práce zamestnanca VŠ.
Nie je potrebné uzatvárať bilaterálnu zmluvu
Erasmus+
Mobilita učiteľov/zamestnancov VŠ
Sadzby platné pre jednotkové náklady: CESTA
Vzdialenostné pásma
Čiastka
(EUR)
100 -499 km
180
500 – 1999 km
275
2000 – 2999 km
360
3000 – 3999 km
530
4000 – 7999 km
820
8000 km a viac
1100
Mobilita učiteľov/zamestnancov VŠ
Individuálna podpora: POBYTOVÉ NÁKLADY
Prijímajúca krajina
Čiastka na deň (EUR)
Dánsko, Írsko, Holandsko, Švédsko, UK
120
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Fínsko,
Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Island, Taliansko,
Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Poľsko,
Rumunsko, Turecko
105
FYROM – Macedónsko, Nemecko, Lotyšsko, Malta,
Portugalsko, Slovensko, Španielsko
90
Chorvátsko, Estónsko, Litva, Slovinsko
75
Mobilita učiteľov/zamestnancov VŠ
Prihlasovanie na mobilitu:
- Program mobility – VÝUČBA/ŠKOLENIE
(tlačivá vypracované v SJ pre mobility do ČR, v AJ pre
mobility do ostatných krajín)
Doručiť podpísané žiadateľom a vedúcim
katedry/dekanom na RVV najmenej 6 týždňov pred
začiatkom mobility.
Mobilita učiteľov/zamestnancov VŠ
Výberový proces
Na úrovni Vedenia TU vo Zvolene
Úspešní žiadatelia (info v zápisnici z Vedenia) –
následne im bude zaslaný návrh
Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na
mobilitu zamestnancov na výučbu/školenie
Mobilita učiteľov/zamestnancov VŠ
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na
mobilitu zamestnancov na výučbu
Do 30 kalendárnych dní od podpísania zmluvy
oboma stranami (učiteľ, TUZVO) a najneskôr do
začiatku mobility bude poskytnutá záloha 70%
zo sumy finančnej podpory na mobilitu.
Mobilita učiteľov/zamestnancov VŠ
DOPLATOK finančnej podpory na mobilitu
Inštitúcia má 45 dní na vyplatenie doplatku po
doručení všetkých potrebných dokumentov z
mobility a podaní on-line správy učiteľom.
Finančná podpora nesmie byť použitá na
pokrytie podobných nákladov už financovaných
zo zdrojov EU
Mobilita učiteľov/zamestnancov VŠ
DOKUMENTY POTREBNÉ K UKONČENIU MOBILITY
1. Potvrdenie o absolvovaní a dĺžke pobytu na
mobilite
2. Potvrdenie o odoslaní on-line správy v systéme
MOBILITY TOOL (do 30 dní po skončení mobility)
Mobilita učiteľov/zamestnancov VŠ
Potrebné dokumenty a informácie:
http://www.tuzvo.sk/sk/medzinarodne_vztahy
/erasmus/erasmus-euc.html
Referát vonkajších vzťahov B-302
[email protected]
Mobilita učiteľov/zamestnancov VŠ
Erasmus koordinátori na fakultách
prodekani vonkajších vzťahov
LF
DF
FEE
FEVT
– prof. Ľ. Scheer, [email protected], C320
– doc. H. Paluš, [email protected], A709
– Ing. M. Pichlerová, [email protected], E216a
– doc. P. Beňo, [email protected], F216a
Erasmus+
Ďakujeme za pozornosť

similar documents