Prezentáciu zo stretnutia je možné stiahnuť tu.

Report
INFORMAČNÉ STRETNUTIE
študentov odboru VSaRR a
Katedry regionálnych vied a
manažmentu
21.Október 2010
Program
• Informácie o študijnom programe „Verejná správa a
regionálny rozvoj“
• Katedra regionálnych vied a manažmentu
• Tútori jednotlivých ročníkov a pripravované aktivity pre
jednotlivé ročníky
• Odborné organizácie (ERSA, RSAI, NISPA, Klub disperzus)
• Summer School
• Regionálne diskusné fóra
• Ocenenie KRV-ák roka
• Spoločná športová akcia regionalistov
• Diskusia
1. Študijný program VSaRR
• Čo je akreditácia a študijný odbor 3.3.5
• Bakalársky a inžiniersky stupeň
• Čo (vedomosti) absolvent pozná?
(národohospodárstvo, verejná správa, hospodárska
politika, regionálny a miestny rozvoj, analýza a
plánovanie...)
• Čo (znalosti, zručnosti) vie absolvent uplatniť?
• (cudzie jazyky, analyzovať, syntetizovať, navrhovať,
argumentovať, prezentovať, implementovať..)
Študijný program VSaRR/2
• Confucius (551–479 BC)
• In a country well governed, poverty is something to be
ashamed of. In a country badly governed, wealth is
something to be ashamed of.
• Tromi spôsobmi sa môžeme učiť múdrosti:
1. vlastným premýšľaním, čo je najušľachtilejšie,
2. napodobňovaním, čo je najjednoduchšie,
3. zo skúsenosti, čo je najtrpkejšie.
2. Katedra regionálnych vied a
manažmentu
•
Katedra realizuje pedagogickú činnosť so zameraním na oblasti:
– regionálna rozvoj a verejná správa,
– manažment a marketing,
– podnik a podnikanie.
•
V rámci vzdelávacej činnosti katedra garantuje predmety dvoch študijných odborov:
– Financie, bankovníctvo a investovanie
– Regionálny rozvoj a verejné financie
•
•
Realizujeme medzinárodné vzdelávacie projekty hlavne v oblasti e-vzdelávania,
dištančného vzdelávania a partnerstiev vo vzdelávaní dospelých.
Vedieme a spolupracujeme na rôznych domácich a zahraničných vedecko-výskumných
projektoch so zameraním na:
–
–
–
–
–
–
regionálne vedy, verejnú správu,
manažment (manažment ľudských zdrojov, manažmentu projektov atď.),
marketing,
podnik a podnikanie,
inovácie a klastre,
moderné vzdelávacie technológie .
Obsadenie katedry/1
Vedúca katedry
doc. Ing. Nataša URBANČÍKOVÁ, PhD.
Odborné zameranie:
• regionálny rozvoj, ľudský a sociálny kapitál, rozvoj ľudských
zdrojov, projektový manažment, otvorené a dištančné
vzdelávanie, marketing, tvorba projektov a programov
E-mail: [email protected]
Profesor
prof. RNDr. Oto HUDEC, CSc.
Odborné zameranie:
• regionálna politika, lokalizačné teórie, regionálne inovačné
systémy, prognózovanie, strategické plánovanie, štatistické
metódy
E-mail: [email protected]
Obsadenie katedry/2
Odborní asistenti
Ing. Helena ŠIMKOVÁ, CSc.
Odborné zameranie: manažment, riadenie ľudských zdrojov, podnik a podnikanie
E-mail: [email protected]
Ing. Peter DŽUPKA, PhD.
Odborné zameranie: inovácie, analýza malých a stredných podnikov, priame zahraničné investície,
regionálny rozvoj, efektívnosť štrukturálnych fondov, projektový manažment, finančná a ekonomická
analýza pre súkromný a verejný sektor
E-mail: [email protected]
Ing. Miriam ŠEBOVÁ, PhD.
Odborné zameranie: regionálna ekonomika a politika, verejná správa, miestny ekonomický rozvoj, analýza
malých podnikov, procesy znalostnej ekonomiky na regionálnej úrovni
E-mail: [email protected]
Ing. Iveta KOROBANIČOVÁ
Odborné zameranie: organizačný rozvoj, marketing, manažment, marketingový výskum, e-learning,
regionálny marketing
E-mail: [email protected]
Ing. Tomáš ŽELINSKÝ, PhD.
Odborné zameranie: kvantitatívne metódy v ekonómii, prognózovanie, regionálny rozvoj, príjmové
nerovnosti a chudoba
E-mail: [email protected]
PhDr. Daniel KLIMOVSKÝ, PhD.
Odborné zameranie: verejná politika na miestnej a regionálnej úrovni, lokálna a regionálna politika,
lokálne a regionálne administratívne a politické systémy
E-mail: [email protected]
Obsadenie katedry/3
Doktorandi
Ing. Peter BURGER
Odborné zameranie: inovácie, klastre, inovačná a klastrová politika, priame zahraničné investície
E-mail: [email protected]
Ing. Radoslav BLAHOVEC
Odborné zameranie: podnik a podnikanie, marketing, kreatívna ekonomika
E-mail: [email protected]
Ing. Tomáš ŠOLTÉS
Odborné zameranie: konkurencieschopnosť regiónov, ekonomická analýza podniku
E-mail: [email protected]
Ing. Veronika ČERNÁKOVÁ
Odborné zameranie: inovácie, regionálny, rozvoj, regionálne inovačné systémy, inovačná politika
E-mail: [email protected]
Ing. Zuzana MALÍKOVÁ
Odborné zameranie: inovácie, investície do vedy a výskumu, vývoj regiónov
E-mail: [email protected]
Ing. Mgr. Ivana KUZMIŠINOVÁ
Odborné zameranie: ľudský kapitál, celoživotné vzdelávanie, vzdelávacia politika
E-mail: [email protected]
Webstránka katedry
http://www3.ekf.tuke.sk/krvam
3. Tútori ročníkov
1. Ročník: Miriam Šebová
–
Informačné stretnutie
2. Ročník: Daniel Klimovský
– Informačný deň na Magistráte KE
3. Ročník: Helena Šimková
– Informačný deň na KSK
4. Ročník: Tomáš Želinský
– Informačný deň v NR SR
5. Ročník: Peter Džupka
– Odborná prax na úradoch (KSK, Magistrát)
– Municipalia - Ocenenie za najlepšiu diplomovú
prácu –Územná samospráva a regionálny rozvoj
http://www.dexia.sk/www/home.nsf/s/1419
Seminár k záverečným prácam
(BP a DP)
• 4 semináre
• Témy:
–
–
–
–
Práca s literatúrou a korektné citovanie (M. Šebová)
Definovanie výskumných problémov, cieľov, otázok a hypotéz (T. Želinský)
Voľba výskumných metód a interpretácia výsledkov (T. Želinský)
Prezentácia odbornej a vedeckej práce (D. Klimovský)
• V utorok počas obedňajšej prestávky (od 12.30 – 13.30)
• Miestnosť: 415
• Prvý seminár: 26. októbra 2010
Niečo pre „štatisticky zdatných“
• Možnosť pripojiť sa k skupine šikovných mladých ľudí, ktorých
„bavia čísla“ a chcú porozumieť podstate javov aj s využitím
vhodných a hlavne užitočných kvantitatívnych metód.
• Prvá aktivita:
– Computational Statistics 2010
– Čas konania: 2. – 3. december 2010
– Miesto konania: Budova Infostatu (Patrónka), Bratislava (poschodie a
číslo miestnosti bude neskôr upresnené)
• Kontakt: [email protected]
4. Odborné organizácie
• ERSA (European Regional Science Association)
– http://www.ersa.org
• Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku
• Slovenská sekcia ERSA
– http://nhf.euba.sk/rsa
• RSA (Regional Studies Association)
– http://www.regional-studies-assoc.ac.uk
• NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public
Administration of Central and Eastern Europe)
– http://www.nispa.sk
5. Summer School
„Policy Making and Politics at the Local Level“
• 19. jún – 3. júl 2010
• 30 študentov a 10 mladých učiteľov
(55 študentov a 20 mladých učiteľov)
• 6 (12) európskych krajín
• 8 (16) univerzít/vysokých škôl
• prednášky, semináre, workshopy, exkurzie, výlety, športové
aktivity, kultúra, zábava
• PONUKA: záujemcovia o účasť na podujatí v pozícii členov
organizačného tímu (pomoc pri registrácii, ubytovávaní,
sprevádzaní a pod.), ozvite sa do konca mesiaca na
emailovej adrese: [email protected]
6. Regionálne diskusné fóra
• Pravidelné odborné diskusie (3 – 4 ročne) na
témy regionálneho rozvoja a verejnej správy
• www.rdf.tuke.sk
• Posledná akcia:
– Konferencia „Sociálny kapitál a chudoba v regiónoch
SR“, Herľany
• Pripravované fórum
– Téma: „Rozvoj klastrov“
– Kedy: 4. novembra (štvrtok) o 13.00
– Hlavný spíker: riaditeľka Českej národnej klastrovej
asociácie Pavla Břusková
7. Ocenenie KRV-ák roka
• Ocenenie študenta odboru VSaRR za
mimoriadny počin:
– mimoriadne študijné výsledky,
– mimoriadny príspevok k rozvoju regiónu alebo
obce,
– mimoriadny príspevok k rozvoju odboru VSaRR,
– mimoriadny športový výkon alebo umelecký
talent, príp. iné.
• Nominácie za školský rok 2009/2010 môžu navrhovať študenti
odboru a členovia KRVaM do 12. novembra 2010 cez tútorov
ročníkov.
• Vyhlásenie ocenenia a prevzatie ceny sa uskutoční na Imatrikulácii
EkF (22.11. 2010).
• Bližšie informácie a formulár na podávanie nominácií budú
zverejnené na webstránke KRVaM.
8. Spoločná športová akcia
regionalistov
• Záujemcovia o organizovanie z jednotlivých
ročníkov, nech sa nahlásia u tútorov ročníkov.
Ďakujeme za pozornosť
Katedra
regionálnych vied a
manažmentu

similar documents