Vývoj kontaminácie pôd ta*kými kovmi na strednom Slovensku

Report
Vývoj kontaminácie pôd
tažkými kovmi na strednom
Slovensku
Jakub Sigmund
Martina Pisárová
3EN
Znečistenie životného prostredia
ťažkými kovmi na Slovensku
Na Slovensku je znečistenie najmä pôd ťažkými kovmi
vyššie ako priemerne vo svete. Je to dané najmä
geografickými a geologickými podmienkami:
Slovensko je kvôli hornatému reliéfu a veľkému
výskytu rúd priemyselnou krajinou. Najznečistenejšie
sú preto oblasti okolo priemyselných centier,
hutníckych závodov a banských miest.
Na Slovensku sú to hlavne : Hg, Zn, Cu, As,
Cd, Pb, F, Mg, Cr, Mn, Al...
• Na Slovensku máme vyčlenených 8 špeciálne sledovaných
emisných oblastí: Bratislava, Horná Nitra, Žiar nad Hronom,
Horné Považie, Stredný Spiš, Ružomberok, Košice-JelšavaĽubeník , Vranov-Strážske-Humenné.
• Najvyššie prípustné koncentrácie niektorých rizikových látok
v pôde1) v mg.kg-1 suchej hmoty
Zdroj: http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/sprava98/1/kap3c/kap3c4.html
ENO- Zemianke Kostoľany
• Začali svoju prevádzku v roku 1953
• 1965- pretrhnutie hrádze
• Odhadovaná plocha kontaminovanej pôd
19 000 ha
• Dočastné odkalisko v Zemianskych Kostoľanoch, trvalé odkalisko
Chalmová
• Remediačné opatrenia
• Kontamiácia pôdy arzénom
• Zistené koncentrácie arzénu
kolíšu od 127-1264 mg.kg
Vstup na odkalisko - vzadu hrádza
Havária odkaliska v Zemianskych
Kostoľanoch v r. 1965
http://charon.sazp.sk/EnviroZataze
http://marusic.blog.sme.sk/
Vývoj kontaminácie pôd arzénom
Povrch odkaliska s naplavovacími
potrubiami
http://charon.sazp.sk/EnviroZataze
http://www.iszp.sk
Súčasnosť
• V predloženej správe sú uvedené výsledky
monitorovania dvoch odkalísk elektrárne ENO v
Novákoch – Zemianskych Kostoľanoch. Monitorované
veličiny a vlastnosti ukazujú, že obe odkaliská,
Definitívne v Chalmovej i Pôvodné v Zemianskych
Kostoľanoch v dlhšie uložených popolčekoch (roky až
dekády rokov) si zachovávajú alebo nepatrne zlepšujú
ich mechanické vlastnosti. To potvrdzuje, že z
dlhodobého hľadiska budú odkaliská vyhovovať
medzným stavom stability a deformácie. Do odkalísk sa
ukladajú a plavia aj novovznikajúce popolčeky.
ZSNP Žiar nad Hronom
Mapa odkaliska hlinikáreň Žiar nad Hronom
http://charon.sazp.sk/EnviroZataze
ZSNP Žiar nad Hronom
• Pre Žiarsku kotlinu je charakteristický vplyv emisií fluóru, najmä v okolí
ZSNP a.s. v Žiari nad Hronom.
• Výmera kontaminovanej pôdy v území Žiar nad Hronom - Lovčica - Trubín Stará Kremnička - Dolná Trnávka je 9 048 ha.
• Tri roky sa realizuje experiment biologickej rekultivácie (tzv. ozelenenie) na
ploche 1,6 ha.
• Samostatna akciova spoločnosť
• Slovalco od roku 1995 vyrába hliník novou, životne prostredie len
minimálne zaťažujúcou technológiou a pre svoju výrobu dováža už hotový
oxid hlinitý.
V minulosti
http://www.sme.sk
http://www.sme.sk
Súčasnosť
ZDROJE
• www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/enviro2009/en
viromc2/06_riesenie.pdf
• http://www.zsnp.sk
• http://www.minzp.sk/
• http://www1.enviroportal.sk/pdf/spravy_zp/svk97s_poda.pdf
• http://charon.sazp.sk/EnviroZataze
• http://www.fns.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/acta
envi/ActaEnvi_2008_1/05_Jurkovic_a_kol.pdf
• http://www.geology.sk
• http://dionysos.gssr.sk
• http://www.seas.sk

similar documents