Një mjet i ri për të rritur besueshmërinë e Llogarive

Report
Mbështetje për përputhjen e Statistikave të
Shqipërisë me Standartet e BE
Tabelat e Burim Përdorimeve- Një mjet i ri për të rritur
besueshmërinë e Llogarive Kombëtare
Ledjon Shahini
20 Shkurt 2014
Objektivat e Aktivitetit A2
 Tabelat Burim-Përdorim (SUT) 2009
• Në vlera korente (e balancuar)
• Në vlera konstante (me çmimet e 2008)
 Tabela simetrike Input-Output (SIOT) 2009
Përmbajtja: SUT
Tabela e Burimeve
Tabela e Përdorimeve
Aktiviteti (NACE)
Prodhimi
Products (CPA)
Products (CPA)
Aktiviteti (NACE)
ITT
 Taksat neto mbi
produktet;
FD
VA
 Importet;
 Marzhi i tregtisë dhe
transportit;
Konsumi
Ndërmjetës
 Kompensimi i punonjësve;
 Taksat mbi prodhimin;
 Surplusi operativ;
 Konsumi i familjeve;
 Konsumi i qeverisë;
 Eksportet;
 Formimi i Kapitalit Fiks Bruto;
 Ndryshim gjendje;
Resultatet e Aktivitetit A2

Ndërtimi i balancuar i tabelave të burim përdorimeve me
çmime korente për vitin 2009 dhe 2008 në A60*P60,
A25*P25 dhe A13*P13

Ndërtimi i pa balancuar i tabelave të burim përdorimeve
me çmime konstante për vitin 2009 në A60*P60

Ndërtimi i tabelave simetrike Input-Output për vitin 2009
në 25*25

Raport metodologjik i detajuar

Listë me përmirësime që duhet të bëhen
Rezultatet e tabelës së burimeve për vitin 2009
A,B
C
A,B 239,726
C
D
E
F
G
H
I1
I2
J
K
L,M,N O,P
Totali Importe Taksa Mtreg Mtran Totali
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
318
0 240,045 34,072 4,906 32,596 14,323 325,942
0 29,191
22
0
679
134
0
7
0
0
0
0
0 30,034 7,384 5,908 10,149 1,478 54,953
91 266,959 10,061 3,314 2,487 905
691
0
0
442
0
0 320,217 429,822 111,633 224,250 15,760 1,101,681
0
0
0
0
67
25 52,193 13,227 4,697 18,643
D
35,267
E
0
F
0 1,455 1,327
0 465,973 1,048 2,142 1,413
0
0
94
0 1,049 474,501 29,071 11,253
G
0 113
949
19 6,597 263,202 1,218 4,043
2
0
388
0 250 276,780
0 15,659 -285,638
0
H
0
0
27
0
36
266 72,590
0
0
0
0
0
0
387
0
0 73,313
I1
0
0
183
35
357
298
88 158,526
0
0
1
325
0 159,813 76,136
548
0 -31,947 204,550
I2
0
0
2
0
618
30
0
0 67,873
0
123
0
0 68,646 4,179 2,331
0
0 75,156
J
0
0
0
0
0
0
0
0
0 61,300
0
0
0 61,300 9,134
343
0
0 70,777
K
0
0
82
0
21
207
0
244
0
0 175,408
227
49 176,238 8,117 1,066
0
0 185,421
L,M,N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 131,647
0 131,647
248
0
0 131,895
O,P
0
0
317
0
268
47 320
161
0
0
0
124 71,581 72,818 3,745 3,929
0
0 80,492
Total 274,993 30,850 269,867 62,215 477,863 267,720 77,263 165,085 67,876 61,300 176,456 132,709 72,961 2,137,158 614,885 162,908
0
0 2,914,952
0
0 52,101
0
0
0
6 72,926
0
0
387 89,146
0 514,825
6,801
Rezultatet e tabelës së përdorimeve për vitin 2009
A,B C D E F G H I1 I2 J
A,B 39,211 1,310 22,415 0 2,138 1,446 9,657 260 39 0
C
54 972 11,832 54 9,061 3,702 1,659 10,636 1,325 0
D 36,045 13,721 104,007 23,205 133,886 37,049 17,918 42,292 18,373 0
E
875 682 8,973 779 3,208 5,476 3,131 4,409 1,727 1,556
F
855 2,046 11,127 4,582 92,756 13,729 6,923 18,792 1,858 0
G
0 0 0 0 0 0 0 497 0 0
H
1,976 451 7,511 865 20,712 2,048 1,328 3,309 562 236
I1
1,290 1,031 6,844 11,075 9,954 8,406 868 19,105 2,438 0
I2
1,303 363 6,875 595 12,909 6,277 1,458 3,401 1,044 163
J
401 1,033 6,816 4,745 6,133 18,056 1,012 2,598 464 11,013
K
1,165 216 14,259 63 47,757 8,316 1,566 5,055 1,104 17
L,M,N
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O,P
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 83,176 21,826 200,659 45,964 338,514 104,506 45,518 110,355 28,936 12,985
K
1,116
200
35,686
3,067
13,676
0
4,312
3,450
4,171
688
14,850
0
0
81,215
L,M,N O,P Totali Eksporte KonFam Qeveria FKFB
1,466 730 79,788 79,800 166,087 327 -50
0 601 40,097 23,201 194
0 0
697 2,928 465,807 171,450 402,642 377 65,708
3,828 1,702 39,413 20,345 30,878 260 0
0 971 167,314 904 1,839
0 355,455
0 0 497
0 6,304
0 0
769 906 44,984
0 28,329
0 0
1,829 785 67,075 18,504 118,638 333 0
529 709 39,798 13,060 22,298
0 0
899 2,922 56,780 1,050 12,948
0 0
649 422 95,438 8,610 80,922 227 223
941 659 1,600
0 13,930 116,365 0
23,524 29,867 53,391 1,649 24,213 1,242 0
35,131 43,200 1,151,983 338,572 909,223 119,129 421,337
Inv
Totali
-10 325,942
-8,539 54,953
-4,305 1,101,680
-1,750 89,146
-10,688 514,825
0 6,801
0 73,313
0 204,550
0 75,156
0 70,777
0 185,420
0 131,895
0 80,495
-25,292 2,914,952
SUTCP: PBB(P & Sh)
A Bujqësia, Gjuetia dhe Pyjet
B Peshkimi
C Industira Nxjerrëse
D Industria Përpunuese
E Energji dhe uji
F Ndërtim
G Tregti
H Hotele dhe Restorante
I Transporti dhe Komunikacioni
J Aktivitetet Financiare
K Aktivitetet e biznesit dhe pasurive të patundshme
L Administrata publike, Mbrojtja dhe Sigurimi social
M Arsimi
N Shëndetësia
O Aktivitete të tjera shoqërore dhe sociale
Taksat neto
PBB (P)
180,217
1,845
10,545
73,316
2,583
136,660
160,531
30,117
90,376
46,507
86,971
39,984
31,468
15,164
26,642
156,368
1,089,293
Vlerat
SUTCP
SUT 2009
2009
185,295
189,945
1,923
1,872
8,744
9,024
67,650
69,208
11,337
16,252
141,151
139,350
145,137
163,214
30,104
31,745
121,304
93,670
49,588
48,315
93,684
95,241
40,181
44,121
29,540
34,687
16,320
18,770
28,636
29,761
153,727
162,908
1,124,322 1,148,083
Importet
Konsumi Ndwrmjetws
Eksportet
Konsumi I familjeve
Konsumi I Qeverisw
Formimi I kapitalit fiks bruto
Inventari
PBB (Sh)
610,038
1,068,227
325,122
897,401
110,612
396,741
-30,545
1,089,293
612,454
614,885
1,142,040 1,151,983
333,899
337,978
890,797
909,802
108,309
119,130
420,624
421,261
-24,900
-25,202
1,116,275 1,148,084
SUT 2008
indekset implicide
Value
Volume
Price
105.4
101.5
85.6
94.4
629.2
102.0
101.7
105.4
103.6
103.9
109.5
110.3
110.2
123.8
111.7
104.2
105.4
102.8
104.2
82.9
92.3
438.9
103.3
90.4
100.0
134.2
106.6
107.7
100.5
93.9
107.6
107.5
98.3
103.2
102.5
97.4
103.2
102.3
143.4
98.7
112.5
105.5
77.2
97.4
101.7
109.8
117.4
115.0
103.9
106.0
102.1
100.8
107.8
104.0
101.4
107.7
106.2
82.5
105.4
100.4
106.9
102.7
99.3
97.9
106.0
81.5
102.5
100.4
100.9
101.2
102.1
110.0
100.2
101.2
102.8
Rekomandimet për përmirësim
 Detajim më i hollësishëm i prodhimit dhe konsumit ndërmjetës
 Vlerësimi i IC-së sipas produkteve për aktivitete për të cilat mungon si
(OJF, edukimi dhe shëndetësia, transporti, sigurimet);
 Përmirësimi i vlerësimeve të marzheve të tregtisë dhe transportit me
produkte;
 Detajim më i hollësishëm për kategoritë e kërkesës (konsumi i qeverisë,
shërbimet e udhëtimeve);
 Vlerësimi i ndryshim gjendjeve sipas produkteve
 Mbledhje e informacionit në nivel të detajuar për importet dhe eksportet e
shërbimeve;
 Përmirësim i deflatorëve të përdorur në sistemin SUT;
Përmirësimet e bëra (Matrica e prodhimit)
Aktiviteti Nace Rev 1.1 (2 shifror)
Produktet
CPA 4 dhe
6 shifror
1
2
3
…
j
…
n
1
p11
p12
p13
…
p1j
…
p1n
p1.
2
p21
p22
p23
…
p2j
…
p2n
p2.
3
p31
p32
p33
…
p3j
…
p3n
p3.
…
…
…
…
…
…
…
…
i
pi1
pi2
pi3
…
…
pin
pi.
…
…
…
…
…
…
…
…
m
pm1
pm2
pm3
…
pmj
…
pmn
pm.
p.1
p.2
p.3
…
p.j
…
p.n
p..
Totali
m=518
n=60
pij
Totali
Importet
Të dhënat për të mirat dhe shërbimet e importuara
janë marrë nga DPT dhe BQ (BoP).
Të mirat e importuara janë trajtuar mbështetur mbi
nomenklaturën e kombinuar të mallrave CN 8
shifrore dhe importet e shërbimeve janë trajtuar në
Nace 2 and 4 shifrore (në varësi të specifikimit
eksistues).
Importet
Produktet në kode
CN
Total
1
p1.
2
p2.
3
p3.
…
…
i
pi.
…
…
m
pm.
Për vitin 2010 u tajtuan 6,748 të mira dhe 22
shërbime
Total
p..
Marzhi i Tregtisë dhe Transportit
Marzhi i Tregtisë
•
•
•
Për vlerësimin e marzhit tregtar, aktiviteti i tregtisë u nda sipas
tre grupeve kryesore në Nace 2 shifrore (50, 51, 52).
Marzhi i Tregtisë
dhe Transportit
Produkte Totali
Për 50 dhe 52 të dhënat u morën nga anketa tremujore për
ndërmarrjet tregtare.
Për 51 nuk ka të dhëna nga anketat, për këtë qëllim u përdor
informacioni i librave të shitjeve për çdo ndërmarrje nga DPT.
Marzhi i Transportit
• Për marzhin e transportit nuk ka një anketë konkrete. Për këtë
qëllim u përdor struktura e shpenzimeve për transport ndaj totalit
të shpenzimeve për çdo ndërmarrje (Nace 01-37).
• Në këtë rast është bërë supozimi se produkti i transportuar është
i njëjtë me aktivitetin kryesor të ndërmarrjeve.
1
p1.
2
p2.
3
p3.
…
…
i
pi.
…
…
m
pm.
Totali
p..
Taksat
Produkte
Totali
Taksat nga importet
Taksa
Aksiza
TVSH
doganore
Taksat e brendshme
Taksa specifike
Aksiza
TVSH
mbi produktet
Totali
1
E1.
D1.
V1.
E1.
S1.
V1.
T1.
2
E2.
D2.
V2.
E2.
S2.
V2.
T2.
3
…
E3.
…
D3.
…
V3.
…
E3.
…
S3.
…
V3.
…
T3.
…
i
…
Ei.
…
Di.
…
Vi.
…
Ei.
…
Si.
…
Vi.
…
Ti.
…
m
Em.
Dm.
Vm.
En.
Sn.
Vn.
Tm.
E.
D..
V..
E.
S..
V..
T..
Taksat nga importet janë trajtuar në CN 8 shifrore;
Taksat e brendshme janë trajtuar në Nace 4 shifrore;
Matrica e Konsumit Ndërmjetës
Të dhënat për shpërndarjen e
IC-së janë marrë nga ASN dhe
pasqyrat financiare.
Shënim: Për vitin 2013 struktura
e kostos në ASN është më e
detajuar, por mbulon vetëm
industritë.
Aktiviteti Nace Rev 1.1 (2 digit)
Produkte
CPA 2
digit
1
2
3
…
j
…
n
Totali
1
p11 p12
p13
…
p1j
…
p1n
p1.
2
p21 p22
p23
…
p2j
…
p2n
p2.
3
p31 p32
p33
…
p3j
…
p3n
p3.
…
…
…
…
…
…
…
…
i
pi1
pi2
pi3
…
…
pin
pi.
…
…
…
…
…
…
…
…
m
pm1 pm2
pm3
…
pmj
…
pmn
pm.
p.1
p.3
…
p.j
…
p.n
p..
Totali
p.2
m=60 & n=60
pij
Matricat e komponentëve të kërkesës
Eksportet: Eksportet e të mirave janë trajtuar në klasifikimin
CN 8 shifror ndërsa shërbimet në CPA 2 dhe 4 shifror. P.sh:
Për vitin 2010 kishim 2117 dhe shërbime
Konsumi I familjeve: Për vlerësimin e konsumit të familjeve të
dhënat janë marrë nga anketa e buxhetit të familjeve në
nivelin më të detajuar (coicop 6 shifror). (në këtë listë për vitin
2010 kemi 378 produkte). Për disa produkte janë bërë
kontrolle nga burime të tjera si; importet prodhimi, etj.
Shpenzimet Qeveritare: për shpenzimet qeveritare të dhënat
janë marrë nga ministria e financës për të gjitha institucionet
shtetërore.
Eksportet
Produktet CN 8
dhe CPA 2, 4
Totali
shifrore
1
p1.
2
p2.
…
…
i
pi.
…
…
m
pm.
Totali
p..
COICOP 6 shifror Totali
1
p1.
2
p2.
…
…
i
pi.
…
…
m
pm.
Total
p..
CPA 2 shifror
1
2
…
i
…
m
Total
Totali
p1.
p2.
…
pi.
…
pm.
p..
Matricat e komponentëve të kërkesës (vazh…)
FKFB
Formimi i Kapitalit Fiks Bruto
Bujqësia:
• Informacioni për GFCF është në nivelin e paraqitur në
tabelë, dhe si burime përdoren të dhënat nga sektori I
bujqësisë, ASN dhe importet.
Gjë e gjallë
Pemëtari dhe Vreshtari
Pemëtaria
Kërkimet Gjeologjike
• Për makineri dhe pajisje përdoret informacioni nga
importet për ti detajuar në nivel produkti CPA 6
shifrore.
Ndërtimi
Makineri dhe pajisje
Mjete transporti
Softëare & Databaza
Totali
Totali
p1.
p2.
p3.
…
…
…
pi.
…
pm.
p..
Ndryshim gjendje
Ndryshim Gjendje
• Të dhënat për ndryshim gjendje janë marrë në
kategoritë e paraqitura në tabelë nga ASN dhe
bilancet.
• Secila nga kategoritë më pas është shpërndarë
sipas produkteve duke përdorur një metodë
specifike për secilin rast.
Në (000) lek
Inventari
Fillimi i vitit
1 Lënd e parë
2 Punë në proces
3 Produkte të gatshme
4 Të mira për rishitje
Totali
Fundi i vitit
Analiza
Aktivitetet
Burimet
1
2
.
.
i
.
.
60
T
o
t
a
l
I
m
p
o
r
t
e
T
a
k
s
a
M
T
r
e
g
M
T
r
a
n
s
Aktivitetet
T
o
t
a
l
Përdorime
1
1
P
r
o
d
u
k
t
e
t
….
….
….
….
….
2
.
.
i
.
. 60
1
2
i
T
o
t
a
l
V
P
r
o
d
u
k
t
e
E
k
s
p
o
r
t
e
K
o
n
s
F
a
Q
e
v
e
r
i
a
F
K
F
B
I
n
v
T
o
t
a
l
2
….
….
….
i
….
….
60
60
Total
Total
Diferenca < 5% - balancim automatik
5% < diferenca < 10% - balancim manual
Diferenca > 10% - kontroll i detajuar i gjithë informacionit
V
SUT me çmime konstante
Matrica e prodhimit dhe konsumit ndërmjetës
Për secilin nga produktet e prodhimit
(m=518) dhe IC (m=60) përcaktohet një
deflator specifik i cili mund të jetë një :
• IÇK i specifikuar
• IÇP i specifikuar
• indeks page
• IKN
• etj
Produktet CPA
4 dhe 6 shifror
1
2
3
…
i
…
m
Totali
Produktet CPA
2 shifrore
1
2
3
…
i
…
m
Totali
Output
Deflatori
p1.
p2.
p3.
…
pi.
…
pm.
p..
I1.
I2.
I3.
…
Ii.
…
Im.
IC
Deflatori
p1.
p2.
p3.
…
pi.
…
pm.
p..
I1.
I2.
I3.
…
Ii.
…
Im.
Output me
çmime
konstante
pc1.
pc2.
pc3.
…
pci.
…
pcm.
p..
IC me
çmime
konstante
pc1.
pc2.
pc3.
…
pci.
…
pcm.
p..
SUT me çmime konstante
Importet dhe Eksportet
Import
• Në shumicën e rasteve është përdorur UVI
specifik dhe për grupin tjetër UVI i axhustuar.
• Për shërbimet është përdorur HICP.
• Shembull: Për vitin 2010 kishim 6,748 të mira
dhe 22 shërbime. Për 2117 (të cilët përbëjnë 83
% të totalit të importeve) është përdorur UVI
individual për pjesën tjetër është përdorur UVI
total.
Eksportet
• Për të mirat e eksportuara është përdorur IÇE për
eksporte.
• Për shërbimet është përdorur IÇK specifike.
Importet
Produktet Totali
Totali
UVI
CN kode vler Cif
Konstante
1
p1.
UVI1.
pc1.
2
p2.
UVI2.
pc2.
3
p3.
UVI3.
pc3.
…
…
…
…
i
pi.
UVIi.
pci.
…
…
…
…
m
pm.
UVIm.
pcm.
Totali
p..
p..
p..
Eksportet
Produktet Totali
Totali
IÇE
CN kode vler fob
Konstante
1
p1.
UVI1.
pc1.
2
p2.
UVI2.
pc2.
3
p3.
UVI3.
pc3.
…
…
…
…
i
pi.
UVIi.
pci.
…
…
…
…
m
pm.
UVIm.
pcm.
Total
p..
p..
p..
SUT me çmime konstante
Konsumi i Familjeve dhe Qeverisë
COICOP 6
Vlera
shifror
Kunsumi i Familjeve
• Për vlerësimin e konsumit të familjeve për çdo
produkt është përdor IÇK specifike. Në raste kur
ky mungon është përdor IÇK e grupit përkatës.
Konsumi i Qeverisë
• Për të vlerësuar konsumin e qeverisë në
çmime konstante përdoret një deflator i
axhustuar nga matrica e prodhimit. në Nace
2 shifrore.
1
2
3
…
i
…
m
Totale
Nace 2
shifrore
1
2
3
…
i
…
m
Totale
Deflatori
p1.
p2.
p3.
…
pi.
…
pm.
p..
I1.
I2.
I3.
…
Ii.
…
Im.
Vlera
Deflatori
p1.
p2.
p3.
…
pi.
…
pm.
p..
I1.
I2.
I3.
…
Ii.
…
Im.
Vlera në
Konstante
pc1.
pc2.
pc3.
…
pci.
…
pcm.
p..
Vlera në
Konstante
pc1.
pc2.
pc3.
…
pci.
…
pcm.
p..
SUT me çmime konstante
Formimi i Kapitalit Fiks Bruto me
çmime konstante
GFCF
• Për vlerësimin e Formimit të kapitalit
fiks bruto me çmime konstante për
pjesën më të madhe është përdorur
deflator i axhustuar nga prodhimi në
Nace 2 shifrore.
• Për makineri dhe pajisje është përdorur
UVI, pasi pjesa më e madhe e tyre
importohen.
Vlera Deflatori
Vlera në
Konstante
Bujqësia:
p1.
I1.
pc1.
Gjë e gjallë
p2.
I2.
pc2.
Pemëtari dhe Vreshtari
p3.
I3.
pc3.
Pemëtaria
…
…
…
Kërkimet Gjeologjike
…
…
…
Ndërtimi
…
…
…
Makineri dhe pajisje
pi.
Ii.
pci.
Mjete transporti
…
…
…
Software & Databaza
pm.
Im.
pcm.
Total
p..
p..
SUT me çmime konstante
Taksat me çmime konstante
Taksat në konstante
Produktet
Total
Vlera CIF në
Lista e CN
çmime
për
konstante
periudhën t
pperiudhën t
(1)
(2)
1
p1.
2
p2.
3
p3.
…
…
i
pi.
…
…
k
pm.
p..
TVSH në
periudhën t (3)
Vp1.,t
p1.,t
Vp2.,t
p2.,t
Vp3.,t
p3.,t
…
…
Vpi.,t
pi.,t
…
…
Vpm,,t
pm,,t.
p..
p..
Vlera CIF për TVSH për
Lista e CN për
periudhën t-1 periudhën
periudhën t-1(4)
(5)
t-1 (6)
p1.
p2.
p3.
…
pi.
…
pn.
p..
Raporti i TVSH
për periudhën
t-1 (7)=(6)/(5)
TVSH në
konstante për
periudhën t
(8)=(7)*(2)
Vp1.,t-1
p1. ,t-1
p1,t-1./Vp1,t-1.
p1,t-1./Vp1,t-1. * Vp1.,t
Vp2.,t-1
p2. ,t-1
p2,t-1./Vp2. ,t-1
p2,t-1./Vp2. ,t-1 *Vp2.,t
Vp3.,t-1
p3. ,t-1
p3,t-1./Vp3,t-1.
p3,t-1./Vp3,t-1.*Vp3.,t
…
…
……
…
Vpi.,t-1
pi. ,t-1
pi. ,t-1/Vpi,t-1.
pi. ,t-1/Vpi,t-1.*Vpi.,t
…
…
……
…
Vpn,t-1.
pn. ,t-1
pn. ,t-1/Vpn,t-1.
pn. ,t-1/Vpn,t-1.*Vpm,,t
p..
p..
p..
p..
m  n, kjo do të thotë se kur një produkt I ri vjen në vend, kjo do të thotë se taksa konsiderohet efekt
volumi. Nëse një produkt del nga qarkullimi kjo do të thotë se është efekt çmimi.
E njëjta procedurë është ndjekur për të gjitha kategoritë e taksave, subvencioneve dhe marzheve
vetëm se në vend të vlerës CIF janë vendosur vlerat koresponduese.
Analyzes of SUT in constant prices
Aktivitetet
Burimet
1
2
.
.
i
.
.
60
T
o
t
a
l
I
m
p
o
r
t
e
T
a
k
s
a
M
T
r
e
g
M
T
r
a
n
s
Aktivitetet
T
o
t
a
l
Përdorime
1
1
P
r
o
d
u
k
t
e
t
1
2
….
….
….
i
….
….
T
o
t
a
l
V
P
r
o
d
u
k
t
e
2
.
.
i
.
. 60
E
k
s
p
o
r
t
e
K
o
n
s
F
a
Q
e
v
e
r
i
a
F
K
F
B
I
n
v
T
o
t
a
l
2
….
….
….
i
….
….
60
60
Total
Total
Diferenca në çmime konstante mund të vij për shkak të deflatorëve të përdorur ose për shkak të
ndryshimeve të strukturave ndërmjet dy viteve të njëpasnjëshëm.
V
Zhvillimet në të Ardhmen
• Vlerësim në mënyrë të rregullt me periodicitet vjetor i
tabelave të burim – përdorimeve.
• me çmime korente
• me çmime konstante
Ju Faleminderit!

similar documents