radon Træinformation

Report
RADON
Kilder, måling og sikring af nye bygninger
Erik Brandt, SBi
Radon hvad er det?



Radon er en radioaktiv luftart som dannes ved
henfald af radium – den kan ikke ses eller lugtes.
Radium findes overalt i i jorden og
bygningsmaterialer fremstillet heraf
Radon henfalder til en række andre grundstoffer
som også er radioaktive – de kaldes radondøtre
Hvorfor er radon interessant ?



Dokumenteret sammenhæng mellem Radon og lungekræft
allerede i 1950’erne
Anslået ca. 300 dødsfald årligt
Det er radondøtrene, som kan skade luftveje og lungevæv ved
at udsende stråling i forbindelse med deres henfald (primært
α-stråling)

Radon i boliger (Byggestyrelsen 1987)

BR krav første gang i 1995

Radonindhold måles i Becquerel/m3 – dvs. antallet af
radioaktive henfald pr. sek. pr. m3 luft
BR’s krav og anbefalinger



Krav til radonindholdet i nybyggeri:
 ..så det sikres, at radonindholdet ikke overstiger 100
Bq/m3
Anbefalinger til indholdet i eksisterende byggeri:
 Enkle og billige foranstaltninger, hvis indholdet ligger
mellem 100 og 200 Bq/m3
 Mere effektive foranstaltninger hvis indholdet
overstiger 200 Bq/m3
Der er ingen nedre grænseværdi for radonindholdet,
dvs. ingen værdi hvorunder radonindholdet anses for
uskadeligt – stræb efter lavest mulige værdi
mSv = mSievert =
ækvivalent
strålingsdosis


Sundhedsstyrelsen: 9 % af lungekræften kan henføres
til radon (4000 tilfælde pr. år)
Selv små reduktioner kan give store sundhedsmæssige fordele, fx 56 færre dødsfald hvis alle huse ligger ≤200 Bq/m3
Hvor kommer radon fra ?

Jorden – geologiske sammensætning:






Moræneler, smeltevandsgrus og morænesand giver mest
radon
Flyvesand, saltvandssand og ferskvandstørv giver mindst
Generelt størst ved klippegrund og fedt ler med sprækker
Transport gennem jorden sker ved diffusion eller
luftstrømning
Diffusion 50 mm i vand, 2 m i tørt sand (svenske
målinger)
Indholdet varierer med tiden, fx vind og nedbør
Byggematerialer











Indeholder radioaktive materialer som henfalder til radon (Ulbak, 1980)
Byggemateriale
Aktivitetskoncentration af radium-226 [Bq/kg]
Kalksandsten
6-11
Teglsten
36-43
Beton
13-24
Porebeton
9-25
Porebeton med alunskifer
670 (Middelværdi)
Naturgips
< 13
Det vurderes, at stråling fra byggematerialer vil medføre et radonindhold
på 10-20 Bq/m3
Danmark har bestemmelser til begrænsning af anvendelsen af radioaktive
byggematerialer
Byggematerialer skal godkendes af Sundhedsstyrelsen (dog ikke materialer
baseret på kendte danske råstoffer som sand og grus)
Drikkevand




Radonbidraget fra drikkevand er mindre end for
byggematerialer
I praksis vurderes det ikke at have betydning for
radonindholdet
Radonindholdet i danske boliger som følge af drikkevand
må vurderes at ligge under 10 Bq/m3
Kun enkelte steder i Danmark, hvor der hentes vand fra
egen boring kan det være nødvendigt at tage hensyn til
radon
Indtrængning af radon

Hovedparten kommer ind ved luftstrømning – kun en
mindre del ved diffusion
Konvektion og diffusion

Konvektion: luftstrømning pga. temperatur (varm luft er
lettere end kold) eller lufttryksforskelle

Små revner, dårligt udførte samlinger eller fuger

Diffusion: transport gennem materialerne


Diffusionsmodstanden er afgørende for hvor meget der
kommer igennem
Det kan på baggrund af svenske undersøgelser antages,
at bidraget fra diffusion gennem en 150 mm tyk
betonplade giver et bidrag på ca. 2 Bq/m3 i Danmark
Radonindhold i indeluften

Radonindholdet i luften afhænger af:






Undertrykket i forhold til trykket i jorden
Gennemtrængeligheden af jordlagene
Radonindholdet i jordluften
Bygningens tæthed overfor konvektion/diffusion
Luftskiftet i bygningen
Luftskiftet er størst i rum i umiddelbar kontakt med
jord, dvs. størst i rum over terrændæk eller kældre.
Variationer i radonindholdet

Variationer over døgnet og over året

Variation i ventilation
Temperaturforskelle mellem inde og ude
Bygningens indretning og brug (lukkede rum)
Vindpåvirkning
Brug af emhætte
Pejs og brændeovn
Bygningens placering

Anvendelse af grundvand som husholdningsvand






Måling af radonindhold

Integrerende målinger – middelværdi over en periode
Momentane målinger
Kontinuert registrerende målinger

Almindeligst anvendt er måling med dosimeter





Dosimeteret anbringes så målingen giver et
repræsentativt billede af brugernes eksponering, fx
soveværelse eller stue
Placeres så de ikke udsættes for sollys eller kraftige
luftstrømme – 1,5 m fra luftindtag, yderdøre, radiatorer
mv. og mindst 0,25 m fra væg eller gulv
Måling sker bedst i fyringssæsonen pga.
temperaturforskelle og udluftning
Lokalisering af radonindtrængning



Lækager medfører høj radioaktivitet
Måling på ”mistænkelige” steder, fx ved døre samlinger
væg/gulv
Måling evt. i forbindelse med øget undertryk
Hvordan sikrer man mod radon ?



Ingen nedre grænseværdi - ”så lavt radonindhold som muligt”
Undersøgelser på nyere huse viser: 7 % over 100 Bq/m3 og 1 %
over 200 Bq/m3
I de 10 % med højst radonindhold var luftskiftet ca. 0,38
gang pr. time
1. Tætning af konstruktioner mod jord
2. Reduktion af trykforskel mellem yder- og inderside af
konstruktioner mod jord
3. Ventilation af bygningen med udeluft
Radonindtrængning

Ingen overblik over faktorernes indflydelse

Tætheden er den vigtigste faktor
Radonsikring


Tætning – radonstoppende plan under bygningen
Suglag – lag af nøddesten, singels eller coatede letklinker
hvorfra der kan etableres udsugning til det fri
Materialer og konstruktioner





Lufttætning mod jord kan etableres med flere typer
materialer – alle skal være robuste og tætte i hele bygningens
levetid (eller lette at udskifte)
Beton, urevnet murværk og letklinkerbeton (densitet over
1600 kg/m3 og med en tykkelse på mindst 100 mm anses for
tætte
Urevnet puds
Flydende membraner, fx hydraulisk afbindende eller baseret
på asfalt eller bitumen.
Polyethylen (PE-folie) med tykkelse på 0,2 mm (evt.
beskyttelse med fiberdug)

Tætheden mod diffusion afhænger af tykkelsen

Betonpladen i terrændæk: 100 mm i beton 20 MPa armeret
med 5 mm kamstål pr. 150 mm

Også samlinger og gennemføringer skal være tætte – og

Suglag skal være gennemtrængelige for luft, fx udført



det er det svære!!
af nøddesten, singels eller coatede letklinker udlagt i
mindst 100 mm lagtykkelse
Luftstrømningen må ikke hindres af selvstændige
fundamenter for indervægge
Letklinkerbetonblokke anses ikke for at være lufttætte,
men de kan reducere luftstrømning – det anbefales at
mindst hver anden studsfuge udføres åben
Evt. kan luftstrømningen i suglaget forbedres ved
udlægning af drænslanger i suglaget
Terrændæk





Betonpladens størrelse bør begrænses med dilatationsfuger
til felter på 25-30 m2
Lufttætning af samlinger mellem felter kan ske med strimling
over fuger eller udlægning af asfaltpap på isoleringen inden
udstøbning
Fugtspærren, fx PE-folie, kan udgøre tæthedsplanet eller
være en ekstra sikring
Membranen skal samles med overlapssamlinger og klæbes
(butylfugebånd) eller tapes
Fugt-/radonspærre kan også udføres med flydende membran
Kældervægge og kældergulv



Kældergulve svarer til terrændæk
Kældervægge kan sikres med membran udvendig og/eller
med puds indvendig
Der skal især udvises omhu ved samlingen mellem
kældervæg og kældergulv

similar documents