HMS - rapport 2012 med risikovurderinger

Report
Vernerunden 2012
Risikovurdering
Fokus på risikovurdering og medvirkning !
 Risikovurdering og medvirkning vert fokusert i årets HMS - runde
 Nye arbeidsmiljøforskrifter har satt søkelys på desse områda ettersom 60% av norske




bedrifter ikkje har kartlagt kva som medfører risiko for arbeidstakarane, samfunnet
og miljøet.
Meir enn halvparten har ikkje gjort ei risikovurdering, dvs dei veit ikkje kvar dei
største farane i verksemda ligg.
Dei ulike avdelingane skal analysere kvar dei vil sette i gang eit forbetringsarbeid,
der ein startar med ei risikoanalyse.
Det skal og vurderast på dei ulike avdelingane behovet for fleire vernerundar
gjennom året.
Skolen skal årleg gjennomføre risikovurderingar med elevdeltaking for å
førebygge helseskader og miljøforstyrring.
 Årets HMS runde går med same bemanning som sist:
Elevverneombod – vaktmester – verneombod – avdelingsleiar.
Praktisk risikovurdering
 Eksempel nr 1 – Nesjestranda
 Risikovurdering innen HMS
(Mal lastes ned fra HMS hjemmesiden på fylket )
Risikovurderinger Nesjestranda
Risikovurdering av HMS-forhold
Avdeling:
Dato:
Aktivitet / prosess
Mogeleg uønska
hending
Påkjørsel ved
kryssing av
hovedvei
Takras av is
over inngang
gamlebygget
Fare for
vold/trussel fra
elever
Romsdal vgs avd Nesjestranda
03.12.2012
3 risikovurderinger - 2 fysisk + 1 psykososial
Konsekvens
Eksisterande tiltak
Kryssing av hovedvei
ved av og påstigning
skole- skyss. 80 km/h
sone
Alvorlig skade/død
Ingen, men de mest
utsatte elevene blir fulgt
til bussen først
3
Varmelekkasje, ingen
snøfangere
Alvorlig skade
Sette opp sperring /
hugge is
Større inntak av elever
med psykiske
problem/samspillsvansker
Fysisk og psykiske
plager /stress i
undervisningssituasjonen
2-lærersystem, assistent, psykolog,
helsesøster, rådgivere,
ansvarsgruppe.
Mogelege årsaker
S
K
R
Forslag om tiltak
S
K
R
5
15
1.Fartsbegrensning på
strekningen m/skilting.
(2. Busslomme
etableres)
2
5
10
3
4
12
Montere snøfanger.
Isolere taket på innside
2
2
4
3
4
12
Etablere vaktsystem
med rett til fysisk
inngripen/skjerming
3
2
6
Svikt i utstyr som følgje av for høy temperatur i serverrommet
x
Svikt i serverrom som følge av strømsvikt B -104
x
Svikt i serverrom som følge av sprinklerutløsning v/ brannsabotasje
Sabotasje på åpen fiber på skinne gjennom langgangen B-blokka,
0–7
2
1
3
x
x
IT-ansvarlig går ut på grunn av sykdom/skade
x
x
6
x
x
Produkt
4
x
x
Hovedforbindelsen via Telenor fiber inn/ut fra skolen ødelegges
Manglende mulighet til kompetanseheving pga mannskapsmangel
1
Nedetid
timer
2
7 – 24
3
Nedetid
timer
IT – sårbarhet Romsdal vgs
Kan føre til
24 - 5x24 timer
Avvik
Konsekvens
Kan skje
Nedetid

Sannsynleg
Tenkeleg

IT-avdelinga er i det vesentlige ei kunnskapsbedrift
med 1-2 nøkkelpersoner som skolen er meget
avhengig av kompetansemessig og mht stabilitet.
Skolen har 2-3 lærlinger kontinuerlig og disse må
også administreres, veiledes og følges opp i tillegg til
ansvaret for drifting av hele skolens datanett.
Tekniske installasjoner er sårbare mht temperatur,
komponen- og strømsvikt
Har skjedd

Har skjedd fleire gonger
Risikovurdering av nedetid på datanettet RVS
6
x
2
x
3
x
4
1
3
Berørte
områder
Varierende blokker
A,B,C,K,E
Hele skolen
Få avdelinger
Hele skolen
Hele skolen
Skadelig på sikt
Vurdering av tiltak serverrom RVS
Rom nr
Areal
Temp.
14,5oC
Uteluft
K-blokka
Rom 107
Kontor IT avd.
64,5 m2
24 oC
K-blokka
Rom 211
7,6 m2
17 oC
A-blokka
Rom 106
2m x 5m
= 10 m2
28 oC
B-blokka
Rom 104
1,3m x 4,1m
= 5,3 m2
26 oC
3m x 3m
= 9 m2
21 oC
E-blokka
Rom 216
2,6m x 3,8m
= 10 m2
26 oC
E- blokka
Dataskap
?
D-blokka
Rom 208
1,6m x 3,8m
= 6 m2
C – blokka
mellomgang
G-blokka
Gang 1. etg
Generell
vurdering
Skap
Installasjoner i rommet
Dato /sign
Utetemperatur på registreringsdato 15.06.11
Status mars 2013
Arbeidsrom IT - Dette rommet har problem med å holde temperaturen nede på
akseptabelt nivå. Varmeproduksjon estimert til ca 3,5 kW. Lufttilgang 800 kbm /h.
Temperaturen kommer opp i over 30 grader sommerstid.
2 servere, 4 stk lagringsenheter, 3 UPSD, 1 skjermswitch, 1
overvåkningsbox, WLAN kontroller, 2 switcher,1 ruter, 1 hovedswitch .
Telefonsentral IP telefoni satt inn jan 2013 (Dette rommet har kjøling, men det
har forekommet svikt i kjølingen med temp over 30 oC) Rommet er også sprinklet og
utstyret vil gå ned ved sabotasje/brann
3 switcher + telefonsentral (fjernes) + brannalarmsystem +
tyverialarmsystem. Her er det stor varmeproduksjon og ingen ventilasjon/ kjøling.
Meget sårbart gitt alle tre funksjoner som må være intakt. Brannalarmsystem og
telefon går også på sikkerhet for liv og helse.
Kjøling montert mars
2013 -
3 switcher, 1 UPS, Foberconverter, 2 servere.
Dette ligger i bakgangen i B-blokka og har hatt installert kjølepumpe men den har sluttet
å fungere. Kritisk punkt fordi her fordeler trafikken seg til de ulike blokkene.
2 switcher + 2 skrivere + 1 ups
Her vil det nok være varierende temperatur men det er en avsugsventil (generell
ventilasjon) som ser ut til å holde temperaturen i sjakk.
5 switcher, 1 UPS, 2 PCer + LCD + miniswitch + 4 skilletrafoer! + server for
elektrounderv. Temperatur sommeren 2010 oppe i over 37 oC . 25/7-2010 målt til
35,4 oC Temperaturen i påska 2013 over 33 grader ( ventilasjonen slått av)
Meget kritisk rom midt inne i E-blokka med varmeproduserende skilletrafoer .
Må kjøles.
Ny kjølepumpe instaleres før sommer 2013
Skap i gang utenfor E 109
1 switch
Inntak av fiber fra fylket . Dette er et rom som fungerer som boklager,
bøttekott og datarom
1 dataskap ute i gangen 1. etg
20-25 oC Her vil det være stort sett den temperaturen som er i gangarealet . Kjølevifte fra gang
24 oC
For mindre varme kan det være aktuelt å skifte til Cisco switcher til en pris av ca 3300 som er drøyt 2000
kroner billigere enn en tilsvarende HP. De er mer støysvake, bruker mindre strøm og er mindre varme.
Dobbel sikring med
2 kjølepumper satt inn
Virker OK
Må kjøles
Paxvifte ?
OK
Fjerne innsatt avd.
server.
Sette inn kjølepumpe
OK
Innmontering av
paxvifte ?
Økt vifte-kapasitet kan
settes inn men usikkert
Kostnad vurderes
Kart over fibernettet RVS - prisippskisse
3
2
1
2
skjema 1
(harmløs -)
Forbigående skade
(alvorlig – varig men)
Død
3
Varig skade
Eksempel
Kan føre til
Tenkelig /mulig



Sett ett kryss i en av kolonnene under sannsynlighet og
konsekvens
Multipliser verdiene og før summen til produkt
Prioriter etter høyeste produktverdi
Sette HMS – kode der dere mener det er nødvendig
1=slett standard
2= under gjennomsnitt
3=akseptabelt
Konsekvens
Kan skje
Har skjedd

Sannsynlighet
Har skjedd flere ganger
Hjelpeskjema for risikoanalyse (eksempel)
Manglende sikkerhetsutstyr etter dagens
standard ? (sett Ja )
Risikoanalyse av ulike avdelinger RVS
1
Produkt
Prioritet
Mekanisk avdeling
Dreiing (slagskade ved løs chucknøkkel )
Dreiing (glødende spon i øyet)
Sveising (brannskade)
Gassveising (gasseksplosjon)
Fresing (skade ved maskinoperasjon )
Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
Ja
X
X
6
4
3
4
4
Byggavdeling
Spikerpistol (selvskade – skade på andre)
Byggsag (miste en hånd - )
Fallskade fra Bygg/stillas
X
X
X
X
X
4
4
6
X
2
Elektroavdeling
Elektrisk støt, brannskade
Lodding (gasser, brannskade etc)
X
X
X
X
3-9
4
X
X
3
2
2
X
1-3
Formgiving
Gymsal
Redskaper (saks kniv)
Løsemidler , maling, lakk (allergier )
X
X
X
X
AA/ØA/SS/ID/PB
Naturfagrom (eksplosjon, brann, syrer, baser med mer)
PC–rom
Klasserom
(el.opplegg, ventilasjon, temperatur, pulter, rømming)
X
X
X
X
X
X
4
1
4
Helse og sosial
Kjøkken matlaging (koking brannskade)
Medisiner (feilmedisinering)
Løft av pasienter (ergonomiske problem, slitasjeskade)
Stress
X
X
X
X
X
X
X
X
4
6
4
3
2
HMT-kode
Risikoanalyse teknikk og industriell produksjon – maskiner
Platevalse, Kongensbro 2000 x 8, modell år 1950
Søyleboremaskin, 2stk, Strands 68, modell 1965
Søyleboremaskin, Strands RS 25, ukjent år
Punktsveisemaskin, UNITOR, type I V 14
Platesaks, Piesok NTV 2000 x 4, modell år 1950
Båndsag, CARIF 200, Type Cariff 200 A
Rørkutter /rørgjengemaskin, Rotenberger Panda, modell år 1985
Rørbøyemaskin, Ercolina Super Bender, modell år 2000
CNC-skjæremaskin (plasma/gass), Burny Etek, Technicut Group
Plasmakutter, ESAB LPC 50, modell år 1980
Sveisemaskin, 6 stk Kemppi Pro 3000
Sveisemaskin, 6 stk Kemppi Pro MIG, med Kemppi Pro 3000
strømkilde
Sveisemaskin, Kempomig 3500
Sveisemaskin, Kempomat 180
Sveisemaskin, Kempomat 320
Sveisemaskin, Kemppi Master 1500
Sveisemaskin, Kempotig AC/DC 250
Båndsliper, Kapema Aps. , type BGM 75
Båndsliper, HM, type TAS-76
Motorisert hydraulisk presse
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Død
2
1
X
X
X
X
X
X
X
X
Ja
X
X
3
Forbigående skade
(harmløs -)
3
Varig skade
(alvorlig – varig men)
skjema 1
Tenkelig /mulig
Dato: 25.01.07
Kan føre til
Har skjedd
Utarbeidet av: Norvald Tangen og Harald Tomren
Konsekvens
Kan skje
Har skjedd flere
ganger
Avdeling: Teknikk og Industriell Produksjon (Rom B131A/B131B/B134)
Manglende sikkerhetsutstyr etter
dagens standard ? (sett Ja )
Sannsynlighet
Hjelpeskjema for risikoanalyse
2
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Produkt
4
4
4
2
6
2
4
2
4
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
Prioritet
2
5
5
6
1
3
4
HMT-kode
Risikovurdering av elevtransport Langmyrveien
Påkjørsel som følge av kryssing over Langmyrvegen ved avsetting (mørkt)
Påkjørsel som følg av høy fart – ingen fartsdemper før etter ulykke *
Lettere skade
IT – sårbarhet Romsdal vgs
Alvorlig skade
Avvik
Kan føre til
Fatalt /død

Konsekvens
Kan skje
Tenkeleg


Sannsynleg
Har skjedd

Ca 6 busselskaper transporterer elever til og fra daglig
De fleste setter av elever på begge sider av Langmyrveien eller de kjører
inn på området v/Prix eller inn ved hovedinnkjøringen og setter av
elevene.
Mange elever transporteres til skolen av foreldre med bil og disse
stopper hvorsomhelst for av- og påstigning.
I tillegg kommer trafikken med moped og privatbiler kjørt av elever
Det er ingen separasjon av disse og tilstandene er til dels kaotiske rundt
kl 0745 - 0815
Manglende fartsdemper i Langmyrveien på nedsiden av
hovedinnkjøring fører til høy hastighet begge veier.
Har skjedd fleire gonger


3
2
1
3
2
1
x
x
Påkjørsel av person/kjøretøy ved manøvrering av buss inne på området
Påkjørsel som følge av private biler, mopeder, motorsykler, ATV er inne på området
Personskade som følge av kjøring inne på skoleområdet til / fra parkeringsplass
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Produ
kt
4
6
2
4
4
Berørte
områder
*Kona til nabo nær skolen
Hjelpeskjema for risikovurdering av Brann/personskade/defekt teknisk utstyr
Brann i spenningssatt IT-utstyr (stasjonær PC, bærbar PC, rutere, servere, printere)
Brann i skjøteledninger til elev PCer
Brann i annet teknisk utstyr som er spenningssatt
Brann som følge av spenningssatt ledningsnett ute av bruk i bygningsmassen *
Strømgjennomgang i person grunnet jordfeil, maskinutrustning
Brann i maskinutrustning grunnet aldring/støv
*Kan være årsak til jordingsfeil
3
2
1
3
1
Personskade + økoonomisk
skade
Økonomisk skade/tap
Kan føre til
Større økonomisk tap +
død
Brannrisiko som følge av spenningssatt utstyr
Konsekvens
Kan skje
Tenkeleg

Sannsynleg
Har skjedd

Skolen har mye teknisk utstyr som er koblet opp og spenningssatt.
Det meste av dette er stasjonære PCer som kan stå på over natt/helg/ferier
IT-avdelingen har kontinuerlig PC er stående på til programoppdatering
Mange av elevenes PCer må ha strøm i klasserom som kobles opp via et
tilfeldig nett av skjøteledninger/ledningstromler
Skolen har et antall kaffemaskiner/kaffetraktere som representerer en
brannrisiko.
Diverse annet utstyr som er spenningssatt
Har skjedd fleire gonger




x
x
x
x
x
x
x
x
2
x
x
x
x
Produ
kt
4
4
3
3
9
4
Berørte
områder
Ikke skjedd på vår skole
Registrert varmgang
Over hele skolen
* Eldre verkstedområder
Verkstedområde TIP
Har skjedd i sveiseverksted
total risikoanalyse
En
av skolen vil måtte omfatte disse aktiviteter/hendelser:
 Verksted og lab-aktiviteter knyttet til brann, eksplosjon, elektrisk, maskinhåndtering,
stoffeksponering, stråling mm ( jfr REACH direktivet)
 Elever og aktiviteter knyttet til rus, psykisk ustabilitet, mobbing/slåssing, vold mot
ansatte.
 Brannobjektet RVS:
Risikovurdering av brann, eksplosjon, bruk av kjemisk stoffer, varme arbeider.
 Risikovurdering av trafikkforhold på området, elevtransport egne busser, privat kjøring
og busstransport til og fra skolen.
 Ulike elevaktiviteter innendørs og utendørs relatert til kroppsøving, idrett, friluftsliv
 Risikovurdering av mulig terroranslag – alarmering, evakuering, prosedyrer, ansvar.
 Risikovurdering av området mht sabotasje, tyveri, ulovlig omsetning/bruk av stoff.
 Risikovurdering av skolens aktiviteter/prosesser med tanke på ytre miljø.
Ulykkesstatistikk RVS
 Oversikten viser at de langt fleste skadehendelsene
har med kroppsøving/fysisk aktivitet å gjøre.
 Dernest kommer hendelser knyttet til våre
verkstedaktiviteter
 Trafikkuhell knyttet til skoleplass og til/fra skole
varierer fra år til år. Skolen har hatt ett dødsfall og en
alvorlig skadd knyttet til elevtransport i 2003
 Potensialet for alvorlig skade knyttet til
verkstedaktiviteter og transport/bilkjøring er dessverre
ganske høyt og risikovurderinger /tiltak er nødvendig.
27.jan
05.feb
05.feb
05.feb
10.feb
05.mar
03.mar
26.mar
14.mai
20.jun
29.aug
18.sep
24.sep
26.sep
29.sep
29.sep
22.okt
24.okt
18.des
Kutt i ankel- plateklem
Brudd i albue
Hodeskader/nakkebrudd †
Bruddskader, slag mm
Ankelvridning
Lite kutt i håndledd
Muskelbrist
Ankelskade
Brudd i Håndledd
Forstuet Finger
Fotskade
Forstuing/vridning
Slagskade/skrubbsår
Slagskader
Ribbein, Slag, hjerneryst.
Slag av sveiv i fres
Trafikkskade, utforkjøring
Tannskade fra sykkelvelt
Metallspon i handa
Sum skadeart/sted
Annet
Fall
Vold
Verksted
Skadeart
Trafikk
Dato
Kroppsøving/
uteaktivitet
Navn
Ulykkesregistrering
2003
Årsak
X
X
X
X
Fall på is, skoleplassen
Trafikkulykke moped - bil m/død
Trafikkulykke moped bil m/skade
X
X
X
X
X
X
X
X
Snowboard
X
X
X
Velt m sykkel på vei til skole
Passasjer i bil
Utforkjøring m/bil - fører av bil
Manglende sikkerhet m/fjær
Fører firmabil
Sykkelvelt på vei til skolen
Rengjøring i verksted
X
X
X
X
7
7
3
2
1
20
26. jan.
26. nov.
3. nov.
18. nov.
18. okt.
9. nov.
20. apr.
27. apr.
25. apr.
4. mar.
21. jan.
28. jan.
17. mar.
25. feb.
20. jan.
4. mar.
12. okt.
10. des.
3. feb.
4. mar.
1. apr.
13. jan.
20. nov.
30. apr.
29. mai.
13. sep.
Sum
Annet
Fall
Vold
Verkste
Skadeart
Vridning av kne
Klemming av finger
Slagskader i ansikt
Metallspon i øyet
Forstuing av tommel
Kutt i ansikt skrubbsår
Vridning av kne/
Finger kom i klem
Klemming av fingre
Forstuing/vridning av ankel
Bløtdelsskade i ankel
Betennelse i kne
Brudd i ankel
Kneskade
Lettere hjernerystelse
Vondt i kneet
Forstuing av tommel
Smerte under ribbeina
Støt mot pekefinger høyre hånd
Brukket hånd
Brekt tann
Knekt nesebein
Vridning av kne (glatt)
Tråkket over i ankelen
Spiker i hånda
Brukket skulder/avrevet sener
Brudd i hånd
Trafikk
2004
Kroppsøving/
uteaktivitet
Ulykkesregistrering
Årsak
X
X
X
Slåssing i vestibule - vold
X
X
X
Skoleplassen
X
Løpsaktivitet
X
Lasting av stålplater verksted
X
X
Monteringsarbeid Hustadmarmor
X
Skidag, påkjørt i Tusten
X
Fotball m/nærkontakt spark
X
Overbelastning ved kroppsøving
X
X
"jackass" forestilling m/filming av stunt
Kollisjon etter "sisten" øvelse
X
X
Hodet i veggen under lek
Fall på skibrett
X
X
X
X
Alpinbakken Tusten, snowboard
X
X
Fall i trappestige utplassering Elmo
Kne i ansiktet ved trampoline
X
Kryssing av skoleplass på glatt føre
X
Fottur på atlanterhavsveien
X
14
5
1
X
Fall på glatt gulv i vestibulen
X
Fall på glatt føre på skoleplassen
4
4
28
28.jan
31.mar
28.feb
28.feb
08.mar
11.mai
15.mar
04.mar
13.jun
26.aug
22.sep
15.apr
31.aug
30.nov
07.des
29.nov
30.mar
20.aug
Vridning av kne
Slagskade
Håndleddsskade
Kneskade
Fingerskade
Finger ut av ledd
Ankelbrudd
Avslitt muskel i lår
Avslitt muskelfeste i fot
Skade i venstre for
Skade i pekefinger
Tannskade
Leddbåndsskade høyre kne
Vridning venstre kne
Brudd i albueledd
Kutt i finger
Korsryggskade
Skade
Sum skadeaktivitet
Annet
Fall
Vold
Verksted
Trafikk
Skadeart
Kroppsøving /
uteaktivitet
Ulykkesregistrering
2005
Årsak
Kroppsøving
Skidag aking
Skidag/snowboard
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Skidag Tusten
Skidag / lærer
Fall fra hest på klassetur
X
X
Bedriftsidrett
Tautrekkong friluftsdag
Fall på glatt føre skoleplassen
Egentrening i Moldeheia m/fall
X
X
X
14
2
1
17
Ulykkesregistrering 2012
2012
Ulykkesregistrering
Kr.øv/
uteakt
11.01.2012
30.01.2012
06.02.2012
01.03.2012
14.03.2012
19.04.2012
24.08.2012
23.08.2012
05.09.2012
03.10.2012
26.11.2012
12.08.2012
07.11.2012
07.11.2012
12.11.2012
14.11.2012
28.11.2012
13.11.2012
30.11.2012
Sum
E Fingerskade/brudd
E Overbelastet leggmuskel
E Øyeskade
E Skrubbsår/ slagskade
E Fotskade/tå
E Vondt i muskler/skjelett
E Hjernerystelse
E Seneskade finger
E Slagskade på arm
E Ødelagt leggmuskel
E Skolding av håndledd
E Tannskade
L Kutt i hånd - sying
E Kutt i albue -antibiotika
E Kneskade v/vridning
E Brudd/brist arm
E Øyeskade, bittskade,slag
E Skiveutglidning rygg
E Tommelskade/ forstuing
Årsak
Trafikk Verksted
Vold
Fall Annet
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
2
5
1
1
Brukte hansker ved smergling dreiebenk
Bruk av tredemølle
Dreiing uten vernebrille spon i øye
Veltet på moped for å unngå bil- /skolens område
Fall av stålplate mot fot - sluppet taket
Kollisjon med medelev i kroppsøving
Kollisjon med medlelev , ballaktivitet
Ball mot finger
Traff vegg m/arm under ballaktivitet
Voleyball treningsleir Spania
Varmt vann høytrykksspyler
Arbeid søppelrydding kunstgrasbanen
Kuttet hånden under arbeid med ker.flis
Fall under avstigning buss på skolen
Hopp under ballspill
Kroppsøving
Slåsskamp mellom jenter
Hoppet mot tjukkas under øvelse
Ball mot tommel/hånd
19
Kortversjon driftsmessig utgangspunkt
Romsdal vgs
3







lokasjoner:
Langmyrveien - Bergmo – Nesjestranda
Ca 20 000 kvm bygningsareal
Ca 110 mål uteareal
Ca 31 bygninger.
Ca alder bygningsmasse 30 -50 år
Ca 196 tilsatte
Ca 800 elever
Bygningsmassen - terminering/videreføring
 A-blokka 1963,
 B-blokka 1963
ombygd 1988
påbygd 1968
 C-blokka 1968
 D-blokka 1969
 E-blokka 1988
 G-blokka 1971, påbygg 1988, renovert 2010
 K-blokka 2006
 M-blokka 1967
(Bergmo)
 N-blokka 1957 nybygg 1999 (Nesjestranda)
 H-blokka 1975 (brakka)
50 år
50 år
44 år
43 år
24 år
3/24/41år
7 år
45 år
55/13 år
37 år
E - blokka
 Må ha en overhaling både innvendig og utvendig.
 Lekkasjeproblematikk på tak og glassoverbygg
 Setningsskader i inngangsparti - sprekker
 Ytterkledning i ferd med å ramle av – vannskadet.
 Ventilasjon for dårlig – særlig frisør
 Solskjerming mangler/skiftes
 Serverrom må kjøles
K - blokka
 Ser ut til å være dårlig egnet for formålet.






For liten plass i forhold til aktiviteter
Mangel på el-kontakter for utstillingsdesign
«Driftsutfordring » å skifte pærer i spotlysramme atrium
Manglende lagerkapasitet for materialer og utstyr.
Øyeplager blant personalet (tørr luft ?)
Krav om sprinkling av ventilasjonsrom /trappesjakt
 Miljømålinger foretas
 Avvik sprinkling oversendes ByVe
G-blokka /F-hallen
 Innemiljøproblematikken fortsetter….
 Mesteparten av klasserommene oppleves problematiske.
(ujamn temperatur, trekk, dårlig luft, kaldras)
 Nye miljømålinger/brukerundersøkelse iverksettes
 SD anlegget overgås opp mot rommålinger
 Utbedring av F-hallen på en rekke områder
 Sak om F-hallen tas opp med byggeier Molde Kommune
 Gjennomføre støymålinger i hallen
Gjennomføring av radonmålinger RVS
 Radonmålinger er stikkprøvemessig gjennomført (1 døgn) med




elektronisk apparatur og etterprøvd med s.k. sporfilm
(langtidsmåling -2 mnd)
Verdiene på stikkprøvene er verifisert, men s.k. årsgjennomsnitt kan
ligge både over og under korttidsmålingene. (se tabell)
Gjennomsnitt for boliger i Norge ligger på 70 bq/m3 Tiltaksgrensen er
senket fra 200 til 100 bq/m3
Antatt tilfeller av lungekreft relatert til radon antas å ligge rundt 300 pr
år. Antall døde av lungekreft ligger på ca 1000 i Norge.
I nye bygg legges det nå tett radonmatte i byggegrunnen dersom nivået
ligger over 100 bq/m3
Måleresultater ulike rom RVS
Plassering
Nivå
Radon A.
Sporfilm
Avvik
B-blokka /fyrrommet
0
224
270
+46
B-blokka /verksted Kjell
0
79
100
+21
A-blokka /auditoriet
0
143
115*
-28
A-blokka /A 217
1
7
55
+48
A-blokka /A 111
0
282
115*
-167
A-blokka /A 113
0
536
150*
-386
K-blokka /teknisk rom
0
527
490
-37
G-blokka /PC lager
0
183
280
+97
G-blokka /lærerrom
0
-
35
-
E-blokka /garderobe
0
79
150
+71
C-blokka /C 114
0
359
- *
-
C-blokka /C 105
0
235
- *
-
Nesjestranda /nyb. Rom012
0
140
- *
-

similar documents