Kommunalt arbeide med oversiktsdokument

Report
Kommunalt arbeide med
oversiktsdokument over befolkningens
helse og påvirkningsfaktorer
Knut R Skulberg
Kommunelege
20.04.12
Innhold
• Arbeidsprosess i Gruppa
• Kommunens oversiktsdokument – noen
smakebiter
• Utfordringer i arbeidet
Prosjekt i samhandlingsreformen
– sju kommuner i samhandling
• 11 delprosjekter med tilhørende
arbeidsgrupper
• Et av delprosjektene var Helseprofil
• Sju kommuner samarbeidet
• Deltagere: 1-2 fra alle kommuner, tillitsvalgt,
NAV - hjelpemiddelsentralen,
Fylkeskommunen, ….
• Oppstart i delprosjektet i 2011
Viktige hendelser i prosjektarbeidet
• 2011: Orienteringsfase – hva finnes av statistikk,
hvordan har andre helseprofiler vært utført
• Jan 2012: Folkehelseinstituttets helseprofil kom
ut
• Jan -Feb 2012: Gå gjennom profilen og
utarbeidelse av mal for oversiktsdokumentet
• Mars - Apr 2012: Fylle inn data fra egen
kommune i malen
• Apr 2012: Møte med Fylkeskommunen for
drøfting om vi var på riktig spor
Temaer i FHIs Helseprofil
•
•
•
•
•
•
Om befolkningen
Levekår
Miljø
Skole
Levevaner
Helse og sykdom
FHIs Helseprofil for Elverum kommune
Oversiktsdokument
Befolkningsutvikling Elverum
År
2011
2025
2030
2040
Alle aldre
19 979
23 473
24 553
26 155
65-74 år
1 775
2 396
2 470
3 000
75-79 år
578
1 073
1 031
1 125
1 100
1 154
1 525
1 928
Alder
80+ år
Oversiktsdokument
Radon
Elverum
Våler
Stor-Elvdal
Gjennomsnitt
(Bq/m3)
66
57
70
Maksimal
verdi (Bq/m3)
% boliger som
har verdi mer
enn 400 Bq/m3
1400
580
2300
1,4
2,0
4,0
Oversiktsdokument
Skole - Trysil
• FHIs helseprofil viser 4 verdier, Trysil har 2
gule og 2 røde
• Trives på skolen – Trysil ser på utvikling av
trivsel over tid. Siste året er som
landsgjennomsnitt (tilfeldig eller bedring)
• Frafall i videregående skole – Ja, frafallet er
større enn gjennomsnitt, men resultater over
flere år viser en positiv trend
Utfordringer I
– Hvilke data er riktige? Veldig mye data!!!
– Ikke gode data på kommunenivå, spesielt innen miljø
og levemåte
– Ikke stole 100% på analysen i FHIs profil, kommunen
må overprøve dette (EK og hjertekar, Engerdal og
fødselsvekt)
– Hvor dypt skal en grave, kontra lesbarhet. Maks 15
sider?
– Sosial ulikhet i helse?? Ikke eget tema i FHIs oversikt,
men svært viktig.
– Sosiale forhold og evnt stigmatisering av grupper
Utfordringer II
– Oversiktsdokument og ikke tiltak
– Hvordan skal en få med andre deler av kommunen
i arbeidet med oversiktsdokumentet (ansvar for
folkehelse er i helse kommunen)
– Hvordan få dette inn i planer.
Oversiktsdokumentet skal være levende og skal
forbedres. Forskjeller i kommunene?
– Flere felles utfordringer, eks KOLS og diabetes, får
til tiltak sammen?

similar documents