ansvarsbegrensninger i kommersielle kontrakter etter norsk rett

Report
INDUSTRIJURISTSEMINARET 2013
ANSVARSBEGRENSNINGER I
KOMMERSIELLE KONTRAKTER
ved advokat dr. juris Margrethe Buskerud Christoffersen
Advokatfirmaet Thommessen AS
1
TEMA
– ANSVARSBEGRENSNINGER I NORSK RETT
(i) Ansvarsbegrensninger generelt
▶ Rettslig plassering
▶ Tolkning
▶ Sensur
(ii) Ansvarsbegrensninger mht ansvar for indirekte tap
▶ Hvordan reguleres dette i lover og i praksis
▶ Hva er et indirekte tap
▶ domstolenes holdninger til slike klausuler
2
RETTSLIG PLASSERING AV
ANSVARSBEGRENSNINGER
3
HOVEDPRINSIPPER FOR ERSTATNING I
KONTRAKT
▶ Det må foreligge et ansvarsgrunnlag
▷ objektivt ansvar (evt kontrollansvar)
▷ uaktsomhetsansvar (evt grov uaktsomhet)
▶ Krav til adekvat årsakssammenheng
▷ kun tap som fremstår som en påregnelig følge av misligholdet skal erstattes
▶ Prinsipper for erstatningsberegning:
▷ Skadelidte skal stilles som om kontrakten var riktig oppfylt (positiv
kontraktsinteresse)
> kjøpers oppfyllelsesinteresse, berettigede forventninger, beskyttes
▷ skadelidte skal ha erstattet ethvert tap som står i adekvat årsakssammenheng
med den skadevoldende handling
▷ påførte kostnader, prisforskjell, tapte inntekter/fortjeneste
4
HVORDAN BEGRENSES ANSVAR?
▶ Begrense hvilke handlinger en part er ansvarlig for
▷ kun ansvar for grov uaktsomme handlinger
▷ angi særskilte handlinger
▶ Begrense hvilke risikofaktorer en part er ansvarlig for
▷ uttømmende garantikatalog
▶ Begrense personkretsen en part er ansvarlig for
▷ kun ansvar for navngitte personer /angitte grupper av personer
▶ Begrense hvilke tapsposter et erstatningsansvar omfatter
▷ direkte/indirekte tap
▷ ta ut særskilte tapsposter
▷ tak (”cap”) på erstatningens størrelse
5
HVILKE KONTRAKTER SNAKKER VI OM?
▶ Individuelt fremforhandlede kontrakter
▶ Ensidige standardkontrakter (leveringsbetingelser)
▶ Fremforhandlede balanserte standardkontrakter
6
TOLKNING AV
ANSVARSBEGRENSNINGER
7
ORDLYDSBASERT TOLKNING
▶ Kontrakter mellom næringsdrivende skal tolkes objektivt
▷ Rt. 2000 s. 806 – fastsettelse av pris for konsesjonskraft
▷ Rt. 2002 s 1155 – krav om erstatning i husleieforhold
▶ Hovedhensyn: Forutberegnelighet
▶ Betydning for ansvarsfraskrivelser
▷ angivelser av hvilke handlinger/risikofaktorer og hvilke tapsposter ansvar
begrenses for, skal forstås bokstavelig
> eksempel: Disclosure Letter
▷ utfordring: Hvis ansvaret blir så begrenset, eventuelt så omfattende, at det
oppfattes som urimelig
8
FORUTSETNINGSBASERT TOLKNING
▶ Avtalen skal tolkes i lys av forutsetningene ved inngåelsen
▶ ND 1978 s. 231 (voldgift, Wingull)
▷ Voldgiftsretten la vekt på bestillers forutsetninger for å akseptere en
ansvarsfraskrivelse ved tolkningen
▷ når forutsetningene ikke var tilstede, her at mangelen ble utbedret, kunne ikke
ansvarsfraskrivelsen gjøres gjeldende
▶ Oslo tingrett 1. november 2012
▷ tingretten fant at Pareto hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk ved
investeringsråd til tre kunder
▷ ansvarsfraskrivelsen ble satt til side under henvisning til at profesjonsutøvere ikke
generelt kan fraskrive seg ansvaret knyttet til å yte en god og forsvarlig faglig
bistand
▷ rettslig forankring: partenes forutsetninger for å inngå avtalen
9
TOLKNING I LYS AV LOJALITETSKRAVET
▶ Kontrakter skal tolkes i lys av det alminnelige lojalitetskravet
▶ Rt. 2005 s. 268 (Panfish)
▷ Høyesterett tar utgangspunkt i at kommersielle avtaler skal tolkes i tråd med
ordlyden, men viser til økende fokus på lojalitetskravet i teori og praksis
▷ det ble innfortolket forpliktelser for en kontraktspart uten holdepunkter i ordlyden
▶ Betydning for ansvarsbegrensninger
▷ grunnlag for å fravike ordlyden
▷ generelt grunnlag for å finne rimelige løsninger
10
INNFORTOLKNING AV FORBEHOLD FOR
FORSETT OG GROV UAKTSOMHET
▶ Lang tradisjon i teori og praksis for innfortolkning av begrensninger i
ansvarsfraskrivelser, f.eks Rt. 1959 s. 581
▷ oppfattes urimelig at sterkt klanderverdig opptreden ikke får betydning
▶ Vurderingsspørsmål
▷ identifikasjonsspørsmål - hvem må ha utvist grov uaktsomhet
▷ normen - bransjeavhengig
▶ Eksempler på grov uaktsomhet
▷ utøvelse av forpliktelser i strid med god forretningsskikk eller langt under
bransjestandard
▷ profesjonsansvar - streng norm
▷ misligholdt opplysningsplikt ved avtaleinngåelsen
11
SENSUR AV
ANSVARSBEGRENSNINGER
12
AVTALELOVENS REGLER
▶ Avtaleloven § 33 – rammer uredelighet
▷ særlig aktuelt ved opplysningssvikt ved avtaleinngåelsen
▶ Avtaleloven § 36 – rammer urimelige ansvarsfraskrivelser
▷ grov uaktsomhet
▷ vesentlige kontraktsbrudd
▷ Observasjon: Hagstrøms teorier legges i stor grad til grunn i praksis
▶ Betydningen av det enkelte kontraktsforholds egenart
▷ Behov for gjensidig tillit – eks ved asymmetri i informasjon om
kontraktsgjenstanden
▷ Muligheten for å klarlegge risiko forut for avtaleinngåelsen
▷ Partenes motstridende behov for forutberegnelighet
▷ profesjonsansvar
▷ forholdet til andre klausuler i avtalen, f.eks knyttet til forsikring
13
FORUTSETNINGSLÆREN
▶ Avtaler kan settes til side hvis det foreligger
▷ En relevant forutsetningsbrist (vesentlig og motiverende)
▷ som var synbar for kontraktsmotparten
▷ som det er rimelig å tillegge vekt
▶ Rt. 1999 s. 922 (Salhus flytebru)
▶ Pareto-dommen (Oslo tingrett 2012)
14
DET KONTRAKTUELLE LOJALITETSKRAVET
▶ Lojalitetskravet anses som et selvstendig grunnlag for sensur av kontrakter
▷ Rt. 1995 s. 1460
▷ Avtale om aksjesalg ble satt til side på bakgrunn av avtaleloven § 33 og
lojalitetskravet
▶ Vurderingstemaet blir om det vil stride mot kravet til lojalitet i kontraktsforhold
om en ansvarsbegrensning legges til grunn
15
FORUTBEREGNELIGHET
VS RIMELIGHET
16
NOEN UTVIKLINGSTREKK
▶ økt fokus på rimelighet
▶ smakssak om domstolene benytter tolkning eller sensur for å nå ønsket
resultat
▶ Lojalitetskravet er i fremvekst ved norske domstoler!
17
ANSVARSBEGRENSNINGER I
STANDARDKONTRAKTER
▶ Ensidig utformede leveringsbetingelser
▷ enklere å sette til side enn fremforhandlede kontrakter?
▶ Fremforhandlede balanserte standardkontrakter
▷ vanskeligere å sette til side enn individuelle kontrakter?
▷ stort tapspotensial, behov for forutsigbarhet, partene inngår kontraktene med åpne
øyne
▷ ansvarsbegrensningene må ses i sammenheng med øvrig ansvarsregulering og
forsikringsdekning
▷ Når kan ansvarsfraskrivelser settes til side
> forsett fra ledende ansatte – sml uaktsomhet hos underordnede
> uklart: grov uaktsomhet hos ledelsen
18
BEGRENSNING AV ANSVARET
FOR INDIREKTE TAP
19
AKTUELLE LOVBESTEMMELSER OG
KONTRAKTSBESTEMMELSER
▶ Strengere ansvarsgrunnlag for indirekte tap i kontraktslovgivningen
▷ kjøpsloven (1988) § 40 jf. § 67
> direkte tap: kontrollansvar (tilnærmet objektivt)
> indirekte tap: krever culpa eller tilsikringer
▷ avhendingsloven (1992) §§ 4-5 og 4-14 jf. § 7-1
▷ husleieloven (1999) § 2-13 jf. § 2-14
▶ Kontraktsparter kan avtale begrensninger i retten til erstatning for indirekte
tap
▷ strengere vilkår (ulike ansvarsgrunnlag)
▷ fraskrivelse av ansvar for indirekte tap
20
STANDARDKONTRAKTER
▶ IT-kontrakter
▷ SSA-K (Den store kjøpsavtalen), SSA-D (Driftsavtalen) og SSA-V (Den store
vedlikeholdsavtalen)
>
Utgangspunkt: ”Kunden kan kreve erstattet ethvert direkte tap, herunder tap som skyldes merarbeid og
andre direkte kostnader i forbindelse med forsinket driftsstart og driftsavbrudd”
>
Fraskrivelse av ansvar for indirekte tap: ”Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Tap av data anses
som indirekte tap, bortsett fra hvor dette skyldes datahåndtering som er Leverandørens ansvar under
avtalen”
>
Unntak fra unntaket: Dersom Leverandøren eller noen denne svarer for har utvist grov uaktsomhet eller
forsett gjelder ikke erstatningsbegrensningene.
>
Tilsvarende gjelder for kundens erstatningsansvar overfor Leverandøren.
▶ Entreprisekontrakter
▷ NS 8401 og 8402 (Standarder for prosjekteringsoppdrag og rådgivningsoppdrag)
>
”Oppdragsgiver kan kreve erstattet påregnelige tap som følge av prosjekteringsfeil/rådgivningsfeil”
>
Sondrer ikke mellom direkte og indirekte tap, men angir særskilt påregnelighetsvilkåret som grense for
erstatningsansvarets omfang.
▶ Kontrakter for mekaniske, elektriske og elektroniske produkter
▷ S 2000 og SE 01 (Orgalime)
>
”Save as otherwise stated in these General Conditions there shall be no liability for either party towards
the other partys for loss of production, loss of profit, loss of use, loss of contracts or for any other
consequential or indirect loss whatsoever.”
>
Unntak for alle konsekvenstap, uavhengig av skyldforhold
21
HVA ER ET
INDIREKTE TAP
22
ULIKE DEFINISJONER AV INDIREKTE TAP
▶ Indirekte tap. Konsekvenstap. Avledet tap
▶ Utgangspunkt:: forlengelse av adekvansbegrensningen
▶ Kjøpslovens forarbeider
▷ begrepet indirekte tap har ikke noe fast innhold
▶ Juridisk teori:
▷ et tap som ikke oppstår direkte ved kontraktsbruddet, men er en følge av det
▷ tapspostene er ikke relatert til selve kontraktsgjenstanden, men den planlagte eller
forutsatte bruk av denne
▷ tapspostene er ofte partsvariable – avhengig av skadelidtes faktiske situasjon, og
dermed vanskeligere å forutse (dog påregnelig og del av skadelidtes tap)
▷ kan bli uforholdsmessig store tap
23
KJØPSLOVEN § 67
▶ Kjøpsloven § 67 gir en oppramsing av hva som regnes som indirekte tap i
kjøpsforhold
▷ uttømmende
▷ kronglete
▶ Rekkevidden av kjøpsloven § 67
▷ Kjøpslovens forarbeider (Ot.prp. nr. 80 (1986 – 1987) s. 123 presiserer at § 67 kan
være retningslinje også ved kontraktsregulerte bestemmelser om indirekte tap
▷ må tilpasses kontraktens egenart
▶ Bakgrunn for reglene i følge forarbeidene
▷ ofte ønskelig å fri seg fra ansvar som er vanskelig å forutse og som kan bli
omfattende
▷ enklere å ha en streng ansvarsregel for direkte tap
▷ ”Standardisert adekvansvurdering” – se dog adekvanskravet i første ledd siste
punktum
24
NÆRMERE OM
TAPSPOSTENE
25
DRIFTSTAP – REDUSERT OMSETNING
OG PRODUKSJON
▷ Rt 1967 s. 1059 – i prinsippet erstatningsmessig, med mindre tapet er upåregnelig stort
▷ Kjøpsloven § 67(2) bokstav a: Minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning
(driftsavbrudd)
> F. eks at kjøper mister muligheten til å oppfylle løpende leveranseavtaler eller til å inngå
fremtidige avtaler med kunder. Kan også være omsetningsreduksjon som følge av svikt i
produksjons- eller lagerkapasitet som følge av forsinket eller mangelfull vareleveranse, jf.
Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 123
▷ Agurkpinnedommen (Rt. 2004 s. 675)
> Kjøp av bambuspinner til bruk i agurkavling. Agurkplantene døde og eieren krevde erstatning
for bortfalte inntekter.
> spørsmål først om det var omfattet av kjl. § 67 (2) a)
> HR legger vekt på ordlyden ”driftsavbrudd” – Da faller manglende produksjon utenfor.
> ”Tap som følge av at salgsgjenstander skader de gjenstander som blir produsert i virksomheten
▷ Goodwilltap
> Omfanget ofte lite påregnelig på avtaletidspunktet
> Er erstatning for omsetningssvikt som skyldes tap av goodwill bare aktuelt dersom
leverandøren var klar over at en slik fare var nærliggende (forsett).
26
AVSAVNSTAP
▶ Kjøpsloven § 67 annet ledd (b)
▶ Tap som følge av at ytelse ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, men som ikke
er direkte knyttet til produksjon eller omsetning
▷ En vare/tjeneste leveres mangelfull eller for sent, uten at det direkte påvirker
produksjonen, men fordyrer den.
▷ Eksempel kan være levering av tekniske kontorfunksjoner som ikke er i
kontraktsmessig stand
▶ Men kjl. § 67(3) begrenser regelen i betydelig grad
27
TAPT FORTJENESTE VED UNNLATT
DEKNINGSTRANSAKSJON
▶ Kjøpsloven § 67 annet ledd (c)
▶ vilkår for at tapt fortjeneste klassifiseres som et indirekte tap etter
bestemmelsen:
▷ Kontrakt med tredjemann blir ikke riktig oppfylt eller faller bort
▷ Kjøper har ingen rimelig grunn for å unnlate og foreta dekningstransaksjon eller
andre tiltak for å eliminere eller begrense tapet
▶ Dersom kjøper har en rimelig grunn til å unnlate tapsbegrensningstiltak, vil
tapet være et direkte tap.
28
PRODUKTSKADER
▶ Skade på annet enn tingen selv og gjenstander som har nær sammenheng
med den forutsatte bruk
▷ Forarbeidene: direkte tap omfatter ”Skader på tingen selv og andre ting som står i
nær fysisk og funksjonell sammenheng med denne og som har et omfang som er
påreknelig på avtaletiden (Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 25.
> Eksempel: Vaskemaskin som skader tøyet
▷ Hvis ikke: Enten indirekte tap som kan kreves erstattet etter kjøpslovens regler,
eller tap som faller utenfor det kjøpsrettslige ansvaret.
> Ansvar for skade på andre ting beror på produktansvaret (produktansvarsloven) eller det
alminnelige erstatningsrettslige deliktsansvar
> Eksempel: Vaskemaskin lekker og skader andre maskiner i rommet
▶ Agurkpinnedommen (Rt 2004 s. 675)
▷ Agurkpinnene hadde så nær sammenheng med de skadede agurker at skaden
måtte anses som et direkte tap
▷ Agurkpinnene kostet 7137 kr. Gartneriets utgifter og tap som følge av de
soppbefengte pinnene: 3.400.000 kr.
29
KONVERTERINGSREGELEN
▶ Kjøpsloven § 67(3)
▷ Bokstav a: Kostnader ved ”vanlige tiltak” som kompenserer for forsinkelse og
mangler er direkte tap
> Regelen må sees i sammenheng med tapsbegrensningsplikten i kjl. § 70. Rimelig at
skadelidte får erstattet kostnader som er pliktige og i skadevolders interesse.
▷ Bokstav b: Kostnader ved tiltak som begrenser annet tap enn det som omfattes av
annet ledd
> Erstatning for tiltak som begrenser direkte tap.
> Forutsetter at tiltaket er formålstjenlig – Det må rent faktisk ha ført til en reduksjon av
tapet
▷ bokstav c: erstatning til forbruker utbetalt iht forbrukerkjøpsloven
▶ Tilsvarende i enkelte standardkontrakter
▶ ikke så vanlig å avtale dette individuelt
30
INDIREKTE TAP I VIRKSOMHETSKJØP
▶ Utgangspunkt: En virksomhet er kjøpsgjenstanden, hele formueskomplekset
▶ Indirekte tap må relateres til virksomheten som sådan, ikke enkeltelementer
▷ defekte maskiner leder til driftsstans
▷ maskinene er mangelfulle – direkte tap ved kjøpt virksomhet
▶ Indirekte tap er aktuelt hvis den kjøpte virksomhet volder tap på annet enn
det som inngår i virksomheten
▷ driftstans ved kjøpers eksisterende virksomhet
▶ Generelt – indirekte tap vil ha begrenset anvendelsesområde
31
ALMINNELIGE KONTRAKTSRETTSLIGE
PRINSIPPER OM INDIREKTE TAP?
▶ Kjl § 67(2) en positivrettslig spesialregel for kontrollansvaret i kjøpsforhold
▶ Ingen støtte for alminnelige prinsipper om andre vilkår for indirekte tap i
rettspraksis eller teori
▶ Ansvarsbegrensning gjennom påregnelighetskravet i den alminnelige
erstatningsretten fyller langt på vei samme funksjon
▶ I kontrakter med egen regulering av indirekte tap
▷ gjelder konverteringsregelen hvis det ikke er sagt noe om dette?
32
GYLDIGHETEN AV ANSVARSBEGRENSNINGER
▶ Begrensninger i erstatningens omfang vil normalt aksepteres
▷ utgangspunktet: enklere å akseptere en ansvarsfraskrivelse her
▷ Paretodommen: ”For indirekte tap vil ansvarsfraskrivelser kunne ha større
betydning”
▷ unntak ved grov skyld fra debitor
▷ unntak hvis tapet begrenses veldig, streng angivelse av hva som er indirekte
33
34

similar documents