Foredrag Tønsberg 30. oktober 2013

Report
Arbeidsgivers styringsrett
Hva kan arbeidsgiver foreta seg
innenfor styringsretten?
Tillitsvalgtssamling Tønsberg 30.
oktober 2013
Advokat Thea Wessel Jørgensen
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Definisjon styringsrett
Arbeidsgivers rett til å organisere, lede,
fordele og kontrollere arbeidet, samt
retten til å inngå arbeidsavtaler, bringe
dem til opphør innen for de rammer som
følger av de arbeidsrettslige reglene.
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Begrensninger i styringsretten
ARBEIDSGIVERS
STYRINGSRETT
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Begrensninger i styringsretten
ARBEIDSMILJØLOVEN
ARBEIDSGIVERS
STYRINGSRETT
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Begrensninger i styringsretten
ARBEIDSMILJØLOVEN
ARBEIDSGIVERS
STYRINGSRETT
ANDRE LOVER,
FORSKRIFTER,
RETTSPRAKSIS
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Begrensninger i styringsretten
ARBEIDSMILJØLOVEN
ARBEIDSGIVERS
STYRINGSRETT
TARIFFAVTALER
OG
OVERENSKOMSTER
ANDRE LOVER,
FORSKRIFTER,
RETTSPRAKSIS
HOVEDAVTALENE
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Begrensninger i styringsretten
ARBEIDSMILJØLOVEN
DEN INDIVIDUELLE
ARBEIDSAVTALE
ARBEIDSGIVERS
STYRINGSRETT
ANDRE LOVER,
FORSKRIFTER,
RETTSPRAKSIS
TARIFFAVTALER
OG
HOVEDAVTALENE
OVERENSKOMSTER
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Arbeidsavtalen
•
•
•
•
Krav til skriftlighet
Stillingsinstruks
Arbeidsreglement
Personalhåndbok
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Hvordan finne frem til innholdet i
arbeidsavtalen?
• Er den klar? Hvis ikke må vi foreta en tolkning
og utfylling av avtalen
- Stillingsbetegnelse
- Forholdene rundt ansettelsen (utlysningsteksten,
intervjuet)
- Sedvaner (hva er vanlig i bransjen?)
- Samfunnsutvikling
Når vi har funnet frem til avtalens innhold blir spørsmålet
om hvilke endringer arbeidsgiver kan gjøre innenfor
arbeidsgivers styringsrett.
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Endringer i arbeidsoppgavene
• Grunnpregstandarden
-
Tidsmomentet
Avvikets omfang
Arbeidsgivers behov for endring
Andre endringer
Midlertidig eller varig
Oppgaver som blir tildelt for en begrenset periode
• Tjenestemannsloven § 12
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Endringer i arbeidstiden
• Aml § 10-1: ”den tid arbeidstaker står til
disposisjon for arbeidsgiver”
- Arbeidsavtalen
- Tidsmessig størrelse og belasting
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Endring av arbeidssted
• Hvilke endringer av arbeidssted må
arbeidstaker akseptere som innenfor
styringsretten?
• Arbeidsgiver har full styringsrett over hvor
virksomheten skal befinne seg.
• Store endringer i arbeidssted vil falle utenfor
styringsrettens grenser.
– Men arbeidsgiver har da saklig grunn for
oppsigelse etter arbeidsmiljølovens regler dersom
arbeidstaker ikke aksepterer tilbud om å flytte
med.
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Endring av økonomiske vilkår
• Arbeidsgivers hovedforpliktelse.
• Nedsettelse av lønn ligger ikke
innenfor arbeidsgivers styringsrett.
• Innbærer en oppsigelse.
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Endringer utover arbeidsforholdets
rammer
• Endringer ut over ansettelsesforholdets
rammer innebærer det samme som en
alminnelig oppsigelse – ”endringsoppsigelse”
– Krav til saklig grunn
– Krav til saksbehandling
• ”Endringsoppsigelse” i form av formell
oppsigelse kombinert med tilbud om ny stilling
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Virkningen av endring
 Virkningene av endring innenfor styringsretten
 Arbeidstaker har en plikt til å etterleve arbeidsgivers pålegg.
 Virkningene av endring utenfor styringsretten
 Arbeidstaker har ikke en plikt til å etterleve arbeidsgivers pålegg.
Arbeidsgiver må si opp deler av arbeidsavtalen (endringsoppsigelse).
 Alternativt kan partene inngå en avtale om endringer i
arbeidsforholdet.
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Rettspraksis viser grensene
– Rt 2000 s. 1602
– Rt 2001 s. 418
– Rt 2008 s. 856
– Rg 21.01 2009
– Rt 2009 s. 1465
– Rt 2011 s. 1178
Nøkkdommen
Kårstødommen
Theatercafedommen
Domkantordommen
Seinvaktdommen
Oslo kommune
inspektørdommen
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Arbeidsgivers styringsrett
Rt-2000-1602 (Nøkk)
• ”Arbeidsgiveren har i henhold til
styringsretten rett til å organisere, lede,
kontrollere og fordele arbeidet, men dette må
skje innenfor rammen av det arbeidsforhold
som er inngått.Ved tolkingen og utfyllingen av
arbeidsavtalene må det blant annet legges vekt
på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt
ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det
aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes
rimelig i lys av samfunnsutviklingen.
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Arbeidsgivers styringsrett
Rt-2001-418 (Kårstø)
”Styringsretten begrenses imidlertid også av mer
allmenne saklighetsnormer. Utøvelse av
arbeidsgivers styringsrett stiller visse krav til
saksbehandlingen, det må foreligge et forsvarlig
grunnlag for avgjørelsen, som ikke må være
vilkårlig, eller basert på utenforliggende
hensyn.”
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Arbeidsgivers styringsrett – beordring
LB-2010-56950
Etter lagmannsrettens syn er beordringen av A ikke i tråd med allmenne
saklighetsnormer. Det er ingen indikasjoner i saken på at A var årsak til
konfliktene på X skole. Kommunen har heller ikke hevdet det. Når
kommunen hadde klare indikasjoner på at årsaken til problemene lå hos
andre enn hos A, burde kommunen ha fulgt opp dette for å sikre at de
tiltakene som ble satt inn, var mer « treffsikre ». Å beordre A framstår i
denne situasjonen som vilkårlig. Etter lagmannsrettens syn er det ikke
tilstrekkelig av kommunen å begrunne beordringen med at A tilhørte
ledelsen og således var berørt av konflikten, og at alle i ledelsen måtte
flytte fordi kommunen hadde best erfaring med det i andre tilfeller. En
beordring er for inngripende til at kommunen kan nøye seg med en slik
henvisning til normalsituasjonen.
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Rt – 2011 - 841
Arbeidsgivers styringsrett – beordring
(58) ”Domstolene skal ikke foreta noen
generell overprøving av om arbeidsgivers
beslutninger innenfor rammene for
styringsretten er påkrevde eller optimale.
Spørsmålet er om det foreligger misbruk av
styringsretten.”
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Rt-2012-146
•
Lagmannsretten kom derfor til at oppfølgingen fra skolen og skolens rådgivere hadde vært
utilstrekkelig. Dette gjaldt både skolens ledelse og PPT, klassestyreren og skolens øvrige
ansatte. Det var utvist uaktsomhet ved at de ikke på et tidligere tidspunkt sørget for en
avklaring av As situasjon og satte inn tiltak som kunne stoppe mobbingen. Det fremgår at det
er summen av disse feilene som etter lagmannsrettens syn ledet til ansvar.
(64) Jeg kan ikke se at lagmannsrettens rettsanvendelse her er uriktig. Selv om skolens
ansatte, og særlig klassestyreren, utvilsomt har forsøkt å gjøre sitt beste i en vanskelig sak,
skulle de, i en situasjon som vedvarte år etter år uten å bli bedre, gjort mer for å avklare
forholdene. Først og fremst skulle de forsøkt å identifisere mobberne, og sette inn tiltak
direkte rettet mot dem. Særlig på dette punkt synes det å ha vært en feilvurdering å overlate
en så stor del av oppfølgingen til klassestyreren alene. En samlet vurdering av de forhold jeg
har gjennomgått, tilsier etter mitt syn at de krav A med rimelighet kunne stille til skolen, var
tilsidesatt, jf. skadeserstatningsloven § 2-1.
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Rt 2009 s. 1465 -Seinvaktdommen
• 2 sykepleiere var fra 2002 ansatt som seinvakter.
• 2006 ønsket kommunen å endre turnusplanen til å
omfatte også dagvakter og gjorde dette ”i kraft av
styringsretten”.
• Spørsmålet var om kommunen gjennom arbeidsgivers
styringsrett kunne pålegge dem en turnusordning som
omfattet dagvakter.
Tolkning av ansettelsesavtalen: Momenter:
- Oppgitt i søknadene sine at de ønsket seinvakt.
- 2002: ”Vi har gleden av å kunne tilby deg en fast 80 % stilling med
turnus 2/3 hver helg i Bergenhus Bydel p.t. v/ Dreggegruppen, seinvakt.
Ansettelsen er foretatt på de til enhver tid gjeldende vilkår for
arbeidstakere i Bergen Kommune i henhold til personalreglementet. ”
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Seinvaktdomen
- HTA KS og arbeidstakerorg: Arbeidstid skal fastsettes i samsvar med den
individuelle arbeidsavtale og i overensstemmelse med bestemmelser i lov
og tariff.
- Amls krav til arbeidsavtalen.
- Hva ligger det i p.t. stedsavgivelse og/eller seinvakt? Vanlig språklig
forståelse.
- Arbeidsgiver opplyste på intervjuet at arbeidstaker måtte påregne
dagvakter, men dette var ikke regulert i kontrakten.
- Hvem står nærmest til å bære ansvaret for uklarheter i avtalen?
- Arbeidsgiver har her valgt å innskrenke sin styringsrett
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
- Uansett om arbeidsgiver ikke særskilt har gitt avkall
på styringsretten, kan han ikke endre
avtalebestemmelser som fremstår som vesentlige for
avtaleforholdet.
- NOU 2004:5; «Vesentlige endringer i
arbeidstidsordningen som ikke klart kommer til
uttrykk i en avtale, kan arbeidsgiver bare
gjennomføre dersom det oppstår enighet eller
vilkårene for oppsigelse er til stede.»
- Samfunnsutviklingen?
- Konklusjon: Arbeidsgiver må gå om
endringsoppsigelse.
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
To mulige spor….
1) Endringsoppsigelse?
• Kreve forhandlingsmøte etter aml. 17-3.
• Møte skal avholdes snarets mulig og senest
innen to uker.
• Søksmål for domstolen (tingretten).
2) I strid med tariffsystemet?
• Møte innen en måned.
• Søksmål for arbeidsretten.
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Spisepause KS – Tariffavtale?
• Status i norske kommuner: Betalt spisepause inkl. i 36
timers arbeidsuke.
• Hjemmel for betalt spisepause i tariffavtale? Særavtale?
• Utgp - Arbeidsmiljøloven § 10-9
• (1) Arbeidstaker skal ha minst en pause dersom den daglige
arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausene skal til
sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid
er minst åtte timer. Dersom arbeidstaker ikke fritt kan
forlate arbeidsplassen under pausen eller der det ikke
finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en
del av arbeidstiden. Når forholdene gjør det nødvendig, kan
pausen forskyves.
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Individuell avtale?
• Hjemmel i den individuelle arbeidsavtale vil gi
den enkelte en rettighet til betalt spisepause.
• Ingen hjemmel der – tolkning av avtalen:
- faktum!
(stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt
ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det
aktuelle arbeidsforhold og samfunnsutviklingen).
• Konkret vurdering i hver enkelt sak.
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Tvist om tariffavtalens forståelse
• Tvist om forståelse eller gyldighet skal søkes
løst ved lokale forhandlinger.
• Tidspunkt for møte skal avtales innen 14 dager
fra fremsatt krav.
• Avholdes innen en måned med mindre
partene blir enige om annet.
• Ikke enighet, skrive uenighetsprotokoll,
oversende NFF som tar saken med KS.
• Videre vei: Arbeidsretten.
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Endring i arbeidstid som ligger utenfor arbeidsgivers
styringsrett?
• Endringsoppsigelse?
• Kreve forhandlingsmøte etter aml. 17-3.
• Møtes skal avholdes snarets mulig og senest
innen to uker.
• Søksmål for domstolen ved tingretten.
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

similar documents