laste ned her - Fritid For Alle

Report
Arbeidstaker eller oppdragstaker?
Hege Torvbråten
KS Forhandling
Betydningen av om det er et arbeidstaker- eller
oppdragstakerforhold
• Oppdragstaker har ikke krav på feriepenger, sykepenger i
arbeidsgiverperioden eller pensjon
• Arbeidsmiljøloven gjelder i utgangspunktet kun for arbeidstakere. Dette
innebærer ulikheter bl.a. med hensyn til:
– Arbeidstidsbestemmelsene
– Særskilt stillingsvern – saklig grunn for oppsigelse
– Reglene om fortrinnsrett
To nye dommer fra HR om grensen mellom arbeidstakerog oppdragstakerbegrepet
Rt-2013-342 – Beredskapshjem – «oppdragstaker»
• Private part i avtalen var oppdragstaker
• Tradisjonelle momenter for vurdering av grensen mellom arbeidstaker og
oppdragstaker ga ikke grunnlag for en sikker konklusjon
• Avgjørende at oppdraget som beredskapshjem skiller seg fra ordinære
arbeidstakerforhold
• Stortingets uttalelser ved behandlingen av pensjonsloven for
oppdragstakere i beredskapshjem veide tungt
• Dissens 4 - 1
Rt-2013-354 – Avlaster – «arbeidstaker»
• Avlaster for en familie med et multihandikappet barn
• Spørsmål om vedkommende hadde krav på feriepenger
• Gjennomgang av momentene utledet fra forarbeider og rettspraksis







Plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet
Plikt til å underordne seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll
Arbeidsgiver stiller til rådighet lokaler, utstyr mv.
Arbeidsgiver har risikoen for arbeidsresultatet
Vederlag i en eller annen form for lønn
Stabilt tilknytningsforhold – oppsigelsesfrist
Hovedsak arbeidet for en oppdragsgiver
Rt-2013-354 – Avlaster – «arbeidstaker»
• Ved tvil skal det skje en skjønnsmessig helhetsvurdering med utgangspunkt i
de tradisjonelle momentene
• Lovgivers intensjon er at de som har behov for vernet i arbeidsmiljøloven,
ferieloven mv. blir vernet. Arbeidstakerbegrepet gis derfor en vid tolkning
• Ikke betydning at Oslo kommune i liten grad hadde styring på når og hvordan
oppdraget skulle utføres
• Den samlede vurderingen er at momentene med tyngde taler for at
vedkommende var arbeidstaker
Rt-2013-354 – Avlaster – «arbeidstaker»
• HR viste til uttalelse fra Sivilombudsmannen der støttekontakt ble ansett som
arbeidstaker
• SOM-2011-3397:
– Støttekontakten var arbeidstaker
– Om lag 20 % stilling
– Noe veiledning fra kommunen og rapportering fra støttekontakten
– Vekt på personlig arbeidsplikt
– Lønnen var mer knyttet opp mot løpende arbeid enn et bestemt resultat
– Utbetalt feriepenger
– Ikke betydning at støttekontakten i liten grad var underlagt kommunens
instruksjon
Rt-2013-354 – Avlaster – «arbeidstaker»
• Uklart hvor stor vekt uttalelsen fra Sivilombudsmannen skal
tillegges som følge av HRs henvisning
• Mange ulikheter mellom de to sakene
• Arbeidets omfang
• Frihet for når og hvordan arbeidet skulle utføres
• Arbeidets karakter
Konsekvenser av de to HR-dommene
• Vurderer FOU-prosjekt for å få mer kunnskap om kommuners
bruk av støttekontakter
• Nytt rundskriv med utgangspunkt i B-06/11

similar documents