Positiv kontraktsinteresse

Report
Førstelektor Ingun Sletnes
Offentlige anskaffelser 9
Håndhevelse av anskaffelsesregelverket
Administrasjon og ledelse og organisasjon og
forvaltning
Oversikt over ulike overprøvingsorganer
—Klage til oppdragsgiver
—Klage til KOFA
—Klage til ESA (få saker)
— Mindre aktuelle
- Klage til FAD
- Klage til Sivilombudsmannen
—(lovlighetsklage etter kommuneloven
§ 59 – forslag om bortfall av denne
adgangen)
—Domstolenes rolle
Sanksjoner (domstolene)
— Før kontrakt er inngått – domstolene kan sette
beslutninger truffet i prosessen til side, jf. lov om
offentlige anskaffelser § 7 andre ledd for eksempel
stoppe anskaffelsesprosessen ved midlertidig forføyning
jf. § 8
— Etter at kontrakt er inngått – kun erstatning
— Domstolene kan aldri gi dom på at en leverandør skal
ha en kontrakt
KOFA
—Regulert i offanskl. § 7a og forskrift om
klagenemnda
—sammensetning
—kompetanse
- i vanlige klagesaker se klageforskriften §
12 jf. § 1
- overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte
anskaffelser se loven § 7 b jf.
klageforskriften § 1 jf. klageforskriften § 13a
Klage til KOFA
—Hvem kan klage
- i vanlige klagesaker se klageforskriften § 6,
krav til ”saklig interesse”
- overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte
anskaffelser ikke noe slikt krav,
klageforskriften § 13a
—Saksbehandling
Domstolsbehandling
— Alminnelige søksmål
— Midlertidig forføyning
Erstatningsreglene
— Hvorfor erstatning?
— Betydningen av offanskl. § 10 - rettspraksis
— Hvilke betingelser må være oppfylt?
- ansvarsgrunnlag
- økonomisk tap
- årsakssammenheng
— Hva har en krav på å få dekket?
- Positiv kontraktsinteresse, erstatning for tapt
fortjeneste
- Negativ kontraktsinteresse, erstatning for utgifter ved å
delta i konkurransen
— Bare domstolene kan gi erstatning, KOFA forsiktige med
å uttale seg om erstatning
Positiv kontraktsinteresse
—Tre sentrale dommer i HR
- Rt 2001 s. 1062 Nucleus – erstatning for
positiv kontraktsinteresse første gang
- Rt 2007 s. 983 Reno-Vest - erstatning
- Rt 2008 s. 1705 Rabatt - ikke erstatning
—De to sistnevnte dommene er ikke omtalt i
pensum
Ansvarsgrunnlag – positiv
kontraktsinteresse
— Det må foreligge et brudd på regelverket
— Av en viss grovhet, i Nucleus og i Reno-Vest uttrykt som et krav til vesentlig
feil, i Reno-Vest sagt at kravet skal tolkes strengt
— Momenter jf. Nucleus: størrelsen på feilen, type feil, hvor mye er
oppdragsgiver å klandre
— Krav til skyld (culpa)? Trolig ikke, men culpa kan komme inn i vurderingen av
om feilen er vesentlig – se omtale av Strabagdommen i EF-domstolen
senere
— Kan rettsvillfarelse frita? Ja jf. Rabatt, forutsetningsvis også Nucleus
Momenter: ikke opplagt løsning, ikke i kjerneområdet for forutberegnelighet
— Kan det stilles mindre strenge krav til en liten oppdragsgiver enn en stor? I
Rabatt fremheves det at vegvesenet er en stor aktør og det må stilles
strenge krav, det samme gjøres i Nucleus (fylkeskommune) – betydning?
— Også potensielle tilbydere kan ha krav på positiv kontraktsinteresse jf. Rt.
2008 s. 982 (Catch)
To nye avgjørelser i EU-domstolen av
betydning for ansvarsgrunnlaget
— Strabag
— Østerrike hadde nasjonale regler som krevet culpa for å
få erstatning, men slik at det forelå en presumpsjon for at
det forelå skyld og det var begrenset hvilke
unnskyldningsgrunner som kunne påberopes
— EU-domstolen sa at det er i strid med
håndhevelsesdirektivet å oppstille krav om culpa
10
To nye avgjørelser i EU-domstolen fortsatt
— Combinatie
— EU-domstolen uttrykte at det følger av
håndhevingsdirektivet at det skal være mulig å få
erstatning, men direktivet oppstiller ikke nærmere
regler om erstatning
— Viser til effektivitetsprinsippet og grunnvilkårene for
erstatning
— Løfter fram at det skal foreligge et kvalifisert brudd
— Er norsk rettspraksis i tråd med dommene? Ja i
hvert fall med Combinatie, mer tvilsomt med
Strabag
11
Ansvarsgrunnlag – negativ
kontraktsinteresse
— Det må foreligge et brudd på regelverket
Kan det tenkes unntak?
— Klar feil jf. Rt. 1997 s. 574 (Fire-safe) - Krav om vesentlig feil?
— Mindre krav til bruddet ved negativ kontraktsinteresse – ikke så
kvalifisert brudd? Ikke avklart, men uttalelse i Rt. 2008 s. 982 (Catch)
er spørrende til det. I saken forelå det imidlertid en vesentlig feil.
— Ikke krav til skyld, men også her kan culpa kan komme inn i
vurderingen av feilen
— Også potensielle tilbydere kan ha krav på erstatning for negativ
kontraktsinteresse (utgifter ved å prøve å få stoppet en konkurranse)
12
Krav til økonomisk tap og
årsakssammenheng
— Økonomisk tap
- positiv kontraktsinteresse
- negativ kontraktsinteresse
— Kravet til årsakssammenheng
- ganske strengt ved erstatning for den positive
kontraktsinteressen – for strengt? I Nucleus uttalt klar
årsakssammenheng, kan bryte med EU-regelverket
- mindre strengt ved erstatning for den negative
kontraktsinteressen?
— Konkret vurdering
— Avhengig av om det er flere som har krav på erstatning ved
negativ kontraktsinteresse?
13
Forslag om nye håndhevingsregler
— Fast karenstid (10/15 dager) etter del III i foa,
fortsatt «rimelig tid» etter del II
— Domstolene skal håndtere brudd på
anskaffelsesreglene som i dag
— KOFA kun rådgivende organ, gebyrsakene til
domstolene
— Det skal bli enklere for forbigåtte leverandører å få
kontrakten
* klage skal automatisk ha oppsettende virkning
* ny sanksjon uten virkning (ugyldighet)
— Reglene skal bedre bidra til å forhindre grove
brudd på regelverket, særlig brudd på kravet til
konkurranse
— Lagt seg på minimumskrav, lovforslag i hovedsak i
tråd med utvalgets flertall skulle kommet før
sommeren, men er blitt utsatt
NOU 2010: 2
Håndhevelse av offentlige
anskaffelser
14

similar documents