SU ÜRÜNLER* YET**T*RT*C*L*** 2012 YILI *STAT*ST*KLER*

Report
Su Ürünleri
Yetiştiriciliği
2013 Yılı
İstatistikleri
Kamuran
PATRONA
Ziraat Yüksek
Mühendisi
Muğla Kültür
Balıkçıları
Derneği
Su ürünleri Üretimi 2012-2013
2012 (ton)
Pay (%)
2013(Ton)
Pay (%)
Değişim(%)
432.442
67,1
374.123
61,6
- 13,5
Deniz
Ürünleri
396.322
61,5
339.047
55,8
-14,5
İç su
Ürünleri
36.120
5,6
35.074
5,8
- 2,9
Yetiştiricilik
212.410
32,9
233.394
38,4
9,9
TOPLAM
644.852
100,0
607.512
100.0
- 5,8
Avcılık
Su Ürünleri İhracatı ve İthalatı
2012-2013
Yıllar
İhracat
İthalat
Miktar
ton
Tutar
$
Miktar
Ton
Tutar
$
2012
79.662
465.335
65.394
176.497
2013
102.382 *
564.199
67.247
186.158
* Konserve ve işlenmiş ürünler dahil
Su Ürünleri Üretimi İhracat ve İthalatı
Yıllar İtibariyle
YILLAR
ÜRETİM
000 ton
İTHALAT
Miktar
ooo ton
Değer
ooo $
Miktar
ooo ton
Değer
Ooo $
2002
628
23
18.755
27
96.728
2005
545
48
68.558
38
206.040
2008
646
63
119.769
55
383.297
2009
623
73
105.915
54
335.974
2010
653
81
133.829
55
312.935
2011
704
66
173.886
67
395.342
2012
645
65
176.497
74
413.915
2013
607
67
186.158
102
564.199
* İşlenmiş ve konserve ürünler dahil
İHRACAT *
Su Ürünleri Üretimi İhracat ve İthalatı
Miktar Olarak
Üretim
İthalat
İhracat
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2005
1000 ton
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Su Ürünleri Üretimi İhracat ve İthalatı
900
800
700
600
500
üretim
400
ihracat
ithalat
300
200
100
0
2005
1000 ton
2007
2009
2011
2012
2013
Su ürünleri İhracatı ve İthalatı
Miktar Olarak (000 Ton)
120
100
80
İhracat
60
İthalat
40
20
0
2002
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Su ürünleri İhracatı ve İthalatı
Miktar Olarak ( 000 Ton)
120
100
80
İhracat
60
İthalat
40
20
0
2002
2005
2008
2010
2011
2012
2013
Su ürünleri İhracatı ve İthalatı
Değer Olarak
600
500
400
İthalat
300
İhracat
200
Milyon
Dolar
100
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
İthalat ve İhracat
Değer Olarak (000 $)
600,000
500,000
400,000
İhracat
300,000
İthalat
200,000
100,000
0
2002
2005
2008
2011
2012
2013
Su Ürünleri Üretimi
Yıllar
Avcılık
Yetiştiricilik
Toplam
Miktar
Ton
Oran
%
Miktar
Ton
Oran
%
2002
566.682
90,3
61.195
9,7
627.847
2005
426.496
78,3
118.277
21,7
544.773
2008
494.124
76,5
152.186
23,5
646.310
2009
464.462
74,5
158.729
25,5
623.191
2010
485.939
74,4
167.141
25,6
653.080
2011
515.755
73,2
188.790
26,8
703.545
2012
432.442
67,1
212.410
32.9
644.852
2013
374.121
61,6
233.393
38,4
607.515
Yetiştiricilik Üretimi (Ton)
Yıllar
Deniz
Ürünleri
Pay
%
İç
Sular
Pay
%
Toplam
2005
26.868
43,9
34.297
56,1
61.165
2005
69,673
58,9
48.604
41,1
118.277
2008
85.629
56,3
66.557
43,7
152.186
2009
82.481
52,0
76.248
48.0
158.729
2010
88.573
53.0
78.568
47.0
167.141
2011
88.344
46,8
100.446
53,2
188.790
2012
100.853
47,1
111.557
52,9
212.410
2013
110.374
47,3
123.019
52,7
233.393
Yetiştiricilik Üretimi
140,000
120,000
100,000
80,000
Deniz ürünleri
60,000
İçsu Ürünleri
40,000
20,000
0
2002 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Levrek Çipura ve Alabalık Üretimi
Yıllar
Levrek
Çipura
Alabalık
Toplam
Yetiştiricilik
Üretimi
(ton)
Miktar
(Ton)
Pay
%
Miktar
(Ton)
Pay
%
Miktar
(Ton)
Pay
%
2002
14.339
23
11.681
19
34.553
56
61.165
2005
37.290
31
27.634
23
49.282
42
118.277
2008
49.270
32
31.670
21
68.649
45
152.186
2009
46.554
29
28.362
18
80.886
51
158.729
2010
50.796
30
28.157
17
85.244
51
167.141
2011
47.013
25
32.187
17
107.993
57
188.790
2012
65.512
31
30.743
14
114.569
54
212.410
2013
67.913
29
35.701
15
128.059
56
233.394
Levrek Çipura ve Alabalık Üretimi
140,000
120,000
100,000
80,000
Levrek
Çipura
60,000
Alabalık
40,000
20,000
0
2002
Üretim: ton
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisleri
(2012 Yılı)
Faaliyet Alanı
Adet
Proje
Kapasitesi
Ton /yıl
Fiili Üretim
Ton/yıl
Üretime
Dönüşecek
kapasite
Ton/yıl
Deniz
408
242.322
100.853
141.469
İçsular
1.883
193.420
111.557
81.863
Toplam
2.291
435.742
212.410
223.332
Denizlerde Üretime Dönüşebilecek % 58 proje kapasitesi
İçsularda ise Üretime Dönüşebilecek % 42 proje kapasitesi var
Su Ürünleri Tüketimi
9
8
7
6
5
Tüketim
4
Kişi
başı/kg
3
2
1
0
2002
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ürün Bazında Su Ürünleri İhracatı
İhraç Ürünü
2012
2013
Miktar
ton
Tutar
000 $
Miktar
ton
Tutar
000 $
Canlı Balıklar
1.814
10.215
269
3.615
Taze, soğutulmuş balıklar
36.672
180.186
52.693
234.357
Dondurulmuş balıklar
17.026
57.598
22.632
80.566
Balık filetoları
10.131
109.816
10.786
117.654
Tuzlanmış ve tütsülenmiş
balık
4.451
42.495
4.281
44.216
Kabuklular
278
2.443
641
4.971
Yumuşakçalar
4.319
30.230
4.837
31.648
Konserve balık
1.808
11.085
3.675
28.700
Konserve Yumuşakça
3.161
21.265
2.568
18.471
Ürün Bazında İhracat
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
miktar
Tutar
İhracat Ülkeleri
Ülke
2012
2013
Miktar
(Ton)
Tutar
(000$)
Miktar
(ton)
Tutar (000
$)
Hollanda
10.122
83.679
14.618
110.937
Almanya
10.850
67.505
12.742
78.403
İtalya
10.829
61.191
11.290
64.386
Japonya
3.059
55.439
2.329
37.151
Rusya Federasyonu
4.597
20.670
7.067
32.665
Irak
9.138
8.086
11.056
14.413
Lübnan
4.534
18.363
5.639
20.906
İspanya
3.993
16.264
4.962
22.919
Birleşik Krallık
3.079
24.254
4.152
32.615
Fransa
2.994
20.038
3.433
23.527
Levrek İhracatı
Ürün Şekli
Ülkeler
Pay (%)
Taze Soğutulmuş
Hollanda
İtalya
İspanya
Rusya Federasyonu
24
16
12
15
Fileto (Taze, soğutulmuş)
Hollanda
İtalya
94
3
Dondurulmuş Levrek
Libya
Almanya
Rusya federasyonu
43
19
8
Fileto (Dondurulmuş)
Birleşik Krallık
İtalya
Fransa
32
27
13
Çipura İhracatı
Ürün Şekli
Ülkeler
Pay (%)
Taze, soğurtulmuş
Rusya Federasyonu
Lübnan
Hollanda
İtalya
14
19
16
14
Fileto (Taze, soğutulmuş)
Hollanda
İtalya
92
7
Dondurulmuş
Libya
Almanya
Hollanda, Rusya
67
19
4
Fileto (Dondurulmuş )
İtalya
Hollanda
Birleşik krallık
50
21
17
Alabalık İhracatı
Ürün Şekli
Ülkeler
Pay (%)
Taze .soğutulmuş *
Romanya
Rusya Federasyonu
Polonya
Hollanda
25
22
12
8
Dondurulmuş*
Almanya
Polonya
Çek cumhuriyeti
48
19
7
Tütsülenmiş
Almanya
Hollanda
83
11
* Fileto dahil

similar documents