MALAZG*RT OKUYOR! - Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Report
MALAZGİRT
OKUYOR!
“Milli eğitim ışığının memleketin en derin köşelerine
kadar ulaşmasına, yayılmasına özellikle dikkat
ediyoruz.”
Mustafa Kemal Atatürk
İyi ki kitaplar var…
A- KAMPANYAMIZIN ADI
“MALAZGİRT OKUYOR”
Kitap Okuma Kampanyası
B- KAMPANYAMIZIN HEDEF KİTLESİ
*İlk ve orta öğretim kurumlarında okuyan
öğrenciler,
* öğrenci velileri,
*öğretmenler,
*kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarda çalışan
personeller ile yöneticiler.
!
GÜNDE ortalama 5
SAAT televizyon
seyreden Türk halkı,
kitap okumaya YILDA
yalnızca 6 SAAT vakit
ayırıyor.
“Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Raporu” na
göre;
-Bir Japon bir yılda ortalama 25,
- bir İsviçreli 10,
- bir Fransız 7,
- bir Türk ise 10 yılda ancak 1 kitap okuyor.
**Kitap okuma oranında Türkiye, 173 ülke
arasında 86. sıradadır.
(http://simdiokumazamani.meb.gov.tr/haberdetay3.php )
Türkiye’deki kahvehane ve kütüphane
sayılarının kıyaslaması ise şöyledir:
Kütüphane sayısı: 1412
Kahvehane sayısı: 570.000
**Buna göre; 49.500 kişiye bir kütüphane
düşerken, 122 kişiye bir kahvehane
düşmektedir.
Kaynak:(http://www.okuyantoplum.com/
http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
Gallup firmasının yaptığı bir araştırmaya
göre bazı ülkelerde kitap okuyanların ülke
nüfusuna oranları şöyledir:
Japonya % 14
ABD % 12
Almanya % 11
İngiltere % 11
Türkiye % 0,01
Türk insanında okuma alışkanlığı oldukça
düşüktür. Oysa başarı için stratejiler
geliştirirken en çok ihtiyacımız olan şey
okumak ve öğrenmektir.
İlçemizde kitap okuma
alışkanlığı ile ilgili ciddi
bir araştırma
yapılmamıştır.
Ancak,
öğrencilerimizin kitap
okuma alışkanlıklarının
çok az olduğu,
sınavlardaki sözel alan
başarı durumlarından
açıkça anlaşılmaktadır.
Öğrencilerimizin sözel
alandaki başarıları,
sayısala göre çok
daha azdır. Yorum
ağırlıklı soruların
yoğunlukta olduğu
sınavlarda, okuma
alışkanlığının önemli
rol oynadığı bilinen
bir gerçektir.
C- KAMPANYAMIZIN AMACI
*İlk ve orta öğretim kurumlarında okuyan
öğrencilerimize okuma alışkanlığı
kazandırmak,
*Okuma alışkanlığını sürekli hale getirmek,
*Okumayı engelleyici nedenleri ortadan
kaldırmak,
*Kütüphaneleri güncelleştirmek,
*Ödünç kitap kullanımını yaymak,
*Medyanın, sivil toplum örgütlerinin, halkın
ve yöneticilerin desteğini almak sureti ile
“OKUMA KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK”
tır.
D- KAMPANYAMIZIN SÜRESİ
Kampanyanın Süresi 2013-2014
Eğitim Öğretim Yılıdır.
E- KAMPANYA İLE ULAŞMAK
İSTEDİĞİMİZ NOKTA
Kampanyamız ile her bireyin günde en az 15
dakika kitap okumasını sağlamak, bunu rutin hale
getirip alışkanlığa dönüştürmek ve böylece
haftada, ayda ve yılda eskiye oranla daha fazla
kitap okunmasını sağlamak…
Öz olarak, kitap okumayı vazgeçilemeyecek bir
alışkanlık haline getirmek…
F- KAMPANYA KOMİTESİ
Başkan: Malazgirt Kaymakamlığı
Sorumlu: Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Koordinatör Okul: Atatürk İlk ve Ortaokulu
G-KOMİTENİN GÖREVLERİ
*Kampanyanın en üst düzeyde gerçekleşmesi ve
hedeflerine ulaşması için plan ve programlar
yapmak.
*Kampanyaya finans sağlamak, sponsor bulmak.
*Kampanyayı gündemde tutacak törenler, toplantılar
düzenlemek,
*Yerel ve ulusal düzeyde yazarları davet etmek,
*Yerel ve ulusal düzeyde kitabevleri ile
görüşmeler yapmak,
*Ödüllendirmeleri yapmak,
*Okul kütüphanelerini desteklemek,
*Aylık sonuçları değerlendirmek,
*İlçe kampanya komiteleri ile koordinasyonu
sağlamak,
*Hayırseverleri, sivil toplum örgütlerini,
medyayı, kamu kurumlarını kampanyaya davet
etmek.
*Yıl sonu değerlendirmesiyle genel kitap okuma
oranını tespit etmek.
H- KAMPANYAMIZ SÜRESİNCE
SÜRDÜRÜLECEK FAALİYETLER
*Okul kütüphanelerini fiziki yapılarını
iyileştirmek, kitaplıklarını güncelleştirmek.
*İmza günlerini düzenlemek.
*Konferanslar, seminerler, törenler
düzenlemek.
*Okullarda okuma saatlerini düzenlemek.
*İlgili kurumlarla işbirliği sağlamak.
*Tanıtım faaliyetlerini sürdürmek.
*Askıda kitap, ödünç kitap, kitap bağışı gibi
uygulamaları aktif hale getirmek.
*Afiş, dövizler, pankartlar hazırlamak ve asmak.
*Yapılan çalışmaları aylık olarak kamuoyuna
sunmak.
*Sonuçları derleyip rapor hazırlamak.
*STK’ ları kampanyaya davet etmek.
I- FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN
YAPILACAK
OLAN FAALİYETLER
*Malazgirt Meydanı’ nda kitap okuma etkinliği
yapılması
*Hastane, postane ve banka gibi kurumlarda
belli zamanlarda 10-15 kişilik timler halinde
kitap okunarak kampanyaya ilgi çekilmesi
*Bir kahvehanede örnek bir kütüphane
oluşturulması
İ-KAMPANYANIN MUHTELİF KAYNAKLARI
*Malazgirt Kaymakamlığı
*Malazgirt Belediye Başkanlığı
*İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
*Okul Aile Birlikleri
*Kitap satış ve dağıtım şirketleri
*Hayırsever vatandaşlar
*Sivil toplum örgütleri
*Sponsor firmalar
*Ödünç kitap modeli
*Diğer kaynaklar
J- KAMPANYAMIZA OLUMLU KATKILAR
*İlçemizde meslek yüksek okulunun
bulunması
*Yetersiz de olsa çoğu okulda
kütüphanenin bulunması
*İlçe Halk Kütüphanesinin olması
*Kitap satış yerlerinin olması
K- KAMPANYAMIZI
ZORLAŞTIRABİLECEK DURUMLAR
*İlçemizde okuma alışkanlığının az olması
*Okullarımızdaki öğrenci yoğunluğu
*Okullarımızda öğrencilerin ikili öğretim yapması
*Okumayı destekleyecek veli kitlesinin yetersiz
olması
*Yönetici ve öğretmenlerimizin kitap okuma
alışkanlığını yeterli düzeyde önemsememesi
*İlçemizde bugüne kadar bu konuda ciddi bir
çalışmanın yapılmamış olması
*Kampanyayı tanıtacak yerel basının yeterli
olmaması
*Ekonomik gücü olan sivil toplum örgütlerinin ve
işadamlarının bulunmaması
KAMPANYAMIZIN İŞLEYİŞİ
* Okullarda
* Diğer Kurumlarda
KAMPANYAMIZIN
OKULLARDA
İŞLEYİŞİ
1- Her sınıf düzeyinde, her öğrenciye en az
bir kitap düşecek şekilde kütüphanelerin
zenginleştirilmesi.
Bunun için Türkçe- Edebiyat ve Sosyal Bilgiler
Öğretmenlerinden oluşan bir “Kitap Tespit
Komisyonu” kurulur. ( 1 kişi Türkçe – Edebiyat,
2 kişi Sosyal Bilgiler öğretmeni )
Komisyon kütüphaneyi tarayarak;
*2-3-4. Sınıflar için I. Grup,
*5-6-7-8. Sınıflar için II. Grup,
Liseler için ayrı olmak üzere kitaplar
sınıflandırarak listeler hazırlanır ve öğrencilerin
görebilecekleri yerlere asılır.
2-3-4.
sınıflar
5-6-7-8.
sınıflar
2- Kütüphane sorumluları ve
sınıf rehber öğretmeni
tarafından öğrencilere
kitaplar teslim edilir.
Teslim edilen kitaplar
(FORM-2) ye işlenir ve bu
formun bir örneği, gerekli
takibi yapmak üzere sınıf
rehber öğretmeninde kalır.
3- Sınıf rehber
öğretmeni, kendi sınıfı
ile ilgili FORM-2 deki
bilgileri sürekli olarak
kontrol ederek, bu
bilgileri her öğrenci için
ayrı ayrı düzenlenecek
olan Aylık Takip
Formuna (FORM-3) ay
sonu itibari ile işler.
Formu imzaladıktan
sonra öğrenci
dosyasına koyar.
4. Sınıf rehber öğretmeni, her
öğrencinin o ay okuduğu sayfa
toplamını gösteren FORM-3 teki
toplamları tek liste haline
dönüştürerek FORM-4 örneğine
uygun olarak bir sonraki ayın 5 ine
kadar zümre başkanına, zümre
başkanı da okul müdürüne veya
müdürün görevlendireceği müdür
yardımcısına teslim eder.
** Ayrıca her grup
düzeyinde en çok
sayfa okuyan bir
öğrenci ismi
FORM-5 ile İlçe
Millî Eğitim
Müdürlüğüne
bildirilir.
*İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
gruplar bazında
ilk üçe giren
öğrencileri
‘tablet
bilgisayar’ ile
ödüllendirir.
*Kampanyada yıl
sonuna gelindiğinde
ise en çok sayfa
okuyan ilk üç
öğrenci
Kaymakamlık
tarafından ‘Erzurum
Gezisi’ ile
ödüllendirilirler.
**Okul müdürlüklerince her ayın
10’nuna kadar sınıflar düzeyinde
en çok sayfa okuyan 1 öğrenci
(FORM-5) ile sınıflar düzeyinde
en çok kitap okuyan toplam
öğrenci sayısı ve okunan toplam
sayfa sayısı (FORM-6) İlçe Millî
Eğitim Müdürlüğüne bildirilir.
** Uygulama ilkokul düzeyinde (2, 3 ve 4.
sınıflarda) ilk 3 ders saati mihver dersler olan
Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerine
denk geldiği için dönüşümlü olarak 4,5 ve 6.
ders saatlerinde uygulanacaktır.
Örnek olarak, uygulamanın ilk haftası 4. ders
saatlerinin ilk 15 dakikası, ikinci hafta 5. ders
saatlerinin ilk 15 dakikası, üçüncü hafta ise 6. ders
saatlerinin ilk on beş dakikası kitap okunacaktır ve bu
şekilde dönüşümlü olarak uygulama devam
ettirilecektir.
1.HAFTA
4.DERSİN İLK 15
DAKİKASI
2. HAFTA
5. DERSİN İLK 15
DAKİKASI
3. HAFTA
6. DERSİN İLK 15
DAKİKASI
**Öğrencilerin kitap okumak
için herhangi bir zamana bağlı
kalmaları söz konusu değildir.
Okulda boş zamanlarını
değerlendirebilecekleri gibi
evlerinde de uygun
zamanlarını okuma saati
olarak ayırabilirler.
** Uygulama ortaokul ve lise düzeyinde ilk
hafta 2. ders saatlerinin ilk 15 dakikası,
ikinci hafta 3. ders saatlerinin ilk on beş
dakikası, üçüncü hafta dördüncü ders
saatlerinin ilk 15 dakikası şeklinde
dönüşümlü olarak yürütülecektir.
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
1.HAFTA
2.DERSİN
İLK ON BEŞ
DAKİKASI
3.DERSİN
İLK ON BEŞ
DAKİKASI
4.DERSİN
İLK ON BEŞ
DAKİKASI
5.DERSİN
İLK ON BEŞ
DAKİKASI
6.DERSİN
İLK ON BEŞ
DAKİKASI
2.HAFTA
3.DERSİN
İLK ON BEŞ
DAKİKASI
4.DERSİN
İLK ON BEŞ
DAKİKASI
5.DERSİN
İLK ON BEŞ
DAKİKASI
6.DERSİN
İLK ON BEŞ
DAKİKASI
2.DERSİN
İLK ON BEŞ
DAKİKASI
3.HAFTA
4.DERSİN
İLK ON BEŞ
DAKİKASI
5.DERSİN
İLK ON BEŞ
DAKİKASI
6.DERSİN
İLK ON BEŞ
DAKİKASI
2.DERSİN
İLK ON BEŞ
DAKİKASI
3.DERSİN
İLK ON BEŞ
DAKİKASI
4.HAFTA
5.DERSİN
İLK ON BEŞ
DAKİKASI
6.DERSİN
İLK ON BEŞ
DAKİKASI
2.DERSİN
İLK ON BEŞ
DAKİKASI
3.DERSİN
İLK ON BEŞ
DAKİKASI
4.DERSİN
İLK ON BEŞ
DAKİKASI
8. Kampanya bitiminde (Mayıs sonu) İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğü İlçe sonuçlarını (sınıflar düzeyinde en çok
okuyan öğrenci isimlerini ve sayfa adedini) ve en çok
kitap okunan (I. Kademe, II. Kademe ve liseler olmak
üzere) okulları İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim
edeceklerdir. (FORM-8)
9. Kampanya sonunda, ilçe genelini kapsayacak şekilde
en çok kitap okuyan öğrencilerin okulunda düzenlenecek
törende, sınıflar düzeyinde en çok kitap okuyan
öğrencilere İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce ödüller
verilecektir.
KAMPANYAMIZIN
DİĞER KURUMLARDA
İŞLEYİŞİ
1-Kampanyamız dahilinde her kamu kurum ve
kuruluşunda “Malazgirt Okuyor Projesi” adlı bir
dosya tutulacaktır.
2-Proje kapsamında ilgili amir tarafından
personel listesi oluşturulacaktır.
3-Kurumlarda sayfa ya da kitap sayısı değil
okuyup okumama durumuna göre FORM-8
kurum içinde görevlendirilen amir tarafından
doldurulacaktır.
4- Kurum amirleri doldurulan formları her
ayın 5’ ine kadar İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir.
5- Kurumlarda uygulama her gün saat
08.10- 08.30 arası 20 dakika kitap
okunması şeklinde yürütülecektir.
6- Kamu kurum ve kuruluşlarında
ödüllendirilme dönem sonunda
Kaymakamlık tarafından “Katılım Belgesi”
verilmesi şeklinde olacaktır.
ÖNEMLİ
Proje kapsamında kurumların denetimi bizzat
kurumun amirine aittir.
Proje koordinasyon ekibi kurumlara rutin
ziyaretler yapıp gözlemlerde bulunma hakkına
sahiptir.
Bu ziyaretlerde işleyişi belgelemek ve proje
kapsamındaki bireyleri teşvik amaçlı fotoğraflar
çekmek ve bunları Hükümet Konağı’ nın
duvarındaki büyük çerçevede sergilemek
koordinasyon ekibinin görevidir.
İlçe meydanına kampanyayı bildiren
pankartlar asılacaktır.
Her okula A3 boyutunda Okulda
kampanyanın uygulandığını belirten afiş
asılacaktır.
Diğer kurumlarda da kampanyanın
uygulandığını gösteren tabelalar
bulundurulacaktır.
KAMPANYANIN SLOGANLARI
“KİTAP SEYREDİYORUZ. TELEVİZYON OKUYORUZ!”
“BU TOPRAKLAR ‘OKUDUKÇA’ YEŞERİR.”
“YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU !”
“FARKINIZ ‘OKUMAK’ OLSUN.”
“OKUYAN MALAZGİRT!”
“BİRLİKTE OKUYORUZ.”
KAMPANYAMIZIN BAŞLAMASI
Kampanyamız 07.11.2013 Perşembe
günü saat 10.00’ da Kaymakamımız ve
İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün de
katılımıyla ‘Malazgirt Meydanı’nda
gerçekleştirilecek olan kitap okuma
etkinliği ile başlayacaktır.
Tüm Malazgirt
halkına
hayırlı olması
dileğiyle…

similar documents