Ģeotermālās enerģijas efektīvas ieviešanas stratēģija

Report
E. Jurkus
Alternatīvas

 Ģeotermālā enerģija atbilst, lai to izmantotu
centralizētā apkures sistēmā, pamatojums stratēģiskās analīzes alternatīvas ,
 Izvēlētā alternatīva izstrādātā trim ciemiem Lietuvā
un Latvijā, pamatojoties uz kritērijiem:
Alternatīvas

 Plānotās aktivitātes un dažādi iespējamie
tehnoloģiskie risinājumi:
 Ģeogrāfiskā situācija,
 Ģeoloģiski hidrotermālie nosacījumi un resursu
rādītāji,
 Sociāli -ekonomiskā vide,
 Izmaksas un reprezentativitāte.
Vieta
Alternatīvas

Alternatīvas apraksts
LIETUVA
Kretinga
Perspektīva koģenerācijā izmantot biodegvielu un ģeotermālo
enerģiju
Gargždai
Ģeotermālo resursu izmantošana centralizētajā siltumapgādē
apvienojumā ar dabas gāzi
Rusne
Ģeotermālo resursu izmantošana centralizētajā siltumapgādē
un zivsaimniecībā
LATVIJA
Kuldīga
Ģeotermālie resursi centralizētās siltumapgādes izmantošanā
kombinācijā ar biodegvielu
Grobiņa
Ģeotermālā enerģija, kā daļa no atjaunojamās "zaļās" enerģijas
siltumapgādes komponentu attīstībā
Nīca
Ģeotermālie resursi centralizētās siltumapgādes vajadzību
nodrošināšanā un balneoloģijas attīstībā
Alternatīvu vērtēšanas kritēriji











Efektivitāte,
Socio - ekonomiskā iespējamība,
Tehniskā iespējamība,
Politiskā griba,
Atbilstība,
Uzticamība, paļāvība,
Dominēšana,
Elastība,
Veiklība, ātrums,
Īstenojamās izmaksas.
Alternatīvu vērtēšanas kritēriji
Vieta
1*
Kretinga

2*
3*
Vidēji
5
2
2
3,0
Gargždai
4
3
4
3,7
Rusne
3
4
5
4,0
Kuldīga
3
2
6
3,7
Grobiņa
4
2
6
4,0
Nīca
3
4
5
4,0
* 1 - Tiešie sociāli - ekonomiskie ieguvumi
* 2 - papildu uzņēmējdarbības iespējas
* 3 - esošā infrastruktūra un ekspluatācijas iespējas
Vērtēšanas kritēriju efektivitāte

 Ģeotermiskās enerģijas izmantošana var būt
labvēlīgs centralizētās siltumapgādes sistēmas
efektivitātes faktors, kurš analizēts minētajās
apdzīvotajās vietās un pilsētās,
 Mazāk efektīvs kritērijs Gargždų pilsētā, lai ar esošo
infrastruktūru uzsāktu ģeotermālās enerģijas
izmantošanu apkures sistēmā, nav papildus
ekonomisko efektu.
Sociālekonomiskais novērtējuma

*2
*3
Vidējais
rādītājs
1
5
2
2,7
Gargždai
1
6
2
3,0
Rusne
6
1
4
3,7
Kuldīga
1
5
1
2,3
Grobiņa
5
6
3
4,7
Nīca
6
2
6
4,7
Vieta
*1
Kretinga
* 1 - ietekme uz nodarbinātību un darba vietu radīšanu,
* 2 - sociālo riska grupu problēmas,
* 3 - vietējās ekonomiskās situācijas stiprināšana
Sociālekonomiskais novērtējums

 Ģeotermālās enerģijas izmantošana centralizētajā
siltumapgādes sistēmā izmantojot
sociālekonomiskos kritērijus, pieejamāka mazākām
apdzīvotām vietām, piemēram, Nīca, Rusne,
Grobiņa,
 Lielajās pilsētās šāds projekts mazāk ietekmē vietējo
sociāli ekonomisko situāciju,
Vērtēšanas kritērijs tehniskā iespējamība

*2
*3
Vidējais
rādītājs
6
6
4
4,7
Kretinga
6
6
6
6,0
Rusne
2
2
2
2,0
Grobiņa
4
6
4
4,7
Kuldīga
2
6
3
3,7
Nīca
4
5
2
3,7
Vieta
*1
Gargždai
* 1 - tehnoloģiskā piemērošana,
* 2 - nepieciešamas jaunas tehnoloģijas,
* 3 - esošās infrastruktūras pielāgošana
Vērtēšanas kritērijs tehniskā iespējamība

 Ģeotermālās enerģijas resursu izmantošana
centralizētā siltumapgādes sistēmā, pēc tehniskiem
kritērijiem ieteicams Kretingos pilsēta, kur tehniski
labi apstākļi,
 Labvēlīgs ģeotermisko resursu pielietojums apkurei
ir Gargždai un Grobiņa, citās vietās jārisina virkne
tehnisku problēmu ģeotermālās enerģijas
pielietošanā.
Vērtēšanas kritērijs –
politiskā griba, iespēja

*2
*3
Vidējais
rādītājs
2
4
5
3,7
Kretinga
3
4
6
4,3
Rusne
1
6
4
3,7
Grobiņa
5
6
5
5,3
Kuldīga
3
2
1
2,0
Nīca
6
6
4
4,7
Vieta
*1
Gargždai
*1 - Politiskā lēmuma pieņemšanas sarežģīta procedūra,
* 2 - Komunikācija ar vietējām kopienām
* 3 - Siltuma speciālists interese veicināšanā ekonomikas iespējas
Vērtēšanas kritērijs –
politiskā griba, iespēja

 Kritērija labākais scenārijs tiek uzskatīts Grobiņā,
 Sliktāk, bet to novērtē arī citas pētītās apdzīvotās
vietas, izņemot Kuldīgu, neizdevīgi izmantot
ģeotermālo enerģiju centralizētās apkures sistēmā
vērtējot no politiskā konteksta.
Atbilstības vērtēšanas
kritēriji

*2
*3
Vidējais
rādītājs
6
5
4
5,0
Kretinga
5
6
6
5,7
Rusne
6
2
1
3,0
Grobiņa
1
1
5
2,3
Kuldīga
1
6
2
3,0
Nīca
4
2
3
3,0
Vieta
*1
Gargždai
*1 - ģeotermālo resursu tehniskie parametri un to ieguves apstākļi,
*2 - Siltuma un papildu produktu izmantošanas iespējas potenciālajiem
lietotājiem,
* 3 - potenciāls vides novērtējums
Atbilstības vērtēšanas
kritēriji

 Vispiemērotākie apstākļi ģeotermālā resursa
izmantošanai centralizētajā siltumapgādes sistēmā ir
Kretinga un Gargždai.
 Vidēji atbilstības nosacījumiem atbilst Nīca,
Kuldīga, Rusne un Grobiņā vides apstākļi vērtējami
kā nelabvēlīga.
Uzticamības vērtēšanas
kritēriji

*2
*3
Vidējais
rādītājs
6
3
6
5,0
Kretinga
Rusne
Grobiņa
6
5
6
5,7
2
1
1
1,3
3
3
5
3,7
Kuldīga
Nīca
1
5
6
4,0
4
4
5
4,3
Vieta
*1
Gargždai
* 1 - Tehnoloģiskā uzticamība
* 2 - Konkurētspējas uzticamība
* 3 - Sociālo un ekonomisko faktoru ticamība
Uzticamības vērtēšanas
kritēriji

 Ģeotermālo energoresursu izmantošana siltumapgādes
sistēmu projektos vērtējama kā uzticamam – iespējamam
scenārijam Kretingā un Gargždų.
 Nīca, Kuldīga, Grobiņa šādu projektu īstenošana
vērtējama kā daļēji ticama – iespejama,
 Rusne - alternatīva ar mazu ticamību īstenot projektu.
Integrētie vērtēšanas
kritēriji

*2
*3
Vidējais
rādītājs
5
5
5
5,0
Kretinga
6
5
6
5,7
Rusne
2
1
1
1,3
Grobiņa
4
1
1
2,7
Kuldīga
1
1
1
1,0
Nīca
6
2
2
3,3
Vieta
*1
Gargždai
*1 - valdošais politiskais uzskats,
*2 - dominē kopienas viedoklis,
* 3 - dominē ekspertu viedoklis
Integrētie vērtēšanas
kritēriji

 Labvēlīgs kritērijs Kretingos un Gargždų, lai
izmantotu ģeotermālo enerģiju kā alternatīvu
centralizētā siltumapgādes sistēmā.
 Nīcā un Grobiņā šis kritērijs vairāk labvēlīgs nekā
vidēji, bet Rusne un Kuldīga - kā ļoti nelabvēlīgs.
Elastīgums - vērtēšanas
kritērijs

*2
*3
Vidējais
rādītājs
4
6
3
4,3
Kretinga
4
6
4
4,7
Rusne
1
1
5
2,3
Grobiņa
2
2
4
2,7
Kuldīga
2
5
1
2,7
Nīca
1
1
5
2,3
Vieta
*1
Gargždai
* 1 - Tehnoloģiskā elastība
* 2 - Sociālais un ekonomiskais elastīgums
* 3 - ģeopolitiskais elastīgums
Elastīgums - vērtēšanas
kritērijs

 Gargždai un Kretingā alternatīvu - ģeotermālās
enerģijas izmantošanu centralizētajā siltumapgādes
sistēmā pieņem un vērtē elastīgi, spēj viegli
pielāgoties mainīgajiem apstākļiem,
 Citās apdzīvotās vietās elastīgums ir mazāks.
Veiklības - ātruma vērtēšanas
kritērijs

*2
*3
Vidējais
rādītājs
2
3
4
3,0
2
4
5
3,7
1
1
3
1,7
4
4
2
3,3
1
2
1
1,3
6
2
4
4,0
Vieta
*1
Gargždai
Kretinga
Rusne
Grobiņa
Kuldīga
Nīca
* 1 – politisko lēmumu pieņemšanas ātrums
*2 - birokrātiskais «ātrums»
* 3 - Finanšu plūsma
Veiklības - ātruma vērtēšanas
kritērijs

 Gargždai un Kretingā alternatīvu - ģeotermālās
enerģijas izmantošanu centralizētajā siltumapgādes
sistēmā, pieņem un vērtē elastīgi, spēj viegli
pielāgoties mainīgajiem apstākļiem,
 Citās apdzīvotās vietās elastīgums ir zemāks.
Izmaksu novērtējums

*2
*3
Vidējais
rādītājs
4
4
3
3,7
Kretinga
6
4
3
4,3
Rusne
3
2
5
3,3
Grobiņa
2
3
3
2,7
Kuldīga
1
4
3
2,7
Nīca
4
2
4
3,3
Vieta
*1
Gargždai
* 1 – Izdevīgas (ekonomiskas) uzstādīšanas izmaksas
* 2 - Siltumsūkņu sistēmas ražošanas un uzstādīšanas izmaksas
* 3 – Darbībām papildus finansējuma izmaksas
Izmaksu novērtējums

 Īstenošanas izmaksu kritēriju lielāka labvēlība
īstenojot ģeotermālās enerģijas izmantošanas
centralizēto siltumapgādes sistēmu scenārija
veicināšanā ir Kretingos un Gargždai,
 Vidēja situācija Nīcā, Rusne, mazāk labvēlīgu
Kuldīgā un Grobiņā.
Kritēriju kopsavilkums
Latvija
Nīca
Kuldīga
Grobiņa

Rusne
Kretinga
Vērtēšanas
kritēriji
Gargždai
Lietuva
Efektivitāte
3.0
3.7
4.0
3.7
4.0
4.0
Socioekonomiskais
izdevīgums
Tehniskā
iespējamība
3.0
2.7
3.7
4.7
2.3
4.7
4.7
6.0
2.0
4.7
3.7
3.7
Politiskā
iespējamība
3.7
4.3
3.7
5.3
2.0
4.7
Atbilstība
5.0
5.7
3.0
2.3
3,0
3.0
Uzticamība
5.0
5.7
1.3
3.7
4.0
4.3
Dominēšana
5.0
5.7
1.3
2.7
1.0
3.3
Elastīgums
4.3
4.7
2.3
2.7
2.7
2.3
Veiklība, ātrums
3.0
3.7
1.7
3.3
1.3
4.0
Īstenošanas
izmaksas
3.7
4.3
3.3
2.7
2.7
3.3
Kopvērtējums
4.04
4.65
2.63
3.58
2.67
3.73
Rietumu Lietuvas vēlamā alternatīva

 Alternatīvas galvenās priekšrocības - labi tehniskie
nosacījumi, iespēja izmantot esošo infrastruktūru, kā
arī salīdzinoši augsta ticamība projekta rezultātiem.
 Labvēlīgi apstākļi Gargždų scenārijam, Rusnes
iespēja ir labvēlīga, jo salīdzinoši labi iedzīvotāju
sociālekonomiskie apstākļi.
Latvijas Kurzemes reģiona vēlamā
alternatīva

 Ģeoloģisko apstākļu dēļ (dziļāka resuru atrašanās)
Kurzemes reģiona scenārijam zemāks vērtējums
nekā Rietumu Lietuvā,
 Vairums rādītāji Nīcā liecina par alternatīvu ar
labvēlīgiem nosacījumiem,
 Grobiņas scenārijs – sliktāk pieejami ģeotermālie
resursi, sliktāk novērtētie rādītāji Kuldīgā
Ieteikumi alternatīvu īstenošanai

 Pēc ģeotermālās enerģijas stratēģiskās analīzes datiem
(komunālo pakalpojumu izmantošanā centrālās apkures
sistēmās), vispiemērotākā alternatīva rietumu Lietuvā –
Kretingā un Kurzeme reģionā Latvijā – Nīcā,
 Kretingā ir labi tehniskie nosacījumi, labas resursu
īpašības, Nīcas scenārijā – labvēlīgi sociālekonomiskie,
politiskie apstākļi un projekta iespējamīoba.
 Katrai no alternatīvām ir problemātiskās jomas, kas
jārisina projektā.
Piedāvājums Kretingas scenārija
īstenošanai

 Zemi sociālekonomiskie rādītāji
 Īstenojot projektu būs maza ietekme uz steidzamu sociāli
ekonomisko problēmu risināšanu,
 Galvenie pasākumi - publicitātes pasākumi par ģeotermiskās
enerģijas efektīvu izmantošanu un tehniskās priekšizpētes
rezultātu pamatojumu,
 Atbalsta un pieņem atjaunojamo energoresursu (p., saules, vēja
enerģija) izmantošanu un diferencētu nodokļu un tarifu
piemērošanu
Piedāvājums Kretingas scenārija
īstenošanai

 Kretingas scenārija īstenošanas rezultāts īsā laikā nedod
pozitīvu ekonomisko un sociāli-ekonomiskajām
ieguvumu, lai varētu pierādīt, priekšrocības dziļās
ģeotermālās enerģijas prieksrocības,
 Precīza tehniskās dokumentācijas sagatavošana,
ekonomiskie aprēķini un īstenotā projekta rezultāti var
ietekmēt tālāko ģeotermālās energoapgādes attīstību,
drošību tās potenciālā izmantošanā, kas uzlabotu sociāli
ekonomisko situāciju
Piedāvājums Kretingas scenārija
īstenošanai

 Kretingas scenāriju var īstenot ar politisko un
birokrātisko lēmumu pieņemšanu,
 Galvenie pasākumi - skaidrs plāns projekta
īstenošanai, projekta koordinācijas grupas izveidei,
iesaistot vietējos politiķus, valsts institūciju
pārstāvjus un aktīvas lobēšanas aktivitātes
Piedāvājums Nīcas scenārija
īstenošanai

Nīcas scenārijs ir saistīts ar papildu aktivitāšu
īstenošanu – ģeotermālo resursu izmantošana
balneoloģijā, elastība, skaidri un pamatoti aprēķini,
Lai mazinātu risku un paaugstinātu elastību – jāveic
detalizēta tehniskā priekšizpēte, jāinformē par
ekonomiskiem aprēķiniem.
Piedāvājums Nīcas scenārija
īstenošanai

 Jāpapildina ģeotermālo resursu raksturojums un
tehniskās specifikācijas,
 Ģeotermālās enerģijas ieguve un pielietojums
centralizētās apkures vajadzībām un balneoloģijā
(atrod apakšdevona nesējslānī),
 Izpētes nolūkā jāveic testa urbums precīzu horizonta
tehnisko parametru noteikšanai, lai rezultātus
izmantotu, sagatavojot investīciju projektu un
tehnisko dokumentāciju.
Piedāvājums Nīcas scenārija
īstenošanai

 Nīcas pašvaldības budžets šobrīd neatbilst liela
apjoma projekta līdzfinansēšanai,
 Iespēja risināt jautājumu par investīciju projekta
sagatavošanu, izmantojot dažādus instrumentus un
finansiālu atbalstu no ES struktūrfondu līdzekļiem,
 Projekta īstenošana iespējama, dalot to kārtās un
palielinot iespējas piesaistīt finanšu līdzekļus un
elastību,
 Piedāvā Nīcas scenārija īstenošanu.
Piedāvājums Nīcas scenārija
īstenošanai

 Publicitātes pasākumu un iespējamo ekonomisko
rādītāju pamatojums - galvenie instrumenti scenārija
par ģeotermiskās enerģijas ieviešanu,
 Tehniskā priekšizpēte un sabiedrisko attiecību
programma
Paldies par uzmanību!

 Jautājumi
 Diskusijas

similar documents