QC 7 Tools ใบ Check Sheets

Report
QC 7 Tools
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ใบตรวจสอบ (Check Sheet)
แผนภูมพิ าเรโต (Pareto Chart)
ฮิตโตแกรม (Histogram) หรือ ลาต้นและใบ (The Stem-and-Leaf Plot)
แผนภาพการกระจาย (Scatter Diagram)
แผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
กราฟ (Graph) ประกอบด้วยกราฟแท่ง กราฟเส้น
แผนภูมคิ วบคุมคุณภาพ (Control charts)
2
QC 7 Tools
ใบ Check Sheets
3
 ใบตรวจสอบ คือแผนผังหรือตารางทีม่ กี ารออกแบบไว้ล่วงหน้า โดยมีวตั ถุป ระสงค์คอื
สามารถเก็บข้อมูลได้ง่ายและถูกต้อง สามารถดูและเข้าใจง่าย สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ต่อได้งา่ ย
 โดยปกติในสถานประกอบการมักมีงานยุ่งอยู่แล้วการเก็บข้อมูลจึงเป็ นงานที่เบื่อหน่ าย
ทาให้เกิดความผิดพลาดได้งา่ ย ในการตรวจสอบจึงใช้ขดี (/) แทนจะสะดวกกว่า
เช่น ในกรณีทม่ี ขี อ้ มูลประเภทเดียวกันหรือในกรณีทม่ี ขี อ้ มูลอยูห่ ลายประเภท
4
5
 โดยทัวไปจะวาดรู
่
ปสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไว้ แล้วทาเครื่องหมายตามตาแหน่ งของเสีย
หรือข้อบกพร่อง หรืออธิบาย และหากของเสีย มากกว่า 1
เครือ่ งหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความแตกต่างได้
ประเภทก็อาจใช้
6

7
8
9
QC 7 Tools
ใบ Check Sheets
เพื่อทำ Pareto
ก่อนกำรปรับปรุง
วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
รวม
เฉลีย
่
ิ ค ้าทีค
ิ ค ้า
ตารางเก็บข ้อมูลปริมาณการจัดส ่งส น
่ ลังส น
เดือน มีนาคม 2538
หน่ วย : พ่วง
ิ ค ้า
สน
Block
ปูนถุง
ปูนผง
ส ่งได ้
ค ้างส ่ง
ส ่งได ้
ค ้างส ่ง
ส ่งได ้
ค ้างส ่ง
13
42
8
29
14
41
14
31
15
38
16
30
16
42
8
30
15
1
38
4
28
2
14
35
5
27
13
44
2
29
1
12
1
45
3
31
15
36
9
32
1
16
2
26
4
30
14
38
2
31
14
1
34
8
32
2
15
40
2
31
15
44
4
28
15
40
10
26
1
17
1
44
29
13
42
4
28
2
14
39
1
27
12
41
30
1
13
34
4
33
2
15
1
35
2
32
1
14
1
40
28
15
1
42
29
16
46
2
30
1
16
44
1
28
16
43
1
28
1
15
1
48
1
27
392
10
1081
115
794
15
14.5
1.1
40.0
5.0
29.4
1.4
10
QC 7 Tools
ใบ Check Sheets
เพื่อทำ Pareto
ก่อนกำรปรับปรุง
วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
รวม
เฉลีย
่
ิ ค ้าทีค
ิ ค ้า
ตารางเก็บข ้อมูลปริมาณการจัดส ่งส น
่ ลังส น
เดือน มีนาคม 2538
หน่ วย : พ่วง
ิ ค ้า
สน
Block
ปูนถุง
ปูนผง
ส ่งได ้
ค ้างส ่ง
ส ่งได ้
ค ้างส ่ง
ส ่งได ้
ค ้างส ่ง
13
42
8
29
14
41
14
31
15
38
16
30
16
42
8
30
15
1
38
4
28
2
14
35
5
27
13
44
2
29
1
12
1
45
3
31
15
36
9
32
1
16
2
26
4
30
14
38
2
31
14
1
34
8
32
2
15
40
2
31
15
44
4
28
15
40
10
26
1
17
1
44
29
13
42
4
28
2
14
39
1
27
12
41
30
1
13
34
4
33
2
15
1
35
2
32
1
14
1
40
28
15
1
42
29
16
46
2
30
1
16
44
1
28
16
43
1
28
1
15
1
48
1
27
392
10
1081
115
794
15
14.5
1.1
40.0
5.0
29.4
1.4
11
QC 7 Tools
ใบ Check Sheets
เพื่อทำ Pareto
หลังกำรปรับปรุง
วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
รวม
เฉลีย
่
ิ ค ้าทีค
ิ ค ้า
ตารางเก็บข ้อมูลปริมาณการจัดส ่งส น
่ ลังส น
เดือน กันยายน 2538
หน่ วย : พ่วง
ิ ค ้า
สน
Block
ปูนถุง
ปูนผง
ส ่งได ้
ค ้างส ่ง
ส ่งได ้
ค ้างส ่ง
ส ่งได ้
ค ้างส ่ง
16
45
3
30
14
47
5
31
12
1
39
6
28
17
50
30
14
48
28
13
47
30
15
46
5
30
16
48
2
31
15
49
32
12
1
30
5
32
14
52
2
30
15
50
30
4
15
48
30
3
13
49
36
12
51
28
13
50
31
10
1
38
4
30
13
52
1
25
15
48
2
26
16
45
28
1
11
44
28
12
44
31
14
49
25
13
1
35
5
26
1
14
50
27
1
13
45
28
14
46
5
28
371
4
1245
45
789
10
13.7
1.0
46.1
3.8
29.2
2.0
12
QC 7 Tools
ใบ Check Sheets
เพื่อทำ Pareto
หลังกำรปรับปรุง
วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
รวม
เฉลีย
่
ิ ค ้าทีค
ิ ค ้า
ตารางเก็บข ้อมูลปริมาณการจัดส ่งส น
่ ลังส น
เดือน กันยายน 2538
หน่ วย : พ่วง
ิ ค ้า
สน
Block
ปูนถุง
ปูนผง
ส ่งได ้
ค ้างส ่ง
ส ่งได ้
ค ้างส ่ง
ส ่งได ้
ค ้างส ่ง
16
45
3
30
14
47
5
31
12
1
39
6
28
17
50
30
14
48
28
13
47
30
15
46
5
30
16
48
2
31
15
49
32
12
1
30
5
32
14
52
2
30
15
50
30
4
15
48
30
3
13
49
36
12
51
28
13
50
31
10
1
38
4
30
13
52
1
25
15
48
2
26
16
45
28
1
11
44
28
12
44
31
14
49
25
13
1
35
5
26
1
14
50
27
1
13
45
28
14
46
5
28
371
4
1245
45
789
10
13.7
1.0
46.1
3.8
29.2
2.0
13
QC 7 Tools
Pareto
14
ั หาด้า นคุ ณภาพเกิดขึ้นในรูป ของการสูญเสีย ( ของเสียหรือราคา ) สิง่ ที่
 ปญ
สาคัญมากอย่างยิง่ คือ การตรวจสอบว่าการสูญเสียแจกแจงอย่างไร เพราะมัน
ต้องไม่แจกแจงอย่างปกติ แต่เป็ นเป็ นการแจกแจงเบ้สมั พันธ์กบั ชนิ ดของความ
บกพร่อง หรือสาเหตุของความบกพร่อง ชนิดของการแจกแจงเบ้น้ีมปี ระโยชน์
ั หา เพรำะกำรสูญเสี ย ส่ วนใหญ่ มกั จะเนื่ องมำจำก
อย่า งยิ่งกับการแก้ป ญ
ควำมบกพร่องเพียงสองสำมชนิด(80-20) และการสูญเสียที่เกิดขึน้ จาก
ความบกพร่องเหล่านี้เกิดจากจานวนสาเหตุน้อยมาก ดังนัน้ ถ้าประเด็นปญั หาที่
สาคัญจานวนน้อยนี้สามารถพิสจู น์ได้ เราสามารถกาจัดการสูญเสียเกือบทัง้ หมด
โดยสนใจทีส่ าเหตุเฉพาะเหล่านี้ แล้วจัดประเด็นปญั หาทีส่ าคัญน้อยจานวนมาก
ทิ้งในขณะนี้ก่อน โดยการใช้แผนภูม ิพาเรโต้ เราสามารถแก้ปญั หาชนิดนี้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
15
Pareto
กราฟพาเรโต้กอ่ นการแก้ไข
% สะสม
100
140
90
120
80
ความรุนแรง ( เทีย
่ ว)
QC 7 Tools
กิจกรรม เพิม่ ประสิ ทธิภาพการจัดส่ งทีค่ ลั งสารภี
ตารางสรุ ปงานค้างส่ง
สินค้า งานค้างส่ง %
% สะสม
1. ปูนถง
115
82%
0.82
2. ปูนผง
15
11%
0.93
3. บล็อก
10
7%
1.00
140 100%
100
70
60
80
50
60
40
30
40
20
20
10
0
0
1. ปูนถง
2. ปูนผง
ิ ค้า)
้ (สน
ปัญ หาทีเ่ กิดขึน
3. บล็อก
16
QC 7 Tools
Pareto
ตารางสรุ ปงานค้างส่ง
สินค้า งานค้างส่ง
1. ปูนถง
45
2. ปูนผง
10
3. บล็อก
4
59
%
% สะสม
76
76
17
93
7
100
100
กราฟพาเรโต้หลังการแก้ไข
100
90
200
80
70
150
60
50
100
40
30
50
20
10
0
0
ปูนผง
3. บล็อก
1. ปูนถง
2. ปูนผง
ิ ค้า)
้ (สน
ปัญ หาทีเ่ กิดขึน
3. บล็อก
งานค ้างสง่
% สะสม
17
Pareto
QC 7 Tools
กิจกรรม เพิม่ ประสิ ทธิภาพการจัดส่ งทีค่ ลั งสารภี
ตารางสรุ ปงานค้างส่ง
สิ นค้า งานค้างส่ง %
% สะสม
1. ปูนถง
115
82%
0.82
2. ปูนผง
15
11%
0.93
3. บล็อก
10
7%
1.00
140 100%
ตารางสรุ ปงานค้างส่ง
สิ นค้า งานค้างส่ง
1. ปูนถง
45
2. ปูนผง
10
3. บล็อก
4
59
กราฟพาเรโต้กอ่ นการแก้ไข
% สะสม
76
76
17
93
7
100
100
กราฟพาเรโต้หลังการแก้ไข
% สะสม
100
140
%
90
120
200
ความรุนแรง (เทีย
่ ว)
80
100
70
80
60
150
50
60
40
40
30
100
50
20
20
10
0
0
0
1. ปูนถง
2. ปูนผง
้ (สินค้า)
ปัญ หาทีเ่ กิดขึน
3. บล็อก
1. ปูนถง
2. ปูนผง
้ (สินค้า )
ปัญ หาทีเ่ กิดขึน
3. บล็อก
งานค ้างส่ง
18
% สะสม
ไดอะแกรมพาเรโต้มคี ุณลักษณะพิเศษต่อไปนี้
ั หามากทีส่ ดุ
 สามารถบ่งชีใ้ ห้เห็นได้วา่ หัวข้อใดมีปญ
ั หาได้ทนั ที
 สามารถเข้าใจลาดับความสาคัญมากน้อยของปญ
 สามารถเข้าใจว่าแต่หวั ข้อมีอตั ราส่วนเพียงใดในส่วนทัง้ หมด
ั หา ทาให้สามารถโน้มน้าวจิตใจได้ดี
 เนื่องจากใช้กราฟแท่งบ่งชีข้ นาดของปญ
 ไม่ตอ้ งใช้การคานวณให้ยงุ่ ยาก ก็สามารถจัดทาได้
19
ทดลองทำแผนภูมิพำเรโต้
รายการบัญชี
1.ของเสีย
2.ลูกค้ าร้ องเรี ยน
3.กลุม่ ผลิตผิดแผก
4.สูญเสียด้ านวัสดุ
5.เสียเวลา
6.ตรวจสอบเกินจาเป็ น
7.ค่าทดสอบสูง
รวม
ความสูญเสียด้ านคุณภาพ
(ล้ านบาท/ปี )
ร้ อยละ
ร้ อยละสะสม
11.676
2.562
1.638
1.407
0.777
0.588
0.399
61
14
9
7
4
3
2
61
75
84
91
95
98
100
19.047
100
20
QC 7 Tools
Histogram
and Stem-and-Leaf Plot
21
 คือกราฟแท่งชนิดหนึ่งซึง่ แสดงการกระจายความถีข่ องข้อมูลทีไ่ ด้จากการวัดหรือข้อมูล
ทีม่ คี า่ ต่อเนื่อง
22
1.แสดงกำรกระจำยของข้อมูล
- ทาให้ทราบความถีข่ องข้อมูลแต่ละ่ ช่วงต่างๆ
- แสดงการกระจายและกำรแจกแจงของข้อมูล
2.ใช้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด
- แสดงให้ทราบว่าข้อมูลนัน้ ได้ตามเกณฑ์
- เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของข้อมูลทีเ่ ก็บมากับค่าเฉลีย่ ของเกณฑ์ท่กี าหนด
3.ใช้ดจู านวนข้อมูลทีม่ คี า่ มากกว่าหรือมีคา่ น้อยกว่าขอบเขตกาหนด
4.สามารถนาเอากราฟฮีสโตแกรมช่วยในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ในการหา
สาเหตุความผันแปรของการผลิตจากสายการผลิตต่างๆได้
23
ใบ Check Sheets
4.350
4.366
4.366
4.374
4.383
4.361
4.369
4.361
4.384
4.380
4.378
4.379
4.390
4.379
4.372
4.373
4.366
4.366
4.396
4.396
4.366
4.366
4.361
4.361
4.388
4.362
4.388
4.362
4.362
4.365
4.362
4.365
4.396
4.396
4.351
4.351
4.383
4.383
4.378
4.378
4.365
4.372
4.365
4.385
4.372
4.372
4.385
4.372
4.351
4.351
4.366
4.366
4.377
4.377
4.383
4.383
4.373
4.378
4.373
4.364
4.378
4.379
4.364
4.379
Histogram of C1, with Normal Curve
15
Frequency
15
Histogram of C1, with Normal Curve
10
5
Frequency
4.350
4.366
4.383
4.369
4.384
4.380
4.379
4.379
้ าเส
เสนผ่
ศูนผ่
น้ ย์ากศูลางของลู
กปื นกมีปืหนน่มีวหยเป็
นมินมิ
ลลิลเลิมตร
นย์กลางของลู
น่วยเป็
เมตร
4.366
4.375 4.382
4.382
4.358
4.374 4.3744.3814.381 4.375
4.358
4.374
4.367
4.376
4.381
4.375 4.3754.3804.380 4.367
4.376
4.381
4.361
4.369
4.377
4.374
4.382
4.354
4.369
4.377
4.374
4.382
4.354
4.361
4.374
4.382
4.354
4.366
4.369
4.374 4.3704.3824.362 4.354
4.369
4.378
4.362 4.366
4.365
4.373
4.390
4.373 4.365
4.387
4.384
4.370 4.3634.3624.372 4.362
4.373
4.372
4.379
4.364
4.384
4.389
4.373
4.363
4.372
4.373
4.387
4.384
4.373
4.372
4.379
4.384
4.385
4.385
4.379
4.364
4.384
4.389
4.373
4.372
4.379
4.384
4.385
4.385
10
0
4.350
5
4.355
4.360
4.365
4.370
4.375
4.380
4.385
4.390
4.395
24
Process Capability Analysis for C1
Lower Spec
4.34
4.35
4.36
Upper Spec
4.37
4.38
4.39
4.40
25
Histogram เป็ นสิ่งสำคัญต่อกำรศึกษำกำรแจกแจง(Distribution)
26
การสร้ างตารางแจกแจงความถี่เพือ่ จัดทา Histogram ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1. หาค่าต่าสุ ด (minimum value) และค่าสู งสุ ด (maximum value) ของข้อมูล
2. หาความแตกต่างระหว่างค่าต่าสุ ดและค่าสูงสุ ดของข้อมูล ซึ่งเรี ยกว่า พิสยั
(Range ; R)
Range = Maximum Value - Minimum Value หรื อ
พิสยั = คะแนนสูงสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
3. กาหนดจานวนชั้นที่ตอ้ งการ (number of class) ให้ k เป็ นจานวนชั้น เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลตามความ
เหมาะสม จานวนชั้นจะต้องมีไม่มากไม่นอ้ ยเกินไป เพราะถ้าจัดจานวนชั้นน้อยเกินไปจะทาให้เสี ยรายละเอียด
ในบางส่ วนไป แต่ถา้ มีจานวนชั้นมากเกินไปจะทาให้ไม่เห็นการกระจายที่แท้จริ งของข้อมูล จานวนชั้น
โดยทัว่ ไปควรจัดให้อยูร่ ะหว่าง 5-15 ชั้น ซึ่ งก็แล้วแต่จานวนข้อมูลและพิสยั หรื ออาจคานวณได้จากสูตรของ
Sturges ดังนี้
k = 1 + 3.322 log N
เมื่อ
k = จานวนชั้น
N = จานวนข้อมูลทั้งหมด
27
4. คานวณค่าอันตรภาคชั้น สามารถคานวณได้จากสูตร
c

พิ สั ย
จำ นวนชั้ น
โดยทัว่ ไป ตารางแจกแจงความถี่มกั จะกาหนดค่าอันตรภาคชั้นของแต่ละชั้นเท่ากัน แต่ถา้ จาเป็ น
หรื อทาไม่ได้ อาจจะกาหนดให้อนั ตรภาคชั้นในแต่ละชั้นไม่เท่ากันก็ได้ หรื อบางครั้งอาจจะเป็ นอันตร
ภาคชั้นเปิ ด
สาหรับค่ าอันตรภาคชั้นทีค่ านวณได้ จะมีการปัดค่ าขึน้ เสมอ (ถึงแม้วา่ จะหารลงตัว) โดยปั ดให้อยู่
ในลักษณะเดียวกับข้อมูลดิบ เช่น ถ้าข้อมูลดิบเป็ นเลขจานวนเต็ม อันตรภาคชั้นก็จะเป็ นเลขจานวนเต็ม
ด้วย ถ้าข้อมูลดิบเป็ นเลขจานวนทศนิยม 1 ตาแหน่ง อันตรภาคชั้นก็จะเป็ นเลขจานวนทศนิยม 1 ตาแหน่ง
ด้วย
5. จัดข้อมูลเป็ นชั้น ๆ โดยเรี ยงลาดับจากคะแนนต่าไปหาคะแนนสู ง หรื อจากคะแนนสู งไปหาคะแนน
ต่าก็ได้ แต่มกั จะนิ ยมจัดข้อมูลจากคะแนนต่าไปหาคะแนนสู ง โดยการจัดชั้นนั้น ชั้นแรกจะต้องคลุม
คะแนนต่าสุ ด และชั้นสุ ดท้ายจะต้องคลุมคะแนนสู งสุ ด
28
 ขัน้ ตอนที่ 1 สร้างลาต้น (ตัวเลขด้านซ้ายมือเหลือไว้หนึ่งหลักสุดท้าย)
 ขัน้ ตอนที่ 2 สร้างใบ (ตัวเลขหนึ่งหลักด้านขวามือ)
Data : 68 , 71 , 77 , 83 ,79
ลาต ้น
6
7
8
ใบ
8
1, 7, 9
3
Data : 29.5 , 28.7 , 27.8 , 29.3 , 28.3 , 26.0
ลาต ้น
26
27
28
29
ใบ
0
8
3,7
3,5
29
ทดลองสร้ำง Histogram ใน Excel
173 169 171 164 173 167 169 175 167 167 171 174 171 170 169
153 157 154 153 158 157 150 155 151 153 159 158 156 153 155
167 171 171 168 166 172 167 168 172 168 170 172 170 171 170
156 151 156 157 154 155 152 157 154 154 157 152 160 153 157
30
QC 7 Tools
แผนภำพ
กำรกระจำย (Scatter
Diagram)
31
 คี อผังที่ ใ ช้ แสดงค่ ำของข้ อมูลที่ เกิ ดจำกควำมสัมพันธ์ของตัว แปรสองตัวว่ ำ มี
แนวโน้ มไปในทำงใด เพื่อที่จะใช้หำควำมสัมพันธ์ที่แท้จริง
32
 การวิเคราะห์ขอ้ มูลชนิดใดชนิดหนึ่งนัน้ เครื่องมือทีใ่ ช้งานคือ แผนภูมพ
ิ าเรโต้
ั หาในชีว ิต ประจ าวัน นัน้ มัก จะมีก รณี ท่ีม ี 2 ข้อมูล
หรือ ฮีสโตแกรม แต่ ป ญ
รวมกันอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการวิเคราะห์ปญั หา เมื่อเขียนแผนภูมเิ หตุและ
ผลดู แ ล้ ว จะพบว่ า มีป จั จัย ต่ า ง ๆ มากมายที่ป รากฏอยู่ เมื่อ ถึ ง ขัน้ ตอน
ปฏิบตั ิการแก้ไขที่แท้จริงนัน้ มักจะพิจารณาคัดเลือกป จั จัย ทีม่ ผี ลกระทบกับ
ั หามากที่สุด โดยการจับ ความสัม พัน ธ์เ ชิง ปริม าณระหว่า งป จั จัยและค่ า
ปญ
ลักษณะสมบัติ (หรือผลลัพธ์) ที่เป็ นปญั หา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะเป็ น
เครื่อ งมือ ที่ม ีป ระสิท ธิผ ลอย่ า งมากในการท าความเข้า ใจถึง ควำมสัม พัน ธ์
ระหว่างข้อมูล 2 ชนิดได้
33
QC 7 Tools
ใบ Check Sheets
เพื่อทำแผนภำพ
กำรกระจำย
วน
ั ที่
ชว่ ั โมงทางาน
ี (ชน
ิ้ )
งานเสย
ั ว่ นงานเสย
ี (ชน
ิ้ /ชว่ ั โมง)
สดส
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
8
8
9
10.5
8
5
5
10.5
9
9
9
10.5
5
6
6
8
8
10.5
15
15
5
5
10.5
10.5
5
2
3
3
4
4
2
0
6
5
4
3
6
1
1
1
5
5
5
10
10
0
0
5
4
0
0.25
0.38
0.33
0.38
0.50
0.40
0.00
0.57
0.56
0.44
0.33
0.57
0.20
0.17
0.17
0.63
0.63
0.48
0.67
0.67
0.00
0.00
0.48
0.38
0.00
34
QC 7 Tools
Scatter Diagram
แผนภำพกำรกระจำย
y = 0.0617x - 0.1051
R² = 0.41
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
2
4
6
8
สัดส่วนงานเสีย (ชิน้ /ชัวโมง)
่
Linear (สัดส่วนงานเสีย (ชิน้ /ชัวโมง))
่
10
12
35
1.
การพิจารณาสหสัมพันธ์ที่จะกล่าวในที่ น้ ี จะเป็ นการวัดความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงของตัวแปรเชิ ง
ปริ มาณ 2 ตัว เช่น
ความสัมพันธ์ของคะแนนการสอบวิชาสถิติ (X) กับวิชาคอมพิวเตอร์ (Y) ของนักศึกษา
ความสัมพันธ์ของความสูง (X) กับน้ าหนัก (Y) ของนักเรี ยน
ความสัมพันธ์ของราคาส่ งออก (X) กับปริ มาณส่ งออก (Y) ของลาไย เป็ นวิธีวดั แบบ
การศึกษาความสัมพันธ์มกั นิยมใช้วธิ ีการวัดดังนี้
ใช้วาดกราฟ
Scatter diagram (การวาดกราฟและพิจารณาลักษณะของมัน)
Y
Y
Y
เส้นสมมติแสดงความสัมพันธ์
เส้นสมมติแสดงความสัมพันธ์
x
สัมพันธ์แบบลบ
x
x
ไม่สมั พันธ์กนั
สัมพันธ์แบบบวก
36
2.สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)
r
r


n

i1
 n
  n

X i Yi    X i    Yi 
 i1
  i1

i1
n
n 
( X i  X )( Y i  Y )
r
n
 n
2 
2
  ( X i  X )    ( Yi  Y ) 
i  1
 i  1

n

i1
X i Yi  n X Y
n
 n
2 
2
2
2
  X i  n X    Yi  n Y 
i  1
 i  1


2
2
 n
 n
   n
 n
 
2
2
 n  X i    X i    n  Yi    Yi  
 i1
   i1
 i1
 
 i  1
 

เป็ นวิธีวดั แบบ
ใช้การคานวณ
โดยสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) จะมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1
ถ้า r = 1 หมายความว่า ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงบวกแบบตามกันโดยสมบูรณ์
ถ้า r = 0 หมายความว่า ตัวแปร X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกัน
ถ้า r = - 1 หมายความว่า ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงลบกันโดยสมบูรณ์
37
สมการเส้ นตรง Y = a + bX
38
ส่ วนสมการที่แสดงความสัมพันธ์ที่แท้จริ งของข้อมูลประชากร เขียนแทนด้วย
Y =    X   โดย a และ b เป็ นตัวสถิติที่สมนัยกับพารามิเตอร์  และ 
ตามลาดับ
b
b
b



XY  nX Y
X
2
 nX
2
 ( X  X )( Y  Y )
(X  X)
,
a

Y  bX
2
nX Y  X Y
nX
2
 (X)
2
38
อุณหภูม ิ
ความแข็งของโลหะ (HRc)
830
870
890
870
850
810
900
895
850
910
870
880
880
915
920
810
835
50
51
49
53
50
48
53
56
44
59
55
48
49
52
56
50
48
39
QC 7 Tools
Fish Bone Diagram
40
QC 7 Tools
Fish Bone Diagram
ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
ผัง แสดงเหตุ แ ละผล อาจจะเรีย กย่ อ ๆ ว่ า ผัง ก้ า งปลา หรือ ถ้ า เรีย กเป็ น
ภาษาอังกฤษอาจจะใช้ตวั ย่อว่า CE Diagram ซึง่ มีนิยามปรากฏในมาตรฐานของญีป่ นุ่ หรือ
JIS Standards
( Japanese Industrial Standards) ในมาตรฐาน JIS ได้ระบุนิยามของ CE
Diagram ไว้ดงั นี้คือ ผังที่ แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะทำงคุณภำพ กับ
ปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คาอธิบาย คุณสมบัตหิ รือคุณลักษณะทางคุณภาพ ( Quality Characteristics ) คือ
ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุ ซึ่งก็คอื ปจั จัยต่าง ๆ ที่เป็ นต้นเหตุของคุณลักษณะอันนัน้ หรือ
อาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็ นแผนผังที่ใช้ในการวิเคราะห์คน้ หาสาเหตุ ต่าง ๆว่า มี
อะไรบ้างทีม่ าเกีย่ วข้องกัน สัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างไรจึงทาให้ผลปรากฏตามมาในขัน้
สุดท้าย โดยวิธกี ารระดมความคิดอย่างเป็ นอิสระของทุกคนในกลุ่มกิจกรรมด้ านการ
41
ควบคุมคุณภาพ
QC 7 Tools
Fish Bone Diagram
ประโยชน์ ของกำรใช้ผงั ก้ำงปลำ
1.ใช้เ ป็ น เครื่อ งมือ ในการระดมความคิด จากสมองของทุ ก คนที่เ ป็ น สมาชิก กลุ่ ม
คุณภาพอย่างเป็ นหมวดหมู่ ซึง่ ได้ผลมากทีส่ ดุ
2. แสดงให้เห็นสาเหตุต่าง ๆ ของปญั หา ของผลทีเ่ กิดขึน้ ทีม่ มี าอย่างต่อเนื่อง จนถึง
ปมสาคัญทีจ่ านาไปปรับปรุงแก้ไข
3. แผนผังนี้สามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์ปญั หาต่าง ๆ ได้มากมาย ทัง้ ในหน้าที่
การงาน สังคม แม้กระทังชี
่ วติ ประจาวัน
42
QC 7 Tools
Fish Bone Diagram
โครงสร้ำงของผังก้ำงปลำ
ผังก้างปลาหรือผังแสดงเหตุและผล ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 2 ส่วน คือ
ส่วนโครงกระดูกที่เป็ นตัวปลา ซึ่งได้รวบรวมปจั จัย อันเป็ นสาเหตุของปญั หา และ
ส่วนหัวปลา ที่เป็ นข้อสรุปของสาเหตุท่กี ลายเป็ นตัวปญั หา โดยตามความนิยมจะ
เขียนหัวปลาอยูท่ างขวามือและตัวปลา (หางปลา) อยูท่ างซ้ายมือเสมอ
43
QC 7 Tools
ขัน้ ตอนกำรสร้ำงผังก้ำงปลำ
Fish Bone Diagram
ขัน้ ที่ 1. กาหนดลักษณะคุณภาพทีเ่ ป็ นปญั หา (อาจจะมากกว่า 1 ลักษณะก็ได้)
ขัน้ ที่ 2. เลือกเอาคุณลักษณะทีเ่ ป็ นปญั หามา 1 อัน แล้วเขียนลงทางขวามือของกระดาษพร้อมตีกรอบ
สีเ่ หลีย่ ม
ขัน้ ที่ 3. เขียนก้างปลาจากซ้ายไปขวาโดยเริม่ จากกระดูกสันหลังก่อน
ขัน้ ที่ 4. เขียนสาเหตุหลัก ๆ เติมลงบนเส้นกระดูกสันหลังทัง้ บนและล่าง พร้อมกับตีก รอบสีเ่ หลีย่ มเพื่อ
ระบุสาเหตุหลัก
ขัน้ ที่ 5. ในก้างใหญ่ทเ่ี ป็ นสาเหตุหลักของปญั หา ให้ใส่กา้ งรองลงไป ทีแ่ ต่ละปลายก้างรองให้ใส่ขอ้ ความ
ทีเ่ ป็ นสาเหตุรอง ของแต่ละสาเหตุหลัก
ขัน้ ที่ 6. ในแต่ละก้างรองทีเ่ ป็ นสาเหตุรอง ให้เขียนก้างย่อย ทีเ่ ข้าใจว่าจะเป็ นสาเหตุ ย่อย ๆ ของสาเหตุ
รองอันนัน้
ขัน้ ที่ 7. พิจารณาทบทวนว่าการใส่สาเหตุต่าง ๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ตามระดับชัน้ ถูกต้องหรือไม่ แล้ว
ใส่ขอ้ มูลเพิม่ เติมให้ครบถ้วน
44
QC 7 Tools
Fish Bone Diagram
ข้อสังเกตในกำรนำผังก้ำงปลำไปใช้
ก่อนสรุปปญั หาควรใส่น้ าหนักหรือคะแนนให้กบั ปจั จัยสาเหตุแต่ละตัว เพื่อ
จะได้ใช้ในการจัดลาดับความสาคัญของปญั หา (Setting Priority) ก่อนนาไปปฏิบตั ิ
ต่ อ ไป ควรอาศัย ข้อ มูล สถิติห รือ ตัว เลขในการพิจ ารณาใส่น้ า หนัก หรือ ให้ ค ะแนน
ความสาคัญของปจั จัยสาเหตุ พยายามเลีย่ งการใช้ความรูส้ กึ ของตนเอง (ยกเว้นกรณี
ไม่มขี อ้ มูลสนับสนุนก็อาจจะอาศัยประสบการณ์จากผูเ้ ชีย่ วชาญในเรือ่ งนัน้ ๆ)
ขณะใช้ผ งั ก้างปลา ก็ให้ทาการปรับปรุงแต่งเติม แก้ไ ขอย่างต่อเนื่ องด้วย
เพราะว่าผังก้างปลาที่เขียนครัง้ แรกอาจจะไม่สมบูรณ์ แต่เมื่อนาไปใช้แก้ปญั หา
แล้วอาจจะได้ขอ้ มูลและข้อเท็จจริงมากขึน้ มาอีกมาก และอาจจะไปหักล้ างความ
เข้าใจแต่เดิมก็ได้ การปรับปรุงไปเรื่อย ๆ จึงเป็ นการบันทึกผลการศึ กษาค้นคว้า
ประกอบการแก้ไขปญั หาในการผลิตทีด่ ี
45
QC 7 Tools
ผูป้ ฏิบตั ิ งำน
ขำด
ประสบกำรณ์
เครือ่ งมือ
เมื่อยล้ำ
Fish Bone Diagram
ใช้เครื่องมือธรรมดำ
ทดแทน
เครื่องมือไม่เหมำะสม
กับชิ้นงำน
ใช้หวั เจียร
ขนำดใหญ่
ต้องกำรควำมแม่นยำ
สูง
กำรเจียรแต่ง Partition
ต้องให้พื้นที่ Nozzle
ตำมเกณฑ์ค่มู ือ
กำหนด
เครือ่ งมือ
มีรอยชำรุด
เกือบทุกใบ
จำนวนใบ
Partition 62 ใบ
ซับซ้อน
วิธีกำรซ่อม
กำรเจียรแต่รอยชำรุด
หลังเชื่อมต่อใช้เวลำ
มำก
ฝี มือเจ้ำหน้ ำที
รอยเชื่อมพอกหนำเกินไปและต้องพัก
ชิ้นงำนเพื่อคลำยควำมร้อนขณะทำกำร
เชื่อม
ชิ้นงำนบิดตัวได้ถ้ำ
ร้อนเกินไป
46
Link
47
48
เรื่อง เพิม่ ประสิทธิภาพการทางานแทนกันภายในส่วน
คาขวัญ ประสิทธิภาพสูงขึน้ อีกนิด เมือ่ ระดมความคิดเป็ นทีม
มูลเหตุจงู ใจ
ทางานแทนกันได้ไม่เต็มที่
ไม่พอใจในประสิทธิภาพการทางาน
เพือ่ ยกระดับขีดความรูค้ วามสามารถของพนักงานทีม่ คี ุณวุฒติ ่างกัน
เป้ ำหมำย เพิม่ ความรูค้ วามเข้าใจในงานของส่วน 10%
49
50
กำรแก้ปัญหำ
1.จัดกลุ่มสมาชิกเป็ น 3 กลุ่มย่อย พร้อมทัง้ กาหนดให้มกี ารเรียนรูง้ านซึ่งกันและกันตลอดเวลา
สมาชิกจึงมีความรูใ้ นงานของเพื่อนร่วมกลุ่มเพิม่ ขึน้ มากกว่าระบบการทางานเดิม ซึ่งสมาชิก
แต่ละคนมีความรูใ้ นงานภายในความรับผิดชอบทีม่ ขี อบเขตจากัดของตน
2.จัดประชุมกลุ่มทุกวันศุกร์ท่ี 1 และ 3 ของเดือน เวลา 9 – 10 น. สมาชิกกลุ่มจะได้รบั ข้อมูล
เพิม่ เติมเกีย่ วกับงานของเพือ่ นร่วมกลุ่ม เป็ นการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละความก้าวหน้าของงาน
ในส่วน
3.ริเริม่ ให้มกี ารตอบปญั หางานแทนเพือ่ นภายในกลุ่มย่อย และให้บนั ทึกคาถามคาตอบดังกล่าวลง
ในตารางแบบฟอร์มบันทึกการประสานงานที่แนบติดกับแฟ้มงานทุ ก หน่ ว ยงาน ทัง้ นี้ เ พื่อ
ประโยชน์และความคล่องตัวของสมาชิกผูท้ จ่ี ะมาใช้แฟ้มงานนัน้ ต่อไป
4.เพิม่ พูนความรู้ด้านต่างๆแก่สมาชิกโดยจัดให้มกี ารบรรยายเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่ งมีผลกระทบ
กระเทือนต่อการทางานของส่วนเดือนละ 1 ครัง้ โดยเชิญผูร้ เู้ กี่ยวกับงานหรือเรื่องราวนัน้ มา
เล่าสูก่ นั ฟงั
ผลจำกกิจกรรม
เพิม่ ความรูแ้ ละความเข้าใจในงานของส่วน 9.5%
51
QC 7 Tools
Graph & Diagram
52
ใบ Check Sheets
เพื่อกรำฟ
QC 7 Tools
ระด ับความเข้าใจ(ทงที
ั้ อ
่ าจารย์สอนและทงความสนใจของตนเอง)
ั้
(คะแนน 0-100)
รหัสนั กศึกษา
4105507
4305105
4305117
4305165
4305228
4305235
4305435
4305468
4305490
4305599
4305678
4313161
4316011
4316037
4316043
4316059
4316092
4316096
4316111
4405079
4405094
4405147
4405165
4405166
4405259
4405265
4405269
4405285
4405303
4405304
4405309
กระบวนวิชา
่ นั กศึกษา
ชือ
4/06 9/06 11/06 16/06 18/06 23/06 25/06 30/06 2/06 7/06 9/06 14/06
เอกชัย ตันติพน
ั ธุพ
์ พ
ิ ฒ
ั น์ 55
เกือ
้ กูล ปุ๊ดผาม
50
คารณ คนหลัก
ชนินันท์ จันทร์สว่าง
55
ทนพ ใจนั นตา
40
ทัศวัจน์ วงศ์ตอ
่ ม
35
รุ่งทิวา ปาลี
70
วราภรณ์ จุร ีมาศ
วิทยา ทานะ
80
สุธาทิพย์ สุร ย
ิ ะโจง
70
อัญชลี ตะริโย
50
ไพโรจน์ ยอดคาปา
35
กิตติกานต์ นรศาศวัต
70
นั นทณา ถาวรศักดิ์
50
เนตรนิภา เกาะแจ่มใส
65
พรศักดิ์ ศริพน
ั ธุ์
ศิร พ
ิ ร แสงจันทร์
65
สลักจิต กสิกจ
ิ ธารง
69
อังคณา วงค์ไชยา
65
กมลทิพย์ สุวรรณา
40
ก ้องกิจ อินทรีย ์สังวร
จารุณี ใบอ่อน
40
จุลัย ภรณ์ ปาระมีแจ ้
50
เจษฎา จันทร์เงิน
25
ธนสุทธิ์ พลายโถ
35
ธรรมรั ตน์ สุขสนาน
69
ธารทิพย์ ศรีสวุ รรณเกศ
50
นพเก ้า มุกดา
65
นิภาภรณ์ ทองสุวรรณ
55
นิรั ตย
ิ า ใจเสีย ง
65
นุชจรีย ์ สองสีโย
60
208345/0100
่ นั กศึกษา
รหัสนั กศึกษา ชือ
4/06 9/06 11/06 16/06 18/06 23/06 25/06 30/06 2/06 7/06 9/06 14/06
4405350
ปาริชาติ ญาณวัฒนสกุล
60
4405366
พงศกร ยามเสด็จ
55
4405368
พงษ์ พน
ั ธ์ ทองศรีสมบูร ณ์ 60
4405378
พรพรรณ พูลกิจวัฒนา
50
4405382
พรพิมล จันต๊ะ
50
4405397
พันธรั กษ์ นาคฤทธิ์
50
4405402
พิร าวรรณ พินา
30
4405434
มัลลิกา ภิญโญเจริญ
40
4405446
ยุพาวดี สืบวงศ์แพทย์
55
4405449
รพีพรรณ ก่อเกิด
60
4405465
วชิร าภรณ์ แสนสม
60
4405537
ศิโรรั ตน์ เหมพิสท
ุ ธิ์
80
4405556
สราวุทธ ขันธชา
75
4405579
สุชรี า แสงพระจันทร์
30
4405590
สุพรรณี หล ้าอูป
60
4405592
สุพรรษา เปรีย ญญารั ตน์
60
4405602
สุรั ชนี แสงเหม่
50
4405603
สุรั สวดี นางแล
60
4405621
อนุชา ไชยชนะ
65
4408009
นวพรรณ หงภัทรคีร ี
4408013
ปริณดา จักรพรพงศ์
50
4408015
พิชชานั นท์ ดวงคาสวัสดิ์
70
4416017
จินตนา เมืองเล็น
70
ิ สนั ย
4416020
จุฬน
70
4416054
บรรลือศักดิ์ วงค์คม
75
4416069
พงษ์ พน
ั ธ์ ทองหนุน
4416087
มงคลชัย สุทธิศริ ก
ิ ุล
50
4416091
ยงรวี อัมโรจน์
60
4416108
สรินทร์ อัศดรศักดิ์
70
4316056
พนิดา ร ้อยดวง
60
4405459
ฤดีพร แสงสมุทรพิทก
ั ษ์
56
53
QC 7 Tools
Graph & Diagram
ระดับความเข้ าใจวิชา 208345
ภาคการศึกษา 1 / 2546
100
ระด ับความเข้าใจ (0-100)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
4/06
4/07
4/08
4/09
4/10
4/11
4/12
ว ัน/เดือน
4/13
4/14
4/15
4/16
4/17
ระดับควำมเข้ำใจ
54
กราฟ แท่ ง (Bar Chart)
กราฟ เส้ น (Line Chart)
กราฟ เส้ น และกราฟแท่ ง
กราฟ พืน้ ผิว (Surface Chart)
แผนที่ (Map)
แผนที่เส้ นทาง (Bus Route map)
กราฟวงกลม (Pie Chart)
แผนที่วงกลม (Pie Chart)
แผนที่ต้นไม้ (Tree map)
กราฟ Radar (เรดาร์ )
กราฟ Radar (เรดาร์ )
ไมเคิล โอเว่ น
การเลี ้ยงบอล
ความเร็ว
วฐา มินเสน
10
5
ความแข็งแกร่ง
การเลี ้ยงบอล
0
การทาประตู
เหลิม อยู่รอด
การเลี ้ยงบอล
5
ความเร็ว
การทาประตู
โอซาระ ซึบาสะ
10
ความแข็งแกร่ง
การเลี ้ยงบอล
0
การทาประตู
10
ความแข็งแกร่ง
0
การส่งลูกบอล
5
ความเร็ว
การส่งลูกบอล
ความเร็ว
10
5
ความแข็งแกร่ง
0
การส่งลูกบอล
การทาประตู
การส่งลูกบอล
กรำฟ เรดำร์
ไมเคิล โอเว่ น
การเลี ้ยงบอล
ความเร็ว
วฐา มินเสน
10
5
ความแข็งแกร่ง
การเลี ้ยงบอล
0
การทาประตู
เหลิม อยู่รอด
การเลี ้ยงบอล
5
ความเร็ว
การทาประตู
โอซาระ ซึบาสะ
10
ความแข็งแกร่ง
การเลี ้ยงบอล
0
การทาประตู
10
ความแข็งแกร่ง
0
การส่งลูกบอล
5
ความเร็ว
การส่งลูกบอล
ความเร็ว
10
5
ความแข็งแกร่ง
0
การส่งลูกบอล
การทาประตู
การส่งลูกบอล
68
กรำฟแผน
ที่
69
70
QC 7 Tools
Control Chart
71
QC 7 Tools
Control Chart
Xbar/R Chart for C1
Means
50
1
3.0SL=46.11
40
X=32.85
30
20
Ranges
Subgroup
50
40
30
20
10
0
-3.0SL=19.59
1
0
10
1
20
30
3.0SL=41.52
R=18.20
-3.0SL=0.000
72
QC 7 Tools
Control Chart
1. แผนภูมคิ วบคุมเชิงปริมาณ เป็ นแผนภูมทิ ไ่ี ด้จากข้อมูลทีว่ ดั ค่าในลักษณะ
ต่อเนื่องเป็ นตัวเลขทีไ่ ด้จากการชัง่ ตวง วัด เช่น การวัดกาลังบิดของ
เครือ่ งยนต์ , การวัดความยาวของตะปู , การวัดความยาวของ
เส้นผ่าศูนย์กลางของปากขวดน้าอัดลม เป็ นต้น
x  chart
R  chart
  chart
2. แผนภูมคิ วบคุมเชิงคุณภาพ เป็ นแผนภูมทิ ไ่ี ด้จากข้อมูลทีว่ ดั ค่าในลักษณะ
คุณภาพงาน เป็ นการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า โดยอาจจะเป็ นการนับ
จานวนของเสีย , จานวนรอยตาหนิ เป็ นต้น
p-chart , np-chart , c-chart , u-chart
73
QC 7 Tools
Control Chart
สาเหตุทท่ี าให้คา่ ต่างๆ ในพิกดั ควบคุมกระจายห่างจากเส้นแกนกลาง
1. การกระจายทีอ่ ยูน่ อกพิกดั ทีไ่ ม่รู้ ไม่ทราบ บอกไม่ได้
2. การกระจายทีอ่ ยูน่ อกพิกดั เนื่องมาจากสาเหตุทส่ี ามารถระบุได้
1. เครือ่ งจักรทีใ่ ช้แตกต่างกันหรือเปล่า
2. พนักงานผลิต พนักงานแต่ละคน มีความชานาญต่างกันหรือ
เปล่า
3. วัตถุดบิ
4. สภาพแวดล้อมของโรงงาน , วิธดี าเนินการ ,มาตรฐานการ
ทางาน
5. อื่นๆ
74
75

similar documents