Ramy współpracy Politechniki Gdańskiej ze szkołami

Report
Ramy współpracy
Politechniki Gdańskiej ze szkołami
5 grudnia 2013 r.
Barbara Wikieł
Ramy współpracy
Politechniki Gdańskiej ze szkołami
Oczekiwania wobec Uczelni
inne
organizacja wykładów dla nauczycieli
wspólna organizacja wyjazdów na obozy naukowe
organizacja warsztatów edukacyjnych na terenie PG
kursy przygotowawcze do matury/na studia
współpraca przy tworzeniu i/lub opiniowanie autorskich programów…
udział wybitnie uzdolnionych uczniów w działalności studenckich kół…
organizacja spotkań ze studentami w ramach kół naukowych
organizacja spotkań informacyjnych z przedstawicielami uczelni dot.…
udostępnianie laboratoriów na zajęcia dla uczniów
udział uczniów w wybranych zajęciach prowadzinych dla studentów
organizacja spotkań na terenie PG
organizacja zajęć pozalekcyjnych w formie spotkań, wykładów,…
0
10
20
30
40
Ramy współpracy
Politechniki Gdańskiej ze szkołami
Wykłady i inne zajęcia dla uczniów prowadzone w siedzibie szkoły
1. Ograniczone możliwości kadrowe wydziałów i centrów.
2. Problemy z finansowaniem prowadzenia zajęć oraz z dojazdami do odległych miejscowości.
3. Zadanie realizowane przez wybrane wydziały:
a) WCh - Wykłady popularnonaukowe z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych, baza 117 wykładów
tematycznych, wykłady nieodpłatne
b) WFTiMS
c) CNMiKnO
Ramy współpracy
Politechniki Gdańskiej ze szkołami
Wykłady i inne zajęcia dla uczniów prowadzone na terenie Uczelni
1. Problemy lokalowe Politechniki Gdańskiej.
2. Zajęcia prowadzone bezpłatne lub za odpłatnością ze strony zainteresowanych szkół.
3. Forma współpracy realizowana przez wiele jednostek w różnym zakresie
a) WCh - wykłady popularnonaukowe z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych, baza 117 wykładów
tematycznych, wykłady nieodpłatne
b) WETI – zajęcia w ramach „Akademii ETI”
c) WFTiMS – wykłady z fizyki
d) CNMiKnO – wykłady popularnonaukowe z matematyki
Możliwości wspierania
uczniów wybitnie uzdolnionych
Spotkania akademickie na Politechnice Gdańskiej
1. Harmonogram spotkań na rok akademicki 2013/2014.
2. Zaangażowane różne wydziały i centra.
3. Wykłady tematyczne z różnych dziedzin, pokazy i laboratoria, dodatkowo zajęcia sportowe lub językowe.
4. Od grup zorganizowanych wymagana rejestracja na zajęcia, decyduje kolejność zgłoszeń.
Ramy współpracy
Politechniki Gdańskiej ze szkołami
Organizacja spotkań informacyjnych dot. wyboru kierunku studiów i zawodu
1. Działanie realizowane w ramach różnego rodzaju spotkań i wydarzeń edukacyjnych:
a) Dzień Otwarty Politechniki Gdańskiej (marzec)
b) Targi Akademia (marzec)
c) Gdański Salon Maturzystów (wrzesień)
2. Organizacja spotkań informacyjnych w szkołach z udziałem pracowników Działu Kształcenia i
Programów Studiów oraz przedstawicieli wydziałów.
Ramy współpracy
Politechniki Gdańskiej ze szkołami
Udostępnianie laboratoriów na zajęcia dla uczniów
1. Problemy lokalowe Politechniki Gdańskiej, w szczególności w zakresie dostępności laboratoriów
2. Realizacja zajęć głównie dpłatność
3. Problem odpowiedzialności za uczniów i sprzęt podczas ćwiczeń laboratoryjnych
4. Forma współpracy realizowana przez wybrane jednostki w różnym zakresie
a) WFTiMS –zajęcia szkolne laboratoryjne
Ramy współpracy
Politechniki Gdańskiej ze szkołami
Organizacja warsztatów edukacyjnych na terenie Uczelni
1. Działanie realizowane w ramach otwartych imprez popularyzujących naukę i pikników naukowych, np.
a) Bałtycki Festiwal Nauki
2. Możliwe włączenie się do udziału w innych imprezach, np.
a) Noc Naukowców
3. Potrzebne doprecyzowanie koncepcji warsztatów edukacyjnych wspólnie z przedstawicielami szkół
współpracujących pod kątem wystąpienia o dotacje unijne w latach 2014-2020.
Ramy współpracy
Politechniki Gdańskiej ze szkołami
Udział uczniów w wybranych zajęciach prowadzonych dla studentów
1. Zgodnie z § 6 Statutu Politechniki Gdańskiej wykłady na Politechnice Gdańskiej prowadzone w ramach
studiów bezpłatnych są otwarte.
2. Działanie wykorzystywane przez szkoły:
a) regularnie, np. uczestnictwo w wybranych wykładach na pierwszym semestrze studiów,
b) okazjonalnie, np. wizyta na PG w ramach wycieczki szkolnej.
3. Umieszczone na stronach internetowych uczelni:
a) plany zajęć poszczególnych grup studenckich,
b) plany zajęć nauczycieli akademickich.
4. Problemy lokalowe w przypadku chęci uczestnictwa w zajęciach innego typu (ćwiczenia, laboratoria).
Ramy współpracy
Politechniki Gdańskiej ze szkołami
Udział wybitnie uzdolnionych uczniów w działalności studenckich kół
naukowych
1. Działanie możliwe do realizacji w ramach poszczególnych kół naukowych działających przy wydziałach i
centrach.
2. Informacje szczegółowe dot. działalności poszczególnych kół naukowych i dane kontaktowe:
a) strony internetowe
b) pełnomocnicy dziekana/dyrektora ds. współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi
Ramy współpracy
Politechniki Gdańskiej ze szkołami
Kursy przygotowawcze do matury lub na studia
1. Działanie realizowane najczęściej w formie odpłatnej.
2. Informacje o organizacji kursów przekazywane w różnych formach:
a) na targach edukacyjnych (w formie ulotek),
b) wysyłane do szkół,
c) poprzez strony internetowe jednostek organizujących, np.
 Kursy Przygotowawcze do Matury 2014 (WFTiMS)
 Kursy z matematyki (CNMiKnO)
Ramy współpracy
Politechniki Gdańskiej ze szkołami
Organizacja wykładów dla nauczycieli
1. Działanie możliwe do realizacji, ale wymagające doprecyzowania w zakresie potrzeb szkół
zainteresowanych.
Ramy współpracy
Politechniki Gdańskiej ze szkołami
Wspólna organizacja wyjazdów na obozy naukowe
1. Działanie możliwe do realizacji, ale wymagające doprecyzowania.
2. Uczelnia nie ma możliwości finansowania ani współfinansowania tego typu działań.
3. Możliwe formy współpracy w tym zakresie:
1. pomoc merytoryczna przy opracowaniu programu zajęć,
2. udział nauczycieli akademickich (doktorantów, studentów z kół naukowych?) w prowadzeniu zajęć
na obozach.
Ramy współpracy
Politechniki Gdańskiej ze szkołami
Współpraca przy tworzeniu i/lub opiniowanie autorskich programów nauczania
w szkołach
1. Działanie realizowane przez różne jednostki zgodnie z informacjami uzyskanymi ze szkół.
Ramy współpracy
Politechniki Gdańskiej ze szkołami
Organizacja spotkań ze studentami w ramach kół naukowych działających przy
wydziale
1. Działanie możliwe do realizacji w ramach poszczególnych kół naukowych działających przy wydziałach,
np.
a) Koło Naukowe Studentów Fizyki
2. Informacje szczegółowe dot. działalności poszczególnych kół naukowych i dane kontaktowe:
a) strony internetowe
b) pełnomocnicy dziekana/dyrektora ds. współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi
Ramy współpracy
Politechniki Gdańskiej ze szkołami
Inne
1. Praktyki zawodowe dla uczniów klasy II i III uczących się w zawodzie technik analityk – WCh
2. Udostępnianie bazy sportowej PG dla uczniów klasy sportowej – CSA
3. Współpraca w zakresie rozgrywania meczy sparingowych, poznania nowych form aktywności
(wspinaczka, samoobrona) – CSA
4. Przygotowanie uczniów do olimpiad przedmiotowych
5. Opieka metodyczna i merytoryczna nad klasą architektoniczną powstałą w wyniku innowacji
pedagogicznej – WA
6. Włączenie szkoły do realizowanych przez PG projektów unijnych
7. Organizowanie konkursów typu „Wygraj indeks” na każdy kierunek studiów
8. Patronat PG nad organizacją turniejów, konkursów
9. Współudział w organizacji turniejów, konkursów, olimpiad
Dziękuję za uwagę
Barbara Wikieł

similar documents