Prezentácia programu PowerPoint

Report
Rotavírusové infekcie u detí
Šimurka P.
Klinika pediatrie a neonatológie FN Trenčín
Košice, 12. 6. 2014
Rotavírusová infekcia (RVI)
- je najčastejšou príčinou hospitalizácie dieťaťa pre hnačku
- je najčastejšou infekciou, ktorú počas pobytu v zdravotníckom
zariadení môže dieťa získať (nozokomiálna infekcia)
- infekcia je častá a prekoná ju prakticky každé dieťa do 5 rokov
- u viac ako štvrtiny detí detí sú symptómy infekcie klinicky
významné
Pôvodca
• priemer 70 - 75nm
• dvojitá RNA s kódmi segmentov pre
jednotlivé proteíny kapsíd
• dvojitá zvlnená vonkajšia kapsida
• 7 skupín RV A – G
• epidemiologický význam pre šírenie medzi
ľuďmi má skupina A
Vírus
VP6
VP4
dsRNA
VP1/VP3
VP6
VP2
VP2
VP1/VP3
VP7
Zloženie rotavírusu
Podľa B.V. Venkataram Prasad , Ph D. Professor , Departments of Biochemistry & Molecular Biology and
Molecular Virology & Microbiology, Baylor College of Medicine PhD., Institute of Science; Figure adapted
from Estes, J Infect Dis 1996 174 S37–S46. Reproduced with permission from The University of Chicago
Press.
Rotavírus
zostupná schéma rezistencie
Prióny (CJD, BSE)
Kokcídiá (Cryptosporidium)
 Odolnosť:
Spóry (Bacillus, C difficile)
 na rukách – hodiny
Mykobaktérie (M. tuberculosis, M. avium)
 na hračkách- dni
Cysty (Giardia)
 v stolici – týždeň a viac
Malé neobalené vírusy (POLIO, ROTA, VHA)
 morská voda - 20°C- mesiac
 chlórovaná voda- 120min. - 40-90%
redukcia vírusu
 UV žiarenie – podporný efekt
 zaschnutie vo fekáliach – zvyšuje
odolnosť
• v 1 ml stolici – 1012 viriónov
• infekčná dávka – 10 viriónov
Trophozoidy (Acanthamoeba)
Gramnegatívne baktérie (nesporulujúce)
(Pseudomonas, Providencia)
Plesne (Candida, Aspergillus)
Veľké neobalené vírusy (Enterovírus, Adenovírus)
Grampozitívne baktérie-(Staphylococcus aureus,
Enterococcus)
Obalené vírusy s lipid. obalom (HIV, HBV)
Epidemiológia
•
•
•
•
•
•
Prameň nákazy
- chorý človek a rekonvalescent
Prenos
- fekálno-orálnou cestou
- infikovanými kvapôčkami pri dýchaní
- úzkym osobným kontaktom
V stolici infikovaných detí prežívajú RV 7-10 dní po odznení
príznakov
U imunodeficientnych detí až 30 dní
Sezonalita
- zimné mesiace
Protiepidemické opatrenia preventívne i represívne
- hygiena životného prostredia a bývania
- nezávadná pitná voda
- nezávadné potraviny
- aj pri dodržiavaní nízka účinnosť - chorobnosť neklesá
Podľa modelovej štúdie CDC
V EÚ, 1 z 54 detí musia byť hospitalizované pre
rotavírusovú gastroenteritídu (RVGE)
• RVGE predstavuje závažný problém
v oblasti verejného zdravia v
Európe1
1:14,000
87,000 hospitalizácií
1:54
• Takmer každé dieťa sa infikuje do
veku 5 rokov2
700,000 ambulantných návštev
1:7
• RVGE predstavuje pre pacientov
nezanedbateľnú záťaž3
231 úmrtí
2.8 milióna epiźod
1:1
Odhadovaný ročný výskyt RVGE u detí do 5 rokov v Európskej Úniia,1
a25
1. Soriano-Gabarró M, et al. Pediatr Infect Dis J. 2006;25:S7–S11.
2. Health Protection Agency. http://www.hpa.org.uk/infections/topics_az/rotavirus/menu.htm. Accessed July 28, 2008.
3. Giaquinto C, et al. J Infect Dis. 2007;195(Suppl 1):S36–S44.
krajín EÚ
Vyvolávatelia hnačiek u detí v Európe
ESPID/ESPGHAN guidelines, 2008
Frekvencia patogénov AGE u európskych detí vo veku 0 - 5 rokov
Patogénny agens
Frekvencia výskytu (v%)
Rotavirus
10 – 30
Norovirus
2 – 20
Campylobacter
4 – 13
Adenovirus
2 – 10
Salmonella
5–8
Enteropatogénne E.coli
1 - 4,5
Yersinie
0,4 – 3
Giardia
0,9 – 3
Kryptosporidium
0–3
Enteroagregatívne E.coli
0–2
Shigella
Shiga-toxin produkujúci E.coli
Enterotoxické E.coli
Entamoeba
Nepreukázané infekčné agens
0,3 - 1,4
0–3
0 - 0,5
0–4
40 - 65
ESPID/ESPGHAN guidelines, 2008
Najčastejšie patogény vo vzťahu k veku
< 1 rok
1- 4 rok
> 5 rokov
Rotavirus
Rotavirus
Campylobacter
Norovirus
Norovirus
Salmonella
Adenovirus
Adenovirus
Rotavirus
Salmonella
Salmonella
Campylobacter
Yersinia
ESPID/ESPGHAN guidelines, 2008
Klinický obraz
• Náhly nástup vracania a
horúčky
• Horúčka a vracanie sú
hlavnými príznakmi na
začiatku ochorenia
Uhnoo et al, Archives of Disease in Childhood 1986; Bass andGreenberg 1995; Black et al. 1989, Mata et al. 1983b; Wyatt et al. 1979
Spektrum symptómov
rotavírusovej infekcie
asymptomatická infekcia
dehydratácia
závažný
priebeh infekcie
najzávažnejší priebeh je vo veku 4- 36 mesiacov života
príležitostne sa objavuje u:
- rodičov dieťaťa s rotavírusovou infekciou
- imunokompromitovaného pacienta
- starých ľudí
- cestovateľov
následné infekcie sú menej závažné ako predchádzajúce
Závažná rotavírusová infekcia
V niektorých prípadoch môže stav vyústiť do:
–
–
–
–
–
ťažkej dehydratácie
šoku
hypoglykémie
acidózy
poruchy elektrolytovej rovnováhy
Trvalé následky a úmrtia
• Dehydratácia a šok
• Porucha elektrolytovej rovnováhy
– poruchy srdcového rytmu
– aspirácia
– kŕče/encefalopatia
Carlson JA, Middleton PJ, Szymanski MT. Fatal rotavirus gastroenteritis:an analysis of 21 cases. Am J Dis Child 1978; 132:477–9.
Hospitalizácia
• pre pretrvávajúce zvracanie
• pre dehydratáciu a neschopnosť prijímať
tekutiny per os
• pre komplikácie ochorenia
Rotavírusové infekcie
v stredoeurópskom regióne je hospitalizované približne každé 25. dieťa
potreba hospitalizácie nezávisí od sociálnych faktorov, závažný priebeh
(a hospitalizácia) môže byť rovnako u „bohatých“ aj u „chudobných“
Hospitalizácia detí do 5 rokov, január – júl 2011
Pediatrická klinika FN Trenčín
pacienti bez GE
Hospit. pacienti s GE
Salmonelózy
Kampylobaktériove GE
Adenovírusové GE
Rotavírusové GE
Iné
556
8
Gastroenteritídy
v spádovom území FN Trenčín u hospitalizovaných detí do
4
4
5 rokov podľa etiológie v roku 2011
82
58
Iné
8%
pacienti bez GE
78%
Iné
22%
Rotavírusové GE
11%
Salmonelózy
1%
Adenovírusové GE
0,01
pacienti bez GE Hospit. pacienti s GE Salmonelózy Kampylobaktériove GE Adenovírusové GE Rotavírusové GE Iné
Kampylobaktériove GE
1%
Diagnostika
• Detekcia vírusového antigénu zo
vzorky stolice
• Enzymo-imunoIogická analýzy
(ELISA) - potvrdenie prítomnosti
vírusového kapsidového proteínu
• Charakteristický kruhovitý vzhľad
vírusu identifikovaného
elektrónovým mikroskopom zo
vzorky stolice
http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/revb/gastro/rotavirus.htm
Liečba rotavírusovej gastroenteritídy
• hospitalizácia čo najkratšie, izolácia je nedostatočným
opatrením prevencie nozokomiálnych nákaz
• orálne rehydratačné roztoky, nazogastrická sonda
• intravenózna rehydratácia nemusí byť pravidlom, v
kritických stavoch intraoseálna infúzia
• rýchla rehydratácia
• skoré podávanie mlieka
• probiotiká málo účinné, smektity
nevhodné, IVIG nákladné
Liečba rotavírusovej gastroenteritídy
• ORS upravujú dehydratáciu a udržujú hydratáciu, korigujú
acidózu a až sprostredkovane ovplyvňujú počet a objem
stolíc a dobu trvania hnačky
• Lieky tlmiace peristaltiku sú pri akútnej hnačke
NEVHODNÉ!
• Hnačka – samočistiaci mechanizmus, ktorý vyplavuje
patogénny a toxíny
Prevencia
• Preventívne opatrenia:
Dojčenie
Správna dezinfekcia prostredia a hračiek
Časté umývanie rúk
Striktné hygienické návyky v prostredí
nemocničných oddelení
• Použitie rotavírusovej vakcíny
Kapikian A and Chanock R. Rotaviruses. In: Fields B et al, editors. Fields Virology, 3rd ed; 1996: p. 1657–1708
Cieľ očkovania proti RV GE
• Napodobenie imunitnej odpovede ako pri prirodzenej infekcii
na:
• Ochrana proti stredne ťažkým a ťažkým priebehom
ochorenia
• Prevencia hospitalizácií a úmrtí
• Redukcia morbidity a sociálno-ekonomických nákladov
• Oslabenie prejavov a trvania ochorenia
Nešpecifické protiepidemické opatrenia
• Zamerané na hygienický štandard prostredia
– Dezinfekcia hračiek
– Hygiena rúk – rukavice, alkoholová bezvodná dezinfekcia rúk
– Režimové opatrenia
• Vylúčenie chorého zdravotníka z ošetrovacieho procesu (aj v nemocnici
aj v ambulancii)
• Izolácia ( v lôžkových a v ambulantných zariadeniach)
• Hygiena pracovných plôch – dezinfekcia prebaľovacích plôch chlórmi,
aldehydmi, peroxozlúčeninami (kaz, chlorhexidín- neúčinné)
– A čo rukavice, plášť, perá, klávesnica, kľučky, vzduch a následná
sedimentácia do prostredia?? Kontaminácie a prežívanie na týchto
predmetoch je reálne – miera kontaminácie závisí od kvality hygienického
štandardu
– použiť adekvátnu dezinfekciu
Pre prenos sú dominantné ruky zdravotníkov a matiek
Registrované rotavírusové vakcíny
typ vakcíny
rotavírus
účinnost proti
spôsob podania
počet dávok
ROTATEQ (MSD)
ROTARIX (GSK)
živá, pentavalentná
živá, monovalntná
ressortantný, bovínny/ľudský
ľudský
G1P[8]; G2P[4]; G3P[8] ;
G4P[8]; G9P[8];
G1P[8]; G2P[4]; G3P[8]; G4P[8];
G9P[8]
p.o.
p.o.
3
2
schéma podania
I.d.
6. – 12. týždeň
II. a III.d. po 4 týždňoch najneskôr
do 8. mesiaca života
účinnosť
1.r. ťažké GE - 98 %
ostatné GE – 74 %
2.r. ťažké GE – 88 %
ostatné GE – 62,6 %
I.d. od 6. týždňa života
II.d. najskôr za 4 týždne a
najneskôr do 6. mesiaca života
1.r. ťažké GE - 90 %
ostatné GE – 73 %
2.r. ťažké GE – 83 %
ostatné GE – 73 %
Distribution of Intussusception Cases According to Day of Symptom Onset after Vaccination.
Yih WK et al. N Engl J Med
2014;370:503-512
Redukcia hospitalizácií detí pre rotavírusovú infekciu
po zavedení plošného očkovania v Belgicku
Porovnanie modelovaných predpokladov s pozorovaním v reálnej praxi
Raes, et al. The Pediatric Infectious Disease Journal. 30(7):e120-e125, July 2011.
Ďakujem za pozornosť!

similar documents