belangrijkste wetswijzigingen (download)

Report
Opening website www.goedvertegenwoordigd.nl
10 februari 2014
Mr. Kees Blankman
1. Zonder rechter en zonder volmacht: volgens
de wet (Wgbo) zijn de partner of een van de
ouders, kinderen, broers of zussen van een
patiënt bevoegd tot vertegenwoordigen
indien deze patiënt wilsonbekwaam is
2. D.m.v. een volmacht of een levenstestament
kan men zelf met het oog op latere wilsonbekwaamheid een vertegenwoordiger benoemen
3. De kantonrechter kan een curator, een
bewindvoerder of een mentor benoemen



De onbenoemde Wgbo vertegenwoordiger
beslist alleen over medische en zorgzaken
Geen verschil tussen bevoegdheden van deze
vertegenwoordiger en de gevolmachtigde
voor medische en zorgzaken en de curator en
mentor wat betreft medische en zorgzaken
nl. namens de wilsonbekwame zorgplannen
vaststellen en zorgovereenkomsten sluiten
Bij hoogstpersoonlijke beslissingen is geen
vertegenwoordiging mogelijk
Bij ontbreken of slecht functioneren van andere
vertegenwoordigers kan de oplossing een door
de rechter benoemde vertegenwoordiger zijn
In plaats van volmacht voor financiële zaken
kan een en/of rekening een oplossing zijn
Voordeel volmacht eigen regie; nadeel toezicht,
risico op misbruik en erkenning door bank enz.




Curatele beschermt alle belangen van de
meerderjarige, financiële en zorgbelangen
Beschermingsbewind betreft de vermogensrechtelijke belangen van de meerderjarige en
mentorschap de niet-vermogensrechtelijke
belangen (verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding)
Mentorschap = halve curatele; bewind ≠
halve curatele, want curatele beschermt beter
Combinatie mentorschap en bewind mogelijk



Incidenten bij bewindvoerders; noodzaak
toezicht en introductie kwaliteitseisen
Aanpassing en stroomlijning van de wettelijke
regelingen gewenst; ‘achterstallig onderhoud’
Beloning beter regelen en invoeren van
mogelijkheid rechtspersonen te benoemen



Wetsvoorstel 33054 ingediend op 24 okt.
2011, aangenomen door Tweede Kamer op
26 maart 2013 en door Eerste kamer op 15
oktober 2013; gedeeltelijke inwerkingtreding
bij KB van 30 oktober 2013, Staatsblad 435
Besluit Kwaliteitseisen cbm (Stb. 2014, 46) zal
op 1 april a.s van kracht worden
Besluit Beloning cbm is in de maak



Positie van partner en familie blijft hetzelfde:
ze zijn bevoegd een maatregel te verzoeken
en worden bij voorkeur benoemd; ze moeten
bereid en geschikt zijn maar hoeven niet aan
de in te voeren Kwaliteitseisen te voldoen
Hulpverleners krijgen een belangrijkere rol en
zijn ook bevoegd een maatregel te verzoeken
Zowel partner/familie als hulpverleners zijn
bevoegd om te verzoeken om ontslag van de
cbm of om opheffing van de maatregel



Taak en bevoegdheden van curator, mentor
en bewindvoerder zijn nauwelijks gewijzigd
Nog steeds leiden bewind en mentorschap tot
onbevoegdheid bij de meerderjarige en leidt
curatele tot handelingsonbekwaamheid; de
uitzonderingen hierop zijn ook niet gewijzigd
Voorkeur voor minst ingrijpende maatregel
nu neergelegd in de wet (1:378 lid 1 BW) in
lijn met VN-Verdrag inzake rechten van
mensen met een handicap (art. 12)







Gronden voor curatele en bewind gewijzigd
De drie maatregelen kunnen voor bepaalde
tijd worden ingesteld en ook benoemingen
kunnen tijdelijk zijn
Rechtspersonen kunnen worden benoemd
Duidelijker wie niet mag worden benoemd
Toezichtmogelijkheden voor kantonrechter
Publicatie en registratie cbm anders
Meerderjarige bij bewind wordt (iets) beter
beschermd



Verkwisting is niet langer grond voor een
curatele, maar verkwisting of problematische
schulden vormt tweede grond voor een
beschermingsbewind (431 lid 1 onder b BW)
Bijzonder aan ‘schuldenbewind’: college van B
& W kan hier om verzoeken (ook om
opheffing en ontslag bewindvoerder),
Drugsmisbruik wordt grond voor curatele
betrokkene, degene die gezag over hem
uitoefent (indien verzoek gedaan tijdens
minderjarigheid), partner, bloedverwanten
in rechte lijn en in zijlijn t/m vierde graad,
curator, bewindvoerder, mentor, OM en de
instelling waar betrokkene wordt verzorgd of
die hem begeleidt (+ soms college B & W)



Belanghebbend zijn betrokkene, zijn kk en
partner en bij afwezigheid van hen de ouders,
broers en zussen van betrokkene
Afschrift van verzoekschrift en bescheiden
(tenzij bezwaar betrokkene of medische
gegevens) gaat naar belanghebbenden
Machtigingen in bewindzaken zijn geen
‘zaken van cbm’ als in art. 789 lid 2 Rv en
belanghebbenden kunnen hier niet tegen op
komen



Tenzij de rechter beschikking geeft zonder
zitting (toewijzing of onbevoegd), oproeping
belanghebbenden voor de zitting (800 lid 1)
Eventueel oproeping deskundige (800 lid 2);
medische rapportage is niet verplicht
Horen van betrokkene niet verplicht; rechter
dient betrokkene in de gelegenheid te stellen
zijn mening kenbaar te maken (809 lid 2); in
de Aanbeveling wordt horen wel aanbevolen;
ev. horen buiten de rechtbank (802)



De rechter vormt zich een oordeel over de
geschiktheid van de te benoemen persoon en
vergewist zich van zijn/haar bereidheid
Wettelijke voorkeur bij benoeming is niet
gewijzigd; in eerste instantie honoreren
voorkeur van betrokkene; in tweede instantie
benoemen partner of familie
Benoeming van max. 2 (rechts)personen



Wie minderjarig is of zelf een cbm heeft
Wie niet met geld kan omgaan (faillissement
of Wsnp) kan geen curator of bewindvoerder
worden; geldt ook de Wsnp bewindvoerder
De direct betrokken of behandelend
hulpverlener of wie te zeer met de
zorginstelling verbonden is


Na max. 5 jaar dient de cbm in verslag aan de
KTR nadrukkelijk in te gaan op de vraag naar
voortzetting van de maatregel
Nieuwe taakomschrijving: naast ‘doelmatig
beleggen van het bewindvermogen’ komt: ‘de
bewindvoerder kan voorts voor de
rechthebbende alle handelingen verrichten
die aan een goed bewind bijdragen’



Registratie van gewoon bewind dat alle
goederen van rechthebbende omvat is
mogelijk, ambtshalve of op verzoek
Registratie in Curatele- en bewindregister van
‘schuldbewinden’ is verplicht; derden zullen
na vermelding in register eerder te kwader
trouw zijn en niet beschermd worden
Een schuldeiser ‘te kwader trouw’ kan ook na
afloop bewind geen verhaal zoeken



Ontslag niet op eigen verzoek, is mogelijk op
verzoek van de medecurator/mentor c.q. bewindvoerder of van wie bevoegd is de
maatregel te verzoeken, of ambtshalve
KTR kan bij ontslag curator of bewindvoerder
alle boeken en gegevensdragers in beslag
nemen en daartoe elke plaats betreden
Schorsing van de cbm (in spoedsituaties) is
mogelijk zonder hem te horen; er moet dan
wel binnen 2 weken gelegenheid worden
geboden om hem te horen



KTR kan maatregel opheffen op verzoek van
de cbm of van wie bevoegd is de maatregel te
verzoeken, of ambtshalve
Grond voor opheffing is dat de noodzaak
daartoe niet meer bestaat of voortzetting van
de maatregel niet zinvol is gebleken
Verlenging tijdelijke maatregel summier
geregeld (beslissing binnen 2 maanden)




Verklaring omtrent gedrag (is 5 jr geldig)
Opleiding minimaal MBO 4
Jaarlijkse bijscholing verplicht
CBM’er die zijn werkzaamheden door anderen
laat uitvoeren, moet zorg dragen voor
begeleiding van deze personen (o.a.
functioneringsgesprekken)





Respecteren levensovertuiging en cultuur
betrokkene + bevorderen zelfredzaamheid
Opstellen ‘cbm-plan’ bij aanvang maatregel
Bereikbaarheid en antwoordtermijn
Curator en mentor 2-maandelijks contact
(geldt niet voor bewindvoerder)
Klachtenregeling (afhandelen < 6 weken)




Dossier aanleggen, bijhouden en sluiten
Beschrijving verschillende werkprocessen en
inrichting administratie met in ieder geval
aantal medewerkers, cliënten en aantal
klachten per 31/12
Aansprakelijkheidsverzekering
Naast beloning als curator/mentor/bewindvoerder geen ander financieel voordeel


Een accountant en ev. een door de KTR
benoemde deskundige (bij mentorschap)
controleren in opdracht van de cbm of deze
voldoet aan de kwaliteitseisen
Naast fin. accountantsverklaring (niet voor
sommige beroepsgroepen) zijn verslag
accountant m.b.t. kwaliteitseisen en verslag
deskundige vereisten voor benoeming

similar documents