OP Zaměstnanost 2014

Report
Pracovní skupina pro programování
na období 2014 - 2020
1. jednání
MPSV, Praha, 20. února 2013
2
Program jednání
1. Úvod
2. Zajištění principu partnerství při přípravě OP Zaměstnanost
2014 - 2020 (PS programování a její podskupiny)
3. Informace o přípravě a harmonogramu zpracování OP
Zaměstnanost 2014 - 2020 (OP Z)
4. Prezentace jednotlivých prioritních os OP Z
5. Ex-ante hodnocení OP Z
6. Diskuse - vystoupení členů pracovní skupiny
7. Další plánované kroky v přípravě OP Z
8. Závěr
3
Úvod
Cíle jednání:
– Oficiálně zahájit konzultační proces při přípravě
operačního programu Zaměstnanost
– Informovat členy PS o:
• Aktuálním stavu přípravy OP Zaměstnanost
• Přípravě pracovních podskupin
– Představit a diskutovat zaměření prioritních os OP
Zaměstnanost
– Představit další postup přípravy OP Zaměstnanost
4
Zajištění principu partnerství při přípravě
OP Zaměstnanost 2014 - 2020
(PS programování a její podskupiny)
5
Pracovní skupina pro programování
• Sestavena na základě partnerského principu
• Řízení a sekretariát: sekce fondů EU MPSV
• Projednává a připomínkuje předložené materiály
(především návrh OP Zaměstnanost)
• Při jednání primární snaha o konsenzus
• Předpokládaná frekvence jednání: cca jednou za
2 měsíce, v případě potřeby častěji
• Projednávání rovněž elektronickou formou
6
Pracovní podskupiny PS programování (1/2)
Účel zřízení pracovních podskupin
• K řešení věcných problémů s co nejširším okruhem partnerů
a odborníků na danou problematiku
• Efektivnější práce celé PS a kvalitní návrh OP Zaměstnanost,
na kterém bude široká shoda všech zúčastněných partnerů
• Výstupy z jednání budou promítnuty do textu příslušných
prioritních os OP Zaměstnanost a předloženy k projednání na
PS pro Programování
7
Pracovní podskupiny PS programování (2/2)
Návrh ustavení Pracovních podskupin PS programování
Pracovní podskupina
Vedení pracovní podskupiny
Členové budou doplněni
(předsedou PP)
Podpora zaměstnanosti a
adaptability pracovní síly
(PO1)
MPSV
odbor 43 – koncepcí a mezinárodní
spolupráce v oblasti zaměstnanosti
MPSV - odbory 81, 82, FDV,
MŠMT, sociální partneři, AK ČR,
SMO ČR, NNO, zástupci
akademické sféry, atd.
Rovné příležitosti žen a
mužů (PO1/IP2)
MPSV
oddělení 922 – rovných příležitostí
žen a mužů
MPSV odbor 81, NNO, RV pro
RP, sociální partneři, zástupci
akademické sféry, AK ČR, SMO
ČR, atd.
Sociální začleňování a boj MPSV
s chudobou
oddělení 921 – politiky sociálního
(PO2)
začleňování
MPSV - odbory 21, 22, 81, 82,
MZdr., NNO, MAS, sociální
partneři, zástupci akademické
sféry, RV pro záležitosti romské
menšiny, SMO ČR, AK ČR, atd.
Mezinárodní spolupráce a MPSV
odbor 81 – řízení pomoci z ESF
sociální inovace
(PO3)
MPSV - odbory 43, 82, NNO,
zástupci akademické sféry, SMO
ČR, AK ČR, atd.
Efektivní veřejná správa
(PO4)
MPSV odbor 81; MMR
(koordinace s IROP), MSp
(justice), MŠMT (vzdělávání
úředníků), AK ČR, SMO ČR; NNO;
zástupci akademické sféry, atd.
MV ČR
8
Informace o přípravě a harmonogramu
zpracování
OP Zaměstnanost 2014 - 2020
Aktuální situace – národní úroveň
• 28. listopadu 2012 – usnesením vlády č. 867
schváleno vymezení budoucích operačních
programů
• Schváleny celkem 3 OP spolufinancované z ESF:
– OP Zaměstnanost v gesci MPSV
– OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v gesci MŠMT (multifondový)
– OP Praha Pól růstu (multifondový)
• Probíhá příprava jednotlivých OP
• Dohodu o partnerství (zastřešuje všechny OP)
připravuje MMR
Aktuální situace – úroveň EU
• Projednávání návrhů nařízení v PS Rady EU, trialogy
mezi Radou, EP a EK
– Předpoklad schválení nařízení v červenci, avšak riziko
zpoždění
– Formální vyjednávání Dohody a OP mohou začít až po
schválení nařízení – EK stále plánuje schválení OP do
poloviny 2014, bez změny procedur EK nepravděpodobné
• Víceletý finanční rámec – dohoda na úrovni Rady
dosažena dne 8. 2. 2013
– Částka na kohezní politiku pro ČR předběžně odhadnuta na
23 mld. EUR (oficiální čísla cca do měsíce)
– Míra spolufinancování 85 % v méně rozvinutých regionech,
50 % v Praze
– Nevratná DPH – způsobilý výdaj
Shrnutí dosavadní přípravy 2014+ na MPSV (1/2)
• Od roku 2011 – příprava priorit a problémových
analýz pro období 2014+ v rámci PS pro strategie
• Srpen 2012 – 15. 1. 2013 MPSV (Řídící orgán OP
Zaměstnanost ve spolupráci s věcnými sekcemi
MPSV a MV) připravilo 0. pracovní verzi OP Z:
- popis strategie OP Z
- věcné zaměření jednotlivých prioritních os
• Prosinec 2013 – podpis smlouvy s ex-ante
hodnotitelem
Shrnutí dosavadní přípravy 2014+ na MPSV (2/2)
• 15. 1. 2013 zaslána 0. pracovní verze OP Z ex-ante
hodnotiteli
• 20. - 31. 1. 2013 schůzky věcných garantů s ex-ante
hodnotitelem k jednotlivým prioritním osám
• 8. - 18. 2. 2013 zapracování předběžných poznámek
ex-ante hodnotitele do 1. pracovní verze OP Z
(= verze OP zaslána členům PS programování)
• 20. 2. 2013 – první zasedání PS Programování
13
Prezentace jednotlivých prioritních os
OP Zaměstnanost 2014 - 2020
OP Zaměstnanost 2014 - 2020
(východiska)
• Prioritní osy navrženy podle tematických cílů stanovených v
návrhu obecného nařízení
• Prioritní osy dále strukturovány do investičních priorit
stanovených v návrhu nařízení o ESF
• Tematická koncentrace – není možné zvolit všechny investiční
priority obsažené v nařízení
• OP vychází z problémů a potřeb identifikovaných v již
existujících strategických dokumentech
• Důraz na flexibilitu v rámci prioritních os
• Důraz na měřitelnost výsledků intervencí
• Záměr uvádět v OP pouze takové informace, které v něm musí
být dle požadavků relevantní legislativy
• Respektování vzorového OP, který připravuje Evropská Komise
(draft OP Template, verze leden 2013) + pokyny MMR/NOK
14
15
OP Zaměstnanost 2014-2020 (prioritní osy)
1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
2. Sociální začleňování a boj s chudobou
3. Mezinárodní spolupráce a sociální inovace
4. Efektivní veřejná správa
5. Technická pomoc
Obsah prioritních os v analogii s OP LZZ
Prioritní osa OP Zaměstnanost
1 Podpora zaměstnanosti a
adaptability pracovní síly
Obsah prioritní osy
Analogie s OP LZZ 2007-13
Posílení aktivních politik
zaměstnanosti
Modernizace služeb
zaměstnanosti
Zvýšení adaptability
zaměstnanců a
konkurenceschopnosti podniků
Rovné příležitosti žen a mužů na
trhu práce a sladění pracovního
a rodinného života
Současná oblast podpory 2.1
2 Sociální začleňování a boj s
chudobou
3 Mezinárodní spolupráce a
sociální inovace
Podpora sociální integrace a boj
s chudobou
Mezinárodní spolupráce a
sociální inovace
Současné oblasti podpory 3.1 +
3.2 + 3.3
Současná oblast podpory 5.1,
přidány sociální inovace
4 Efektivní veřejná správa
Podpora reformy veřejné správy
(měkké investice)
Současná oblast podpory 4.1
5 Technická pomoc
Technická pomoc
Současná oblast podpory 6.1
Současná oblast podpory 2.2
Současná oblast podpory 1.1 +
rozšíření o potenciální
zaměstnance
Současná oblast podpory 3.4,
Přesun z PO 3, aby nebyly na
úrovni prioritní osy kombinovány
různé tematické cíle
PO1 Podpora zaměstnanosti a adaptability
pracovní síly (1/2)
IP1 Přístup k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně
místních iniciativ zaměstnanosti a podpory mobility pracovní síly
Aktivity: zejména realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
(rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, společensky účelná místa,
zprostředkování zaměstnání, poradenství atd.)
IP2 Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových stereotypů
a sladění pracovního a soukromého života
Aktivity: zejména vzdělávání, poradenství, podpora zavádění flexibilních
forem práce, rozvoj služeb péče o děti, odstraňování projevů diskriminace
na základě pohlaví atd.
17
18
PO1 Podpora zaměstnanosti a adaptability
pracovní síly (2/2)
IP3 Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám
Aktivity: zejména další profesní zaměstnanců podporované zaměstnavateli,
tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, stáže ve firmách,
spolupráce podniků a vzdělávacích institucí atd.
IP 4 Modernizace a posílení institucí trhu práce, včetně opatření pro
zlepšení nadnárodní mobility pracovníků
Aktivity: zejména vzdělávání zaměstnanců institucí trhu práce, tvorba a
rozvoj nových nástrojů a opatření APZ, podpora partnerství při realizaci
politiky zaměstnanosti, analyzování a prognózování potřeb trhu práce atd.
Cílové skupiny v PO1: uchazeči a zájemci o zaměstnání, ženy ohrožené na
trhu práce, zaměstnanci a zaměstnavatelé, instituce trhu práce a jejich
zaměstnanci
19
PO2 Sociální začleňování a boj s chudobou
IP 1 Aktivní začleňování zejm. s cílem zvýšení zaměstnatelnosti
• IP1 je zaměřena na klienty sociálních služeb
• Aktivity: sociální služby pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené
sociálním vyloučením; vzdělávání a poradenství; aktivizační a motivační
programy; programy pro osoby opouštějící ústavní zařízení; programy
sociálně právní ochrany; podpora služeb poskytovaných terénní a
ambulantní formou; podpora komunitních služeb;
IP 2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním
sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb
obecného zájmu
• IP2 je zaměřena na systém sociálních služeb (očekáváme doplnění
MZdr. k transformaci psychiatrické péče)
• Aktivity: transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních
služeb; zdravotnických služeb a zařízení ústavní péče o děti;
zefektivňování procesů v sociálních službách; podpora prevence a
včasné intervence; rozvoj a rozšiřování systémů kvality a standardizace
činností v sociálních službách; podpora procesu střednědobého
plánování služeb; vzdělávání pracovníků sociálních služeb
20
PO2 Sociální začleňování a boj s chudobou
IP 3 Rozvojové strategie řízené na místní úrovni
• Možnost využití mj. komunitně vedeného místního rozvoje
• Aktivity: posilování koordinační role obcí s rozšířenou působností;
tvorba strategií předcházení a komplexního řešení problémů sociálního
vyloučení na místní úrovni; podpora aktivit místních samospráv při
optimalizaci pokrytí sociálními službami; podpora monitorování,
evaluace a informovanosti o problematice sociálního vyloučení
Cílové skupiny v PO2: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním
vyloučením ohrožené, znevýhodněné skupiny obyvatel, osoby žijící sociálně
vyloučených lokalitách, etnické menšiny a osoby z jiného socio-kulturního
prostředí, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, poskytovatelé a zadavatelé
sociálních a zdravotních služeb, místní samosprávy.
21
PO3 Mezinárodní spolupráce a sociální inovace
IP 1 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby,
včetně místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků
Aktivity: podpora kapacit a infrastruktury pro vývoj a šíření inovací; vytvoření kapacit
pro inovační nabídku a poptávku; výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi
členskými státy EU v otázkách týkajících se aktivní politiky zaměstnanosti; podpora
vzniku tematických sítí a spolupráce mezi projekty v různých členských státech EU
IP 2 - Aktivní začleňování, zejm. s cílem zvýšení zaměstnatelnosti
Aktivity: podpora kapacit a infrastruktury pro vývoj a šíření inovací; vytvoření kapacit
pro inovační nabídku a poptávku; podpora projektů na evaluace sociálních inovací,
sociální experimentování; výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými
státy EU v oblasti řešení problémů sociálního začleňování osob vyloučených nebo
ohrožených sociálním vyloučením a chudobou
Smyslem této prioritní osy je rovněž vytvořit prostředí pro kvalitní pilotní testování
veřejných intervencí zejména pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování
Cílové skupiny v PO3: uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby, osoby sociálně
vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou, zaměstnavatelé a zaměstnanci
(osoby 55 – 64 let, osoby do 25 let, rodiče s malými dětmi, osoby pečující o další závislé
členy rodiny, sociální pracovníci poskytovatelů služeb, zaměstnanci NNO/VPO a sociálních
podniků, zaměstnavatelé a vzdělávací a poradenské instituce
22
PO4 Efektivní veřejná správa
IP1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a
veřejných služeb s ohledem na reformy, lepší regulaci a dobrou správu
Aktivity:
• dokončení plošné zavedení procesního modelování agend; pokračování v provádění
identifikace působnosti jednotlivých orgánů veřejné správy
• zlepšení dostupnosti, atraktivity a propagace on-line služeb eGovernmentu;
dokončení elektronizace justice a zdravotnictví
• posílit a zlepšit aplikaci RIA v procesu přípravy legislativy; zavést ex post hodnocení
dopadu regulace
• zavést opatření k podpoře výstupů z realizace projektů eSbírka a eLegislativa
• zavedení jednotného systému vzdělávání zaměstnanců veřejné správy
Cílové skupiny v PO4: ústřední orgány státní správy, územní samosprávné celky,
občané a podnikatelé
23
Připomínky k aktuální verzi
OP Zaměstnanost
Do 6. 3. 2013 možnost zasílat připomínky a návrhy doplnění OP
Zaměstnanost 2014 - 2020 na adresy [email protected] a
[email protected]
Kromě připomínek očekáváme do 6.3. 2013 vstupy zejména k těmto
částem:
• Sociální partneři – kap. Posilování kapacit sociálních partnerů
(čl. 6 (2) návrhu ESF nařízení)
• NNO – kap. Posilování kapacit NNO (čl. 6 (3) návrhu ESF
nařízení)
• MZdr. – vstupy k připravované transformaci psychiatrické péče
(problémy, potřeby, aktivity, indikátory)
Při navrhování nových intervencí nutno vyplnit tabulku intervenční
logiky (teorii změny) dle metodiky MMR (podklady zašleme
elektronicky)
24
Ex-ante hodnocení OP Zaměstnanost
• Nezbytný požadavek EK pro schválení návrhu OP
Zaměstnanost (čl. 48 návrhu obecného nařízení)
• MPSV vybralo ve zjednodušeném podlimitním
řízení jako ex-ante hodnotitele konsorcium firem
HOPE/Naviga4
• Nutná součinnosti členů PS programování
s ex-ante hodnotitelem při provádění ex-ante
hodnocení OP Z
• 1. průběžná zpráva ex-ante hodnocení bude
předána 8. března 2013
25
Diskuse - vystoupení členů pracovní
skupiny
26
Další plánované kroky v přípravě
OP Zaměstnanost 2014 - 2020 (1/3)
• 7. - 25. 3. 2013: zapracování připomínek obdržených v rámci PS
Programování a ex-ante hodnocení, případné bilaterální schůzky k
vyjasnění připomínek, intenzivní zapojení pracovních podskupin
• 29. 3. 2013: zaslání návrhu OP Zaměstnanost na MMR
• duben 2013: předpokládáno 2. zasedání PS Programování
• Do 31. 5. 2013: MMR zpracuje informaci o stavu přípravy
jednotlivých OP pro vládu ČR
• léto 2013: předpokládané veřejné připomínkování OP Z
• konec léta/podzim 2013: zaslání návrhu OP Z na EK po
předchozím schválení vládou ČR (začátek formálního vyjednávání)
– přesný termín bude záležet na schválení nařízení k ESI fondům
na období 2014+
27
Další plánované kroky v přípravě
OP Zaměstnanost 2014 - 2020 (2/3)
Pro verzi březen 2013 nutno dopracovat zejména:
• Zpřesnění identifikace potřeb ČR v oblasti rozvoje
lidských zdrojů, zpřesnění strategie a popisů os
• Základní návrh integrovaných přístupů k územnímu
rozvoji (dle pokynů z PS MMR)
• Identifikace a plnění předběžných podmínek
• Implementační uspořádání
• První návrh horizontálních témat
Hlavní zapojení aktéři: ŘO OP Z + věcní gestoři, pracovní
podskupiny, PS Programování, MMR/NOK, ex-ante hodnotitel
28
Další plánované kroky v přípravě
OP Zaměstnanost 2014 - 2020 (3/3)
Navazující fáze přípravy OP Z (do předložení vládě):
• Zpracování finančního plánu
• Zpřesnění monitorovacích indikátorů, návrh cílových
hodnot, milníků implementace
• Dopracování návaznosti na Dohodu o partnerství, popis
koordinace s jinými OP a nástroji EU
• Popis přípravy OP
• Zpřesňování popisu všech kapitol OP (strategie, osy,
integrované přístupy, horizontální témata, atd.)
• Dokončení ex-ante hodnocení
Hlavní zapojení aktéři: ŘO OP Z + věcní gestoři, pracovní
podskupiny, PS Programování, MMR/NOK, ex-ante hodnotitel
29
Závěr
• Dohodnuto ustavení pracovních podskupin PS
Programování
• Připomínky/podněty na doplnění 1. pracovního
návrhu OP Zaměstnanost do 6. 3. 2013 včetně
• Další prezenční jednání PS pro programování
předpokládáme v dubnu, ev. dle potřeby
• Členové PS pro programování mohou být osloveni
per rollam
30
Děkuji za pozornost.
Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.,
vrchní ředitel sekce fondů EU
[email protected]

similar documents