Novela zákona o VŠ - Rada vysokých škol

Report
JUDr. Mgr. Marek HODULÍK
Novela zákona o vysokých školách
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Okruhy řešené problematiky
Samospráva
Informovanost
Studijní programy
Odebírání titulů
Poplatky
Elektronické doručování
Akreditace
Akreditační úřad
Rada vysokých škol
Zahraniční vysoké školy
Státní vysoké školy
Novela zákona o vysokých školách
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Samospráva
Akademický senát
• Sjednocení doby výkonu mandátu člena i náhradníka –
volen pouze na zbytek období (§8/1)
• Neslučitelnost členství v AS s funkcí prorektora, kvestora,
děkana, proděkana, tajemníka fakulty a ředitele
vysokoškolského ústavu (§8/2)
• Iniciační pravomoc při předkládání jednacího řádu
(§9/1/b)
Samospráva
Novela zákona o vysokých školách
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Vědecká rada
• Bez předchozího schválení členů AS je jmenování
neplatné
• schvaluje:
– studijní programy předložené rektorem na návrh vědecké
nebo umělecké rady příslušné fakulty
–
–
žádost o institucionální akreditaci pro
oblast nebo oblasti vzdělávání a o rozšíření
institucionální akreditace (pouze VR)
záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního
řízení a řízení ke jmenování profesorem
záměr předložit
– * Pravomoci může převzít Rada pro vnitřní hodnocení nebo vědecká rada
fakulty, pokud tak stanoví statut VŠ (§12/3 )
Novela zákona o vysokých školách
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Samospráva
Vědecká rada
• projednává:
– návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí
činnosti a souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality
– návrhy rektora na jmenování a odvolání členů rady pro
vnitřní hodnocení
– návrh zprávy o vnitřním hodnocení kvality a dodatky
– návrh výroční zprávy o činnosti vysoké školy
Novela zákona o vysokých školách
Samospráva
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Rada pro vnitřní hodnocení
•
•
•
•
schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality
a vnitřního hodnocení kvality před předložením
návrhu AS
řídí průběh vnitřního hodnocení kvality
zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality
vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality
• Předsedou je rektor, povinně členem předseda AS a
jeden student (§12a/3)
Novela zákona o vysokých školách
Samospráva X dozor
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Správní rada
•
Nově absolvent, členové profesních komor, organizací
zaměstnavatelů nebo dalších osob nebo orgánů
vykonávajících, podporujících nebo využívajících vzdělávací
nebo tvůrčí činnost vysokých škol nebo její výsledky,
•
Posílení pravomoci:
– projednává zprávu o vnitřním hodnocení kvality,
– schvaluje rozpočet veřejné vysoké školy,
– schvaluje dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy,
• Je zde dána fikce souhlasu (pokud do 2 týdnů od postoupení
neprojedná) a přehlasovatelnost AS (3/5 kvórum) (§14/5)
Novela zákona o vysokých školách
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Samospráva
Práva fakulty
•
Omezení práv fakulty (§ 24):
– Orgány fakulty mají právo rozhodovat nebo jednat
…v rozsahu stanoveném statutem
– Samostatnost pouze ve věcech ustavování samosprávných
akademických orgánů fakulty
Novela zákona o vysokých školách
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Informovanost
Zveřejňování studijních programů a vnitřních předpisů
•na úřední desce seznam studijních programů, oborů, ve kterých je oprávněna konat habilitační
řízení a řízení ke jmenování profesorem, změny prováděné v rámci oprávnění vyplývajících z
institucionální akreditace, a ve výčtu uskutečňovaných studijních programů (§ 21)
Vnitřní předpisy:
zveřejňovat na úřední desce a na internetových stránkách veřejné vysoké školy registrované
vnitřní předpisy veřejné vysoké školy, včetně údajů o době jejich platnosti a účinnosti (§21)
•Vnitřní předpisy vysoké školy musejí být v souladu se statutem
•Vnitřní předpisy fakulty se zveřejňují na úřední desce a na internetových stránkách fakulty,
včetně údajů o době jejich platnosti a účinnosti (§33/5).
•Vnitřní předpisy fakulty musejí být v souladu se statutem a ostatními vnitřními předpisy veřejné
vysoké školy.
Novela zákona o vysokých školách
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Studijní programy
Povinnost u studijního programu (Bc., Mgr.) uvádět profil = nejasné dopady
na studium, návaznost studií, diplomy a akreditace
• Součástmi studijního programu jsou
•a) název studijního programu, jeho typ, forma a cíle studia; v případě bakalářského a magisterského
studijního programu případně též údaj o profilu studijního programu,
• Písemná žádost vysoké školy o akreditaci studijního programu obsahuje
b) součásti studijního programu podle § 44 odst. 2, (§79/2)
garantem magisterského studijního programu a doktorského studijního
programu může být pouze docent nebo profesor, který je akademickým
pracovníkem dané vysoké školy – problém zejména u oborů, kde není v ČR
habilitační a profesorské řízení
Novela zákona o vysokých školách
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Studijní programy
Diplom při absolvování rigorózního řízení a evidence vydaných diplomů
(všech) (§§ 46/6, § 88/3/h)
Předsedou oborové rady je garant doktorského studijního programu. (§47/6)
Možnost odložení zveřejnění práce až o 3 roky (§47b/4) – ale jeden výtisk k
archivaci ministerstvu
Nově může být podmínkou pro přijetí / studium zdravotní způsobilost uchazeče
(§49, §63)
Novela zákona o vysokých školách
Odebírání titulů (§47c)
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Týká se Bc., Mgr., Ph.D. a doc.
Kdy?
• úmyslný trestný čin
• úmyslné neoprávněné užití díla jiné osoby hrubě porušujícího obecné
předpisy o ochraně duševního vlastnictví
• úmyslné jednání proti dobrým mravům (jednalo-li se o soustavné nebo
opakované jednání proti dobrým mravům nebo byla-li jím podstatně
narušena možnost získat standardní znalosti a dovednosti absolventa
daného studijního programu)
Do kdy?
• 3 roky od pravomocného rozsudku nebo 3 roky od státnic
Následky:
• Student se nestává zpět studentem, je mu anulováno celé studium
Procedura:
• Rozhoduje rektor na základě podnětu přezkumné komise, kde je
zastoupen jeden student (zbytek prof., doc., odborníci – 6 členů)
Novela zákona o vysokých školách
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Poplatky
Přijímací řízení cizinci – poplatek „nezastropován“ (§58/4)
Druhé a další studium – poplatek vypuštěn
Překročení standardní doby studia (§ 58/3) – omezení započítávání
neúspěšného studia
* do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a
magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45
odst. 3 nebo § 46 odst. 3, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student
řádně ukončil studijní program stejného typu.
Zveřejnění:
Výši poplatků spojených se studiem pro příští akademický rok stanoví a
zveřejní na úřední desce veřejná vysoká škola nejpozději poslední
den lhůty stanovené pro podávání přihlášek ke studiu
Novela zákona o vysokých školách
Elektronické doručování
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Nově rozšířeno na:
• výzvu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o vyloučení v důsledku
nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle studijního a
zkušebního řádu (§56/1/b),
• rozhodnutí o přijetí, pokud uchazeč souhlasil a upravuje vnitřní předpis
vysoké školy
• Pozitivní rozhodnutí o:
– povolení mimořádného opravného termínu zkoušky
– povolení opakovat část studia
– uznání zkoušek a předepsání rozdílových zkoušek
• Jakékoli rozhodnutí o:
– přiznání stipendia
Zveřejnění:
za den doručení a oznámení rozhodnutí se v takovém případě považuje
první den následující po prvním dnu zpřístupnění rozhodnutí studentovi v
elektronickém informačním systému.
Novela zákona o vysokých školách
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Elektronické doručování a odvolání
Proti rozhodnutí se student může odvolat ve lhůtě 30
dnů ode dne jeho oznámení. Odkladný účinek včas
podaného a přípustného odvolání nelze vyloučit.
Novela zákona o vysokých školách
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Definice akademického pracovníka (§ 70)
•Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak
pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou
nebo další tvůrčí činnost ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní
asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří
jsou zaměstnanci vysoké školy vykonávajícími v pracovním poměru podle
sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost, a kteří,
jedná-li se o zaměstnance veřejné vysoké školy, uspěli ve výběrovém
řízení podle § 77 odst. 1 nebo u nich bylo od výběrového řízení upuštěno
podle § 77 odst. 1.
*Poškozuje zaměstnance na DPČ, DPP, což je častý způsob sjednávání
zejména u doktorandů a na soukromých vysokých školách. Dosud toto omezení
na pracovní poměr neexistovalo.
Novela zákona o vysokých školách
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Vnitřní a vnější hodnocení vysoké školy (§ 77a, 77b…)
Vzdělávací a tvůrčí činnost a související činnosti vysoké školy
podléhají pravidelnému hodnocení.
Hodnocení vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké
školy se uskutečňuje jako vnitřní hodnocení a vnější hodnocení.
Vnější hodnocení vysoké školy provádí Akreditační úřad - vysoká
škola si může provedení vnějšího hodnocení na vlastní náklady zajistit
také u všeobecně uznávané hodnotící agentury.
Novela zákona o vysokých školách
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Vnitřní a vnější hodnocení vysoké školy – standardy (§78a)
Institucionální akreditace:
soubor požadavků na institucionální prostředí vysoké školy, zejména na strategii a
řízení vysoké školy, na studijní programy a jejich studenty, na tvůrčí činnost,
zejména na výzkum, mezinárodní spolupráci, spolupráci s praxí, akademické
pracovníky, zdroje a na systém zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a
souvisejících činností vysoké školy,
soubor požadavků na studijní program v rámci oblasti vzdělávání, zejména na
obsahové zaměření studijního programu, profil absolventa, na odborné znalosti a
odborné dovednosti absolventů ve vazbě na příslušnou oblast vzdělávání, na
personální, finanční, materiální a další zabezpečení studijního programu, včetně
požadavků souvisejících se zajištěním podmínek rovného přístupu zdravotně
postižených uchazečů a studentů k vysokoškolskému vzdělání, a na rozsah
mezinárodní spolupráce a rozsah spolupráce s odbornou praxí,
Novela zákona o vysokých školách
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Nově institucionální akreditace
= oprávnění VŠ samostatně vytvářet a uskutečňovat určený typ nebo
určené typy studijních programů v určené oblasti nebo v určených
oblastech vzdělávání.
• Na 10 let (resp. 5 let, pokud předtím zamítnuta)(§ 81b), neprodlužuje se,
pokud další oblast vzdělávání, pak pouze na zbytek původní doby
• Podmínky získání:
–
10 let dva studijní programy, nejméně jeden v dané oblasti (§ 81a/4/f)
–
regulované povolání + souhlasné stanovisko příslušného uznávacího orgánu
• Institucionální akreditace neplatí pro studijní programy uskutečňované s
jinou právnickou osobou mimo AV ČR (tato ale musí být uvedena v
rozhodnutí o institucionální akreditaci).
Novela zákona o vysokých školách
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Nově institucionální akreditace
REGULACE ČASOVÁ:
Požádala-li vysoká škola s institucionální akreditací o rozšíření institucionální akreditace o další
oblast nebo oblasti vzdělávání a tato žádost byla zamítnuta, může podat novou žádost o rozšíření
institucionální akreditace pro danou oblast nebo oblasti vzdělávání nejdříve po uplynutí doby 2
let ode dne nabytí právní moci uvedeného zamítavého rozhodnutí.
Zánik:
•
Zanikla-li institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání, studijní programy
uskutečňované vysokou školou na jejím základě ke dni zániku akreditace se považují za
studijní programy akreditované na dobu 3 let. (§81b/3)
•
V případě, že došlo k zániku uskutečňování studijních programů z důvodů uvedených
v odstavci 3, je vysoká škola povinna zajistit studentům možnost pokračovat ve studiu
stejného nebo obdobného studijního programu na téže nebo jiné vysoké škole. (§81b/4)
Novela zákona o vysokých školách
Akreditační úřad
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
předseda, 2 místopředsedové, 12 dalších členů, z nichž jeden je
student (navrhuje RVŠ)
Funkční období: 6 let, student 2 roky
Návrhy:
5 členů Rady Akreditačního úřadu včetně předsedy návrh
ministerstva, jiných ústředních orgánů státní správy, profesních
komor, organizací zaměstnavatelů nebo dalších osob nebo orgánů
vykonávajících, podporujících nebo využívajících vzdělávací nebo
tvůrčí činnost vysokých škol nebo její výsledky.
- povinnost ministra toliko jméno předsedy AU s reprezentacemi
projednat (§ 83b/1)
Novela zákona o vysokých školách
Akreditační úřad
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Návrhy:
devět členů Rady Akreditačního úřadu jmenuje na návrh ministra vláda
z osob navržených orgány reprezentace vysokých škol podle § 92 a
jednoho člena z řad studentů jmenuje na návrh ministra vláda ze
studentů navržených orgánem reprezentace vysokých škol
uvedeným v § 92 odst. 1 písm. a)
Novela zákona o vysokých školách
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Akreditační úřad - seznam hodnotitelů
Kritéria stanoví zákon (§83e/3)
Zápis na návrh – MŠMT, reprezentace, profesní organizace,
průmyslníci nebo v reakci na zveřejněnou výzvu
O zápisu rozhoduje Rada AU (§ 83c/2/h) – selekce
Rada AU může kdykoli vyškrtnout bez odůvodnění (§ 83e/5)
Počet zapisovaných a pravidla výběru členů stanoví Statut AU (§
83e/2/c) – AU si rozhoduje zcela dle libosti
Novela zákona o vysokých školách
Reprezentace vysokých škol
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Povinnosti MŠMT (ministra) projednávat:
•(3) Ministr projednává s reprezentací vysokých škol návrhy prováděcích
právních předpisů - vymezení jednotlivých oblastí vzdělávání, § 50
odst. 7 (údaje o uchazečích pro účely statistických zjišťování),
standardy pro institucionální akreditaci, standardy pro akreditaci
studijního programu a standardy pro akreditaci habilitačního řízení
a řízení ke jmenování profesorem a záměry ministerstva týkající se
zásad uplatňování ustanovení § 18 a 18a (rozpočet, příspěvek).
Ministr s reprezentací vysokých škol projednává rovněž návrh statutu
Akreditačního úřadu.
•(4) Ministr projednává s reprezentací vysokých škol návrhy a opatření,
která se vysokých škol významně týkají.
Novela zákona o vysokých školách
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Zahraniční vysoké školy (§93a a násl.)
• Nově povinnost registrace (EU) a nebo schválení (mimo EU)
• Studenti jsou považováni za studenty dle českého
zákona (benefity) pouze pokud je daná škola
registrována (§93j)
• Nutnost nostrifikace diplomu
Novela zákona o vysokých školách
seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Státní vysoké školy (§94 a násl.)
• Ministerstvo projednává s Ministerstvem obrany a Ministerstvem
vnitra záměry a opatření ministerstva, která se významně týkají
státních vysokých škol.
• Nově povinnost obsazovat místa akademických pracovníků
výběrovým řízením
–
Na obsazování míst ostatních akademických pracovníků se vztahuje §
77 obdobně (§95/10)
Přechodná ustanovení
» 6. Tituly „docent“ a „profesor“, získané ve Slovenské
republice v době od 1. ledna 1993 do skončení platnosti
Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské
republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o
vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské
republice, podepsané v Praze dne 23. března 2001, se
považují za rovnocenné s tituly „docent“ a „profesor“,
získanými v uvedené době v České republice.
» 16. Za funkční období člena Rady Národní akreditační
agentury pro vysoké školství se pro účely § 83b odst. 2 věty
druhé zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne
1. září 2015, považuje i funkční období člena Akreditační
komise, jmenovaného podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění
účinném přede dnem 1. září 2015.
Děkuji za pozornost

similar documents