Finansiering mm - Trude Schistad, Statens vegvesen Region øst

Report
Finansiering av sykkelbyprosjektene i RØ
Nettverksamling
Lillestrøm
20. Mai 2014
Trude Schistad
Men først litt om helse:
Sykkelbyer i RØ 2010-2013
● Oppland: Gjøvik og Lillehammer
● Hedmark: Hamar og (Kongsvinger)
● Akershus: Oppegård, Asker, Skedsmo og Ullensaker
● Østfold: Sarpsborg/Fredrikstad
● Oslo
Må avklare formelt hvilke nye som skal med!
NTP - Stortingsmeldinga
Sykkelbyarbeidet skal videreføres
● Investeringsmidler fra rv skal kun benyttes til
investeringstiltak langs rv (inkl alternativt vegnett)
● Drift av sykkelbyene, info, tellinger etc skal dekkes over
driftsbudsjettet (rv-midler)
● Opptrapping i 10-årsperioden – planer en utfordring
● Handlingsprogrammet gir et solid grunnlag for det videre
arbeidet med sykkelbyene.
● Fylkeskommunenes prioriteringer er viktig og i noen byer
avgjørende
Riksvegmidler til gang - sykkel
Fylkesfordelt – mill. kroner
2014-17
2018-
● Østfold
134
145
● Akershus
152 (+85)
75
● Oslo
149 (+260)
99 (+70)
● Hedmark
113
61
● Oppland
243
190
Utvalgte sykkelbyer i RØ
2010-2013
●
●
●
●
Østfold – Sarpsborg og Fredrikstad
Akershus – Skedsmo, Ullensaker, Oppegård og Asker
Hedmark – Hamar
Oppland – Lillehammer og Gjøvik
Nye sykkelbyer i 2014-17?
● Østfold – Askim/Mysen, Moss, Halden
● Hedmark – Kongsvinger, Brumunddal, Elverum
Handlingsprogrammet 2014-17:
Riksvegmidler til Sykkelbyene i RØ
● Østfold
116 mill
● Akershus
90 mill
● Hedmark
85 mill
● Oppland
66 mil
● Totalt 356 mill kroner + 291 mill binding
● I perioden 2010-13 ble det bevilget ca 73 mill. kroner
til sykkelbyene i RØ
Post 23 riksvegmidler
D/v-midler til utvalgte sykkelbyer i RØ
Ordinære midler fra drift/vedlikeholdsbudsjettet
benyttes til tiltak på riksveganlegg. (Gjelder alle
byer.)
Det er øremerket noe midler som kan brukes til
kampanjer generelt og til skilting. (Sykkelbyene.)
Statsbudsjettet
Tilskuddsordning
●
●
●
●
●
●
●
3.7 Tilskotsordning for gang- og sykkelvegar
I samband med behandlinga av statsbudsjettet for 2014 blei regjeringa bedt om å etablere ei
belønningsordning for gang- og sykkelvegar og komme tilbake til Stortinget med ei eiga sak om
dette i samband med revidert nasjonalbudsjett, jf. Innst. 13 S (2013–2014).
Samferdselsdepartementet tek sikte på å sette i gang ordninga i 2015, og Regjeringa vil komme
tilbake til Stortinget med saka i samband med statsbudsjettet for 2015.
Førebels er det lagt opp til at ordninga vil bli retta mot fylkeskommunalt og kommunalt vegnett i
kommunar og fylkeskommunar som har inngått forpliktande avtale om auka sykkelsatsing
(sykkelbyavtalar). Dette er avtalar som er inngått mellom Statens vegvesen, fylkeskommunane og
kommunane om målretta satsing for å auke sykkelbruken. For at tilskot skal kunne bli gitt, må det
ligge føre vedteken plan for samanhengande hovudnett for sykkeltrafikk. Det blir vidare lagt opp
til at tilskotmottakar skal betale ein eigendel på 50 pst. av kostnaden ved prosjektet. Kostnader til
reguleringsplanarbeid og prosjektering vil kunne inngå i eigendelen.
Prosjekta som ein kan søkje om tilskot til, skal ha vedteken reguleringsplan på
søknadstidspunktet. Det kan søkjast om tilskot til infrastrukturtiltak, inkludert sykkelparkering og
skilting. Dei prosjekta som inngår i eit samanhengande gang- og sykkelvegnett, vil bli prioriterte.
Prosjekt i sykkelbyar som har ein plan for samla innsats for investeringar, drift, vedlikehald og
informasjonstiltak, vil òg bli prioriterte, dvs. prosjekt der verknaden blir størst. Tiltak som
fremmar sykling hos barn og unge, særleg sykling til og frå skule vil prioriterast.
Samferdselsdepartementet legg opp til at tilskotmottakaren skal ha ansvaret for å gjennomføre
prosjektet. Dette inneber at tilskotmottakaren vil bere det økonomiske ansvaret ved auka
kostnader. På den andre sida blir det lagt opp til at mottakaren kan få behalde heile tilskotet
dersom tiltaket blir billegare enn lagt til grunn ved tildelinga. Føresetnaden er at midlane blir
nytta til andre infrastrukturtiltak for syklande og gåande.
Departementet vil komme tilbake til utforminga av ordninga i samband med statsbudsjettet for
2015.
Planer for hovednett i byer og tettsteder > 5000 innb.
Kommune
Navn på tettsted
Start
planlegging
Ferdig plan
(adm.)
Planen
behandlet i
kommunen
Halden
Askim
Sarpsborg
Fredrikstad
Moss/Rygge
Eidsberg
Oslo
Ski
Frogn
Nesodden
Ås
Vestby
Oppegård
Asker
Bærum
Skedsmo
Lørenskog
Eidsvold
Ullensaker
Fet
Ullensaker
Hamar/Stange
Elverum
Ringsaker
Kongsvinger
Lillehammer
Gjøvik
Halden
Askim
Sarpsborg
Fredrikstad
Moss
Mysen
Oslo
Ski sentrum/Langhus
Drøbak
Nesoddtangen
Ås sentrum
Vestby sentrum
Kolbotn
Hele kommunen
Hele kommunen
Lillestrøm/Strømmen
Lørenskog
Råholt
Kløfta
Fetsund
Jessheim
Hamar m/Bekkelaget
Elverum
Brumunddal
Kongsvinger
Lillehammer
Gjøvik
Høst 2011
2009
Vår 2013
Høst 2010
2009
Høst 2011
Høst 2010
Vår 2013
2013
2012
Mars 2009
Okt 2009
2013
2013
1998
Vår 2009
Vinter 2010
Vestre Toten
Raufoss
Vår 2009
Høst 2008
Mars 2009
2011
Høst 2010
2008/2009
Vår 2011
Vår 2006
Vår 2010
Jan 2009
2011
2005
Sept 2009
Mai 2008
2013
2014?
April 2008
2011
2011
2011
?
Hva skjer framover – statlige inv.midler
● Hp 2014-17:
– 2.380 millioner kroner + 700 mill. (annen finansiering) til
tilrettelegging for gående og syklende i Norge (ca. 600
mill./år)
– Mange gs-tiltak i store vegprosjekter
● 2018-23:
– Forslag om å bevilge ca. 1 mrd. pr år

similar documents