Obratovanje distribucijskega omrežja

Report
Obratovanje distribucijskega omrežja
Boštjan Blažič
[email protected]
leon.fe.uni-lj.si
01 4768 414
2013/14
Današnji elektroenergetski sistem
•
Centralno vodeno prenosno omrežje
− velike elektrarne, veliki porabniki
− regulacija napetosti in frekvence, zagotavljanje rezerv
•
Pasivno distribucijsko omrežje
− regulacija napetosti z VN/SN transformatorjem
2
Današnji sistem
•
•
•
•
•
M
Stikalni elementi
M
Električni vodi
Centralizirano
vodenje
M
M
M
Prenosno
omrežje
Distribucijsko
omrežje
RTP
DCV
− nadzor RTP-ja
• stikalni elementi
• kompenzatorji
• merilni elementi
Merilni elementi
M
− uporabniki
• bremena
• razpršeni viri
− transformatorji
− stikalni elementi
− merilni členi
M
Komunikacijske povezave
Distribucijsko omrežje
M
•
M
M
M
M
110 kV
DCV
20 kV
M
M
M
M
RV
TP 20 kV
Merjenje porabe (števčne meritve)
Spremljanje kakovosti oskrbe
Načrtovanje omrežja
Izdajanje soglasij za priključitev
RV
0,4 kV
Koncentrator
TP
RV
RV
3
Regulacija napetosti v distribucijskih omrežjih
•
VN omrežje
Klasična regulacija napetosti
SN
− Majhen delež razpršenih virov
NN vod
Naptost
TR
VN/SN
Min. obremenitev
Maks. obremenitev
Gen1 G
VN omrežje
TR
SN/NN
1 pu
Dovoljeno
odstopanje
napetosti
SN
NN vod
Napetost
TR
VN/SN
TR
SN/NN
Gen1 priključen
Gen1 odklopljen
1 pu
4
Regulacija napetosti v distribucijskih omrežjih
•
Klasična regulacija napetosti
− Regulacija s pomočjo VN/SN transformatorja
− Meritve napetosti v eni točki
− Kompavndacija
5
Pametna omrežja
M
•
DCV
−
−
−
−
•
M
M
M
M
Prenosno
omrežje
Distribucijsko
omrežje
nadzor RTP-ja
nadzor TP-jev
nadzor RV-jev
nadzor aktivnih bremen
Spremljanje kakovosti oskrbe
Načrtovanje omrežja
Izdajanje soglasij za priključitev
Električni vodi
Centralizirano
vodenje
110 kV
DCV
20 kV
M
M
M
M
RV
− AMI
•
•
•
Stikalni elementi
M
RTP
Merjenje porabe
Merilni elementi
M
− uporabniki
• aktivna bremena
• veliko število RV
• električna vozila
M
Komunikacijske povezave
Distribucijsko omrežje
M
•
M
M
M
TP 20 kV
M
M
RV
0,4 kV
Koncentrator
M
TP
M
 boljša izraba infrastrukture
RV
RV
RV
6
RV
Pametna omrežja
•
Pametno omrežje je nadgradnja obstoječih omrežij
− boljša izraba infrastrukture
− priključevanje večjega števila RV brez ojačenja omrežja
• ocena stroškov za priključitev RV: 450 EUR/kW
 večji nadzor na omrežjem (več merilnih mest)
 sodelovanje uporabnikov pri vodenju omrežja (RV, bremena, EV)
•
•
Ključna vloga IKT (…‘Internet of things’)
Koncepti
−
−
−
−
Koordiniran nadzor napetosti
Upravljanje s porabo
Virtualna elektrarna
Center za električna vozila




optimizacija delovanja (izgube, pretoki Q, št. preklopov reg. transformatorja…)
ekonomska optimizacija
prilagajanje porabe razmeram v omrežju
nove storitve, novi poslovni modeli
7
Regulacija napetosti s pomočjo RV
•
Sodobni koncepti regulacije napetosti
− Lokalna regulacija napetosti
− Centralna regulacija napetosti
− Koordinirana regulacija napetosti
• Razpršeni viri
• Transformatorji z odcepi (spreminjanje pod obremenitvijo)
• Hranilniki električne energije
• Kompenzacijske naprave
8
Regulacija napetosti s pomočjo RV – vpliv R/X razmerja
•
R/X razmerje impedance omrežja
− Absolutna vrednost napetosti U2 v odvisnosti od R/X razmerja voda (Pb/Qb =3)
9

similar documents