Vegvesenets presentasjon

Report
Status
E6 og Rv 3/25
Orientering
for
Regionrådet for Hamarregionen
4. februar 2014
v/ Taale Stensbye
Statens vegvesen
Ønsket framdrift
● Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er
ferdig i 2015
● Viktig å beholde fagmiljøet i
byggherreorganisasjonen
● Rv. 3/25 bør bygges ut fra 2015 –
2016 med vegåpning 2018
● E6 Kolomoen – Moelv byggestart
2018 eller tidligere.
04.02.2014
Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet. Orientering for Regionrådet for Hedmarken
Ny Rv 3/25
Ommangsvollen – Grundset
•
•
•
•
•
•
17 km 4-felt + 9 km 2-felt
(26 km m/midtdeler)
Positiv samfunnsnytte
Planklar
NTP og stortinget sier oppstart 2014-2017.
Statens vegvesen har avsatt
midler til å gjøre anlegget
byggeklart.
Byggstart høsten 2015,
forutsatt at prosjektet står på
handlingsprogrammet i 2016.
( offentliggjøres 13. februar)
Nasjonal Transportplan
2014-2023
04.02.2014
Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet. Orientering for Regionrådet for Hedmarken
04.02.2014
Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet. Orientering for Regionrådet for Hedmarken
Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet
Bompengefinansiering
● Regnet på høsten/vinteren 2013:
• Bomsnitt ved Ebru (alt.1) er mest
aktuelt
• Har også regnet med bom ved Ebru og
ved Brenneriroa (alt. 2)
• Ebru: Ny og gammel veg
• Brenneriroa: Kun ny veg
04.02.2014
Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet. Orientering for Regionrådet for Hedmarken
Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet
Bompengefinansiering, høyere prosjektkostnad
● Nytt kostnadsoverslag november/desember 2013:
– Kontrakter inngått høsten 2013: Prisvekst på 15-20%
– Dette påvirker kostnadsoverslaget sterkt
– Ny kostnad: 4 009 MNOK (prisnivå 2013) = 4 100 MNOK (prisnivå 2014)
Bomsnitt
Alt. 1
Alt. 2
Bomtakst
lett bil
(pr. bom)
Bomtakst
lett bil
(gjennomkj.)
Ebru, ny rv 3/25
55-60 kr
55-60 kr
Ebru, gml. rv 3/25
41-46 kr
41-46 kr
Ebru, ny rv 3/25
39-44 kr
60-65 kr
Ebru, gml. rv 3/25
29-34 kr
29-34 kr
Brenneriroa, ny rv 3/25
18-23 kr
-
● 2 bomsnitt:
– reduserer prisen Løten – Elverum med 10-15 kr
– øker prisen Hamar - Elverum med 5-10 kr
– Gir mer trafikklekkasje til sidevegnettet
● Vi anbefaler ett bomsnitt på kommunegrensa
04.02.2014
Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet. Orientering for Regionrådet for Hedmarken
Videre opplegg og framdrift
● 13. februar 2014: Handlingsprogram for riksveger
fastsettes av Vegdirektøren
• «Worst case»: Midlene går til andre prosjekter med økte
kostnader. Prosjektet skyves ut i tid.
• Prosjektet utsettes (oppstart 2017 eller senere), staten stiller
ikke midler til grunnerverv og prosjektering.
Fylkeskommunen kan forskottere, etter Stortingsvedtak i 2015
• Hvis prosjektet fremdeles har oppstart i 2016, vil grunnerverv
og prosjektering starte umiddelbart.
• «Best case»: Økte statsmidler, redusert bompengeandel.
Er lov å håpe, men vi har ingen signaler om dette.
04.02.2014
Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet. Orientering for Regionrådet for Hedmarken
Bompengeutredning/KS2/Stortingsbehandling
Videre opplegg og framdrift
● Våren 2014: Politisk behandling i kommunene og
fylkeskommunen
● Ekstern kvalitetssikring KS2 kvalitetssikrer:
– Prosjektets utgifter, kostnadsoverslag og
finansieringsmodell
– Prosjektets inntekter, trafikkgrunnlag for
bompengeinnkreving
● Stortingsvedtak våren 2015
04.02.2014
Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet. Orientering for Regionrådet for Hedmarken
E6 Kolomoen - Biri
•
Gardermoen – Kolomoen (66 km)
Siste
parsell åpnes høsten 2014.
•
Kolomoen – Moelv (42 km)
Godkjente
reg.planer ila 2014, eks Åkersvika (4 km).
NTP har satt av statsmidler i slutten av 2014-2023,
men stortinget har i sin behandling understreket
at byggestart kan skje tidlig i 2018-2023, eller når
Åkersvikaparsellen er byggeklar.
Dette betyr at stortinget forutsetter at bomselskapet kan forskottere statsandelen, hvilket
betyr at prosjektet er finansiert ( kommunene har
klart signalisert at de slutter seg til bompengefinansieringen)
Kan ha byggestart 2016 og stå ferdig
2018 om det bevilges 200 mnok i statsmidler til
til byggeplanlegging og grunnerverv og det åpnes for å
«hoppe over» Åkesrvika.
Byggestart 2018 innebærer bompengeprosess lokalt i 2016.
Utover Åkersvika og Mjøsbrua vil Statens vegvesen innstille all
virksomhet på prosjektet
E6 Åkersvika

similar documents