Fyziologie dýchání

Report

Horní cesty dýchací
› Dutina nosní
› Nasopharynx
› Larynx

Dolní cesty dýchací
› Trachea
› Bronchy
 Hlavní
 Lobární
 Segmentální
 Bronchioly
› Alveoly

Funkce
› Výměna dýchacích plynů
 O2 pro biologickou oxidaci živin → tvorba ATP

Procesy
› Ventilace
› Distribuce
› Difuze
› Perfuze

Výměna vzduchu mezi zevním
prostředím a alveolárním prostředím

Vyšetření ventilace
› Spirometer
 Křivka objem/čas
› Statické objemy
 VT, IRV, ERV, RV, VC, TLC, FRC, IC
› Dynamické objemy
 MV, MMV, FEV1
TLC = VT + IRV + ERV + RV
 VC = VT + IRV + ERV
 IC = VT + IRV
 FRC = ERV + RV
 Anatomický mrtvý prostor

› Část RS mimo alvelokapilární membránu

Fyziologický mrtvý prostor
› Alveoly, které jsou ventilovány, ale nejsou
perfundovány


Inspirium:expirium = 1:2
Dýchací svaly
› Inspirační
 Bránice
 Mm. Intercostales externi
› Exspirační
 Mm. Intercostales interni

Mechanika dýchání
› Nádech
 Rozepětí hrudníku → pokles interpleurálního tlaku →
nádech
› Výdech
 Retrakce hrudníku → vzestup interpleurálního tlaku →
výdech
Výměna dýchacích plynů mezi
alveolárním vzduchem a krví plicních
kapilár difuzí
 Závislost

› Přímo úměrná
 Difuzní ploše
 Koncentračnímu gradientu
› Nepřímo úměrná
 Tloušťce AK membrány

AK jednotka
› Alveolární epitel
› Mezibuněčný prostor
› Kapilární endotel

Surfaktant
› Snižuje povrchové napětí alveolu

Nutritivní oběh
› 1-2% minutového objemu

Funkční oběh
› = malý plícní oběh
 Nízkotlaký
› PK → a. pulmonalis →→ kapiláry →→ vv.
pulmonales → LS

Distribuce krevního průtoku
› Westovy zóny
 Průtok stopá od apexu plic k bazi
 Stoupá hydrostatický tlak

Regulace perfuze
› O2
› Hypoxie vede k vazokonstrikci
› Vysoký pO2 vede k vazodilataci

Norma
› V/Q = 1

Poruchy
› V/Q nad 1, až nekonečno
 Ventilace – ANO = alveolární mrtvý prostor
 Perfuze – NE
› V/Q pod 1, až 0
 Ventilace – NE
 Perfuze – ANO = venózní příměs

Chemická regulace
› Centrální chemoreceptory
 pCO2, pH
› Periferní receptory
 pO2

Nervová regulace
› Inspirační x exspirační neurony
› Hering-Breuerův reflex
› Deflační reflex

Kašel
› Podráždění receptorů
› Hluboký nádech
› Uzavřetá hlasivková štěrbina
› Explozivní výdech

Kýchání
› Obranný reflex HCD
Cheyneovo-Stokesovo
 Biotovo
 Kussmaulovo (acidotické)
 Lapavé (gasping)









http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lungs.gif
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/imagepa
ges/1103.htm
http://www.webmd.com/lung/how-we-breathe
http://www.ascendiahealth.com/pulmonary.html
http://www.frca.co.uk/article.aspx?articleid=100023
http://faculty.stcc.edu/AandP/AP/AP2pages/Units21t
o23/respiration/alveolar.htm
http://didsom.webnode.cz/obehova-soustava/velkya-maly-obeh/
http://www6.ufrgs.br/favet/imunovet/molecular_imm
unology/lungs.html

similar documents