Riigi raamatupidamise üldeeskiri toetused

Report
Riigi raamatupidamise üldeeskiri
Saadud ja antud toetused
Eve Marima
Toetused
Toetused on üldeeskirja mõistes- avaliku sektori üksuste
poolt saadud või antud rahalised või mitterahalised
vahendid jooksvateks või kapitalikuludeks, mis ei kuulu
tagastamisele
RRK üksuste vahelised saadud või antud vahendid on
siirded
Sotsiaaltoetused on mõeldud füüsilistele isikutele v.a.
ettevõtluseks ja tulenevad õigusaktidest
Sihtfinantseerimine- seotud tingimustega, ainult
konkreetsetel eesmärkidel saadud ja antud toetused sh.
füüsilistele isikutele ettevõtluseks
Eve Marima
Sihtfinantseerimise liigid on:
Välismaine sihtfinantseerimine- mitteresidentidelt
saadud sihtfinantseerimine
Kodumaine sihtfinantseerimine - residentidelt ja teistelt
avaliku sektori asutustelt saadud ja antud
sihtfinantseerimine
Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseeriminekodumaise sihtfinantseerimise eriliik, mida Eesti avaliku
sektori üksus annab lisaks EL fondidest saadud
välismaisele sihtfinantseerimisele
Mittesihtotstarbeline finantseerimineIlma sihtotstarvet määramata, eritingimustega sidumata
toetused juriidilisele isikule
Eve Marima
Riigieelarve seadus nimetab.
Sihtfinantseerimist ja mittesihtotstarbelist
finantseerimist andmise poolel eraldiseks
… ja saamise poolel toetuseks
Riigi raamatupidamise üldeeskiri käsitleb
eraldisi RTJ 12 -st lähtuvalt
Sihtfinantseerimine jaotatakse
tegevuskulude ja põhivara
sihtfinantseerimiseks
Eve Marima
Sihtfinantseerimise vahendamine
Sihtfinantseerimine ja selle vahendamine
eristatakse tulude ja kulude kontodel
Vahendamine on sihtfinantseerimine, mis
saadi edasifinantseerimiseks ja antud
sihtfinantseerimine on vahendajale antud
sihtfinantseerimine, mitte abi saajale
(lõppkasutajale)
Eve Marima
Toetuste kajastamise
üldpõhimõtted
Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna
tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise
perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei
kaasne sisuline tagasinõude või laekumata jäämise
risk, kui risk eksisteerib tehakse tulukanne riski
kadumisel.
Brutomeetodit kasutavad sihtfinantseerimise
kajastamisel tütarettevõtjad, kelle
raamatupidamise aruandlus lähtub
rahvusvahelistest standarditest
Eve Marima
Toetuse kajastamise hetk
Varasem hetk, kas toetuse laekumine või nõuete
kohustuste, tulude – kulude arvelevvõtmise
kuupäeval
Planeeritud, kuid laekumata toetusi, millega pole
seotud kulusid, tulusid ei kajastata
Lepingu alusel toetuse andmiseks võetud
kohustusi ja saamise nõudeid kajastatakse
bilansiväliselt ( kontod 911010, 912010)
Perioodilised toetused kajastatakse tuluna selles
perioodis, mille eest toetus on ettenähtud
Eve Marima
Toetuste kajastamise hetk (2)
Kui toetuse saaja ja andja kuuluvad riigi
konsolideerimisgruppi, lepitakse kokku toetuse
liik, kontod ja tekkepõhised kuupäevad
Kui toetuse vahendaja kajastab toetust oma
tulemiaruandes tuluna ja kuluna, kajastavad
toetuse andja ja saaja kumbki tehingupartnerina
vahendajat, vahendaja näitab tuludes
tehingupartnerina toetuse andja ja kuludes
tehingupartnerina toetuse saaja.
Eve Marima
Sihtfinantseerimine
tegevuskulude katteks
Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimine
Kajastatakse tuluna kontokassis 350 kui laekumine
on kindel ning asutus on teinud vastavad
tegevuskulud
Kui sihtfinantseerimine on laekunud, kuid kulutused
on veel tegemata kajastatakse kohustusena
kontodel 203850, 203855
Laekumata toetus kajastatakse tulu ja nõudena
(103550, 103555) kui kulutused on tehtud ja
puudub toetuse laekumata jäämise risk
Eve Marima
Sihtfinantseerimine
tegevuskulude katteks-näide (1)
Tegevuskulude sihtfinantseerimine
Lubatud ka lihtsustatud meetod, kohe kulu ja tuluna
kui summa on alla kapitaliseerimise piiri ( 2000 €)
RRK pangakontole laekub toetus rahvusvaheliselt
organisatsioonilt summas 10 000
Koolituskulude katteks. Koolituse kogumaksumus
on 15 000 eurot.
Bilansipäevaks on koolitusest läbi viidud 50%, kuid
koolitusfirma arve on kogusummale 15 000
Arve on bilansipäevaks tasumata
Eve Marima
Sihtfinantseerimine
tegevuskulude katteks näide (2)
Toetuse laekumine
D 100100 TP 014001 laekumine toetuste kontole 10 000
K 203850 A39, TP900201 Sihtfinan. ettemaks
10 000
Koolituskulude arvestus ( 50% arvest)
D 550400 TP 800599, TT01110 Koolitusteenused
D 103990 TP800599
ettemakstud kulud
K 201000 TP800599
Võlad hankijatele
Eve Marima
7 500
7 500
15 000
Sihtfinantseerimine
tegevuskulude katteks – näide (3)
Koolituskulude eest tasumine tarnijale:
D 201000 TP800599
Võlad hankijatele
15 000
K 100100 TP014001
toetuste konto
10 000
K 700000 TP014001
Siirded eelarvest
5 000
Sihtotstarbelise toetuse arvestus ( 50% toetusest kajastada
tuluna)
D 203850 A 39, TP900201 Sihtfin. vahendid
5 000
K 350020 A 39, TP900201, TT 01110
5 000
välisabi tegevuskuludeks
Eve Marima
Sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Sihtfinantseerimist põhivara soetuseks kajastavad
need avaliku sektori üksused, kes koosatavad
aruandeid Eesti hea raamatupidamise tava järgi,
tuluna kontoklassis 3502
Kasumit taotlevad avaliku sektori üksused, kes
koosatavad aruandeid lähtudes rahvusvahelistest
standarditest kajastavad toetuse esmalt
kohustusena ( 257) ja amortiseerivad tuluks
põhivara hinnangulise kasuliku eluea jooksul .
Eve Marima
Sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks (aruandlus IFRS järgi)
Sihtfinantseerimise amortiseerimiseks peetakse
analüütilist arvestust tehingupartnerite lõikes
Kajastatakse bilansis kas raha laekumisel või
maksetaotluse aktsepteerimisel toetuse andja või
vahendaja poolt (257000, 257100, 257200või
tuluna 3502)
Kohustus amortiseeritakse tuluks soetatud
põhivara kasuliku eluea jooksul, selliselt et
põhivara jääkmaksumus ja sihtfinantseerimise
kohustuse jääkmaksumus on iga kuu lõpus
võrdsed ( ainult kasumile orienteeritud üksused)
Eve Marima
Sihtfinantseerimine põhivara
soetusteks (2)
Kui sihtfinantseerimine on laekunud, kuid
põhivara pole veel soetatud, kohustus kontodel
203850, 203855
Laekumata toetus kajastatakse tulu ja nõudena
( 103550, 103555) kui tingimused on täidetud ja
puudub laekumata jäämise risk
Kui toetuse andmine on setud teatud projektide
elluviimisega, siis toetuse saaja esitab igas
kvartalis aruande toetuse andjale põhivara
soetamise kohta
Eve Marima
Sihtfinantseerimine põhivara
soetamiseks (3)
Sihtfinantseerimise amortisatsiooni arvestamisel
tuleb kajastada kõik põhivaraga antud kuul
toimunud tehingud ja arvestada põhivara
amortisatsioon, teha sihtfinantseerimise
amortiseerimise kanded
Täielikul amortiseerimisel eemaldatakse
sihtfinantseerimise soetusmaksumus ja kogunenud
kulum bilansist
Täielikult amortiseerimata põhivara müügi või
mahakandmise kuul amortiseeritakse
sihtfinantseerimine täies mahus tuluks ja
Eve Marima
kogunenud kulum eemaldatakse
bilansist
Rahavoo koodide kasutamine
sihtfinantseerimise kannetes
RV 05 sihtfinantseerimine laekub rahana toetuse
saajale, kes kannab selle ise põhivara müüjale
(ainult laekumine)
RV 01 põhivara arvele võtmine ja laekumine kui
toetuse andja või vahendaja kannab raha otse
tarnijale
RV 19 Sihtfinantseerimine saadakse kaupade või
teenustena, põhivara võetakse arvele sel juhul
koodiga RV 19
Eve Marima
Tegevusala koodi kasutamine
sihtfinantseerimise kajastamisel
Sihtfinantseerimise saaja kajastab saadud toetusi
tuludes selle tegevusala koodiga, mis näitab,
milleks toetus oli antud, hoolimata sellest, millist
tegevusala koodi näitab toetuse andja või
vahendaja.
Toetuse andja või vahendaja ei tohi kajastada
antud toetusi oma tegevusala üldkoodiga, vaid
peab valima saaja tegevusala koodi, milleks
toetust anti.
Eve Marima
Käibemaksu kulu kajastamine
sihtfinantseerimise korral
Põhivara soetuseks saadud käibemaksu kulu
kajastatakse kontol 601002
põhivara soetusega kaasneva käibemaksukulu
katteks antud toetus kajastatakse kontogrupis
3502 sihtfinantseerimise tulu
Tegevuskulude käibemaks näidatakse kontol
601000 ja sihtfinantseerimise tulus
Sisendkäibemaksuks arvestatud käibemaks ei ole
abikõlbulik, ega kajastu tulus
Eve Marima
Sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks näide (1)
Näide (asutused kelle aruandlus vastavalt
IRSF)
laekub toetus 10 000, IT seadme ostu osaliseks
finantseerimiseks, ostusumma kokku 15 000,
seadme kasulik eluiga 3 aastat
Toetuse laekumine:
D 100100 laekumine pank
10 000
K 203850 Sihtfinantseerimine
10 000
Eve Marima
Sihtfinantseerimine põhivara
soetusteks näide (2)
IT seadme soetamine
D 155500 IT seadmed
12 500
D 601002 käibemaks
2 500
K 201010 kohustus põhivara eest 15 000
Tasumine tarnijale
D 201010 Võlad põhivara eest 15 000
K 1001000 tasumine pank
15 000
Eve Marima
Sihtfinantseerimine põhivara
soetusteks näide (3)
Amortisatsiooni arvestus aasta pärast 33% põhivara
soetusmaksumusest kantakse kuluks
D 611500 IT seadmete amort.
4 166,67
K 155510 IT seadmete kulum
4 166,67
D 257180 Välisabi kogunenud kulum 3 333
( passiva konto)
K 351010 Põhivara soetamiseks saadud välisabi
amortisatsioon
3 333
Eve Marima
Mittesihtotstarbeline
sihtfinantseerimine
Kasutamine ei ole seotud piiravate tingimustega,
kajastatakse laekumisel tuluna
Toetuse andja ei nõua reeglina aruandeid
tingimuste täitmisest ( tulu ja kulu vastavuse
järgimine pole kohustuslik)
Mittesihtotstarbelist sihtfinantseerimist
kajastatakse tuluna saaja poolt kontorühmas 352 ja
andja poolt kuluna kontorühmas 452
Eve Marima
Mitterahaline sihtfinantseerimine
Mitterahalised toetused kajastatakse saadud vara
õiglases väärtuses, kui vara väärtus pole
usaldusväärselt hinnatav siis kajastatakse
bilansiväliselt
Saadud põhivara soetusmaksumus
amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise
kohustus tulusse põhivara kasuliku eluea jooksul
(kasumit taotlevad avaliku sektori asutused)
Eve Marima
Sihtfinantseerimise vahendamine
(1)
Kui RRK-le laekunud toetused kuuluvad
edasikandmisele teisele kasusaajale, siis laekunud
toetused kajastatakse tuludes ja edasikantud
toetused kuludes ( võimalikud ka kokkulepped
RM, vahendaja, saaja)
Kui toetus laekub vahendajale, siis enne tulu ja
kulu kajastamise perioodi saabumist kajastab
vahendaja laekunud toetust ettemaksuna (
203850, 203855)
Eve Marima
Sihtfinantseerimise vahendamine
(2)
Kui vahendaja kannab toetuse saajale raha üle
ettemaksena kajastab ta seda nõudena kontogrupis
1038 .
Kui vahendaja aktsepteerib toetuse saaja aruande
tehtud kulutustele, siis kajastab ta kulutuste
tegemisega samas perioodis tulu toetuse andjalt ja
kulu toetuse saajale.
Vahendaja kas vähendab ettemakset või võtab
arvele nõude toetuse andjale ning võtab kas
kohustuse toetuse saaja ees või vähendab toetuse
saajale tehtud ettemakset ( kontogrupp 1038)
Eve Marima
Sihtfinantseerimise vahendamine
(3)
Kui vahendaja vastutab toetuse andja ees
lepingu tingimuste täitmise eest, võtab
vahendaja lepingu rikkumisel arvele
tagasinõude ( 103650, 103655) ja toetuse
saaja vastu tagasimakse kohustuse (203650)
Ühtlasi vähendatakse saadud toetuste tulu
ning antud toetuste kulu
Eve Marima
Antud toetused- tegevuskulud (1)
Antud toetused, kontoklass 4
Sotsiaalkindlustustoetused (41)- pensionid,
ravikindlustustoetused, sotsiaalabitoetused
Muud toetused (45) – kodumaine
sihtfinantseerimine tegevuskuludeks, põhivara
soetusteks, muu mittesihtotstarbeline
finantseerimine
Eve Marima
Antud toetused- näide
Tegevuskulude sihtfinantseerimine
KOV on sõlminud tegevuskulude sihtfin.
Lepingu ettevõttega RR, lepingu
tingimusteks on ettevõtte RR poolt
remonttööde tegemine summas 20 000
Töö on teostatud, vastuvõetud, KOV-i
vastutav isik on kulu aktsepteerinud
Toetus on bilansipäevaks tasumata
Eve Marima
Mittesihtotstarbeline
finantseerimine- näide
Vallavolikogu võttis vastu otsuse eraldada
mittesihtotstarbelisteks toetusteks 3 000 €,
väljamakseteks vastavalt laekunud toetuste
taotlustele. Toetused on mitte tagastatavad
ja pole seotud täiendavate tingimustega.
Kanded toetuste ülekandmisel
D 452900 Muu mittesihtotstarbeline 3 000
K 100100 Pank
3 000
Eve Marima
Sihtfinantseerimise tagastamine
Sihtfinantseerimise tagastamise põhjuseks on
tingimuste mitte täitmine
Raamatupidamises kajastatakse tagastamist selles
perioodis, millal tagastamise vajadus teatavaks sai
Tegevuskulude sihtfinantseerimise tagastamine
kajastatakse kui “ tulevaste perioodide tulu
sihtfinantseerimisest” vähendus ja vajadusel seda
ületav osa perioodi kuluna
Eve Marima
Sihtfinantseerimise tagastamine (2)
Varade sihtfinantseerimise vähendamine, ka
mitte rahalise sihtfinantseerimise korral
kajastatakse kui “ tulevaste perioodide tulu
sihtfinantseerimisest” vähendus ja vajadusel
lisaks ka perioodi kulu
Eve Marima
Aasta aruande lisades avalikustatav..
Sihtfinantseerimise kohta aruande perioodis
avalikustatakse aasta aruandes järgmine
informatsioon:
- saadud sihtfinantseerimise summad
toetuste andjate lõikes;
- sihtfinantseerimisega seotud kohustused;
- tagastatud või tagastamisele kuuluvad
sihtfinantseerimise summad
Eve Marima
Struktuuritoetused ( 1)
Euroopa Sotsiaalfond (ESF), inimressursi
arendamiseks, tööhõive parandamiseks A27
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF),
majandusarengu toetamiseks, uute
töökohtade loomiseks, A28
Euroopa Põllumajanduse Arenduse- ja
Tagatisfond (EAGGF), põllumajanduse ja
maaelu toetusteks, A25
Eve Marima
Struktuuritoetused (2)
Kalanduse Arendusfond (FIFG), kalanduse
valdkonna arendamiseks, A26
EL sihtfinantseerimise vahendid on
Riigikassas, nende kasutamine toimub eriigikassa kaudu, kasutamise kontroll on
Rahandusministeeriumi Struktuurivahendite
ja välisvahendite osakonnal, kes vahendab
väljamakseid abi saajatele
Eve Marima

similar documents