Nasjonal Transportplan - Oppland fylkeskommune

Report
Nasjonal transportplan 2014-2023
Transportetatenes forslag
Planleggingsrammer
Mill 2012-kr
Planteknisk
ramme
+ 20 %
+ 45 %
Jernbane
101 070
121 280
146 550
Veg – statlig fin.
181 690
217 910
263 240
Veg – brukerbet.
34 380
52 010
80 940
Tredelt politikk
• Utbygging av kollektivtrafikk og tilrettelegging for
gåing og sykling må ta veksten i persontransporten i byområdene
• I regionene er det viktig med tiltak bidrar til
regionforstørring og mer robust bo- og arbeidsmarkedsregioner. Utbygging av IC og vegnettet i
regionene bidrar til regionforstørring og reg.utv.
• Mellom byer og landsdeler bygges transportsystemet ut for å redusere avstandskostnadene
for næringsliv og innbyggere
Nasjonale strategier
• Trafikkveksten i de største byene må tas
med miljøvennlige transportformer
• Tiltak for å redusere avstandskostnader og
styrket regional utvikling
• Godstransporter over lange avstander må
gå med tog og skip så langt det er mulig
• Stor økning av midlene til drift, vedlikehold
og tiltak for å ta igjen forfall
forts…
• Bred trafikksikkerhetsinnsats (minst
halvering antall drepte)
• Styrket gjennomføringsevne
• Redusert klimagassutslipp og bedre miljø
• Tiltak for økt sykling og gåing
• Redusert sårbarhet og mer oppmerksomhet på klimatilpasning
• Universell utforming av hele reisekjeden
• Lufthavnstruktur – Fagernes lufth. vurderes
Hovedprofilen i NTP-forslaget
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Drift av infrastrukturen
Vedlikehold av infrastrukturen
Redusere forfallet
Planlegging
Programområdetiltak
Investeringer
Økning i investeringsnivået forutsetter ramme
+ 45 %.
Trafikksikkerhet
•
•
•
Ambisiøst mål for
trafikksikkerhet på veg
Halvering av antall
drepte og hardt skadde
til 2024
100/400
Gjennomsnittlig antall drepte og hardt skadde per år i perioden
2007-2010 fordelt på vegkategori og ulykkestype.
Krever tiltak fra mange aktører
Prosjekt i forslag til NTP 2014-23
Plant.
+ 20 % + 45 %
Prosjekter fra gjeldende handlingspr. med
forutsatt oppstart 2010-13
Rv 35 (E16) Olimb-JevnakerEggemoen
E16 Fønhus - Bagn
E6 Frya - Sjoa
E6 Ringebu - Frya
E6 Sjoa - Otta
Rv 4 Lygna sør
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
Prosjekter med oppstart 2014-19 i
gjeldende handlingsprogram
E16 Bagn -Bjørgo
E16 Fagernes - Hande
Rv 4 Gran - Jaren
(E6 Kolomoen – Brumunddal)
Skredsikring
E16 Bergsund
E16 Kvamskleiva
Rv15 Knutstugugrove
Andre
E16 Filefjell
Aktuelle vegprosjekter som ”savnes”
E6:
Oppstart og/eller planlegging av
Lillehammer – Ensby, Fåvang krk. – Elstad,
”Direkte” utbygd 4-felt Mjøsbrua - Lillehammer
Rv 4:
Strekningen Roa – Gran grense,
utbygging gjennom Nittedal og Oslopakke 3,
Gjøvik nord – Mjøsbrua.
Jernbaneprosjekter
foreslått i NTP
Plant + 20% +45%
Kapasitet og gods (Dovrebanen) mill kr
Kapasitet og gods (Gjøvikbanen)
(InterCity til Hamar)
(Ringeriksbanen – midler til utredning
i slutten av planperioden)
1917
1030
1100
400
400
6117
2117
Aktuelle jernbaneprosjekter som
”savnes”
• Tiltak/utbygging på IC-strekningen Hamar
– Lillehammer
• Omtale av sammenbinding Gjøvikbanen
og Dovrebanen
Gjøvikbanen og NTP
• 400 mill kr i ramme +20% og +45%
• I første omgang timestrafikk Oslo-Gjøvik
Krever 2 nye krysningsspor
• Halvtimesfrekvens og kortere reisetid
Krever utbygging av dobbeltspor
• Dobbeltspor i dagens trasé gjennom Nordmarka
ikke mulig
Plant.
+20%
+45%
2880
7700
7010
E 16
1100
1570
1950
Rv 35/Rv 2
1060
1380
2130
Rv 15
380
580
830
E 136
350
440
580
Programområder i NTP
E 6/Rv 4
(mill kr)
Jernbane (hele landet, dvs. ikke
korridorfordelt
11647
13325 14425
(15757)
Videre behandling av NTP
• Juni 2012:
Fylkestingets behandling av transportetatenes forslag
• Årsskifte 2012/2013:
Stortingsmeldinga legges fram
• Våren 2013:
Stortingsbehandling
• Høsten 2013:
Godkjenning av handlingsprogrammet for 2014-17.
Godsterminal
Otta
Rørosbanen
E6
Rv3
Dovrebanen
Solørbanen
E16
Rv3/2
5
Gjøvikbanen
Rv4
Rv2
Rv3
5
Kongsvingerban
en
Godsterminal
Kongsvinger
Hedmark og Oppland er enige om (1):
• Innen 2023 ha bygd ut ”lottorekka” i sin helhet:
Rv 2, Rv 4, E 6, E 16 og Rv 3, Rv 35
• Dobbeltspor på IC-strekningen Oslo – Lillehammer
innen 2023. Utbygging av IC-området for øvrig med
Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen
• Fylkeskommunene må få økte ressurser til å forvalte
og utvikle fylkesvegnettet slik at forfallet kan fjernes og
vegnettet bygges tilstrekkelig robust til å tåle framtidas
klima
Hedmark og Oppland er enige om (2):
• Økte ressurser til kollektivsatsing. ”Mjøsbyen” med
219000 innbyggere må bli en del av den statlige
belønningsordningen.
• Ulykkestallene i Innlandet må reduseres ytterligere –
mer utbygging til 4-felts veger og midtdeler og økte
ressurser til gang- og sykkelveger er nødvendige
forutsetninger
• Den statlige andelen i bompengeprosjekter må økes,
og det er behov for forenkling av plansystemet og en
systemendring for gjennomføring og finansiering.
Samordnet påvirkningsarbeid
• Felles budskap og alliansebygging
• Tre faser
- mars-juni: Regional/lokal behandling
- juli – desember: SD utarbeider st.meld.
- jan – april 2013: Transportkomiteen utarbeider
innstilling

similar documents