PAKIET EDUKACYJNY DLA MŁODYCH ROLNIKÓW W KRAJACH NOWO PRZYJĘTYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE J.Lech Jugowar IBMER Oddział Poznań.

Report
PAKIET EDUKACYJNY DLA MŁODYCH ROLNIKÓW
W KRAJACH NOWO PRZYJĘTYCH
DO UNII EUROPEJSKIEJ
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA
PRACY
W ROLNICTWIE
J.Lech Jugowar
IBMER Oddział Poznań
Cel szkolenia

Pomoc młodym rolnikom w nabyciu umiejętności
rozwijania strategii zachowywania zdrowia i
bezpieczeństwa podczas pracy

Spowodowanie, aby młodzi rolnicy traktowali
poważnie problem bezpieczeństwa i higieny pracy w
rolnictwie

Umożliwienie młodym rolnikom samodzielnego
przeprowadzenia oceny i zarządzania zagrożeniami
i ryzykiem.

Dostarczenie rolnikom wsparcia/pomocy w
rozwijaniu postępu

Uczynienie pracy w gospodarstwie bardziej
pociągającą
2
Zakres modułu szkoleniowego
Pokazanie młodemu rolnikowi/rolniczce jak:

zidentyfikować ryzyko i niebezpieczeństwo w jego/jej
gospodarstwie

ocenić poszczególne ryzyka i niebezpieczeństwa w celu
uszeregowania ich podług ważności

opracować plan działania mający na celu zmniejszenie
zagrożeń związanych z niebezpieczeństwem

przeprowadzić przegląd i modyfikację, kiedy jest
konieczna ocena istniejących zagrożeń
3
Przegląd prezentacji
 Wprowadzenie
 Bezpieczne prowadzenie gospodarstwa
 Wybór wyposażenia i maszyn
 Wybór strategii oprysków i czyszczenia
opryskiwaczy
 Wybór strategii utrzymania i leczenia zwierząt
 Wybór strategii nawożenia i uprawy ziemi
 Unikanie wypadków podczas normalnej działalności
w gospodarstwie
4
Wprowadzenie

Kontekst

Wypadki w gospodarstwie

Zagrożenia zdrowia w gospodarstwie

Nie potrafisz być zbyt ostrożny

Zapewnij dzieciom bezpieczeństwo
w gospodarstwie
5
Kontekst


Praca w gospodarstwie rolnym jest niebezpieczna
Rolnicy są zagrożeni chorobami zawodowymi takimi jak pylica
płuc, artretyzm, utrata słuchu i nowotwór skóry

Są narażeni na wypadki związane z niewłaściwym użyciem
substancji chemicznych i niewłaściwą obsługą maszyn.

Ryzyko to przypisane jest również do rodziny rolnika, jego
sąsiadów i innych ludzi przebywających w okolicy w celach
rekreacyjnych.



Wieś stała się atrakcyjna dla ludzi z miasta, którzy nie znają
zagrożeń
Teren gospodarstwa rolnego jest zawsze atrakcyjny dla dzieci,
które podczas przebywania na jego obszarze nie zawsze zdają
sobie sprawę z niebezpieczeństwa
Trzeba sobie powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć
zachowań głupców, ale możemy dużo zrobić, aby ochronić
6
siebie i swoich bliskich
Wypadki w gospodarstwie
Wg opracowania KRUS z kwietnia 2005 „Wypadki przy pracy i chorioby zawodowe
rolników...” http://www.krus.gov.pl/pliki_do_pobrania/wypadki1.pdf
7
Wypadki w gospodarstwie
->
->
->
->
Wg opracowania KRUS z kwietnia 2005 „Wypadki przy pracy i chorioby zawodowe
rolników...” http://www.krus.gov.pl/pliki_do_pobrania/wypadki1.pdf
8
Wypadki w gospodarstwie
Wg opracowania KRUS z kwietnia 2005 „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
rolników...” http://www.krus.gov.pl/pliki_do_pobrania/wypadki1.pdf
9
Wypadki w gospodarstwie
->
->
->
Wg opracowania KRUS z kwietnia 2005 „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
rolników...” http://www.krus.gov.pl/pliki_do_pobrania/wypadki1.pdf
10
Wypadki w gospodarstwie
Na takiej nawierzchni podłoża wielu rolników
upadając doznało trwałego uszczerbku na
zdrowiu
Taka drabina może być niebezpieczna
przy każdej pracy
Wg opracowania KRUS z kwietnia 2005 „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
rolników...” http://www.krus.gov.pl/pliki_do_pobrania/wypadki1.pdf
11
Wypadki w gospodarstwie
W bałaganie o upadek narzędzia i spowodowanie
urazu nie trudno
Wg opracowania KRUS z kwietnia 2005 „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
rolników...” http://www.krus.gov.pl/pliki_do_pobrania/wypadki1.pdf
12
Zagrożenia zdrowia
 kontakt z pestycydami i aerozolami powstającymi
podczas oprysków

wdychanie pyłu pochodzenia roślinnego i mineralnego
(pylica płuc)

wdychania toksycznych gazów

zwiększona zapadalność na raka skóry

kontuzje stawów i wiązadeł

Utrata słuchu
 „Syndrom Toksycznego Organicznego Kurzu”

Kontakt z E coli 0157 (biegunki, uszkodzenie nerek,
zgon)
13
Nie potrafisz zachować nadmiernej ostrożności



Znaczenie ostrożności podczas wykonywania
rutynowych czynności w gospodarstwie i myślenie
o następstwach wykonywanej czynności.
Wdychanie substancji toksycznych i przenikanie ich
przez skórę
Kontuzje i zranienia
14
Zapewnij dzieciom bezpieczeństwo w gospodarstwie
Wg opracowania KRUS z kwietnia 2005 „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników...”
http://www.krus.gov.pl/pliki_do_pobrania/wypadki1.pdf
15
Zapewnij dzieciom bezpieczeństwo w gospodarstwie
Pochwycenie ręki przez nieosłonięty wałek przekazu mocy
Wg opracowania KRUS z kwietnia 2005 „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników...”
http://www.krus.gov.pl/pliki_do_pobrania/wypadki1.pdf
16
Zapewnij dzieciom bezpieczeństwo w gospodarstwie
Uraz na pile tarczowej
Wg opracowania KRUS z kwietnia 2005 „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników...”
http://www.krus.gov.pl/pliki_do_pobrania/wypadki1.pdf
17
Zapewnij dzieciom bezpieczeństwo w gospodarstwie
Pomoc osobie zatrutej środkami ochrony roślin
Wg opracowania KRUS z kwietnia 2005 „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników...”
http://www.krus.gov.pl/pliki_do_pobrania/wypadki1.pdf
18
Bezpieczne prowadzenie gospodarstwa
Jak zacząć ?
Sprawdź, czy dysponujesz:
 spisem typowych zagrożeń związanych z:
uprawami, obsługą maszyn i urządzeń,
stosowaniem nawozów i chemikaliów oraz
wykonywaną na fermie pracą,
 systemem rejestracji wypadków (kontuzji, zranień),
systemem rejestracji wypadków, których konsekwencji
uniknąłeś o „mały włos” oraz systemem identyfikacji
zagrożeń, z którymi się spotkałeś, w związku z wykonywana
pracą,
 instrukcjami bezpieczeństwa prac w gospodarstwie rolnym,
 systemem szkolenia i nadzoru dla nowych i młodych
pracowników,
 odzieżą i wyposażeniem ochronnym,
19
Bezpieczne prowadzenie gospodarstwa
Jak zacząć ? (c.d.)
 systemem szkoleń praktycznych przy wprowadzeniu do
gospodarstwa nowego wyposażenia lub nowej produkcji,
 systemem wymiany doświadczeń na temat bezpieczeństwa
pracy pomiędzy pracodawcą, dostawcami sprzętu i
pracownikami
 łatwo dostępnymi informacjami na temat bezpieczeństwa
związanego z
urządzeniami mechanicznymi, innego
wyposażenia fermy oraz substancjami niebezpiecznymi,
 przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i
zdrowia.
20
Bezpieczne prowadzenie gospodarstwa
Jak kontynuować ?
Dyskutuj z innymi
Rozeznaj zagrożenia
Jak zauważyć zagrożenie ?
Obserwując - patrz, słuchaj, wąchaj,
dotykaj – kieruj się zdrowym
rozsądkiem, wiedzą
i doświadczeniem.
Karty katalogowe wyrobu
Przeglądy zagrożeń
Dzieci i osoby
Grupy dyskusyjne
Audit bezpieczeństwa
Informacje
Analiza
Instrukcje obsługi.
Regulacje prawne
21
Bezpieczne prowadzenie gospodarstwa
Oszacuj ryzyko
Określ prawdopodobieństwo wystąpienia dotkliwej szkody
przeanalizuj każdy możliwy skutek wypadku i zanotuj najgorszy
Wprowadź zmiany
Usuń zagrożenie u źródła – np. pozbądź się danego urządzenia lub
materiału (substancji).
Zastąp je mniej niebezpiecznym (urządzeniem lub materiałem
Odizoluj niebezpieczny proces, urządzenie lub materiał od ludzi
Wprowadź zabezpieczenia mechaniczne takie jak np. osłony
Zastosuj procedury bezpiecznej pracy, szkolenie i dozór w celu
ograniczenia ryzyka
Jeżeli powyższe działania nie są wystarczające lub wykonalne –
zapewnij indywidualne środki ochronne.
Wprowadź w życie kontrole w ustalonym przez ciebie zakresie.
Kontrola zmian
22
Codzienne zagrożenia w gospodarstwie i ich
długoterminowe skutki dla zdrowia
Tabela 1. Zagrożenia układu oddechowego
Ekspozycja
Skutki zdrowotne
Pyłki zbóż, antygeny grzybów w kurzu pochodzącym
Astma i nieżyt nosa pochodzenia
ze zbiorów, roztocza, organiczny fosfor w środkach
alergicznego
owadobójczych
Pył organiczny
Astma
Niektóre rozsady roślin, endotoksyny bakteryjne ,
mitotoksyny
Zapalenie błony śluzowej
Środki owadobójcze, arsen, gryzący kurz i dym,
amoniak, pyłki ziaren (pszenica, jęczmień)
Skurcz oskrzeli, ostre chroniczne
zapalenie oskrzeli
Zarodniki grzybów lub ciepłolubne grzyby
(actinomycetes) ze spleśniałego ziarna lub siana,
antygeny o średnicy poniżej 5 mm
Zapalenie płuc
Zarodniki grzybów (podczas opróżniania podłoża)
Grzybica płuc
Spleśniałe siano, kompost
„Płuco rolnika”
23
Codzienne zagrożenia w gospodarstwie i ich
długoterminowe skutki dla zdrowia
Tabela 1. – c.d. Zagrożenia układu oddechowego
Ekspozycja
Skutki zdrowotne
Grzyby: spleśniała kora klonu
Choroba pracowników
„odkorujących” drzewa (klony)
Pozostałości roślin, ziarnka skrobi, pleśń,
endotoksyny, mikotoksyny, zarodniki, grzyby, grambakterie, enzymy, alergeny, części owadów,
zabrudzenia glebą, osady substancji chemicznych
„Zespół organicznego,
toksycznego kurzu”
Kurz od magazynowanego ziarna
Podwyższona temperatura
(„gorączka zbożowa”)
Spleśniała kiszonka (w górnej warstwie w silosie)
„Zespół wyładowywacza silosu”
Gazy: amoniak, siarkowodór, tlenek węgla, metan,
fosgen, chlor, dwutlenek siarki, ozon, parakwat
(środek chwastobójczy), bezwodny amoniak
(nawóz), tlenki azotu
Ostre choroby płuc
Dwutlenek azotu pochodzący z fermentującej
kiszonki
„Choroba pracujących przy
obsłudze silosu”
Gazy wydzielające się przy pracach spawalniczych
„Gorączka spawacza”
24
Tabela 2. Zagrożenia dermatologiczne
Codzienne
zagrożenia
w
gospodarst
wie i ich
długotermin
owe skutki
dla zdrowia
Ekspozycja
Skutki zdrowotne
Amoniak i sztuczne nawozy, pył ze słomy
owca i jęczmienia, pasza dla zwierząt,
plony, fumiganty, pestycydy, produkty
petrochemiczne, rozpuszczalniki, mydła,
podchloryny, fenole, , furazolidyna,
hydrochinon
Podrażnienia skóry
Roztocza, saprofity
Świerzb, swędzenie skóry
Rośliny powodujące uczulenia (np. trujący
bluszcz, dąb), niektóre pestycydy
(dithiocarbamates, pyrethrins, thioates,
thiurams, paration i malathion)
Alergiczne zapalenie skóry
Manipulowanie tulipanami i cebulkami
tulipanów
Choroba „palec tulipanowy”
Kreozot, rośliny zawierające furocoumarins
Zapalenie skóry pod wpływem
ekspozycji na światło
Światło słoneczne, promieniowanie
ultrafioletowe
Poparzenia słoneczne, czerniak, rak
wargi
Wilgotne i gorące środowisko
Zapalenie skóry wywołane wysoką
temperaturą
Kontakt z wilgotnymi liśćmi tytoniu
Zatrucie nikotyną (choroba zielonego
tytoniu)
Ogień, elektryczność, kwasy lub inne
substancje żrące, suchy (higroskopijny)
nawóz, tarcie, płynny amoniak
Poparzenia
Ukąszenia i użądlenia (osy, pchły,
pszczoły, roztocza ziarna, szerszenie,
ogniste mrówki, pająki, raki, stonogi, inne
stawonogi, węże)
Zapalenia skóry, zatrucie, Borelioza –
choroba z Lyme (krętkowica kleszczowa)
malaria
Uszkodzenia skóry przez ciernie
Tężec
25
Codzienne zagrożenia w gospodarstwie i ich
długoterminowe skutki dla zdrowia
Tabela 3. Zagrożenia substancjami toksycznymi i wywołującymi zmiany
nowotworowe
Ekspozycja
Skutki zdrowotne
Rozpuszczalniki, benzen, spaliny,
fumiganty, środki owadobójcze, środki
chwastobójcze (herbicydy), środki
grzybobójcze
Chroniczne zatrucie, choroba Parkinsona,
zapalenie nerwów obwodowych, choroba
Alzheimera, ostra i przewlekła encefalopatia
(uszkodzenie mózgu) , chłoniaki, różnorakie
szpiczaki , mięsaki tkanek miękkich, białaczki,
raki mózgu, prostaty, żołądka, trzustki i jąder,
glejaki
Promieniowanie słoneczne
Rak skóry
Dwubromochloropropan (DBCP),
dwubromek etylenu
Sterylizacja (mężczyźni)
26
Wybór wyposażenia i maszyn
•
Zasady ogólne
•
Użytkowanie ciągników
•
Użytkowanie traktorków
•
Utrzymanie ciągników
27
Wybór wyposażenia i maszyn
Użytkowanie ciągników
Wskazówki, których realizacja zwiększy bezpieczeństwo
traktorzysty i osób postronnych:
 Czytaj i stosuj się do procedur bezpieczeństwa
zawartych w fabrycznej instrukcji obsługi.
 Wyposaż ciągnik w zatwierdzonego typu kabinę lub ramę
bezpieczeństwa oraz pasy bezpieczeństwa, i używaj ich
 Aby zmniejszyć zagrożenie bólem kręgosłupa stosuj
siedzisko traktorzysty z podparciami bocznymi
i podparciem tylnim.
 Używaj ochronników słuchu i pamiętaj, że nie wszystkie
kabiny traktorów są dźwiękoszczelne.
28
Wybór wyposażenia i maszyn
Użytkowanie ciągników
c.d.
Wskazówki, których realizacja zwiększy bezpieczeństwo
traktorzysty i osób postronnych:
 Utrzymuj dzieci z dala od ciągników i innych maszyn.
 Wyjmuj kluczyki ze stacyjki ciągnika, kiedy go nie
używasz
 Miej aktualny plan przeglądów i napraw ciągnika.
 Ureguluj położenie siedziska w taki sposób aby dostęp
do elementów sterowniczych ciągnika był wygodny
i bezpieczny
 Utrzymuj wszystkie osłony zabezpieczające na swoich
miejscach, także osłonę startera silnika
 Uruchamiaj silnik siedząc tylko na miejscu kierowcy.
29
Wybór wyposażenia i maszyn
Użytkowanie ciągników
 Nigdy nie przewoź pasażerów
Wg opracowania KRUS z kwietnia 2005 „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników...”
http://www.krus.gov.pl/pliki_do_pobrania/wypadki1.pdf
30
Wybór wyposażenia i maszyn
Użytkowanie traktorków
Większość uszkodzeń ciała będących
skutkiem wypadków z traktorkami
wynika z braku treningu i doświadczenia,
szybkości, nierównego albo nieznanego
terenu, przeszkód na drodze, pagórków,
przewożenia pasażera lub wadliwie
rozlokowanego ładunku, nieodpowiedniej
odzieży ochronnej i niebezpiecznej
jazdy. Znacząco bardziej zagrożeni są
młodzi ludzie pomiędzy 10 a 24 rokiem
życia.
31
Wybór wyposażenia i maszyn
Przeglądy i naprawy ciągników
 Rozeznaj zagrożenia
 Oszacuj zagrożenia
 Wprowadź zmiany
Gdy podnosisz ciągnik
Klocki i kliny
Gdy wymieniasz koła
32
Wybór wyposażenia i maszyn
Osłony części maszyn w ruchu
Pilarki tarczowe do drewna bez
zabezpieczeń są nadal przyczyną wielu
urazów podczas gospodarczej obróbki
drewna
Wał przegubowo-teleskopowy z uszkodzoną
33
osłoną był przyczyną tragedii w gospodarstwie
rolnym
Wybór wyposażenia i maszyn
Bezpieczeństwo w warsztacie
 Rozeznaj zagrożenia
 Oszacuj zagrożenia
 Wprowadź zmiany




Narzędzia i wyposażenie
Drabiny i kozły
Elektryczność
Spawanie
34
Wybór wyposażenia i maszyn
Bezpieczeństwo w warsztacie
35
Wybór wyposażenia i maszyn
Bezpieczna praca
z elektrycznością
 Rozeznaj zagrożenia
 Oszacuj zagrożenia
 Wprowadź zmiany





przewody uziemiające
zewnętrzne przewody energetyczne
bezpieczniki i wyłączniki róznicowo-prądowe
elektronarzędzia
sprzęt spawalniczy
36
Wybór wyposażenia i maszyn
Bezpieczna praca podczas spawania, cięcia, szlifowania
 Rozeznaj zagrożenia
 Oszacuj zagrożenia
 Wprowadź zmiany





Łuk elektryczny
Gazy spawalnicze
Opary a eksplozja
Ciepło
Porażenie prądem elektrycznym
37
Wybór strategii oprysków i czyszczenia sprzętu

Podstawy

Substancje chemiczne
w gospodarstwie:
przechowywanie
i usuwanie

Bezpieczne użycie
chemikaliów
w gospodarstwie:
oprysk pestycydami
38
Wybór strategii oprysków i czyszczenia sprzętu
Substancje chemiczne w gospodarstwie: przechowywanie
i usuwanie
 Rozeznaj zagrożenia
 Oszacuj zagrożenia
 Wprowadź zmiany
 Magazyn chemikaliów
 Usuwanie
 Transport
 Ochrona środowiska
39
Wybór strategii oprysków i czyszczenia sprzętu
Bezpieczne użycie chemikaliów w gospodarstwie:
oprysk pestycydami
 Rozeznaj zagrożenia
 Oszacuj zagrożenia
 Wprowadź zmiany
Pestycydy mogą przedostawać się do ciała przez:
 wchłanianie przez skórę, a szczególnie przez
oczy,
 wdychanie oparów i kurzu,
 przypadkowe przełknięcie podczas jedzenia,
picia lub palenia.
40
Wybór strategii oprysków i czyszczenia sprzętu
Bezpieczne użycie chemikaliów w gospodarstwie:
oprysk pestycydami
 Opryski
 Czyszczenie
 Środki zabezpieczające
 Informacje o pestycydach
 ekwipunek pierwszej pomocy
 „komórka” lub radiotelefon
 przeszkolony członek rodziny
 antidotum
 okresowe badania lekarskie
Przestań natychmiast pracować i poszukaj pomocy medycznej jeżeli
wystąpią u ciebie, nawet w niewielkim nasileniu, drgawki mięśniowe,
zaburzenia widzenia, ślinotok albo trudności w oddychaniu
41
Wybór strategii oprysków i czyszczenia sprzętu
Bezpieczne użycie chemikaliów w gospodarstwie:
oprysk pestycydami
 Kontakt przez skórę: Umyj się używając wody z mydłem
i spłucz czystą wodą. Zmień zabrudzoną odzież i poszukaj
pomocy lekarskiej.
 Kontakt przez oczy: Płucz otwarte oczy pod bieżącą wodą
przez 15 minut. Poszukaj pomocy lekarskiej.
 Połknięcie: jeżeli masz trudności w uzyskaniu fachowej
pomocy wykorzystaj Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej,
tel.:
(0 42) 631 47 24, (0 42) 631 47 25, e-mail: [email protected]
42
Wybór strategii oprysków i czyszczenia sprzętu
Bezpieczne użycie chemikaliów w gospodarstwie:
oprysk pestycydami
Do zadań Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej (KCIT)
mieszczącego się w Łodzi należy, m.innymi:
 udzielanie telefonicznych konsultacji toksykologicznych
pracownikom służby zdrowia, służbom związanym
z bezpieczeństwem i higieną pracy, ratownictwem chemicznym
oraz osobom prywatnym
 Komputerowa baza danych tworzona w Centrum zawiera,
m.innymi:
- karty związków chemicznych (w tym leków), zawierające,
m.innymi,działanie toksyczne i objawy zatrucia, pomoc
przedlekarska i postępowanie lekarskie w ostrych zatruciach u
dorosłych i dzieci,
- karty preparatów chemicznych.
43
Wybór strategii utrzymania i leczenia
zwierząt

Warunki początkowe

Zasadnicze kierunki bezpiecznego działania na
fermach bydła mlecznego

Zasadnicze kryteria bezpieczeństwa przy
obsłudze bydła

Zasadnicze kryteria bezpieczeństwa przy
obsłudze owiec

Zasadnicze kryteria bezpieczeństwa przy
strzyżeniu owiec
44
Wybór strategii utrzymania i leczenia
zwierząt

Zasadnicze kryteria bezpieczeństwa przy
jeździe na koniu

Zasadnicze kryteria bezpieczeństwa przy
utrzymaniu świń

Zasadnicze kryteria bezpieczeństwa dla
zmniejszenia zagrożenia chorobami
odzwierzęcymi

Bezpieczne stosowanie lekarstw dla zwierząt
i środków odrobaczywiających
45
Wybór strategii utrzymania i leczenia zwierząt
Zasadnicze kierunki bezpiecznego działania na fermach
bydła mlecznego
 Rozeznaj zagrożenia
 Oszacuj zagrożenia
 Wprowadź zmiany
Poszukaj zagrożeń związanych z:
elektrycznością, poślizgnięciem
się i upadkiem, szkoleniem i
kontrolą nowych i młodych
pracowników, zachowaniami
zwierząt, osłonami urządzeń,
podnoszeniem i przenoszeniem
ciężkich przedmiotów
46
Wybór strategii utrzymania i leczenia zwierząt
Zasadnicze kierunki bezpiecznego działania na fermach
bydła mlecznego
Wprowadź zmiany
 Oświetlenie podczas doju
 Powierzchnie betonowe
 Projekt dojarni minimalizujący wysiłek fizyczny
 Osłony części urządzeń w ruchu
 Wyłącznik bezpieczeństwa
 Wyłącznik różnicowo-prądowy.
 Skrzynki elektryczne o odpowiednim IP.
 Wytrzymałość mocowania rurociągów mlecznych.
 System wentylacyjny
 Woda nie przydatna do spożycia przez ludzi
 Zawory wody gorącej niedostępne dla dzieci
47
Wybór strategii utrzymania i leczenia zwierząt
Zasadnicze kryteria bezpieczeństwa przy obsłudze bydła
 Rozeznaj zagrożenia
 Oszacuj zagrożenia
 Wprowadź zmiany
 Urządzenia i stanowiska
 Bydło
 Zagrody dla bydła
 Kopanie i bodzenie
 Stado bydła
 Higiena
48
Wybór strategii utrzymania i leczenia zwierząt
Zasadnicze kryteria bezpieczeństwa przy obsłudze bydła
49
Wybór strategii utrzymania i leczenia zwierząt
Zasadnicze kryteria bezpieczeństwa przy obsłudze świń
Obsługujący świnie ulegają zagrożeniom zależnym od
wielkości, siły i temperamentu zwierząt. Wielkość szkód
może zależeć od doświadczenia osobistego, uwzględnienia
elementów bezpieczeństwa przy urządzeniu kojców, przejść i
obejścia oraz zarządzania lekami i substancjami
chemicznymi. Hałas w chlewni może osiągać takie poziomy,
że pożądane jest stosowanie ochroników słuchu.
50
Wybór strategii utrzymania i leczenia zwierząt
Ogólne zasady unikania zagrożenia chorobami odzwierzęcymi
Rozpoznaj zagrożenia
 Dokonuj przeglądu zwierząt podczas ich obsługiwania,
z punktu widzenia występowania symptomów choroby,
 Bądź świadom jakie mogą być przyczyny zarażenia.
 Sprawdź dostępność i stosowanie środków odkażających
 Sprawdź sposób przenoszenia i pozbywania się materiałów
zakażonych
 Sprawdź, czy psy w gospodarstwie mogą jeść odpadki
z uboju gospodarczego lub mięso dzikich zwierząt
51
Wybór strategii utrzymania i leczenia zwierząt
Ogólne zasady unikania zagrożenia chorobami odzwierzęcymi
 Leptospiroza (krętkowica)
 Gorączka Q
 Zakażenie bąblowcem (Hydatid disease)
 Orf (niesztownica lub ektyma)
52
Wybór strategii utrzymania i leczenia zwierząt
Bezpieczne stosowanie lekarstw dla zwierząt
 Podawanie lekarstw w paszy
 Podawanie lekarstw w zastrzykach
 Zapobieganie złamaniom igły
 Nowe technologie i produkty
Łatwo wykrywalne igły do zastrzyków
Aparaty do zastrzyków
 Protokołu złamanych igieł do zastrzyków
53
Wybór strategii nawożenia i uprawy ziemi
•
Podstawowe zasady
•
Wytyczne obowiązujące w Wielkiej Brytanii
dotyczące zarządzania nawozami naturalnymi w
gospodarstwie rolnym w celu zapewnienia
bezpieczeństwa żywności
•
Bezpieczne przechowywanie i stosowanie
bezwodnego amoniaku
54
Wybór strategii nawożenia i uprawy ziemi
•
Bezpieczne magazynowanie i stosowanie
saletry amonowej
•
Bezpieczne przechowywanie i stosowanie
nawozów bazujących na moczniku
•
Utrzymanie sprzętu: aplikatory nawozu
55
Wybór strategii nawożenia i uprawy ziemi
Nawozy naturalnymi a bezpieczeństwo żywności
!
!
Nawozy naturalne mogą zawierać mikroorganizmy
chorobotwórcze (np. E.coli O157, Salmonella, Listeria,
Campylobacter, Cryptosporidium and Giardia), które
mogą powodować choroby rozprzestrzeniające się drogą
pokarmową.
Metoda i termin aplikacji nawozu do gleby mogą mieć
wpływ na długość czasu przeżycia czynników
chorobotwórczych w ziemi oraz na prawdopodobieństwo
ich przejścia do żywności.
56
Wybór strategii nawożenia i uprawy ziemi
Nawozy naturalne a bezpieczeństwo żywności
Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych
 Nawożenie pola przed siewem
 Nawożenie pola podczas wzrostu roślin
 Wyciek z obornika składowanego na polu
 Wyciek z płyty gnojowej albo przelew ze zbiornika na
gnojowicę
 Przeniesienia przez zanieczyszczone narzędzia i środki
transportu.
 Przeniesienie zanieczyszczenia przez wiatr lub
przeniesienia w postaci aerozolu
 Zanieczyszczenie gruntu lub wody nawadniającej przez
inwentarz lub gnojowicę.
 Kontakt z inwentarzem mającym dostęp do upraw
57
Wybór strategii nawożenia i uprawy ziemi
Nawozy naturalne a bezpieczeństwo żywności
Co niszczy drobnoustroje chorobotwórcze?
 temperatura




promieniowanie słoneczne
pH
schnięcie
czas
58
Wybór strategii nawożenia i uprawy ziemi
Nawozy naturalne a bezpieczeństwo żywności
Podsumowanie
 Powinieneś rozważnie wybierać miejsca składowania
obornika tak, aby zminimalizować ryzyko pośredniego
skażenia przez spływ zanieczyszczeń po powierzchni gleby
 Nie powinieneś zawozić ziemi „świeżym” obornikiem lub
gnojowicą w okresie 6 miesięcy przed zbiorem.
 Nie powinieneś stosować „przerobionego” obornika w
okresie 2 miesięcy przed zbiorem
 Powinieneś zapewnić co najmniej 4-ro miesięczny
okres czasu pomiędzy przebywaniem zwierząt na polu a
zbiorem.
59
Wybór strategii nawożenia i uprawy ziemi
Bezpieczne magazynowanie i stosowanie saletry
amonowej
Saletra amonowa ulega stopieniu w temperaturze 170oC i rozkłada
się w temperaturze powyżej 210oC. Saletra amonowa nie jest
łatwopalna, ale jako utleniacz podsyca palenie się innych
materiałów, nawet bez dostępu powietrza.
Saletra amonowa nie wybucha pod wpływem wstrząsów i tarcia
przy normalnych pracach przeładunkowych itp., ale może
detonować pod wpływem ciepła pod zamknięciem albo na skutek
gwałtownego wstrząsu. Na przykład podczas pożaru mogą
powstać skupiska stopionej saletry i jeżeli stopiona masa zostanie
zamknięta (w kanałach, rurach, instalacjach lub urządzeniach) to
może eksplodować, szczególnie jeżeli została zanieczyszczona.
60
Unikanie wypadków podczas normalnej
pracy w gospodarstwie
• Rak skóry
• Stres cieplny
• Unikanie wypadków przez dzieci
• Unikanie wypadków podczas ręcznego
podnoszenia i przeładunku
• Skutki długotrwałego oddziaływania hałasu w
gospodarstwie
61
Unikanie wypadków podczas
normalnej pracy w gospodarstwie
• Bezpieczna praca przy silosach
• Niebezpieczeństwo przy pracach z belami siana
• Ochrona osobista podczas walki z pożarem
• Skutki długotrwałej wibracji całego ciała
• Napowietrzne linie energetyczne
62
Unikanie wypadków podczas normalnej
pracy w gospodarstwie
Rak skóry
Krótkookresowe oddziaływanie słońca
Zaczerwienienie skóry --> bąble--> opuchlizna -->
łuszczenie się naskórka.
Uczulenie na światło – ostra reakcja skóry na
promieniowanie UV towarzysząca zażywaniu niektórych
leków, stosowaniu maści, kremów i związków chemicznych,
kończąca się oparzeniem słonecznym i uszkodzeniem
skóry.
Odsłoneczne zapalenie spojówek lub rogówek oczu owrzodzone, czerwone i obrzmiałe oczy, wrażliwe na silne
światło.
63
Unikanie wypadków podczas normalnej
pracy w gospodarstwie
Rak skóry
Długotrwałe oddziaływanie słońca
skóra przedwcześnie podstarzała - pomarszczona,
wysuszona, z dużą ilością pigmentu, miejscami widoczną
siatką drobnych naczyń krwionośnych.
Zaćma
64
Unikanie wypadków podczas normalnej
pracy w gospodarstwie
Rak skóry
Symptomy ostrzegawcze
 odbiegający od zwykłego
w ciągu 4 tygodni,
wygląd
skóry,
nie
znikający
 ranka, wrzód lub łuszczący się skrawek skóry,
 biała plamka na wargach, która nie znika,
 pieprzyk szybko powiększający się,
 pieprzyk, który zmienia kształt i kolor,
 pieprzyk, który krwawi lub powoduje powtarzające się
swędzenie.
65
Unikanie wypadków podczas normalnej
pracy w gospodarstwie
Unikanie wypadków przez dzieci
Ogrodzenia
Dla małych dzieci - posiadaj skuteczne ogrodzenie wokół
budynku i podwórza.
Ogradzaj szamba, doły, zbiorniki z wodą – zwłaszcza jeżeli
znajdują się blisko domu
Utrzymuj w dobrym stanie ogrodzenia wybiegów zwierząt i
podwórza aby zabezpieczyć małe dzieci od zwierząt, środków
transportu, maszyn i ruchu drogowego.
Posiadaj bezpieczne miejsca, poza obszarami ogrodzonymi,
gdzie dzieci mogą się bawić.
66
Unikanie wypadków podczas normalnej
pracy w gospodarstwie
Unikanie wypadków przez dzieci
Warsztat
Wyposaż swoje gospodarstwo w furtki, drzwi i system ich
blokowania aby uniemożliwić dostęp małych dzieci do warsztatu i
niebezpiecznych obszarów magazynowych.
Ustal zasady bezpieczeństwa dla starszych dzieci które w
związku z pracą w gospodarstwie mogą znaleźć się w tych
miejscach.
Utrzymuj wyposażenie warsztatu w takim stanie, aby nie
występowały zagrożenia dla dzieci związane z elektrycznością,
elektronarzędziami, pożarem, zatruciem, poślizgnięciem się,
upadkiem i innymi niebezpieczeństwami.
67
Unikanie wypadków podczas normalnej
pracy w gospodarstwie
Unikanie wypadków przez dzieci
Drabiny
Przechowuj drabiny tak, aby nie było możliwe wchodzenie dzieci
na dachy, silosy, drzewa i inne niebezpieczne, położone wysoko
miejsca.
Zapewnij takie zabezpieczenie drabin na stałe przymocowanych
do silosów, zbiorników, itp., aby uniemożliwić dzieciom wspinanie
się na nie.
68
Unikanie wypadków podczas normalnej
pracy w gospodarstwie
Unikanie wypadków przez dzieci
Silosy, magazyny ziarna
Utrzymuj magazyny ziarna, silosy, przenośniki i wozy
transportowe odpowiednio zabezpieczone przed dostępem dla
dzieci.
Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się w magazynie ziarna.
Zapewnij aby wejścia na drabiny były zabezpieczone i
nieosiągalne przez dzieci.
Przyjmij zasadę niedopuszczania dzieci do miejsc przeładunku i
składowania ziarna, chyba, że przebywają one tam pod stałym
nadzorem.
69
Unikanie wypadków podczas normalnej
pracy w gospodarstwie
Unikanie wypadków przez dzieci
Pestycydy
Przechowuj pestycydy w taki sposób, aby były one niedostępne
dla dzieci.
Miejsce przeznaczone do mieszania pestycydów i mycia sprzętu
powinno być tak odgrodzone, aby uniemożliwić dostęp do niego
dzieci.
Nie wpuszczaj dzieci do sadu, w którym przeprowadzono
opryski.
70
Unikanie wypadków podczas normalnej
pracy w gospodarstwie
Unikanie wypadków przez dzieci
Maszyny i wyposażenie
Zabezpiecz ciągniki, ciężarówki i inne maszyny natychmiast po
pracy i nie pozwól dzieciom na dostęp do nich.
Urządzenia elektryczne i narzędzia powinny zostać wyłączone i
odłączone od prądu po ich użyciu i trzymane w miejscu
niedostępnym dla młodszych dzieci.
Trzymaj broń palną, amunicję i materiały wybuchowe zamknięte
i poza zasięgiem dzieci.
71
Unikanie wypadków podczas normalnej
pracy w gospodarstwie
Unikanie wypadków przez dzieci
Ochrona przed zwierzętami
Wypracuj metody postępowania, w celu ochrony dzieci przed
atakiem lub pokąsaniem przez psy.
Zadbaj o to, aby małe dzieci nie miały możliwości wędrowania
po zagrodzie z żywym inwentarzem.
72
Unikanie wypadków podczas normalnej
pracy w gospodarstwie
Bezpieczna praca przy silosach
Postępowanie w nagłych wypadkach
 Jeżeli wpadniesz do ziarna nie panikuj ziarno będzie otaczać cię ciasno. Osłoń twoją
twarz i klatkę piersiową rękoma i odzieżą tak, aby
wytworzyła
się
przestrzeń
umożliwiająca
oddychanie.
 Plan twojego wydobycia się. Zawsze miej
osobę która obserwuje ciebie z zewnątrz.
Obserwator
powinien
mieć
jednoznaczną
instrukcję co ma zrobić w nagłym wypadku.
Pierwsza instrukcja brzmi: "Nie wchodź za mną
do wnętrza silosu".
73
Unikanie wypadków podczas normalnej
pracy w gospodarstwie
Bezpieczna praca przy silosach
Postępowanie w nagłych wypadkach c.d.
 Jeżeli tylko jedna osoba jest w pogotowiu i nie
może tobie pomóc bez wejścia do wnętrza, musi
zapewnić sobie pomoc innych. Wtedy ktoś może
wejść, używając aparatu tlenowego i zabierając z
sobą linę bezpieczeństwa. Dalej jedna lub więcej
osób znajdujących się na zewnątrz może pomóc
wyciągnąć ciebie.
 Jeżeli ktoś inny wpadnie do ziarna zmagazynowanego w silosie,
opróżnij silos otwierając wszystkie boczne wyloty i następnie
wycinając otwory w stożku lub ścianach dookoła podstawy
używając elektronarzędzi.
74
Unikanie wypadków podczas normalnej
pracy w gospodarstwie
Napowietrzne linie energetyczne
75
Unikanie wypadków podczas normalnej
pracy w gospodarstwie
Napowietrzne linie energetyczne
SYTUACJA KRYZYSOWA - JEŻELI WYSTĄPI WYPADEK
 Nigdy nie dotykaj napowietrznej linii energetycznej - nawet,
jeśli została zerwana przez maszynę lub spadła. Nigdy nie
zakładaj, że w linii nie ma napięcia.
 Kiedy maszyna jest w kontakcie z linią napowietrzną,
porażenie prądem elektrycznym jest możliwe jeśli ktoś dotyka
zarówno maszynę i ziemię. Pozostań w maszynie i jeżeli możesz
- obniż podniesione części pozostające w kontakcie z linią, lub
wycofaj maszynę .
76
Unikanie wypadków podczas normalnej
pracy w gospodarstwie
Napowietrzne linie energetyczne
SYTUACJA KRYZYSOWA - JEŻELI WYSTĄPI WYPADEK c.d.
 Jeśli musisz wydostać się z maszyny w celu wezwania pomocy albo
z powodu pożaru - wyskocz jak najdalej, o ile możesz, bez dotykania
drutów albo maszyny, utrzymując pionową postawę ciała.
 Wezwij zakład energetyczny do wyłączenia prądu w linii.
Nawet jeżeli wydaje się, że w linii nie ma napięcia, nie dotykaj jej automatyka linii może ponownie załączyć zasilanie.
77
Dziękuję za uwagę…
Dziękuję za uwagę…
Materiały dotyczące wszystkich modułów
pakietu edukacyjnego są dostępne na stronie
internetowej
www.ibmer.poznan.pl

similar documents